О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№133

 гр.Шумен, 31.01.2020 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на тридесет и първи януари две хиляди и двадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д.№95 по описа за 2020 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.40 от ЗДОИ, образувано по жалба на М.А.А., чрез процесуален представител адв. В. Х. от САК, със съдебен адрес ***, срещу т.2 и т.3 на Решение №РД-25-56/28.01.2020 г. за предоставяне на достъп до обществена информация, постановено от Секретаря на Община Каспичан.

Шуменският административен съд като извърши служебна проверка на делото и предвид правомощието си, произтичащо от разпоредбата на чл.135 ал.1 от АПК сам да реши дали то му е подсъдно, намира, че не е местно компетентен да разгледа и постанови съдебен акт по оспорването по следните съображения:

Разпоредбата на чл.133 ал.1 от АПК сочи, че делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянния адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати. В настоящия случай при направена справка досежно постоянния адрес на оспорващия, който е и адресат на акта, се установи, че същият е с постоянен адрес ***. С оглед на това и съобразно правилата за определяне на местната подсъдност, компетентен да разгледа жалбата е Административен съд - София град.

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.135 ал.2 от АПК във връзка с чл.133 ал.1 от АПК, Шуменският административен съд намира, че настоящото дело не му е подсъдно, поради което следва да изпрати същото на надлежния съд - Административен съд – София град.

Водим от горното и на основание чл.135 ал.2 от АПК, Шуменският административен съд

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №95 по описа за 2020 г. на АдмС - Шумен, пред Административен съд град Шумен, поради неподсъдност.

ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд – София град.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото определение да се връчи на жалбоподателя, чрез неговия процесуален представител, на посочения електронен адрес в жалбата.

Административен съдия: /п/

 Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване .