Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№57

град Шумен, 11.03.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на девети март две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                           Членове: Христинка Димитрова

                                                                        Маргарита Стергиовска

при секретаря Росица Хаджидимитрова и с участие на прокурор П.В.при Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова АД № 51 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство реда по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по протест от П.В.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу Наредба на общински съвет Смядово за осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Смядово, приета с Решение №27 по протокол №4/07.02.2008г. на ОбС – Смядово. В протеста се твърди, че общинските съвети имат нормотворческа компетентност само в предвидените в КРБ или закон случаи. Счита се, че в случая липсва изрично основание за приемане на наредбата - порок, който според прокуратурата сочи на нейната нищожност поради липса на законодателна компетентност. Моли съда да се произнесе с решение като прогласи нищожността на наредбата.

Участващият по делото прокурор от Окръжна прокуратура – Шумен поддържа протеста по изложените в него съображения.

Ответната страна Общински съвет – Смядово не изпраща представител и не ангажира становище.

Съдът като съобрази аргументите, изложени от страните, събраните по делото доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа и правна страна следното:

По допустимостта:

Право да оспорват подзаконов нормативен акт имат гражданите, организациите и органите, чиито права, свободи или законни интереси са засегнати или могат да бъдат засегнати от него или за които той поражда задължения. Прокурорът може да подаде протест срещу незаконосъобразния акт. Оспорването и протестирането се извършва без ограничение във времето. Последващо оспорване (протестиране) на подзаконов нормативен акт на същото основание е недопустимо. В случая липсват доказателства, а и не се твърди, протестираната в това производство наредба да е била предмет на съдебен контрол за законосъобразност в предходен момент. Преценен така протестът е допустим и по него се дължи произнасяне по същество.

Разгледан по същество, протестът е основателен по следните съображения:

В българското законодателството няма изрично формулирани основания, които водят до нищожност на административните актове, и в частност на нормативните такива. Единствено разпоредбата на чл.173, ал.2 от АПК указва правомощията на съда, когато прецени, че актът е нищожен поради некомпетентност.

Според теорията и съдебната практика едни и същи основания могат да доведат както до унищожаемост, така и до нищожност на акта, като разграничението е в степента на засягане на акта от конкретния порок.

Основанията за незаконосъобразност на един административен акт са регламентирани в чл.146 от АПК. Същите основания могат да обосноват нищожност на акта, когато конкретният порок е толкова съществен, че актът изначално не може да породи правни последици, към които е насочен. Съдебната практика е приела, че наличието на некомпетентност у органа издал оспорения акт всякога е основание за нищожност на този акт. 

Наредба на общински съвет Смядово за осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Смядово е приета на основание чл.21, ал.1, т.13, чл.21, ал.2, съгласно чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.66, ал.1 от Правилника за устройство и дейността на Общински съвет – Смядово..

Съгласно чл.7, ал.2 от Закон за нормативните актове (ЗНА) «наредбата» е дефинирана като нормативен акт, който се издава за прилагане на отделни разпоредби или подразделения на нормативен акт от по-висока степен. Според чл.8 от ЗНА всеки общински съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение, а разпоредбата на чл.15, ал.1 от ЗНА предписва, че нормативният акт трябва да съответствува на Конституцията и на другите нормативни актове от по-висока степен.

Съгласно чл.21, ал.2 от ЗМСМА общинските съвети имат нормотворческа компетентност, която е ограничена по териториален и предметен обхват. В този смисъл са и разпоредбите на чл.76, ал.3 от АПК и чл.8 от ЗНА. Общинските съвети приемат  нормативни актове - правилници и наредби, с които уреждат обществени отношения с местно значение, т.е. същите са териториални нормотворчески органи с обща компетентност. Не всеки въпрос въпрос обаче подлежи на уредба с нормативен акт, приет от общински съвет. Съгласно чл.76, ал.3 от АПК, общинските съвети издават нормативни актове, с които уреждат съобразно нормативните актове от по-висока степен обществени отношения от местно значение. От така очертаните граници на тяхната нормотворческа  компетентност е видно, че в нея не се включва материята, по която има създадена регламентация,  приложима на територията на цялата държава. Т.е. общинските съвети не разполагат с правомощия, които да ги овластяват да преуреждат материя, уредена с действащ на територията на цялата страна нормативен акт.

