Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 

30

град Шумен, 30.01.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и седми януари две хиляди и двадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                                       Членове: Христинка Димитрова

                                                                                        Маргарита Стергиовска

при секретаря Ив.Велчева и с участие на прокурор Я.Николова от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия Х.Димитрова КАНД № 354 по описа за 2019г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63, ал.1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано въз основа на касационна жалба от ТД на НАП – гр. Варна, депозирана посредством процесуален представител Ц.С.– ст. юрисконсулт, срещу решение № 705 от 10.12.2019г., постановено по ВАНД № 1656/2019г. по описа на Районен съд – Шумен. С обжалвания съдебен акт е отменено Наказателно постановление №406997-F033017/01.04.2019г., издадено от зам.директора на ТД на НАП - гр.Варна, с което на Ловно сдружение «Лудогорски ловец» с ЕИК ******, седалище в гр.Шумен, бул.Велики Преслав №**, представлявано от Е.Д.Ц., на основание чл.74, ал.1 от Закона за счетоводството е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. В жалбата се сочи, че решението е незаконосъобразно, тъй като е постановено при неправилно приложение на материалния закон. Отправено е искане за отмяна на съдебния акт и постановяване на решение, с което да се потвърди наказателното постановление.

Ответникът по касационната жалба – Ловно сдружение «Лудогорски ловец», чрез пълномощник и процесуален представител адв. Р.С.депозира писмен отговор, с който оспорва жалбата и по аргументи за нейната неоснователност моли за решение, с което да бъде оставено в сила първоинстанционното съдебно решение. С писмена молба рег.№ ДА-01-198/17.01.2020г. моли за присъждане на направените разноски в двете съдебни инстанции по делото, съобразно приложени договори за правна защита и съдействие. В съдебно заседание се явява адв.Р.С., който оспорва жалбата и моли решението да бъде оставено в сила, като на страната бъдат присъдени направените разноски.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура пледира за неоснователност на жалбата, като излага аргументи в тази насока. Предлага решението на районния съд да бъде оставено в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210, ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна по следните съображения:

Предмет на касационно оспорване е решение на районния съд, отменящо Наказателно постановление №406997-F033017/01.04.2019г. на зам.директора на ТД на НАП - гр.Варна, с което на Ловно сдружение «Лудогорски ловец» на основание чл.74, ал.1 от Закона за счетоводството е наложена имуществена санкция в размер на 200 лева. При извършения контрол за законосъобразност на процесното наказателно постановление въззивният съд е констатирал, че АУАН сер. АN, № F406997 против ловното сдружение е съставен на 13.09.2018г., а наказателното постановление е издадено на 01.04.2019г. Въз основа на това е направил извод, че наказателното постановление е незаконосъобразно, тъй като е издадено след изтичане на преклузивния срок по чл.34 от ЗАНН, поради което го е отменил.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият съдебен състав съобрази, че същото е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд в рамките на правомощията му.

При извършената преценка за съответствие с материалния закон съдът намира, че решението е правилно, като изцяло споделя мотивите на въззивния съд за незаконосъобразност на наказателното постановление, поради издаването му след изтичане на преклузивния срок по чл.34, ал.3 от ЗАНН.

Разпоредбата на чл.34 от ЗАНН установява сроковете, в които може да се състави акт за установяване на административно нарушение, тяхното начало се определя спрямо откриването на нарушителя и извършването на нарушението, в нея са определени и сроковете за издаване на наказателното постановление. Общият срок относно съставянето на акта е тримесечен спрямо откриване на нарушението и едногодишен срок от извършването му, а за постановлението - шестмесечен от съставяне на акта. Тези срокове са преклузивни, т.е. процесуалноправни и изтичането им е абсолютна пречка да се образува административно наказателно производство, респ. абсолютно основание вече образуваното да се прекрати. С изтичането им се погасява правото на субектите, оправомощени от закона да осъществяват наказателното преследване - актосъставителят да състави акта, а административно-наказващият орган - да издаде наказателното постановление. Съгласно чл.34, ал.3 от ЗАНН образуваното административно наказателно производство се прекратява, ако не е издадено наказателно постановление в шестмесечен срок от съставянето на акта. Съответни на фактите по делото са констатациите на районния съд, че наказателното постановление, предмет на съдебен контрол във въззивната инстанция, е издадено след изтичане на шестмесечния срок от съставяне на АУАН. От материалните по делото е видно, че АУАН сер. АN, № F406997 е съставен на 13.09.2018г., а наказателното постановление е издадено на 01.04.2019г.    т.е. след изтичане на срока по чл.34, ал.3 от ЗАНН. При това положение направеният извод за нарушение на цитираната разпоредба е правилен и обоснован.  Разпоредбата на чл.34, ал.3 от ЗАНН е императивна и спазването на установените в закона срокове е задължително. Както сочи и въззивният съд, бездействието на административния орган повече от шест месеца е пречка за издаване на НП и изключва отговорността на нарушителя. С изтичането на давността се погасява възможността за реализиране на административно наказателната отговорност. Издаването на наказателно постановление след изтичане на предвидените в чл.34 от ЗАНН срокове е съществено нарушение на процесуалните правила, поради което правилно и законосъобразно районният съд е отменил наказателното постановление.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218, ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд - Шумен като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Относно претенцията на ответната страна за присъждане на направените пред двете инстанции разноски, представляващи договорено и заплатено адвокатско възнаграждание, съдът съобрази следното:

Съгласно разпоредбата на чл.63, ал.3 от ЗАНН (нова, ДВ бр.94 от 29.11.2019г.) в съдебното производство, образувано по обжалване на наказателно постановление страните имат право на присъждане на разноски по реда на АПК. С оглед изхода на спора ответната страна има право на разноски по делото. Същите следва да бъдат присъдени в размер на 400 лева, която сума представлява договореното и заплатено адвокатско възнаграждение по договор за правна защита и съдействие №0-084496/11.11.2019г. и договор за правна защита и съдействие №0-084499/16.12.2019г. Предвид изложеното Национална агенция за приходите – юридическото лице, в чиято структура е органът, издал отмененото наказателно постановление, следва да бъде осъдена да заплати в полза на Ловно сдружение «Лудогорски ловец» разноски по делото в общ размер на 400 лева.

Водим от горното Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 705/10.12.2019г., постановено по ВАНД № 1656/2019г. по описа на  Районен съд – Шумен.

ОСЪЖДА Национална агенция за приходите – гр.София да заплати на Ловно сдружение «Лудогорски ловец» с ЕИК *******, седалище в гр.Шумен, бул.Велики Преслав №**, представлявано от Е.Д.Ц., разноски по делото в размер на 400 (четиристотин) лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                        2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 30.01.2020 г.