Р    Е    Ш    Е    Н    И    Е

 

№ 77

 град Шумен, 11.03.2020 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд в публичното заседание на четвърти март две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                                    Членове: Снежина Чолакова

                                                                                     Бистра Бойн

при секретаря Св. Атанасова

и с участие на прокурор Я. Николова от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №46 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл.63 ал.1 предл. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано въз основа на касационна жалба от Р.Д.М. ***, срещу Решение №100 от 27.12.2019 г., постановено по АНД №174/2019 г. по описа на Районен съд град Велики Преслав.

В касационната жалба се излагат аргументи за незаконосъобразност на атакуваното решение, поради издаването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Касаторът счита, че в хода на административно наказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения, обосноваващи незаконосъобразност на наказателното постановление. Същите неправилно не са отчетени от решаващия съд, което е довело до постановяване на материално незаконосъобразно решение. Въз основа на изложените доводи касаторът моли обжалваният съдебен акт да бъде отменен и вместо него се постанови решение, с което да се отмени Наказателно постановление №46-0000355/31.12.2018 г. на Началника на ОО „АА“ град Шумен.

Ответната страна Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, Областен отдел „АА“ – гр.Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

Представителят на Шуменската окръжна прокуратура намира касационната жалба за допустима, а по същество за неоснователна и отправя искане Решението на РС град Велики Преслав, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Жалбата е подадена от надлежна страна - участник във въззивното производство, в законния срок, до компетентния съд, което я прави допустима, а разгледана по същество е и основателна, поради следните съображения:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, с което е потвърдено Наказателно постановление №46-0000355/31.12.2018 г. на Началника на ОО „АА“ град Шумен, с което на основание чл.178б ал.5 т.1 от ЗДвП на касатора Р.М. е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.24а ал.2 т.1 от Наредба №37/02.08.2002 г. на МТС, а именно за това, че „Не е осигурил спазването на изискването на учебната документация за обучение на кандидата при практическото обучение „управление на МПС през нощта и в условията на ограничена видимост“. При проведено обучение на 31.05.2018 г., управлението е приключило в 19:50 ч., при направена справка в астрономическия календар на БАН за 2018 г., залезът на слънцето е бил в 20:57 ч.“. Нарушението било установено при извършена на 20.12.2018 г. комплексна проверка в сградата на ОО „АА“ в град Шумен на учебен център „Рос-Мар 2011“ ЕООД, с Разрешение №3579/26.07.2013 г., за което е съставен АУАН №259537/20.12.2018 г.

При изложените фактически обстоятелства, районният съд е потвърдил издаденото наказателно постановление. Счел е, че в хода на административно наказателното производство не са допуснати сочените от касатора нарушения на процесуалните правила, като се е позовал на представени по делото писмени доказателства и показанията на свидетелите. Съдът е приел за безспорно установено, че санкционираният субект е осъществил визираното в НП нарушение, за което правилно е наложена глоба, съобразно разпоредбата на чл.178б ал.5 т.1 от ЗДвП. По тези съображения е потвърдил процесното наказателното постановление.

Настоящият касационен състав счита, че въз основа на правилно установена фактическа обстановка, въззивният съд е направил неправилни изводи досежно липсата на съществени процесуални нарушения, допуснати от административно наказващия орган при издаване на наказателното постановление, при следните съображения:

Направеното възражение от касатора, което е било предмет на проверка и от въззивната инстанция, че липсва място на извършване на нарушението както в НП, така и в издадения АУАН, касационния съд намира за основателно, поради което е нарушена разпоредбата на чл.57 ал.1 т.5 и чл.42 т.3 от ЗАНН. При внимателен прочит както на обстоятелствената част на процесното НП, така и на обстоятелствената част на АУАН, по категоричен начин се установява, че липсва място на извършване на нарушението. Подробно е описано къде и на кого е извършена комплексната проверка, а именно извършена в град Шумен, в сградата на ОО „АА“ на посочения адрес, без обаче както актосъставителят, така и административнонаказващият орган да са посочили изрично кое приемат за място на нарушението. Имено това съществено нарушение на процесуалните правила е довело и до преценка за подсъдността на производството от РС град Шумен, който е препратил по компетентност на РС град Велики Преслав делото. Настоящата касационна инстанция няма да коментира определението на РС град Шумен, тъй като не е предмет на настоящото производство.

Допуснатото нарушение на нормите на чл.57 ал.1 т.5 и чл.42 т.3 от ЗАНН, а именно липсва място на извършване на нарушението, е съществено нарушение на процесуалните правила. Недопустимо е, по пътя на логиката и това, че санкционираното лице работи в град Върбица, да се определя мястото на извършване на нарушението. Законодателят е въвел в посочените разпоредби на ЗАНН реквизити, които задължително следва да се съдържат в НП и АУАН, като липсата на който и да е от тях води до съществено нарушение на процесуалните правила. Това е било достатъчно основание процесното НП да бъде отменено.

Настоящата касационна инстанция приема, че посочената правна квалификация на нарушението, а именно чл.24а ал.2 т.1 от Наредба №37/02.08.2002 г. на МТС, по никакъв начин не съответства на обстоятелствената част на НП и конкретно на описанието на нарушението. Посочената разпоредба на подзаконовия нормативен акт визира задължение на ръководителя на учебната дейност в учебните центрове за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на МПС да осигурява спазването на изискванията на учебната документация за обучение на кандидатите при извършване на обучението. Никъде в НП не е посочено конкретно какво не е спазил и кое точно изискване на учебната документация за обучение не е спазено от страна на санкционираното лице. Следва в НП да е изяснено и посочено по несъмнен начин точно в какво се изразява нарушението на разпоредбата на чл.24а ал.2 т.1 от Наредба №37/02.08.2002 г. на МТС, което в случая както в НП, така и предхождащия го АУАН не е сторено. Единствено е констатирано, че залезът на слънцето е бил в 20:57 ч. на процесната дата, а управлението на автомобила е приключило в 19:50 ч. Това описание по никакъв начин не конкретизира в какво точно се изразява неспазване на изискванията на учебната документация при извършване на обучението. Следва да се посочи и следното: Учебната документация по чл.153 т.1 от ЗДвП включва различни изисквания към документооборота, продължителността на обучението, разпределението на отделните модули – теоретично обучение и практическо, поради което е необходимо в наказателното постановление де се посочи кое от тези изисквания е нарушено от санкционираното лице. Това следва от изискването за точно и пълно описание на нарушението, което да съответства на приетата за нарушена разпоредба, съответно – от забраната нарушението да се извлича по пътя на тълкуването.

Непосочването на тези данни е липса на реквизит по чл.57 ал.1 т.5 от ЗАНН, което съставлява съществено процесуално нарушение на административно производствените правила. Обстоятелствената част на наказателното постановление следва да съдържа всички основни факти, релевантни за изясняване обективната страна на констатираното нарушение. Неизпълнението на това задължение от страна на административно наказващия орган не може да бъде санирано в съдебното производство. Липсата на описание на нарушението в необходимата пълнота, с всички съставомерни негови признаци, накърнява правото на защита на привлеченото към отговорност лице, лишавайки го от възможността да разбере в пълен обем вмененото му нарушение, поради липсата на посочени в описателната част съществени елементи от неговия състав.

С оглед гореизложеното настоящата касационна инстанция намира, че както при съставяне на Акта за установяване на административно нарушение, така и при издаване въз основа на него на процесното Наказателно постановление, са допуснати съществени нарушения на процесуалните правила – липсва дата на нарушението и описание на конкретно нарушение, които преценени в тяхната съвкупност, водят до незаконосъобразност на наказателното постановление, респективно представляват основание за неговата отмяна. Доколкото същите не са отчетени от районния съд, неговото решение е постановено при неправилно приложение на материалния закон, поради което атакуваното Решение на РС град Велики Преслав следва да бъде отменено и да бъде постановено друго по съществото на спора, с което да бъде отменено процесното НП.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ Решение №100 от 27.12.2019 г., постановено по АНД №174/2019 г. по описа на Районен съд град Велики Преслав, като вместо него  постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление №46-0000355/31.12.2018 г. на Началника на ОО „АА“ град Шумен, с което на основание чл.178б ал.5 т.1 от ЗДвП на Р.Д.М. с ЕГН **********,***, е наложено административно наказание глоба в размер на 500.00 лева за нарушение на чл.24а ал.2 т.1 от Наредба №37/02.08.2002 г. на МТС

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                             ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

          2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.03.2020г.