Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№ 17

град Шумен,

31.01.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд - град Шумен, в публичното заседание на девети януари две хиляди и двадесета година в състав:

                  Административен съдия: Маргарита Стергиовска

при участието на секретаря Р. Х., като разгледа докладваното от административния съдия АД № 588 по описа за 2019 година на Административен съд - гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 76а, ал. 4 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), във връзка с чл.145 и следващите от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по  жалба, депозирана от „МБАЛ-Шумен“ АД с ЕИК 127521092, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от д-р Д.К., изп. директор, чрез адв. Б. Б. от ШАК срещу Писмена покана изх. № 29-02-1358/20.11.2019г. на Директора на РЗОК-Шумен.

В жалбата се изразява несъгласие с така издадената писмена покана, като оспорващият счита, че същата е постановена при допуснати съществени процесуални нарушения и в противоречие с материалния закон. Сочи, че в обжалвания акт не е посочено правно основание за издаването му, с което е нарушено императивното изискване на чл.59, ал. 2, т. 4 от АПК, както и при издаването на акта не са изяснени всички факти и обстоятелства от значение за случая. Според оспорващия в процесния акт неправилно е приложена разпоредбата на чл. 99, ал. 1, т. 3 от НРД за медицински дейности 2018, във връзка със съдебно Решение № 67/10.05.2018г., постановено по АД № 345/2017г., по описа на ШАдмС,  потвърдено с Решение № 6272/24.04.2019г. по АД № 7241/2018г. на ВАС, влезли в сила на 24.04.2019г.

Изложени са съображения в подкрепа на тези доводи, а именно, че предмет на цитираните в оспорвания акт съдебни решения е Заповед № РД-09-288/13.11.2017г. на Директора на РЗОК, с която на лечебното заведение е наложена санкция на основание чл. 401, ал. 1, т. 2 и чл. 410, ал.1, б.“в“ от НРД за медицински дейности 2017, във връзка с чл. 59, ал.1, т. 11, б. „б“ от ЗЗО - прекратяване на договора частично, само за изпълнение на клинична пътека № 219. Оспорващият сочи, че от 24.04.2019г., по силата на горецитираните съдебни решения, частично е прекратен Индивидуален договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки № 270305/29.05.2017г. по отношение на клинична пътека № 219, сключен на основание реда на НРД за медицински дейности 2017г. НРД за медицински дейности 2017г. е прекратил действието си на 01.04.2018г., на основание параграф 2 от ПЗР на НРД за медицински дейности 2018, от която дата влиза в сила НРД за медицински дейности 2018. На основание последния е сключен индивидуален договор за оказване на болнична медицинска помощ по клинични пътеки № 270305/25.05.2018г., в който е включено и изпълнението на клинична пътека 219. В заключение оспорващият сочи, че с писмената покана се цели прекратяването на изтекъл по силата на цитираните нормативни актове индивидуален договор, поради което и към момента на издаването й този вид санкция за изпълнителя е неприложима. Изложени са съображения досежно незаконосъобразността на процесния акт, произтичащ от несъответствие с материалният закон и неговата цел. Отправено е искане за отмяна на процесния акт и присъждане на сторените по делото разноски.

Ответникът по жалбата - Директор на РЗОК – Шумен, чрез процесуалните си си представители юриск. А. и адв. С. оспорва жалбата като неоснователна и моли да бъде отхвърлена. Поддържа, че оспореният акт е издаден от компетентен орган, в съответствие с изискванията за форма и съдържание, при спазване на административно-производствените правила, в съответствие и при правилно приложение на закона и с целта на закона. Иска от съда да отхвърли жалбата като неоснователна.

Въз основа на съвкупната преценка на представените по делото доказателства, съдът приема за установено следното от фактическа страна по административноправния спор:

Между НЗОК и «МБАЛ – Шумен» АД е сключен договор №270305/25.05.2018г. и Допълнително споразумение към него от 08.07.2019 г., съгласно което се изменя чл.20 от Договора, като в т. 214. КП №219 «Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност» е определена стойност в размер на 910.00 лв.

По силата на Решение № 67/10.05.2018г., постановено по АД № 345/2017г., по описа на ШАдмС,  потвърдено с Решение № 6272/24.04.2019г. по АД № 7241/2018г. на ВАС, влезли в сила на 24.04.2019г., съдът е отхвърлил жалбата срещу Заповед за налагане на санкции № РД-09-288/13.11.2017г., издадена от Директора на Районна здравно осигурителна каса (РЗОК) - гр.Шумен, с която на лечебното заведение, в качеството му на изпълнител на болнична медицинска помощ, рег.№ 2730211001 от регистъра на МЗ, с месторазположение общ.Шумен, гр.Шумен, ул.Васил Априлов №63, по изпълнение на договор №270305/29.05.2017г., са наложени 7 санкции «финансова неустойка», всяка от които в размер на 200 лева, както и санкция «прекратяване на договора» частично за изпълнение на КП№219 «Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обеми сложност» на основание чл.401, ал.1, т.2 и чл.410, ал.1, б. «б» от НРД за МД 2017г.; чл.59, ал.11, т.1, б. «б» и чл.59, ал.13 от ЗЗО.

