О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№259

Гр.Шумен, 12.03.2020г.

Административен съд Шумен, в закрито заседание на дванадесети март през две хиляди и двадесета година в състав:

                                                                       СЪДИЯ: Б. Бойн

като разгледа докладваното от съдията адм.дело № 22 по описа за 2020 година, за да се произнесе, съобрази следното:

С решение от 09.03.2020г. по адм.дело № 22 по описа на 2020г., съдът е отхвърлил жалбата на Община Шумен чрез Кмета Л.Х. срещу Решение за налагане на финансова корекция № РД-02-36-1398 от 12.12.2020г. на Заместник министър на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на управляващия орган по ОП“Региони в растеж“ 2012-2020, с № BG16RFOP001-1.014.0002 „Подобряване на образователната инфраструктура в гр.Шумен. Към настоящия момент решението не е влязло в законна сила и подлежи на обжалване от страните.

Съдът установи, че с публикувано в ДВ бр.94/29.11.2019г. изменение на закона, е бил отменен текстът на чл.27 ал.7 от ЗУСЕСИФ, предвиждащ, че бюджетните организации по смисъла на §1 т.5 от допълнителните разпоредби на Закона за публичните финанси се освобождават от заплащане на държавни такси. С отмяната на  чл.27 ал.7 от ЗУСЕСИФ, която е процесуално-правна норма и има незабавно действие спрямо неприключилите към момента на влизането в сила съдебни производства, бюджетните организации дължат държавни такси за съдебното обжалване на общо основание съгласно ал.6 в размер на 1% от материалния интерес, но не повече от 1700лв.  Съответно Община Шумен дължи заплащане на държавна такса по сметка на Административен съд Шумен, в размер 1 на сто от материалния интерес (чл.27 ал.6 от ЗУСЕСИФ). В случая материалният интерес е на стойност 5323,80 лева., респективно дължимата държавна такса е 53,24 лева. Доколкото такава не е била внесена от оспорващия, а е дължима, по силата на чл.27 ал.6 от ЗУСЕСИФ, както и с оглед изхода на спора, съдът намира, че следва да осъди Община Шумен да заплати по сметка на Административен съд- град Шумен държавна такса в размер на 53,24 лева.

О П Р Е Д Е Л И:

ОСЪЖДА Община Шумен да заплати на Административен съд - град Шумен държавна такса за образуване на дело в размер на 53,24 лева (педесет и три лева и двадесет и четири стотинки).

          Ако до влизане в сила на решението, държавната такса не постъпи по сметка на АС Шумен, следва служебно да бъде издаден изпълнителен лист.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен Административен съд, подадена чрез Административен съд Шумен в 7-дневен срок от съобщението.

Препис от определението да се изпрати на страните.

                                                                            Съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.