Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 33

град Шумен, 03.02.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на шести януари две хиляди и двадесета година в следния състав:

 Председател: Росица Цветкова                  Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                                    Бистра Бойн

при секретаря В. Р. и с участие на прокурор Д.Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Сн. Чолакова КАНД № 311 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на Областна дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) – гр.Шумен, депозирана чрез юрисконсулт В.Й., срещу Решение № 57/09.10.2019г. на Районен съд – гр.Нови пазар, постановено по АНД № 254/2019г. по описа на съда в частта му, с която съдът е отменил Наказателно постановление № КХ-12/20.08.2019г., издадено от директора на ОДБХ - гр. Шумен, с което на Г.К.Г., за нарушение на чл. 12, ал. 1  от Закона за храните /ЗХ/ и на основание чл. 42, ал.1 от ЗХ е наложена глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/.

Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. Твърди, че съдебният състав неправилно е отменил наложеното на Г.Г. административно наказание, поради което отправя претенция за отмяна на решението на районния съд в тази му част и за потвърждаване на наказателното постановление. В съдебно заседание ОДБХ-гр.Шумен, редовно призована, се представлява от юрисконсулт В.Й., която поддържа жалбата по изложените в нея съображения, като ги доразвива.

Ответната страна, Г.К.Г. ***, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба за допустима, но неоснователна и отправя искане за оставяне в сила на атакуваното решение.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява основателна, по следните съображения:

Процесното решение е постановено при следната фактическа обстановка:

Г.К.Г. ползвал гараж, намиращ се в гр. Плиска, ул. Бузлуджа № 2, в който се намирал нерегистриран млекосъбирателен пункт.

На 18.06.2019г., след постъпил сигнал в ОДБХ-гр.Шумен за извършвани нарушения при изкупуване на сурово мляко, служителите на ОДБХ-гр.Шумен  д-р С.М.и д-р Д.П.извършили проверка на посочения адрес. При проверката бил съставен Констативен протокол от същата дата, съгласно който било констатирано следното: проверяваният обект бил гараж, към изоставен частен имот. Вратите на гаража били отворени. Пред гаража бил паркиран автомобил с рег. № ***, марка „Мерцедес Спринтер 412Д“, оборудван с монтирана цистерна за сурово мляко, в която и в трите секции имало мляко. В гаража била намерена хладилна вана 2 т., под – пръст, таван – с шпертплат с паднали отделни участъци, лошо хигиенно състояние на повърхността на ваната; бидони, кофи, в една от тях – дрелка с остатъци по повърхността от захар. Същата била в наличност, поставена върху счупен дървен стол - 7-8бр. от по 1 кг.; върху ваната имало стъклени чаши и такива за еднократна употреба с пипета за титруване реактив фенолфталейн 1% с партиден № 19-013, годен до 02.2021 г., уред Лактоскан; на пода бил поставен стек от сода каустик – 9бр., в един от бидоните имало празни опаковки от захар и празни бутилки от сода каустик. В помещението имало много рафтове с инструменти, стари части от автомобили и пр., нямало течаща вода, имало много мухи. Вода идвала до бидоните от мека връзка от вътрешността на изоставения имот, нямало стъкла на прозореца и врата към вътрешния двор.

Посочено било, че Г.К.Г. представил свидетелство за регистрация на транспортното средство. Констатирано било още, че в хладилната вана няма количества мляко, но същата е мокра; външната повърхност и капаците са мокри; меката връзка от ваната е поставена на пода върху пръста, по нея във вътрешността има остатъци от мляко и млечна мазнина – установени при огледа и напипване.

По данни на провереното лице, млякото било събрано от ферми в гр. Плиска, Избул, Църквица, Памукчи и Войвода. За изкупеното мляко не били представени приемо-предавателни документи и млякото се изкупувало в МПП. Констатирани били стари приемо-предавателни протоколи от 2017-2018 г., както и такива от 2019г. за предишни месеци. При проверката не бил представен чек-лист за почистване и дезинфекция на транспортното средство.

С констативния протокол били изискани от провереното лице документи от фермите за изкупеното мляко за деня, в срок до 19.06.2019г. на посочения адрес на ОДБХ-гр.Шумен. Този констативен протокол бил съставен в присъствието на нарушителя.

Въз основа на констативния протокол на 28.06.2019 г. в присъствието на ответника бил съставен и Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0000636/28.06.2019г. Съгласно посоченото в акта, нарушението се състои в това, че на 18.06.2019 г. в 9,20ч. в гараж в частен имот в гр. Плиска, ул. „Бузлуджа“ № 2 Г.К.Г. е допуснал извършване на дейност по прием и съхранение на сурово мляко в обект, нерегиристриран по Закона за храните, неспазвайки хигиенни норми, създавайки риск за здравето на консуматорите, в нарушение на чл. 12, ал. 1 от ЗХ. Актът бил връчен на соченото за нарушител лице на 28.06.2019г., без в него той да посочи възражения.

Въз основа на така съставения акт и на материалите в административно наказателната преписка наказващият орган издал впоследствие процесното НП.

При осъществения съдебен контрол, районният съд е достигнал до извод, че в хода на санкционната процедура са допуснати съществени процесуални нарушения, налагащи отмяната на наложеното на Г.К.Г. административно наказание. Съдът е посочил, че приетата за нарушена разпоредба на чл. 12, ал. 1 от ЗХ предвижда няколко самостоятелни изисквания към обектите, в които се извършва производство и търговия с храни, които не са били конкретизирани от контролните органи, което го е мотивирало да приеме, че липсва описание на конкретното правонарушение. Предходната съдебна инстанция е счела, че липсата на посочване на конкретните нормативни изисквания, които са били нарушени, води до погазване на разпоредбата на чл. 42, т. 4 и т. 5 от ЗАНН и чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от ЗАНН, и това предопределя отмяната на НП на това основание. Съдебният състав е извел и извод, че поведението на санкционираното лице е описано в обстоятелствената част на НП като извършено в условията на допустителство, докато с диспозитива на санкционния акт се ангажира отговорността му за виновно извършено нарушение по смисъла на чл. 7 от ЗАНН, което индикира за наличие на несъответствие между описаното поведение и това, за което той е бил наказан. Воден от тези си съображения районният съд е формирал извод за порочност на процесното НП и го е отменил. Отделно от това, решаващият съд, на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН е изпратил материалите по компетентност на Районна прокуратура – Нови пазар с оглед данните, даващи основание да се счита, че е налице осъществено престъпление по чл. 350, ал. 2 от НК, като в тази връзка е посочил, че не е налице основание за прекратяване на административно наказателното производство, тъй като НП е съставено за нарушаване на чл.12 от ЗХ, определящ изискванията към обектите за производство и търговия с храни, които норми не налагат изисквания, респ. задължения към лицата, които извършват и участват в процеса на производството, преработката, съхранението или търговията с млечни продукти.

Настоящият състав намира, че въз основа на установената по делото фактическа обстановка, въззивният съд е извел неправилен решаващ извод за порочност на процесното НП. Това е така, тъй като настоящата инстанция не споделя мотивите на РС – гр.Нови пазар, че е налице непрецизност при описание на деянието и на засегнататата с него правна норма. Пределно ясно в акта и в НП е посочено, че деецът извършва дейност по прием и съхранение на храни в нерегистриран по Закона за храните обект, каквото императивно изискване въвежда чл. 12, ал. 1 от ЗХ, изискващ производството и търговията с храни да се извършва единствено в регистрирани обекти. От прочита на §1, т. 48, 49 и т. 60 от ДР на ЗХ се установява, че съхранението на храни е форма на поведение, което може да бъде съотнесено както към производството, така и към търговията с храни. А млякото, по аргумент от § 1, т. 12, б. „а“ от ДР на ЗХ, несъмнено се квалифицира като храна по смисъла на закона. Действително, чл. 12, ал. 1 от ЗХ съдържа няколко подточки, които обаче визират кога един обект ще бъде регистриран, а именно съдържат изискванията, на които обектът следва да отговаря, за да са налице основанията за неговата регистрация. В настоящата хипотеза не е налице постановен отказ да се регистрира обекта по реда на чл. 12, ал.2 от ЗХ, за да се обсъжда дали са налице изискванията по чл. 12, ал. 1, т. 1, т.2 и т. 3 от ЗХ, а лицето е санкционирано за това, че извършва съхранение на мляко в нерегистриран обект, каквото е задължението по чл. 12, ал. 1 от ЗХ. При това положение, решаващият състав на Административен съд - град Шумен намира, че контролните органи не са допуснали коментираните от предходната инстанция процесуални нарушения, свеждащи се до изготвяне на акта и НП в нарушение на чл. 42, т.4 и т.5 от ЗАНН и чл. 57, ал.1, т.5 и т.6 от ЗАНН.