Позовавайки се на горецитираните съдебни актове, директорът на РЗОК-Шумен писмено уведомил «МБАЛ – Шумен» АД с писмо изх.№29-02-1106/16.09.2019 г., че индивидуален договор №270305/25.05.2018г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки е частично прекратен за изпълнение на КП №219 на осн. чл.99 ал.1 т.3 от НРД МД 2018 г., считано от 24.04.2019 г. За лечебното заведение ще възникне правна възможност за сключване на договор по тази клинична пътека с изтичането на 12-месечен срок, т.е. не по-рано от 24.04.2020г. По делото липсват доказателства за връчване на писмото на лечебното заведение, но доколкото е представено по делото от «МБАЛ – Шумен» АД, съдът приема, че е достигнало до адресата.

Със Заповед №РД-18-396/30.09.2019 г. За Директор на РЗОК-Шумен, съгл. Заповед № РД-09-514/08.05.2019 г. на Управителя на НЗОК разпоредил извършването на проверка на «МБАЛ – Шумен» АД в периода 01.10.2019 г. до 03.10.2019 г. със задача: изпълнение на договорите за болнична медицинска помощ в съответствие с НРД 2018. Проверката била възложена на В.И.К.и Н.О.Д., контрольори в РЗОК – Шумен.

Резултатите от проверката били обективирани в Протокол за неоснователно получени суми № VI-391-396/03.10.2019 г. Въз основа на установеното проверяващите приели, че „МБАЛ Шумен” АД е получила неоснователно суми за отчетени дейности в РЗОК - Шумен по КП№ 219 „ Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност” за 68 случая, подробно описани в протокола в периода м. май-м. август 2019 г.:

1.ИЗ № 7880/2019г. на ЗОЛ Н.А.М., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 05.05.2019г. и изписана на 09.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.10 „Пертрохантерно счупване“.

2.ИЗ № 7874/2019г. на ЗОЛ С.Й.К., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 05.05.2019г. и изписана на 09.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.10 „Пертрохантерно счупване“.

3.ИЗ № 7663/2019г. на ЗОЛ С.Б.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 01.05.2019г. и изписан на 04.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S86.0 „Трвама на Ахилесово сухожилие“.

4.ИЗ № 8761/2019г. на ЗОЛ М.Д.Д., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 20.05.2019г. и изписан на 23.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

5.ИЗ № 8743/2019г. на ЗОЛ П.Б.Т., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 20.05.2019г. и изписана на 23.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на газа и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.1 „Последици от счупване на бедро“.

6.ИЗ № 8742/2019г. на ЗОЛ П.П., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 20.05.2019г. и изписан на 23.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.1 Последици от счупване на бедро“.

7.ИЗ № 8687/2019г. на ЗОЛ Д.И.Б., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 18.05.2019г. и изписана на 21.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.30 „Счупване на тялото [диафиза] на бедрената кост“.

8.ИЗ № 8480/2019г. на ЗОЛ Л.Б.В., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 15.05.2019г. и изписана на 18.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

9.ИЗ № 8538/2019г. на ЗОЛ Г.Х.Х., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 16.05.2019г. и изписана на 19.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ L60.0 „Унгвис инкарнатус“.

10.ИЗ № 9043/2019г. на ЗОЛ Г.Ж.С., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 24.05.2019г. и изписана на 28.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S76.1 „Травма на четириглавия мускул и сухожилията му“.

11.ИЗ № 9071/2019г. на ЗОЛ Г.Г.Г., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 25.05.2019г. и изписана на 28.05.2019г. по КП N° 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.00 „Счупване на бедрената шийка“.

12.ИЗ № 8716/2019г. на ЗОЛ Н.А.А., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 20.05.2019г. и изписана на 27.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S82.00 „Счупване на пателата“.

13.ИЗ № 8456/2019г. на ЗОЛ Р.С.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 15.05.2019г. и изписан на 18.05.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици ог /фуги счупвания на долен крайник“.

14.ИЗ № 10495/2019г. на ЗОЛ Й.Т.Г., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 18.06.2019г. и изписана на 21.06.2019г. по КП № 219 ..Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S32.50 „Счупване на пубиса ( срамна кост)“.

15.ИЗ № 10423/2019г. на ЗОЛ А.Г.А., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 17.06.2019г. и изписан на 21.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.70 „Множествения счупвания на стъпалото“.

16.ИЗ N° 10200/2019г. на ЗОЛ Ю.Е.Б., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 13.06.2019г. и изписан на 19.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.30 „Счупване на метатарзадна кост“.

17.ИЗ № 10930/2019г. на ЗОЛ Х.А.А., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 26.06.2019г. и изписан на 29.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ М67.4 „Ганглион“.

18.ИЗ № 10934/2019г. на ЗОЛ И.Г.И., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 26.06.2019г. и изписан на 29.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.1 „Последици от счупване на бедро“.

19.ИЗ № 10865/2019г. на ЗОЛ Г.Р.В., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 25.06.2019г. и изписана на 28.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.00 „Счупване на бедрената шийка“.

20.ИЗ № 10792/2019г. на ЗОЛ М.М.А., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 24.06.2019г. и изписана на 27.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ М23.2 „Увреждане намениска в резултат на стара травма или разкъсване“.

21.ИЗ № 10679/2019г. на ЗОЛ Р.М.Х., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 21.06.2019г. и изписан на 25.06.2019г. по КП N° 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S32.40 „Счупване на ацетабулума“.

22.ИЗ № 9329/2019г. на ЗОЛ Д.Н.Н., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 29.05.2019г. и изписан на 01.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S82.70 „Множествени счупвания на подбедрицата“.

23. ИЗ № 9232/2019г. на ЗОЛ З.Ж.Й., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 28.05.2019г. и изписана на 01.06.2019г. но КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S73.0 „Изкълчване на бедрото“.

24.ИЗ № 9325/2019г. на ЗОЛ Н.Л.С., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 29.05.2019г. и изписана на 03.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.0 „Счупване на бедрената шийка“.

25.ИЗ № 9335/2019г. на ЗОЛ Е.Ш.Х., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 29.05.2019г. и изписан на 03.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури иа таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.0 „Счупване на бедрената шийка“.

26.ИЗ № 9384/2019г. на ЗОЛ Н.М.М., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 30.05.2019г. и изписана на 03.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S32.4 „Счупване на ацетабулума“.

27.ИЗ № 9757/2019г. на ЗОЛ Н.Б.С., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 06.06.2019г. и изписан на 09.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ М20.4 „Деформации тип "пръст-чукче" на пръстите на крака (придобити)“.

28.ИЗ № 10187/2019г. на ЗОЛ Е.Г.Г., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 13.06.2019г. и изписана на 18.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на газа и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S32.50 „Счупване на пубиса ( срамна кост)“.

29.ИЗ № 10283/2019г. на ЗОЛ Г.Г.К., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 15.06.2019г. и изписана на 18.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.30 „Счупване на метатарзална кост “.

30.ИЗ № 10068/2019г. на ЗОЛ Н.Й.Й., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 11.06.2019г. и изписана на 14.06.2019г. по КП N° 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.50 „Счупване на друг пръст на стъпалото“.

31.ИЗ № 10004/2019г. на ЗОЛ Г.И.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 11.06.2019г. и изписан на 14.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

32.ИЗ № 9747/2019г. на ЗОЛ С.М.Н., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 06.06.2019г. и изписана на 09.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

33.ИЗ № 9559/2019г. на ЗОЛ Й.П.П., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 03.06.2019г. и изписан на 06.06.2019г. но КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

34.ИЗ № 9376/2019г. на ЗОЛ С.А.И., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 30.05.2019г. и изписана на 04.06.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.0 „Счупване на бедрената шийка“.

35.ИЗ № 11172/2019г. на ЗОЛ Ш.Х.Е., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 30.06.2019г. и изписан на 04.07.2019г. ио КП № 219 „Оперативни процедури на газа и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза но МКБ S72.10 „Пергрохантерно счупване“.

36.ИЗ № 12676/2019г. на ЗОЛ Г.М.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 25.07.2019г. и изписан на 28.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.30 „Счупване на метатарзална кост“.

37.ИЗ № 11148/2019г. на ЗОЛ В.В.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 29.06.2019г. и изписан на 04.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S96.1 „Травма на дългия екстензорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало“.

38.ИЗ № 11241/2019г. на ЗОЛ К.Ж.П., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 01.07.2019г. и изписана на 05.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S76.1 „Травма на четириглавия мускул и сухожилията му“.

39.ИЗ № 11424/2019г. на ЗОЛ С.С.Р.приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 04.07.2019г. и изписана на 10.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза ио МКБ S82.00 „Счупване на пателата“.

40.ИЗ № 12570/2019г. на ЗОЛ Н.Й.Й., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 24.07.2019г. и изписана на 27.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайни“.

41.ИЗ № 11277/2019г. на ЗОЛ Р.А.Ч., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 02.07.2019г. и изписан на 05.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ 493.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

42.ИЗ № 11293/2019г. на ЗОЛ Р.М.М., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 02.07.2019г. и изписана на 05.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза ио МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания па долен крайник“.

43.ИЗ № 12804/2019г. на ЗОЛ В.П.К., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 28.07.2019г. и изписан на 31.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза ио МКБ S92.70 „Множествени счупвания на сгъналото“.

44.ИЗ № 11805/2019г. на ЗОЛ С.С.Т.приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 11,07.2019г. и изписан на 14.07.2019i . по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ М67.4 „Ганглион“.

45.ИЗ № 12369/2019г. на ЗОЛ Т.Б.Т., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 21.07.2019г. и изписан на 26.07.2019г. но КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S86.7 „Травма на няколко мускула и сухожилия на ниво иодбедрица“.

46.ИЗ № 11886/2019г. на ЗОЛ Ц.Р.Д., приета в „МБАЛ Шумен“ АД иа 12.07.2019г. и изписана на 16.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S32.50 „Счупване на пубиса (срамна кост)“.

47.ИЗ № 12275/2019г. на ЗОЛ Г.К.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 18.07.2019г. и изписан на 22.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.41 „Счупване на палеца на стъпалото“.

48.ИЗ № 12446/2019г. на ЗОЛ А.Д.Л., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 22.07.2019г. и изписан на 26.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S96.1 „Травма на дългия екстензорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало“.

49.ИЗ № 11363/2019г. на ЗОЛ М.Г.В., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 03.07.2019г. и изписан на 06.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S91.1 „Открита рана на пръст(-и) на стъпалото без увреждане на ноктите“.

50.ИЗ № 12135/2019г. на ЗОЛ С.Р.К., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 16.07.2019г. и изписан на 19.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S86.0 „Травма на Ахилесовото сухожилие“.

51.ИЗ № 12375/2019г. на ЗОЛ Х.С.Н., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 21.07.2019г. и изписана на 24.07.2019г. но К1Г № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S72.00 „Счупване на бедрената шийка“.

52.ИЗ № 12776/2019г. на ЗОЛ Ю.К.К., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 27.07.2019г. и изписан на 30.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S96.0 „Травма на дългия флексорен мускул на пръст и сухожилията му на ниво глезен и стъпало“.

53.ИЗ № 12060/2019г. на ЗОЛ В.Д.М., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 16.07.2019г. и изписана на 19.07.2019г. гю КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S82.60 „Счупване на външен [латерален] малеолус“.

54.ИЗ № 12523/2019г. на ЗОЛ А.Г.А., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 23.07.2019г. и изписан на 26.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ е окончателна диагноза по МКБ Т93.2 „Последици от други счупвания на долен крайник“.

55.ИЗ № 11438/2019г. на ЗОЛ С.Х.К., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 04.07.2019г. и изписана на 10.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ е окончателна диагноза по МКБ S92.30 „Счупване на метатарзална кост“.

56.ИЗ № 12255/2019г. на ЗОЛ Я.В.С., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 18.07.2019г. и изписан на 23.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ е окончателна диагноза по МКБ S86.7 „Счупване на метатарзална кост“.

57.ИЗ № 11567/2019г. на ЗОЛ О.Ш.М., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 07.07.2019г. и изписан на 10.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S92.50 „Счупване на друг пръст на стъпалото“.

58.ИЗ № 11215/2019г. на ЗОЛ Д.П.Д., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 01.07.2019г. и изписан на 04.07.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S73.0 „Изкълчване на бедрото“.

59.ИЗ N° 13545/2019г. на ЗОЛ Г.Г.Г., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 10.08.2019г. и изписан на 13.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S96.2 „Травма на вътрешния мускул и сухожилието му на ниво глезен и стъпало“.

60.ИЗ № 12858/2019г. на ЗОЛ С.Т.Т., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 29.07.2019г. и изписан на 03.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S82.00 „Счупване на пателата“.

61.ИЗ № 13237/2019г. на ЗОЛ П.М.А., приета в „МБАЛ Шумен“ АД на 05.08.2019г. и изписана на 08.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ М20.1 „Hallux valgus (придобит)“.

62.ИЗ № 12855/2019г. на ЗОЛ М.К.В., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 29.07.2019г. и изписан на 02.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S82.70 „Множествени счупвания на подбедрицата“.

63.ИЗ № 14159/2019г. на ЗОЛ Ж.И.Д., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 21.08.2019г. и изписан на 24.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S86.0 „Травма на Ахилесовото сухожилие“.

64.ИЗ № 13692/2019г. на ЗОЛ Д.П.Д., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 13.08.2019г. и изписан на 16.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S73.0 „Изкълчване на бедрото“.

65.ИЗ № 13740/2019г. па ЗОЛ Е.Ж.Д., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 13.08.2019г. и изписан на 16.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S96.9 „Травма на неуточнен мускул и сухожилие на ниво глезен и стъпало“.

66.ИЗ № 13967/2019г. на ЗОЛ Д.Х.М., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 19.08.2019г. и изписан на 23.08.2019г. по КП N° 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S82.00 „Счупване на пателата“.

67.ИЗ № 13416/2019г. на ЗОЛ А.Д.А., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 08.08.2019г. и изписан на 11.08.2019г. но КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ Б76.3„Травма на мускулите и сухожилията от задната мускулна група на ниво бедро“.

68.ИЗ № 13462/2019г. на ЗОЛ Х.М.Х., приет в „МБАЛ Шумен“ АД на 08.08.2019г. и изписан на 11.08.2019г. по КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ с окончателна диагноза по МКБ S96.8 „Травма на други мускули и сухожилия на ниво глезен и стъпало“.

Констатираното от т. 1 до т. 68 е прието за неизпълнение на чл. 345, ал. 1, т. 1 от НРД за МД 2018 г., затова че ИД №270305/25.05.2018 г. е частично прекратен за изпълнение на КП № 219 „Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност“ считано от 24.04.2019 г., на основание чл. 99, ал. 1, т. 3 от НРД за МД 2018 г. във връзка с Решение № 67/10.05.2018 г. по адм. дело № 345/2017 г. по описа на Административен съд Шумен, потвърдено с Решение №6272/24.04.2019 г., постановено по адм. дело № 7241/2018 г. по описа на Върховен административен съд, влязло в законова сила на 24.04.2019 г.

Получената сума в общ размер на 61 880 лв. по КП№ 219 следва да се възстанови от ЛЗ.

На 03.10.2019 г. протоколът е връчен на проверяваното лице, което на 08.10.2019 г. е подало възражение на основание чл. 76а ал. 2 от ЗЗО /л. 22/.

С оспорената по делото Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание на Директора на РЗОК-Шумен, на основание констатациите в протокола, посочен по-горе с VI-391-396/03.10.2019 г. и чл. 76а, чл.99 ал.1 т.3 от НРД 2018, във вр. с ал. 3 и чл. 76а, ал. 1 от ЗЗО, вр. с Решение № 67/10.05.2018 г. по адм. дело № 345/2017 г. по описа на Административен съд Шумен, потвърдено с Решение №6272/24.04.2019 г., постановено по адм. дело № 7241/2018 г. по описа на Върховен административен съд, влязло в законова сила на 24.04.2019 г., считано от 24.04.2019 г., индивидуален договор №270305/25.05.2018 г. е частично прекратен за изпълнение на КП №219 «Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност», поради което описаните в 68 пункта парични стойности са приети за безспорно дължими, тъй като всички са получени без правно основание – вследствие на реализиране на клинична пътека, която по същество не е включена в предмета на договор между НЗОК и «МБАЛ-Шумен» АД, считано от 24.04.2019 г. Общата сума за възстановяване от ЛЗ е в размер на 61 880.00 лв.

Поканата била връчена на представляващия ЛЗ на 21.11.2019 г., който недоволен депозирал жалба до Административен съд – Шумен.

В оспорения акт органът сочи, че е разгледал постъпило на 08.10.2019 г. възражение против протокола за неоснователно получени суми, като аргументите са намерени за неоснователни.

По делото е приложена преписката по издаване на оспорения административен акт, както и по АД 345/2017 г. по описа на ШАС.

Съдът, след като прецени законосъобразността на обжалвания индивидуален административен акт с оглед разпоредбата на чл. 168, ал. 1 във вр. с чл. 146 от АПК, след преценка поотделно и в тяхната съвкупност на събраните по делото доказателства, намира за установено следното от фактическа страна:

Оспореният акт е връчен на изп. директор на лечебното заведение - на 21.11.2019 г., а жалбата е подадена в РЗОК-Шумен с вх.№29-02-1428/04.12.2019 г. Оспорването, като направено в законово установения срок по чл. 149, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, за което актът е неблагоприятен и против акт, подлежащ на съдебно обжалване и контрол за законосъобразност, е процесуално допустимо.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Оспореният административен акт Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх. № 29-02-1358/20.11.2019г. на Директора на РЗОК-Шумен е издаден от материално и териториално компетентния по смисъла на 76а, ал. 3 от ЗЗО административен орган - Директора на РЗОК – Шумен, съгл. Заповед №РД-09-514/08.05.2019 г. на Управителя на НЗОК.

Съгласно разпоредбата на чл. 72, ал. 2 от ЗЗО, контролът по изпълнение на договорите с НЗОК за оказване на медицинска и/или дентална помощ се осъществява чрез проверки, извършени от длъжностни лица – служители на НЗОК, определени със заповед на управителя на НЗОК или от оправомощено от него длъжностно лице, и от длъжностни лица от РЗОК – контрольори, въз основа на заповед на Директора на съответната РЗОК /чл. 72, ал. 3 от ЗЗО/. Условията и реда за осъществяване на контрола са регламентирани в издадената от Управителя на НЗОК на основание законовата делегация по чл. 72, ал. 10 от ЗЗО, Инструкция № РД-16-31 от 23.06.2016 г. за условията и реда за осъществяване на контрол по чл. 72, ал. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8 от Закона за здравното осигуряване. Според чл. 3 от инструкцията, обект на контрол по тази инструкция са всички лечебни/здравни заведения и техните обединения, сключили договор с НЗОК, които по смисъла на чл. 58 от ЗЗО са изпълнители на медицинска и/или дентална помощ. В чл. 11, ал. 1 и ал. 2 от Инструкция № РД-16-31 от 23.06.2016 г. е регламентирано, че служителите на РЗОК – контрольори, могат да извършват проверки на територията на съответната РЗОК по заповед на нейния директор, която заповед следва да съдържа правните и фактическите основания за издаването й, както и проверяващото лице (лица); обекта на проверката; вид, задача и срок на проверката. Съгласно чл. 24, ал. 2 във вр. с ал. 1 от Инструкцията, в случаите по чл. 76а от ЗЗО, когато ИМП/ИДП е получил суми без правно основание, които не са свързани с извършване на нарушение по ЗЗО/НРД/Решението по чл. 54, ал. 9 от ЗЗО, и това е установено при проверка от контролните органи по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО, се съставя Протокол за неоснователно получени суми.

В случая всички посочени по горе нормативни изисквания за извършване на проверка от контролните органи на РЗОК – Шумен, са спазени. Безспорно "МБАЛ Шумен" АД, гр. Шумен, е изпълнител на медицинска помощ по смисъла на чл. 58 от ЗЗО, сключил с НЗОК Договор №270305/25.05.2018г. за оказване на болнична помощ по клинични пътеки и Допълнително споразумение към него от 08.07.2019 г., следователно подлежи на контрол от РЗОК – Шумен по чл. 72, ал. 2 от ЗЗО, осъществяван чрез проверки по реда на Инструкция №РД-16-31 от 23.06.2016 г. Проверката е била извършена въз основа на надлежна заповед (№РД–18–396/30.09.2019 г. на Директора на РЗОК – Шумен - л. 242), от проверяващ екип длъжностни лица от РЗОК – Шумен – контрольори. Заповедта има изискуемото се съдържание - посочени са правните и фактическите основания за издаването й; вида на проверката и нейните задачи, като са определени проверяваното лице и обектът на проверката. Проверката е извършена и документирана от определените длъжностни лица от РЗОК – Шумен, при упражняване на правомощия в рамките на предмета, обхвата и задачата на възложения им контрол, свързан с оказването на медицинска помощ. С оглед констатациите за получени от лечебното заведение суми от бюджета на НЗОК без правно основание е съставен надлежен Протокол за неоснователно получени суми по чл. 24, ал. 2 от Инструкцията, връчен на изпълнителя на медицинска помощ с изрично посочване на възможността за подаване на възражение пред Директора на РЗОК – Шумен.

В случая обаче, макар оспореният акт да е издаден въз основа на протокол за неоснователно получени суми VI-391-396/03.10.2019 г., съдът намира, че не са били изяснени в пълнота фактите и обстоятелствата, относими към решаване на въпроса за приложимостта на разпоредбата на чл. 76а ал. 1 от ЗЗО. Не е обоснован нито правно, нито с посочени факти и обстоятелства извода, че на основание визираната правна норма подлежат на възстановяване като получени без правно основание отчетените и заплатени на лечебното заведение суми по разгледаните случаи по т. 1 - до т. 68. Според тази разпоредба на чл. 76а ал. 1 ЗЗО, в случаите, когато изпълнителят на медицинска и/или дентална помощ е получил суми без правно основание, които не са свързани с извършване на нарушение по този закон или на НРД, и това е установено при проверка от контролните органи по чл. 72, ал. 2, изпълнителят е длъжен да възстанови сумите.

