Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№58

 град Шумен, 11.03.2020г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Административен съд - град Шумен, в публичното заседание на дванадесети февруари две хиляди и двадесета година в състав:

                                           Административен съдия: Снежина Чолакова

 при участието на секретаря С.А., като разгледа докладваното от административния съдия АД № 629 по описа за 2019 година на Административен съд - гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

             Производството е по реда на чл.76, ал.5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

 Образувано е въз основа на жалба вх.№ 29-02-1498/27.12.2019г. по описа на Районна здравноосигурителна каса (РЗОК), гр.Шумен, депозирана от „Комплексен онкологичен център – Шумен“ЕООД („КОЦ-Шумен“ЕООД), със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя д-р С.С.К., против Заповед за налагане на санкции № РД-09-436/11.12.2019г., издадена от и.д.директор на Районна здравноосигурителна каса  - гр.Шумен, с която на основание чл.76, ал.4 от ЗЗО, чл.395, ал.1, т.1, чл.418, ал.4 от Националния рамков договор за медицинските дейности за 2018г. (НРДМД – 2018г.) на  „КОЦ-Шумен“ЕООД са наложени 2 санкции "финансови неустойки" по 200 лева всяка, на обща стойност 400 лева.

 В жалбата се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваната заповед, поради издаването ѝ в нарушение на изискванията за форма и административнопроизводствените правила, както и при неспазване на материалния закон. В тази връзка се твърди, че актът не съдържа фактически и правни основания за издаването му, в разрез с изискванията на чл.59, ал.1, т.4 от АПК. Счита се също, че дружеството не е извършило вменените му нарушения, тъй като в изготвените два протокола за ултразвуково изследваневъв връзка с които дружеството е било санкционирано,  са вписани имената и подписите на специалистите, които са ги издали, с което са спазени изискванията на НРДМД-2018г. Твърди се също, че административният орган не е изложил аргументи защо счита, че нарушенията не представляват маловажен случай, което в настоящия казус е било необходимо, с оглед липсата на обществена опасност на допуснатите нарушения. Въз основа на изложените доводи се отправя искане за отмяна на атакуваната заповед, като незаконосъобразна. Претендира се и присъждане на деловодни разноски. В съдебно заседание оспорващото дружество, чрез процесуалния си представител адвокат от АК-Шумен, поддържа жалбата по изложените в нея аргументи, както и искането за отмяна на оспорваната заповед.

 Ответникът - директор на РЗОК - гр. Шумен, чрез процесуалните си представители юрисконсулт З.А.и адвокат С.С.от АК-Шумен, в съдебно заседание и в писмени бележки, оспорва подадената жалба като неоснователна и недоказана, като отправя искане същата да бъде отхвърлена. В тази връзка твърди, че оспорваната заповед е издадена от компетентен орган, при спазване на изискванията за форма и на административнопроизводствените правила, а по същество - при съблюдаване на материалния закон и неговата цел. Сочи също, че процесните нарушения не съставляват нито техническа, нито явна фактическа грешка, поради което не могат да се квалифицират като маловажен случай на нарушение. Претендира и присъждане насторените деловодни разноски.

 Шуменският административен съд, като прецени процесуалните предпоставки за допустимост на производството, събраните по делото доказателства и доводите на страните, намира за установено следното:

 Между Националната здравноосигурителна каса и «КОЦ – Шумен» ЕООД е сключен Договор за оказване на болнична помощ по клинични пътеки с №270305/23.05.2018г., действащ за срока на действие на НРДМД-2018г. (чл.62 от договора), т.е. считано от 01.04.2018г. до 31.12.2019г.