 Тук е мястото да се отбележи, че настоящата инстанция не споделя и мотивите на районния съд за наличие на противоречие между констативно-съобразителната и диспозитивната част на НП. Поведението, за което е ангажирана отговорността на ответника в настоящото производство не се изразява в допустителство, а във виновно съхранение на храни в нерегистриран обект. Допустителството по своя обхват предполага действия или бездействия на лицето, което е довело до определено поведение на трети лица и съответно до настъпване на събитието, което съставлява административно нарушение. В случая, видно от словесното описание на нарушението, контролните органи не са възприели, че санкционираното лице е спомогнало чрез действие или бездействие за настъпване на нарушението, а по еднозначен начин са дефинирали поведението на Г.К.Г. като лично виновно поведение, посредством което е нарушил императивното изискване на чл. 12, ал. 1 от ЗХ.

В контекста на гореизложеното и след като съобрази приобщения доказателствен материал, касационният съдебен състав достига до извод, че при съставянето на акта и изготвянето на НП не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, опорочаващи санкционната процедура. Съдът също така приема, че вмененото на ответника в касационното производство правонарушение е доказано по несъмнен начин от обективна и субективна страна, като законосъобразно наказващият орган му е наложил административно наказание в минимално установения му размер, визиран в санкционния състав на чл. 42, ал. 1 от ЗХ.

За пълнота следва да се посочи, че в унисон с тезата на районния съд, касационната инстанция приема, че с наказването на дееца за нарушение по чл.42, ал.1 от ЗХ няма да бъде нарушен принципът "non bis in idem", с оглед констатациите за извършено престъпление по чл.350, ал.2 от НК, тъй като с процесното НП Г.Г. е санкциониран за нарушение на регистрационния режим за търговия с храни, докато в чл.350, ал.2 от НК е предвидена наказателна отговорност за лице, което наруши правила, уреждащи добива, производството, преработката, съхранението или търговията с животни, суровини, храни или питиета, предназначени за общо ползване, и с това изложи на опасност здравето или живота на другиго, т.е. нарушенията на предвидените в цитираната разпоредба правила следва да са от такова естество, при което да излагат на опасност здравето или живота на другиго, докато липсата на регистрация на пункт за изкупуване на сурово мляко сама по себе си не обуславя визирания в чл.350, ал.2 от НК престъпен резултат.

По изложените съображения съдът счита, че решението на районния съд в тази му част следва да бъде отменено, а отмененото НП бъде потвърдено. С решението си въззивният съд е изпратил на основание чл. 33, ал. 2 от ЗАНН материалите по компетентност на Районна прокуратура – Нови пазар, с оглед наличие на данни за извършено престъпление по чл. 350, ал. 2 от НК. В тази му част съдебният акт не е бил оспорен и не попада в пределите на реализираната касационна проверка, доколкото е влязъл в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОТМЕНЯ Решение № 57/09.10.2019г. на Районен съд – град Нови пазар, постановено по АНД № 254/2019г. по описа на съда, в обжалваната му част, с която е отменено Наказателно постановление № НП № № КХ-12/20.08.2019г., издадено от директора на ОДБХ - гр. Шумен, с което на Г.К.Г., за нарушение на чл. 12, ал. 1  от Закона за храните и на основание чл. 42, ал.1 от Закона за храните е наложена глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин лева/, като вместо това постановява:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № КХ-12/20.08.2019г., издадено от директора на ОДБХ - гр. Шумен, с което на Г.К.Г., за нарушение на чл. 12, ал. 1  от Закона за храните и на основание чл. 42, ал.1 от Закона за храните е наложена глоба в размер на 1500 /хиляда и петстотин/ лева.

Решението е окончателно.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                            ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                            2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 03.02.2020г.