В случая към 07.02.2008г., когато е приета протестираната наредба е действал Закона за министерство на вътрешните работи (ЗМВР), отм. ДВ бр.53/2014г., обн. ДВ бр.17 от 24.02.2006г., в сила от 01.05.2006г.

Разпоредбата на чл.52г, ал.1 от ЗМВР, в относимата към датата на приемане на наредбата редакция, определя Главна дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» като национална специализирана структура на МВР за осигуряване на пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия при условията и по реда на този закон и на Закона за защита при бедствия, като в алинея втора от същия текст са разписани нейните конкретни правомощия. Според чл.52г, ал.3 от ЗМВР обхватът и съдържанието на отделните дейности по ал.2 се уреждат с правилника за прилагане на закона; а алинея 4, 5 и 6 гласят, че редът за осъществяване на дейностите по ал.2, т. 1 - 6 се определя с наредби на министъра на вътрешните работи; изискванията за гасителна ефективност на продуктите за пожарогасене и редът за осъществяване на дейността по ал.2, т.7 се определят с наредба на министъра на вътрешните работи; редът за осъществяване на дейностите по ал.2, т.8 и 9 се определя с инструкции на министъра на вътрешните работи.

Специалният закон предвижда регулирането на обществените отношения по неговото прилагане да се извършва с подзаконови нормативни актове, но компетентността за издаването им принадлежи на министъра на вътрешните работи, а не на общинските съвети. Съгласно чл.76, ал.1 и 2 от АПК нормативните актове се издават от изрично овластени от Конституцията или закон органи, а компетентността за това не може да се делегира. В конкретния случай общинският съвет е приел атакуваната наредба, без делегиране на правомощия. Недопустимо е с наредба на общински съвет да се уреждат обществени отношения, регламентирани с актове от по-висока степен и за приемането на които не е налице законова делегация. Липсата на законово определена компетентност за издаването на даден административен акт прави същия нищожен. Само по себе си правомощието на Общинския съвет да регламентира правопорядък с местно значение не му предоставя правомощие да изземва изключителната компетентност на други органи и да преурежда обществени отношения, уредени с нормативен акт от по-висока степен, какъвто е ЗМВР. При тези разсъждения се налага извода, че протестираната наредба е приета без законова делегация, което обосновава извод за нейната нищожност.

Установената липса на компетентност на Общински съвет - Смядово обосновава нищожност на оспорената наредба, като приета в противоречие с чл.2, ал.1 и чл.8 от ЗНА.

Изходът от оспорването обуславя възлагане на разноските в производството върху ответника, съобразно своевременно направеното искане от прокурора за присъждане на разноски по делото, като Общински съвет – Смядово следва да бъде осъден да заплати на Окръжна прокуратура - Шумен разноски в размер на 20 (двадесет) лева за извършеното обнародване на оспорването в ДВ.

Мотивиран от горното Шуменският административен съд

Р Е Ш И :

ПРОГЛАСЯВА по протест на Окръжна прокуратура – Шумен НИЩОЖНОСТТА на Наредба на общински съвет Смядово за осигуряване на пожарна безопасност на територията на община Смядово, приета с Решение №27 по протокол №4/07.02.2008г. на ОбС – Смядово.

ОСЪЖДА Общински съвет – Смядово да заплати на Окръжна прокуратура - гр.Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

          Решението подлежи на касационно обжалване пред ВАС в 14-дневен срок от съобщаването му на страните.

          Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи.

          В случай на неподаване на касационна жалба или протест, или ако те бъдат отхвърлени - решението да се обнародва по реда на чл.37, ал.3 от ЗНА и чл.22, ал.2 от ЗМСМА, във вр. с чл.194 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                      ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/         

                                                                                           2. /п/

 Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.