 Със Заповед № РД-18-382/24.09.2019г. Директорът на РЗОК-гр.Шумен на основание чл.20, ал.1, т.2, във вр.с чл.72, ал.2 от ЗЗО, във вр.с чл.380, ал.2, чл.385, ал.3 от НРДМД-2018г. наредил в периода 22.09.2019г.-27.09.2019г. да се извърши тематична самостоятелна проверка на "КОЦ-Шумен"ЕООД с месторазположение гр.Шумен, ул.В.Априлов № 63 - изпълнител по договор № 270307/23.05.2018г. и договор № 270668/23.05.2018г., сключени по реда на НРДМД-2018г., със задача: 1. Изпълнение на договорите за болнична помощ в съответствие с НРД за медицинските дейности за 2018г. и чл.357, ал.3, предл.1 от НРДМД-2018г.; 2. Контрол преди заплащане на оказаната медицинска помощ и внезапен контрол по смисъла на § 1, т.25 от ДР на ЗЗО. Със същата заповед административният орган определил проверката да се извърши от екип в състав : д-р И.Н.Б.и В.И.К.- контрольори в РЗОК-гр.Шумен.

 Въз основа на резултатите от проверката бил изготвен Протокол № VII-380-382/27.09.2019г., в т. от който било констатирано следното:

 III.1.В История на заболяването (ИЗ) № 4560/2019г. на ЗОЛ М.Г.Н., приета на 12.09.2019г. и изписана на 14.09.2019г., лекувана по КП № 163 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи“ с диагноза по МКБ N72“Възпалителна болест на шийката на матката“, било установено, че в приложения в ИЗ протокол за ултразвуково изследване „Ехография на коремни органи“, извършено на 12.09.2019г., няма собственоръчно положено име на специалиста, осъществил изследването. Прието било, че констатираното представлява нарушение на чл.289, т.8 от НРДМД-2018г. поради това, че в приложения протокол за ултразвуково изследване няма собственоръчно положено име на специалиста, осъществил изследването, представляващо нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация.

 III.2. В ИЗ № 3705/2019г. на ЗОЛ В.И.К., приет на 25.07.2019г. и изписан на 13.09.2019г., лекуван по КП № 251.2“Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни“ с диагноза по МКБ Z.0 „Курс радиотерапия(поддържащ)“ било установено, в приложения в ИЗ протокол за ултразвуково изследване „Ехография на шийна област“, извършено на 25.07.2019г., няма собственоръчно положено име на специалиста, осъществил изследването. Прието било, че констатираното представлява нарушение на чл.289, т.8 от НРДМД-2018г. поради това, че в приложения протокол за ултразвуково изследване няма собственоръчно положено име на специалиста, осъществил изследването, представляващо нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация.

 Цитираният протокол бил връчен на представляващия "КОЦ-Шумен"ЕООД, гр.Шумен на 27.09.2019г.

 С Възражение вх.№ 29-02-1181 от 03.10.2019г., подписано от управителя на "КОЦ-Шумен"ЕООД, дружеството оспорило констатациите на контрольорите, обективирани в Раздел III, точки 1 и 2 от Протокол № VII-380-382/27.09.2019г.

 Същото било изпратено на Арбитражната комисия (АК) за територията, обслужвана от РЗОК-гр.Шумен, която не стигнала до решение по констатациите за оспорените случаи поради равен брой гласове, видно от Протокол № 10-2 от заседание на АК-гр.Шумен, проведено на 14.10.2019г. Съгласно  писмо вх.№ 11-00-108/31.10.2019г., въпросният протокол постъпил в деловодството на РЗОК-гр.Шумен на 31.10.2019г.

 Със Заповед за налагане на санкции № РД-09-436/11.12.2019г., издадена на основание чл.74, ал.4 от ЗЗО, чл.395, ал.1, т.1, чл.418, ал.4 от НРДМД-2018г., и.д.директорът на РЗОК-гр.Шумен наложил на "КОЦ-Шумен"ЕООД, гр.Шумен, по изпълнение на договор № 270307/23.05.2018г. за оказване на болнична медицинска помощ, общо 2 санкции "финансова неустойка", както следва: по т.III.1 от Протокола: санкция "финансова неустойка" в размер на 200 лева - на основание чл.402, ал.3 от НРДМД-2018г., за нарушение на чл.289, т.8 от НРДМД-2018г.; по т.III.2 от Протокола: санкция "финансова неустойка" в размер на 200 лева - на основание чл.402, ал.3 от НРДМД-2018г., за нарушение на чл.289, т.8 от НРДМД-2018г.