Административният орган, при обективиране на волята си да постанови връщането на неоснователно получените суми, е следвало да подведе своите фактически установявания, изложени в оспорената покана, под хипотезата на някоя от горепосочените правни норми, като изложи и съответните мотиви в какво точно се изразява твърдяната от него неоснователност на получените суми. С оспорения пред съда акт Директорът на РЗОК Шумен не е обосновал наличието на нито една от горепосочените хипотези. Тежестта да установи и да докаже, че получените суми /което не е спорно между страните/, е на ръководителя на на РЗОК Шумен. Той е длъжен да даде мотивирано заключение по установените от него обстоятелства, по събраните доказателства и по избраната от него правна квалификация на установената неоснователност на получените суми.

В акта не е посочено кое е неизпълненото правно основание за получаване на сумите, относими мотиви в тази насока не се установяват от приобщените по преписката документи, вкл. от протокол за неоснователно получени суми Протокол за неоснователно получени суми № VI-391-396/03.10.2019 г. Неизпълненото правно основание за получаване на сумите не е и установимо от съдържащите се в акта факти и обстоятелства. В чл. 76а ал. 1 от ЗЗО, не се съдържа дефиниция кога липсва правно основание за получаване на суми от изпълнителя на медицински дейности, поради което следва да се преценява изпълнението на клаузите по индивидуалния договор и изискванията на съответния НРД. В съдебната практика и правната теория единодушно се приема, че под основание за престиране се има предвид правна връзка, правно отношение, което да оправдае получаването на престацията. Правната връзка в случая е правоотношението между "МБАЛ Шумен" АД и НЗОК, възникнало от договора между тях за оказване на болнична медицинска помощ през 2018 г. В оспорената покана липсват твърдения кое от задълженията си по индивидуалния договор изпълнителят не е изпълнил. От друга страна, органът не се позовава наконкретно неизпълнение на НРД МД 2018 г.

Посочените в поканата правни норми от НРД МД 2018 г. - чл. 99 ал.1 т.3 и чл.76 а от ЗЗО не съдържат основания за връщане на неоснователно посочени суми. Разпоредбата на чл. 99 ал.1 т.3 от НРД 2018 г. предвижда, че Договорът с ИМП се прекратява без предизвестие от страна на НЗОК, в случай че изпълнителят не отговаря на условията за извършване на съответната дейност, установени в нормативен акт или НРД. За да възникне задължение за връщане на получени от ЛЗ суми,  административният орган следва да посочи конкретно на кои точно условия  не отговаря на изпълнителя за извършване на съответната дейност и в кой нормативен акт са разписани същите.

По делото е безспорно установено, че по силата на Решение № 67/10.05.2018г., постановено по АД № 345/2017г., по описа на ШАдмС,  потвърдено с Решение № 6272/24.04.2019г. по АД № 7241/2018г. на ВАС, влезли в сила на 24.04.2019г., съдът е отхвърлил жалбата срещу Заповед за налагане на санкции № РД-09-288/13.11.2017г., издадена от Директора на Районна здравно осигурителна каса (РЗОК) - гр.Шумен, с която на лечебното заведение, в качеството му на изпълнител на болнична медицинска помощ, рег.№ 2730211001 от регистъра на МЗ, с месторазположение общ.Шумен, гр.Шумен, ул.Васил Априлов №63, по изпълнение на договор №270305/29.05.2017г., са наложени 7 санкции «финансова неустойка», всяка от които в размер на 200 лева, както и санкция «прекратяване на договора» частично за изпълнение на КП№219 «Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обеми сложност» на основание чл.401, ал.1, т.2 и чл.410, ал.1, б. «б» от НРД за МД 2017г.; чл.59, ал.11, т.1, б. «б» и чл.59, ал.13 от ЗЗО.

Доколкото обаче при постановяване на окончателния съдебен акт действа НРД МД 2018 г., по повод който е сключен договор №270305/25.05.2018г. между НЗОК и ЛЗ, то от частичното прекратяване на договор №270305/29.05.2017г. по отношение изпълнението на КП № 219 не води автоматично до прекратяване и на последващият договор. 

Договор №270305/25.05.2018г. между НЗОК и ЛЗ е с начална дата на действие 01.04.2018 г., видно от &2 от ПЗР в същия, следователно Договор №270305/29.05.2017г., предмет на съдебното решение по АД 345/2017 г. по описа на ШАС, влязло в законна сила на 24.04.2019 г. е прекратил своето действие изцяло с изтичането на срока му и приемането на НРД 2018 г.

Нито в НРД МД 2018 г., нито в индивидуалният договор се съдържа основание, което да послужи за прекратяване на  последващия договор, на база прекратяването на предходния такъв. Липсват твърдения, а и не се установи по делото, че е констатирано неизпълнение на условията в НРД МД 2018 г. или на индивидуалният договор.

Представеното по делото писмо от 16.09.2019 г., с което ответника уведомява ЛЗ за това, че считано от 24.04.2019 г. Индивидуалният договор, сключен на база НРД 2018 г. се счита прекратен по КП № 219 не съдържа надлежно волеизявление на органа за прекратяване на договора, тъй като не са посочени правни и фактически основания за издаването, поради което съдът приема, че не носи белезите на административен акт, а има уведомителен характер. Следователно, не може да се приеме, че правната последица от него е прекратяване на договора, още повече, че е сторено с обратна дата, а прекратяването има действие занапред във времето.

От материалите по делото се установява, че ЛЗ е извършвало дейност по КП № 219 след 24.04.2019 г. /влизане в сила на съдебните актове/, като ответната страна е заплащала тази дейност и по този факт не е налице спор между страните.

На следващо място, след влизане в сила на съдебното решение на 24.04.2019 г., Допълнително споразумение към индивидуалният договор е подписано между НЗОК и ЛЗ на 08.07.2019 г., съгласно което се изменя чл.20 от Договора, като в т. 214. КП №219 «Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност» е определена стойност в размер на 910.00 лв.

Следователно, ответната страна на първо място е заплащала дейностите по КП № 219 на ЛЗ, както и е договорила изменение в индивидуалният договор при действието на НРД 2018 г., след влизането в сила на съдебния акт, като към този момент в допълнителното споразумение фигурира КП№219, със съответната стойност за заплащане.

С оглед това, не само, че не се доказва неизпълнение на условията на НРД 2018 г., а напротив, след влизане в сила на съдебното решение по АД №45/2017 г. по описа на ШАС - 24.04.2019 г., а именно на 08.07.2019 г. ответната страна е договорила извършването на КП № 219 и стойността за заплащането й, което е в потвърждение, че към този момент лечебното заведение отговаря на разписаните условия.

В случая не може да се разбере спрямо кое неизпълнено правно основание е преценката на органа, че са неоснователно получени сумите от изпълнителя - нито цифром е посочено такова, нито то е установимо при така съдържащите се в акта факти и обстоятелства. Не може да установи защо органът е приел, че сумите са получени без правно основание. Фактите и обстоятелствата, относими за основателността на получаването на сумите са недоизяснени, а изложените в акта мотиви не позволяват категоричен извод, че сумите са получени без основание. Съдържащите се в оспорения акт факти и обстоятелства при липса на изрична констатация кое от условията за плащане не е било изпълнено за случаите, разгледани в т. 1 - т. 68, не позволяват да се направят еднозначни изводи, нито е възможна проверка за съответствие със закона на извода, че сумите подлежат на възстановяване.

В производството по съдебното оспорване на поканата за възстановяване на суми, съдът проверява отразените и установени при извършената проверка факти, дали са подведени под посоченото като основание за издаването на поканата правна норма. В конкретния случай това не е сторено и съдът е в невъзможност да извърши такъв контрол.

Поради изложеното, съдът приема, че оспорената Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх. № 29-02-1358/20.11.2019 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Шумен на основание чл. 76а от ЗЗО, с която от "МБАЛ Шумен" АД се иска възстановяване на суми, получени без правно основание в размер на 61 880.00 лв., е незаконосъобразна в хипотеза на чл. 146, т. 2 и т. 3 от АПК и следва да бъде отменена.

С оглед изхода на спора, на основание чл. 143, ал. 1 от АПК, искането на процесуалния представител на жалбоподателя за осъждане на РЗОК-Шумен да му заплати направените по делото разноски е основателно. Деловодните разноски се установяват в размер на 2918.00 лв., от които 50. 00 лв. - платена държавна такса и 2868.00 лв. адвокатски хонорар,  по делото..

Водим от горното, съдът,

Р Е Ш И:

ОТМЕНЯ по жалба на "МБАЛ Шумен“ АД, гр. Шумен, представлявана от изп. директор Д. К., Покана за възстановяване на суми, получени без правно основание изх. № 29-02-1358/20.11.2019 г., издадена от Директора на Районната здравноосигурителна каса – Шумен на основание чл. 76а от ЗЗО, с която от "МБАЛ Шумен" АД се иска възстановяване на суми, получени без правно основание в размер на 61 880.00 лв.,

ОСЪЖДА Районната здравноосигурителна каса /РЗОК/ – Шумен, представлявана от Директора да заплати на "МБАЛ Шумен" АД, ЕИК 127521092 представлявана от изп. директор Д. К. сумата 2918.00 лв. /две хиляди деветстотин и осемнадесет/ лева, представляваща разноски по делото.

Решението подлежи на обжалване с касационна жалба пред Върховния административен съд в 14 дневен срок от съобщаването му на страните.

      АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.