Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

№ 32

град Шумен, 31.01.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на шести януари две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                                        Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                           Бистра Бойн

при секретаря В.Русева и с участие на прокурор Д.Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Снежина Чолакова КАНД № 329 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на ОД на МВР – гр. Шумен, депозирана срещу Решение № 605/28.10.2019г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВАНД №1538/2019г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е отменено Наказателно постановление № 19 – 0869 - 001967/ 10.06.2019г. на началник група в сектор ПП към ОДМВР - гр.Шумен, с което на К.Р.Р. *** с ЕГН ********** са наложени административно наказание глоба в размер на 50 лева на основание чл.183, ал.4, т.10 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) за нарушение на чл.137в, ал.3 от ЗДвП (т.1 от НП)     и административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.179, ал.6, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.101, ал.3 от ЗДвП (т.2 от НП). С касационната жалба се атакува горепосоченото решение в частта му, с която е отменено НП в частта му по т.2, с която на ответника в касационното производство е наложено административно наказание глоба в размер на 500 лева на основание чл.179, ал.6, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.101, ал.3 от ЗДвП.

Касаторът изразява становище за незаконосъобразност на съдебното решение в обжалваната му част поради постановяването му в нарушение на материалния и процесуалния закон. Счита, че не са налице възприетите от районния съд основания за отмяна наложеното административно наказание за нарушение по чл.179, ал.6, т.3 от ЗДвП, тъй като избраната правна квалификация съответства на описаната в НП фактическа обстановка. Излагат се и аргументи за немаловажност на посоченото нарушение, доколкото неизправността на протектора на гумата е предпоставка за настъпване на ПТП. Въз основа на наведените доводи се отправя искане за отмяна на атакуваното решение в обжалваната част и постановяване на ново решение, потвърждаващо наказателното постановление в частта му по т.2. В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, не се представлява.

Ответната страна, К.Р.Р., редовно призован, в съдебно заседание се явява лично и оспорва основателността на касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита касационната жалба за допустима, но неоснователна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна по следните съображения:

С процесното решение съдът е отменил Наказателно постановление № 19 – 0869 - 001967/ 10.06.2019г. на началник група в сектор ПП към ОДМВР - гр.Шумен, с което на К.Р.Р. *** са наложени глоба в размер на 50 лева на основание чл.183, ал.4, т.10 от ЗДвП за нарушение на чл.137в, ал.3 от ЗДвП (т.1 от НП) и глоба в размер на 500 лева на основание чл.179, ал.6, т.3 от ЗДвП за нарушение на чл.101, ал.3 от ЗДвП (т.2 от НП), а именно за това, че на 20.05.2019г. около 16.20 часа в гр.Шумен, на ул.Марица,  като водач на МПС – л.а.“Фолксваген Венто“ с Рег.№ ****, до кръстовището с ул.В.Друмев, в посока ул.Софийско шосе, като участник в ПТП: 1. Превозвал детето А.М. родено на ***г., за което не е използвана обезопасителна система от съответния клас, съобразена с размера и теглото на детето; и 2. Управлявал с констатирана опасна техническа неизправност, изразяваща се в дълбочина на протектора на задна дясна гума по-малък от 1,6 мм, установено с техническо средство дълбокомер D50 с фабр.№ 1100038. За описаното нарушение на 20.05.2019г. срещу ответника в касационното производство бил съставен Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № АА113904/20.05.2019г., за нарушения на чл.137в, ал.3, пр.1 от ЗДвП и на чл.101, ал.3 от ЗДвП. Актът бил връчен на нарушителя, който го подписал без възражение. Впоследствие в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН също не били депозирани писмени възражения. Въз основа на АУАН и събраните в хода на административнонаказателното производство доказателства било издадено процесното наказателно постановление, отменено от районния съд като незаконосъобразно.

При така установената фактическа обстановка и съобразявайки диспозитива на обвинението и описаните в НП нарушения, в обжалваната част от решението си районният съд е заключил, че НП в частта му по т.2 е издадено при съществено нарушение на чл.57, ал.1, т.6 от ЗАНН, доколкото не са посочени точните законови разпоредби, които са били виновно нарушени от дееца, като по този начин съществено е нарушено правото на защита на последния, доколкото той е бил лишен от възможността да узнае какво точно нарушение му се вменява. Поради изложените аргументи предходната инстанция е достигнала до извод, че процесното НП в частта му по т.2 следва да бъде отменено като незаконосъобразно.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение в атакуваната му част е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

Касационната съдебна инстанция се солидаризира с решаващия извод на районния съд, обосновал отмяната на процесния санкционен акт. С НП по т.2 нарушителят е санкциониран на основание чл.179, ал.6, т.3 от ЗДвП, предвиждащ отговорност за водач, който управлява технически неизправно ППС, при констатирани опасни неизправности. В случая наказващият орган е приел, че опасната неизправност е регламентирана в чл.101, ал.3 от ЗДвП, според който, разпоредбата на ал. 2 не се прилага при възникване или констатиране на опасни неизправности, а ал.2 сочи, че когато отстраняването на повредата или неизправността на място е невъзможно, водачът може да придвижи пътното превозно средство на собствен ход до място за тяхното отстраняване, но само след като вземе необходимите мерки за безопасност на движението. Посочената като нарушена нормативна разпоредба не предвижда конкретно правило за поведение, чието нарушаване би могло да доведе до осъществяване на административнонаказателния състав, визиран в чл.179, ал.6, т.3 от ЗДвП. От друга страна, в текстовото описание на нарушението е посочено, че техническата неизправност се изразява в това, че задна дясна гума е с дълбочина на протектора, по-малка от 1,6 мм, каквото изискване не може да се извлече от текста на чл.101, ал.3 от ЗДвП. С оглед на това обосновано районният съд е приел, че при издаване на НП е допуснато съществено нарушение на чл.57, ал.1, т.6 от ЗДвП, доколкото посочената като нарушена нормативна разпоредба не съответства с описанието на нарушението. Допуснатото нарушение безспорно е попречило на нарушителя да разбере в какво конкретно нарушение е обвинен и да организира защитата си, поради което се явява достатъчно основание за отмяна на атакувания санкционен акт. Като го е отменил, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

В обобщение на изложеното, Шуменският административен съд намира, че въззивният съд е приложил правилно материалния закон, при съблюдаване на съдопроизводствените правила, като липсва касационно основание за отмяна на неговото решение.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 605/28.10.2019г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВАНД №1538/2019г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                          ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                        2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 31.01.2020г.