 Заповедта за налагане на санкции била връчена на санкционираното дружество на 11.12.2019г., видно от положения върху същата подпис на "получил" на управителя на дружеството.

 Несъгласно със същата, "КОЦ-Шумен"ЕООД, гр.Шумен я оспорило с жалба вх.№ 29-02-1498/27.12.2019г. по описа на РЗОК-гр.Шумен.

 Въз основа на така установените факти, съдът намира, че жалбата е процесуално допустима, доколкото е насочена срещу акт, подлежащ на пряк съдебен контрол за законосъобразност; подадена е от субект - адресат на акта, който е засегнат  неблагоприятно от обективираното в същия властническо волеизявление и е депозирана в преклузивния срок по чл. 149, ал.1 АПК, доколкото заповедта е връчена на оспорващото дружество на 11.12.2019г., а жалбата срещу нея е депозирана на 27.12.2019г. (първият работен ден след 25.12.2019г., на която дата е изтекъл преклузивният 14-дневен срок за обжалване).

 При разглеждането ѝ по същество и след проверка на оспорения административен акт по реда на чл.168, ал.1 от АПК на основанията по чл.146 от АПК, съдът приема жалбата за основателна, предвид следните съображения:

 Заповедта за налагане на санкции е издадена от компетентен орган. Видно от същата, нейн издател е Д.И.Г., действаща в качеството си на изпълняващ длъжността директор на РЗОК – град Шумен. По делото са представени Заповед №РД-09-514/08.05.2019г. (л.39), с която управителят на НЗОК възлага на Д.И.Г. да изпълнява функциите на директор на РЗОК – град Шумен, считано от 08.05.2019г. до завръщането на титуляра на длъжността д-р Й.П., както и заповед №ЗО-254/13.08.2019г., с която на д-р Й.П. е разрешен неплатен отпуск по чл.160 от КТ, считано от 20.08.2019г. до 16.01.2020г. С оглед изложеното съдът приема, че обжалваната заповед е издадена от компетентен орган, в чиито правомощия е налагането на санкции съгласно чл.74, ал.5 от ЗЗО.

             Обжалваната заповед е издадена при спазване на изискванията за форма. Същата е изготвена в законоустановената писмена форма съобразно чл.59, ал.1 от АПК и е постановена при съблюдаване изискванията на чл.59, ал.2 от АПК, като съдържа подробно изложение на фактическите основания, обусловили обективираното в нея властническо волеизявление, които напълно кореспондират с посочените правни основания за това. Като правно основание за издаването ѝ е цитирана нормата на чл.74, ал.4 от ЗЗО,както и  разпоредбите на чл.395, ал.1, т.1 и чл.418, ал.4 от НРДМД-2018г., регламентиращи правила за налагане на санкции за извършени нарушения в случаите, когато лицето-обект на проверката, е депозирало възражение пред АК и последната не е взела решение поради равен брой гласове. Посочени са и  конкретните факти, квалифицирани от административния орган  като нарушение на съответните правни норми от НРДМД - 2018г. Освен това, в заповедта фигурира изрично позоваване на Протокол № VII380-382/27.09.2019г., също съдържащ фактическите и правни основания за извършените нарушения, като няма пречка мотивите да се съдържат в друг документ, предхождащ издаването на оспореното властническо волеизявление, стига в същото да фигурира изрично позоваване на този документ, както е в случая.

