Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

№ 31

 град Шумен, 31.01.2020 г.

В   И М Е Т О   Н А   Н А Р О Д А

   Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на двадесети януари две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова

                              Членове:  Снежина Чолакова

                                                  Бистра Бойн

при секретар Р. Хаджидимитрова

и с участието на прокурор Д. Димитров при ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №357 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 пр.2 от Закона за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/, образувано по жалба от Д.С.В. ***, с ЕГН **********, против Решение №646/13.11.2019 г., постановено по ВАНД №1402/2019 г. на Шуменски районен съд. 

Касаторът твърди, че решението е незаконосъобразно, тъй като е постановено в нарушение на материалния закон и с оглед събраните по делото доказателства. Излагат се твърдения, че касаторът не е получавал съобщение, че му е прекратена застраховката за гражданска отговорност, както и след проверката веднага е сключил застраховка „гражданска отговорност“. На това основание касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното Решение на Шуменски районен съд и съответно да отмени Наказателно постановление №19-0869-001649/30.05.2019 г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР град Шумен.

Ответната страна ОД на МВР град Шумен, редовно призована, не изпраща представител и не представя писмено становище по касационната жалба.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура изразява становище, че касационната жалба е процесуално допустима, а по същество е неоснователна. Излага доводи, че районният съд е постановил правилно и законосъобразно решение и моли същото да бъде оставено в сила.

Касационната жалба е подадена в законоустановения срок, поради което е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

От събраните по делото доказателства преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното:

С атакуваното Решение ШРС е потвърдил №19-0869-001649/30.05.2019 г. на Началник група в сектор „ПП” при ОД на МВР град Шумен, с което на касатора на основание чл.53 от ЗАНН и чл.638 ал.3 от Кодекса за застраховането /КЗ/ е наложена глоба в размер на 400.00 лв., за нарушение на чл.638 ал.3 от КЗ. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №113209/23.04.2019 г. от длъжностно лице при сектор ПП при ОД на МВР град Шумен.

За да потвърди процесното НП решаващият съд е приел за установено от фактическа страна, с оглед събраните пред него доказателства, че в момента на извършване на проверката – 23.04.2019 г., 11.20 ч., по отношение на лек автомобил „Мерцедес“, с рег.№******, с рама №WDF63981523426365, не е налице валиден договор за сключена застраховка „Гражданска отговорност“, тъй като сключеният такъв в ЗАД „ДаллБогг: Живот и Здраве“ АД град София е бил прекратен, считано от 00.00 часа на 23.04.2019 г. Налице е сключен нов договор за „Гражданска отговорност“ от ЗД „Бул Инс“ АД след извършване на проверката, но полицата е с валидност от 11.13 часа на 24.04.2019 г.

Решаващият съд е изложил подробни мотиви с оглед приложението на нормата на чл.489 ал.5 от КЗ, която е относима в настоящата хипотеза, при която при придобиване на МПС с чуждестранна регистрация задължително се сключва застраховка „Гражданска отговорност“ за срок от 30 дни. В този срок следва да бъде извършена регистрация на автомобила в Р България и да бъде представено на застрахователното дружество доказателство за това, като в противен случай полицата се прекратява.

В настоящият случай безспорно касаторът е сключил договор „Гражданска отговорност“ при придобиване на лекия автомобил с чуждестранна регистрация на 21.03.2019 г., като в 30-дневния срок не е представил на дружеството – застраховател, че е регистрирал автомобила в Р България, поради което действието на застрахователната полица е било прекратено, считано от 00.00 часа на 23.04.2019 г., което е установено безспорно и от приложената справка от Гаранционния фонд. Представеният нов договор за застраховка „Гражданска отговорност“ има действие от 24.04.2019 г., 11.13 ч., с оглед на което изводите на решаващия съд за осъществен състав на нарушение по чл.638 ал.3 от КЗ към момента на проверката – 23.04.2019 г., 11.20 ч., са законосъобразни и кореспондират с доказателствата по делото.

При касационната проверка не са констатирани процесуални нарушения, както при постановяване на съдебния акт, така и в производството по установяване на административното нарушение и налагане на административното наказание от административнонаказващия орган. Касационната жалба е неоснователна, а Решението на Шуменския районен съд е правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р      Е      Ш      И:

Оставя в сила Решение №646 от 13.11.2019 година, постановено по ВАНД №1402/2019 година на Шуменски районен съд.

Решението е окончателно.

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                      2./п/

  ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 31.01.2020г.