О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 67

гр.Шумен, 17.01.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на седемнадесети януари две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова                Членове: Снежина Чолакова

                                                                                        Бистра Бойн

като разгледа докладваното от административен съдия Сн.Чолакова ЧКАД № 20 по описа за 2020г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

  Производството е по реда на чл. 229 и сл., във вр. с чл. 166, ал. 3, изр.2 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) и  чл. 37в, ал. 6 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ).

Образувано е по частна жалба от "Д.-4" ЕООД, с ЕИК ....., със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.х.ч., депозирана чрез адв. от ШАК, със съдебен адрес гр.Велики Преслав, , срещу Определение № 554/31.10.2019г. по гр.д.№ 806/2019г. по описа на Районен съд - град Велики Преслав. С атакуваното определение съдът е оставил без уважение искането на "Д.-4"ЕООД за спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-69/19.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, с която на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ е извършено разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Риш, общ.Смядово за стопанската 2019/2020г., като неоснователно.

В частната жалба са изложени съображения за незаконосъобразност на постановения съдебен акт. Сочи се, че съдът е оставил искането за спиране на изпълнението на заповедта без уважение, като е аргументирал тезата за отсъствие на реално съществуваща опасност от причиняване на значителни вреди в имуществената сфера на частния жалбоподател от предварителното изпълнение на оспорения акт, което не съответства на действителното фактическо положение. В тази връзка се твърди, че предварителното изпълнение на заповедта ще причини както значителни, така и трудно поправими вреди на дружеството, като може да доведе и до фалит на същото, което би представлявало непоправима вреда. Отправя се искане касационната инстанция да отмени атакуваното определение и да постанови спиране на предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-69/19.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен.

Ответникът по частната жалба е депозирал възражение, в което излага аргументи за нейната неоснователност, отправяйки искане за оставяне в сила на атакувания съдебен акт.

Шуменският административен съд, в настоящия състав, намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна срещу съдебен акт от категорията по чл. 229, ал. 1, т. 2 от АПК и в срока по чл. 230 от АПК.

Разгледана по същество, същата е неоснователна.

От приложените към делото доказателства се установява, че с жалба вх.№ РД-12-05-142/02.10.2019г. по описа на Областна дирекция "Земеделие" -гр.Шумен "Д.-4" ЕООД, с ЕИК ..... оспорил пред Районен съд - град Велики Преслав Заповед № РД-07-16-69/19.09.2019г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие", гр.Шумен, с която на основание чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ е извършено разпределение на масивите за ползване на земеделски земи в землището на с.Риш, общ.Смядово за стопанската 2019/2020г. С Молба-искане вх.№ 3895/30.10.2019г. оспорващият сезирал Районен съд - град Велики Преслав с искане за спиране предварителното изпълнение на заповедта, допуснато по силата на закона. Районният съд се произнесъл по същото с Определение № 554/31.10.2019г. по гр.д.№ 806/2019г. по описа на Районен съд-гр.Велики Преслав, оставяйки без уважение искането на "Д.-4"ЕООД, като е аргументирал тезата си с липса на доказателства, че в резултат на допуснатото предварително изпълнение жалбоподателят ще претърпи значителни или трудно поправими вреди. Несъгласен със същото, оспорващият го атакувал пред Административен съд - град Шумен с частната жалба, поставила началото на настоящото съдебно производство.

Определението е правилно, поради следните правни съображения:

В разглеждания казус предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-69/19.09.2019г. на директора на Областна дирекция "Земеделие" - град Шумен е допуснато по силата на закона, а именно съгласно разпоредбата на  чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ. С оглед нормата на чл. 166, ал. 4 от АПК, така допуснатото предварително изпълнение на административния акт може да бъде спряно от съда по искане на оспорващия при условията на ал. 2 на цитираната норма. Текстът на ал. 2 разписва, че при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. Т.е., процедурата е приложима, когато при висящо съдебно производство възникнат нови обстоятелства, които биха могли да послужат като основание за спиране на предварителното изпълнение. В конкретния случай е налице висящо производство по оспорване законосъобразността на заповедта, което е съобразено от съда и по направеното особено искане се е дължало незабавно произнасяне така, както е сторил първоинстанционният съд.

Допуснатото предварително изпълнение на административния акт е по силата на закона, при което законодателят е презумирал наличието на една или повече от предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК. При това положение, в тежест на оспорващия по общото правило на чл.154, ал.1 от ГПК, във вр.с чл.144 от АПК е да установи наличието на такива причини, които да доведат до спиране изпълнението на акта, и които по степен на важност да са противопоставими на основанията, поради които законодателят е допуснал предварителното изпълнение.

От изложеното следва, че с предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-69/19.09.2019г., издадена от директора на Областна дирекция "Земеделие" - град Шумен, без всякакво съмнение се презумира наличието на една или няколко от предпоставките на чл. 60, ал. 1 АПК в полза на органа, издал обжалвания акт. При това положение, съдът може да спре изпълнението на акта, когато тази законова презумпция е оборена, т. е. когато установи, че е налице такова засягане на интересите на оспорващия, което е съизмеримо с основанията, посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК.

В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на предпоставките за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания акт. Това в случая не е сторено. По делото не са ангажирани доказателства, от които да се направи обоснован извод, че вследствие разпореденото предварително изпълнение на оспорения административен акт за оспорващия ще настъпят значителни или трудно поправими вреди, като ще бъдат засегнати негови интереси с такъв характер и интензитет, които да са противопоставими на обществения интерес, охраняван от допуснатото предварително изпълнение на административния акт. Вредата - значителна или труднопоправима, следва да бъде доказана, като в случая такива доказателства не са налице.

С оглед на изложеното и като е достигнал до същите изводи, районният съд е постановил правилен съдебен акт, който следва да бъде оставен в сила.

Въз основа на изложеното Административен съд - град Шумен, намира частната жалба за неоснователна. Определението на районния съд е правилно, поради което същото ще бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА определение №554 от 31.10.2019г., постановено по гражданско дело № 806/2019г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                      ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                             2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.01.2020 г.