             По делото не се констатират съществени нарушения на процесуалните правила при осъществяване на действията от страна на органите на РЗОК. Административното производство е инициирано със Заповед № РД-18-382/24.09.2019г. на Директора на РЗОК Шумен - компетентен административен орган съгласно чл.72, ал.3 от ЗЗО.

             Съгласно чл.72, ал.2 от ЗЗО, контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори. В случая с цитираната по-горе заповед е разпоредено проверката да се осъществи от поименно посочени длъжностни лица от РЗОК – град Шумен – контрольори - д-р И.Н.Б.и В.И.К.. С оглед на това съдът приема, че проверката е извършена от компетентни лица по смисъла на чл.72, ал.2 от ЗЗО.

             Предвид горното съдът приема, че Заповед за налагане на санкции № РД-09-436/11.12.2019г. на Директора на РЗОК - гр.Шумен е валиден акт, издаден в надлежна форма, при липса на съществени нарушения на процедурните правила.

 При извършената проверка за съответствието на обжалвания акт с материалния закон, съдът приема следното:

             Според чл.289, т.8 от НРДМД - 2018г., в рамките на хоспитализацията, при извършване на ултразвуково изследване, вкл. и при интервенционални процедури под ехографски контрол, се изготвя и прилага в ИЗ документ "Протокол за ултразвуково изследване", който съдържа описанието на находката съгласно медицински стандарт по "Образна диагностика", име на пациента, час и дата на извършване, собственоръчно положено име и подпис от специалиста, осъществил изследването.

             Страните по делото не спорят относно обстоятелството, че в ИЗ № 4560/2019г. на ЗОЛ М.Г.Н., лекувана в периода от 12.09.2019г. до 14.09.2019г. по КП № 163 „Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи“ с диагноза по МКБ N72“Възпалителна болест на шийката на матката“, е приложен  Протокол за ултразвуково изследване,  удостоверяващ извършването на 12.09.2019г. по отношение на посоченото ЗОЛ на ултразвуково изследване „Ехография на коремни органи“ от д-р И.Н.– специалист по образна диагностика.

             Страните не спорят и относно това, че в ИЗ № 3705/2019г. на ЗОЛ В.И.К., лекуван в периода 25.07.2019г. - 13.09.2019г. по КП № 251.2“Модулирано по интензитет лъчелечение на онкологични и неонкологични заболявания с приложени 20 и повече фракции и продължителността на лечението е 30 и повече дни“ с диагноза по МКБ Z.0 „Курс радиотерапия(поддържащ)“, е приложен  Протокол за ултразвуково изследване, удостоверяващ извършването на 25.07.2019г. по отношение на посоченото ЗОЛ на ултразвуково изследване „Ехография на шийна област“ от д-р И.Н.– специалист по образна диагностика.

 Няма спор и относно факта, че във въпросните Протоколи за извършено ултразвуково изследване е изписано с печатен текст, че изследването във всеки от тях е осъществено от д-р И.Н., както и, че върху тях са положени саморъчният подпис на посочения лекар и личният му щемпел, на който е изписано „д-р И.Н.– специалист по образна диагностика“. Този факт се установява и от приложените към делото заверени копия от посочените документи, както и от направените от съда констатации на виждане от оригиналния Протокол за ултразвуково изследване на ЗОЛ М.Н., обективирани в протокола от проведеното открито съдебно заседание.

             Спорът се свежда до квалификацията на деянието – дали същото съставлява подлежащо на санкция нарушение на установените изисквания за работа с медицинска документация, изразяващо се в липса на „собственоръчно положено име от специалиста, осъществил изследването“ по смисъла на чл.289, т. 8 от НРДМД-2018г., предвид обстоятелството, че името на специалиста не е изписано ръкописно от последния, а се съдържа в положения личен щемпел на същия.

