Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 34

град Шумен, 03.02.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на шести януари две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Росица Цветкова                 Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                                          Бистра Бойн

при секретаря В. Р. и с участие на прокурор Д.Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Сн. Чолакова КАНД № 316 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на „А1 България“ ЕАД, гр. София, с ЕИК срещу Решение № 562/10.10.2019г. на Районен съд – гр.Шумен, постановено по ВАНД № 1523/2019г. по описа на съда. С оспорения съдебен акт е изменено Наказателно постановление № В - 0047141/27.05.2019 г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, и Силистра със седалище гр. Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на “А1 България” ЕАД, гр. София е наложена „имуществена санкция“ в размер на 3000 /три хиляди/ лева на основание чл. 222а от Закона за защита на потребителите /ЗЗП/ за нарушение по чл. 113, ал. 1 от ЗЗП, като съдът е намалил размера на наложената „имуществена санкция“ от 3000 /три хиляди/ на 800 /осемстотин/ лева.

Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Изложени са аргументи, че дружеството не е извършило вмененото му нарушение, доколкото констатациите на сервизните служители сочат, че техническата неизправност се дължи изцяло на поведението на потребителя, което обстоятелство е установено при разглобяване на вътрешността на устройството в оторизирания сервиз, поради което правомерно търговецът е отказал удовлетворяването на потребителската претенция. По тези съображения касаторът отправя искане за отмяна на съдебния акт. В условията на евентуалност обосновава и становище за незаконосъобрзаност на имуществената санкция с оглед „маловажността“ на описаната в акта и в НП деятелност. В съдебно заседание касационият жалбоподател, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Ответната страна, КЗП - РД - гр. Варна, не изразява становище по предявената жалба, а в съдебно заседание не се представлява.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба допустима, но неоснователна и отправя искане за решение в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна по следните съображения:

Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

„А1 България“ ЕАД, гр. София извършва търговска дейност в стопанисвания от него магазин „А1“ за продажба на мобилни телефонни апарати и аксесоари към тях, и далекосъобщителни услуги, находящ се в гр. Шумен, бул. „Симеон Велики“ № 46в.

На 14.03.2019г. била извършена проверка в обекта от длъжностни лица към КЗП, РД-гр.Варна, офис гр. Шумен, по повод постъпила потребителска жалба от К.К., с Вх. № В – 03 - 497 от 28.02.2019г. за отказ от гаранционно обслужване на таблет, марка “Alcatel Pixi 4”, модел „9003Х“. В хода на проверката в търговския обект било установено, че на 09.05.2018г. потребителят получил от посочения магазин по силата на договор за покупко - продажба таблет, марка „Alcatel Pixi 4“, модел „9003Х“, с IМЕI номер 356213075840370.

По повод на повреда на посочения таблет на 04.02.2019г. била депозирана рекламация от страна на К.К.. Таблетът бил щателно огледан и била оформена Сервизна поръчка № SOSH07389793, в която при приемането било вписано като състояние на таблета при приемане – „ок“, а като описание на повредата било описано, че „не зарежда“. На 19.02.2019г. дружеството издало Решение за рекламация и удостоверение за извършен ремонт към посочената сервизна поръчка № SOSH07389793, в която се изразявало становище, че рекламацията е неоснователна, а гаранцията не се признава и стоката се връща без ремонт. Решението било основано на Протокол за отказ от гаранционен ремонт № ОGS009030410 от 12.02.2019г. на „Сръчко Сервиз“ ЕООД гр. София, в който комисията от сервизни служители констатирала, че апаратът е отварян от неоторизирано лице, вследствие на което е скъсан лентовия кабел на дисплея, отлепена батерия от панела, наранен конектор от батерията. Освен това, комисията отразила и становището си, че неизправността се дължи на дефекти, причинени от неправилна употреба /претоварване, механични повреди, удар или други фактори извън допустимите граници/, използването на продукта по начин различен от описания в Указанието за употреба, и поради всичко това уредът не подлежи на гаранционно поддържане съгласно условията, упоменати в гаранционната карта, като била посочена цена за смяна на екрана и батерията, която потребителят следвало да заплати.

По време на проверката било установено, че апаратът бил върнат на потребителя неотремонтиран, с отнета гаранция. Резултатите от проверката били отразени в Констативен протокол № К-2666315/14.03.2019г. На 22.03.2019г. от дружеството било представено писмено становище, в което последното описало причините, довели до отказа да бъде отремонтиран апаратът, сочейки, че „таблетът е отварян от неоторизирано лице и отказва да отремонтира стоката“. С писмо Изх. № В – 03 - 497/27.03.2019г. било дадено указание за явяване на управителя или упълномощено лице на „А1 България“ ЕАД на 08.04.2019г., с оглед съставяне на акт за установяване на административно нарушение.

Тъй като на 08.04.2019г. не се явил управител или друг представител на „А1 България“ ЕАД, нито упълномощено от него лице за съставяне на акта за установяване на административно нарушение, впоследствие - на 09.04.2019 г. на основание чл. 40, ал. 2 от ЗАНН на дружеството бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ №  К-0047141, като актосъставителят описал тези свои констатации и посочил, че с описаното деяние е нарушена разпоредбата на чл. 113, ал. 1 от ЗЗП. Актът на 16.04.2019г. бил връчен на лицето Г.К.Л.– управител на проверявания магазин и подписан от нея, без да изложи възражения, като връчването било обективирано в Констативен протокол № К - 2666340 от 16.04.2019г. Впоследствие дружеството не се възползвало от законното си право и не депозирало допълнителни писмени възражения в срока по чл. 44, ал. 1 от ЗАНН.

Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено наказателно постановление № В - 0047141/27.05.2019 г. на Директора на Регионална Дирекция за областите Варна, Добрич, Шумен, Търговище, Разград, и Силистра със седалище гр. Варна към Главна дирекция „Контрол на пазара“ при Комисия за защита на потребителите, с което на “А1 България” ЕАД, гр. София е наложена „имуществена санкция“ в размер на 3 000 /три хиляди/ лева на основание чл. 222А от ЗЗП за нарушение по чл. 113, ал. 1 от ЗЗП.

При осъществения съдебен контрол, районният съд е достигнал до извод, че в хода на санкционната процедура не са допуснати съществени процесуални нарушения и че изготвеното постановление съответства на императивните изисквания на чл. 57, ал. 1 от ЗАНН. Съдът, след извършен обстоен анализ на доказателствения материал, е заключил, че дружеството е  реализирало вмененото му нарушение, за което следва да понесе административнонаказателна отговорност. Наложената санкция районният съд преценил за прекомерна, поради което я намалил до размер от 800 /осемстотин/ лева, фиксирайки я в размер, близък до минималния такъв.

Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е направил правилни и законосъобразни изводи, които напълно се споделят от касационната инстанция. Правните доводи кореспондират с доказателствения материал, като решението е постановено при обсъждане на релевантните за това доказателства, поотделно и в тяхната съвкупност. Фактите по делото са възведени въз основа на надлежно събрани по реда на НПК писмени и гласни доказателства, които правилно са преценени от решаващия съд. Не са налице твърдените от касатора закононарушения при събиране и преценка на доказателствата по делото, още по-малко при тълкуването и прилагането на законовите норми.

Шуменският административен съд намира за неоснователен доводът на касатора относно липсата на доказателства, обосноваващи наличието на визираното в АУАН и НП нарушение. Видно от обстоятелствената част на наказателното постановление, на касатора е наложена имуществена санкция за това, че търговецът не е изпълнил административното си задължение да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба на потребителя, с което е нарушил чл. 113, ал. 1 от ЗЗП. За констатираното нарушение на лицето е наложена имуществена санкция на основание чл. 222а от ЗЗП. Изпълнителното деяние, релевантно за ангажиране на имуществената отговорност по чл. 222а от ЗЗП, е неизпълнение на визираното в чл. 113, ал. 1 от ЗЗП задължение търговецът да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя. В случая фактите, обуславящи материалната законосъобразност на наложената санкция, са безспорно установени – налице е надлежно предявена рекламация, като търговецът е отказал да приведе потребителската стока в съответствие с договора за продажба.

Видно от ангажираните по делото доказателства, условията, при които не се признава гаранцията, са „всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности, опити за поправка от неупълномощени лица, зареждане с неоригинални зарядни устройства или други външни въздействия, в противоречие с изискванията на производителя“. Според предварително обявените условия, гаранцията може да бъде отнета, ако повредата се дължи на неправилна употреба от страна на потребителя, включително и на изпускане на апарата. В настоящия случай не се установява с категоричност, че повредата на апарата /таблет/ се дължи на поведението на клиента, доколкото липсват констатации в тази насока от приемащия рекламацията служител на търговеца. Видно от съдържанието на изготвената сервизна поръчка, при описване на състоянието на таблета не са отразени белези, които да сочат на неправомерно въздействие върху него /служителят е въвел статус „ок“/. Едва в сервиза, за който липсват надлежни доказателства, че е оторизиран да извършва ремонт на продуктите на марка „Alcatel“ и такива не са представени от касатора пред настоящата инстанция, нарочна комисия установява наличие на дефекти, които отдава на неправомерно въздействие върху целостта на устройството. Предвид липсата на доказателства, установяващи, че към момента на предявяване и приемане на рекламацията, апаратът вече е бил със скъсан лентов кабел на дисплея и е бил с отлепена батерия, правилно районният съд е отклонил като неоснователно възражението на дружеството за дефект, дължащ се на поведението на клиента, обуславящо отпадането на гаранцията. По никакъв начин не е обоснована причинно-следствена връзка между констатациите в сервиза и описаната повреда. След като не е доказано по категоричен начин, че дефектите, които показва закупената стока, се дължат на неправилна експлоатация или съхранение от потребителя, търговецът е длъжен да изпълни задължението си по чл. 113, ал. 1 от ЗЗП и като не е сторил това, същият е нарушил посочената разпоредба и правилно е бил санкциониран за неизпълнение на задължението си. Оттук следва да се приеме за установено по несъмнен начин извършването на нарушението, визирано в АУАН и НП, като наведеното оплакване за необоснованост на атакуваното решение е неоснователно.

Правилно е и становището на въззивния съд за невъзможност процесното неизпълнение да бъде възприето за „маловажно“, тъй като поведението на търговеца не се отличава с по-ниска степен на обществена опасност от останалите нарушения от този вид.

В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - гр. Шумен като правилно и законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 562/10.10.2019г., постановено по ВАНД № 1523/2019г. по описа на Районен съд – Шумен.

Решението е окончателно.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                   ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                   2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 03.02.2020г.