             Съдът, като съобрази събраните по делото доказателства и установените въз основа на същите факти намира, че констатацията за липса на ръкописно положено име от специалиста, осъществил ултразвуковото изследване по отношение на ЗОЛ М.Н. и ЗОЛ В.К., формално съставлява нарушение по чл.289, т.8 от НРДМД-2018г. Видно от приетата за нарушена от директора на РЗОК-гр.Шумен разпоредба, същата изисква в Протокола за ултразвуково изследване, извършено в хода на хоспитализацията на пациента, да фигурира „собственоръчно положено име“ на извършилия го специалист. Единственият начин, гарантиращ името на специалиста, извършил изследването, да е положен собственоръчно от него, е посредством ръкописното му полагане. В този смисъл съдът приема, че липсата на саморъчно ръкописно изписване на името на лекаря, извършил ултразвуковото изследване на двете посочени ЗОЛ, съставлява нарушение на чл.289, т.8 от НРДМД-2018г. Независимо от това съдът намира, че констатираният пропуск при изготвянето на двата Протокола за ултразвуково изследване не следва да бъде санкциониран с налагане на предвидената в чл.402, ал.3 от НРДМД-2018 «финансова неустойка», тъй като и в двата случая същият съставлява техническа грешка, респективно маловажен случай по смисъла на §1, т.4.2, б. «в» от ДР на НРДМД-2018г., по следните съображения:

             Видно от издадените Протокол за ултразвуково изследване от 25.07.2019г. и Протокол за ултразвуково изследване от 12.09.2019г., независимо, че в същите липсва ръкописно изписване на името на специалиста, извършил изследването, името на последния е изписано както в самия документ преди издаването му, така и в положения личен щемпел на лекаря, който го е извършил, като същевременно е налице и саморъчен подпис на този лекар, от което става ясно по безспорен начин, че протоколът е изготвен именно от лицето, посочено като негов издател. Става ясно също, че изследването е извършено от лекар, притежаващ необходимата квалификация за това – специалист по образна диагностика. По този начин не се е стигнало до накърняване правата на пациентите, тъй като описаното в двата протокола изследване е извършено по отношение на същите, като в същото време е пределно ясно кой го е извършил, както и, че е имал изискуемата квалификация за това. С оглед изложеното съдът приема, че е налице техническа грешка, допусната при издаване на документите, която по никакъв начин не води нито до проблем с отчитането на извършената дейност, нито има някакви последствия по отношение на лечението на пациентите М.Н. и В.К.. Този извод се налага след извършената цялостна преценка на двете нарушения, на всички обстоятелства, при които същите са допуснати, както и отражението, което е дало при предоставяне на дължимата медицинска помощ на съответните ЗОЛ от една страна и при отчитане на медицинската дейност от друга. Това е така, защото с полагане на личния си щемпел и подпис съставителят на документите (протоколи за ултразвуково изследване) е целял да документира, че именно той е извършил описаните в тях изследвания, за което по същество между страните не се и спори. С използваният от него способ специалистът е удостоверил по безспорен начин, че именно той е издател на тези документи. Именно с оглед удостоверяване авторството на проведеното ултразвуково изследване и факта, че извършилото го лице притежава необходимата компетентност, е въведено изискването на чл.289, т.8 от НРДМД-2018г. за „саморъчно полагане името на специалиста, който го е извършил“. И доколкото това е била и целта на съставителя на документите при полагане на името му в същите, и тази цел е изпълнена, макар и чрез изписване името му чрез личен щемпел (печат), съдът приема, че при изготвяне на двата Протокола за ултразвуково изследване е допусната техническа грешка, изразяваща се в изписване името на извършилия изследванията специалист посредством щемпел, а не саморъчно. С оглед на това съдът не споделя тезата на административния орган, че нарушенията не могат да се квалифицират като техническа грешка.

             Въз основа на изложеното съдът приема, че при вписване на името от специалиста, осъществил изследването, в Протокола за ултразвуково изследване от 12.09.2019г., приложен към ИЗ № 4560/2019г. за болничното лечение на ЗОЛ М.Г.Н.  и в Протокола за ултразвуково изследване от 25.07.2019г., приложен към ИЗ № 3705/2019г. за болничното лечение на ЗОЛ В.И.К., е  допусната техническа грешка в медицинската документация, попълваща хипотезата на §1, т.4.2., б «в» от ДР на НРДМД - 2018г., с оглед на което случаите са маловажни. При тази хипотеза административният орган е следвало да приложи разпоредбата на чл.395, ал.4 от НРДМД-2018г., като вместо да наложи наказания „финансова неустойка“, е следвало да направи предписание за отстраняване на съответните нарушения и предупреди нарушителя, че при повторното им извършване ще подлежи на санкция. Като не е сторил това, Директорът на РЗОК – град Шумен е постановил административен акт в нарушение на материално правните разпоредби, регламентиращи процесните отношения.  

             Оспорената заповед е издадена и в нарушение на принципа за съразмерност по смисъла на чл.6 от АПК. Съгласно ал.2 от цитираната разпоредба, административният акт и неговото изпълнение не могат да засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най-необходимото за целта, за която актът се издава, а ал.5 гласи, че административните органи трябва да се въздържат от актове и действия, които могат да причинят вреди, явно несъизмерими с преследваната цел. В случая констатиранитедве нарушения по същество съставляват техническа грешка, допусната при издаване на два Протокола за ултразвуково изследване, като независимо от липсата на саморъчно положено име от страна на специалиста, извършил изследването в двата случая, същият е удостоверил по безспорен начин факта, че именно той ги е осъществил, какъвто е и смисъла на въведеното в чл.289, т.8 от НРДМД-2018г. изискване за саморъчно полагане на името. Този пропуск не се е отразил на предоставения обем медицинска помощ, нито е довел до неоснователно заплащане на суми от бюджета на НЗОК. Предвид това налагането на санкции се явява несъразмерно с установените нарушения. 

            Изложените аргументи определят жалбата на «КОЦ – Шумен» ЕООД като основателна, респективно налагат извода, че Заповед за налагане на санкции № РД-09-436/11.12.2019г., издадена от Директора на РЗОК - гр.Шумен, е незаконосъобразна - издадена в противоречие с материалния закон и неговата цел, което съставлява основание за отмяната на същата по аргумент от чл.146, т.4 и т.5 от АПК.

             При този изход на спора, съдът намира за основателно направеното от оспорващия искане за присъждане на разноските по делото. Съгласно разпоредбата на чл.143, ал.1 от АПК, когато съдът отмени обжалвания административен акт, държавните такси, разноските по производството и възнагражданието за един адвокат, ако подателят на жалбата е имал такъв, се възстановяват от бюджета на органа, издал акта. В случая доказаните от дружеството разноски са в размер на 50 лева, представляващи заплатена държавна такса, като същите следва да се възложат в тежест на РЗОК - Шумен.

             Водим от горното, съдът

 Р    Е    Ш    И :

             ОТМЕНЯ Заповед за налагане на санкции № РД-09-436/11.12.2019г., издадена от и.д.директор на Районна здравноосигурителна каса  - гр.Шумен, с която на  „К.о.ц.“ЕООД, ***, с ЕИК *********, представлявано от управителя д-р С.С.К., са наложени 2 санкции "финансови неустойки" по 200 лева всяка, на обща стойност 400 лева, за нарушенията, описани в т.III.1. и т.III.2 от Протокол № VII-380-382/27.09.2019г.

             ОСЪЖДА Районната здравноосигурителна каса – град Шумен да заплати на „К.о.ц.“ЕООД, ***, с ЕИК *********, представлявано от управителя д-р С.С.К., сумата от 50 (петдесет) лева, представляваща деловодни разноски.

 Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България град София в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

             Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137, във вр. с чл.138, ал.3 от АПК.

                                                                    АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

   Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.