О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 2

Гр.Шумен  17.01.2020 г. 

Шуменският административен съд в закрито заседание на седемнадесети януари през две хиляди и двадесета година, в следния състав:   

Председател:  Росица Цветкова                          Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                                          Бистра Бойн               

като разгледа докладваното от съдия Б.Бойн ЧКАНД №18 по описа на 2020г., за да се произнесе взе предвид следното: 

        Производството по делото е образувано по частна касационна жалба на „Х.А.“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, с управител Д.П.П., срещу Определение № 108/09.12.2019г. по а.н.д. № 342/2019г. на ВПРС, с което е прекратено производството по делото поради просрочие на жалбата срещу НП № ЗЖ-46/06.11.2019г. на директора на ОДБХ-гр.Шумен. В жалбата се сочи, при предявяването на жалбата срещу наказателното постановление е бил спазен установеният в чл.59 ал. 2 ЗАНН преклузивен седемдневен срок, като се иска обжалваното определение да бъде отменено. Прилагат се писмени доказателства.

        Ответната страна депозира отговор, в който оспорва частната касационна жалба и също представя писмени доказателства.

        Касационният съд намира, че е сезиран с предявена от процесуално легитимирано лице в преклузивния 7-дневен срок по чл.230 АПК, вр. чл. 63 ЗАНН частна касационна жалба срещу подлежащ на инстанционен контрол съдебен акт, поради което производството по делото е процесуално допустимо и подлежащо на разглеждане по основателността на изложените касационни оплаквания.

         За да прекрати производството по делото, районният съд е приел за просрочена предявената жалба срещу НП № ЗЖ-46/06.11.2019г. на Директора на ОДБХ-гр.Шумен. В мотивите на определението съдът е посочил, че Наказателното Постановление е връчено лично на жалбоподателя на 20.11.2019г., а жалбата срещу него е получена от АНО на 29.11.2019г., т. е. извън установения седемдневен срок по чл.59 ал. 2 ЗАНН, изтичащ на 27.11.2019г. /присъствен ден/.

         От стр.3 на приложеното по делото НП е видно, че същото е било връчено лично на представляващия санкционираното дружество управител на 20.11.2019г. Съгласно нормата на чл.59 ал.1 от ЗАНН, наказателните постановления подлежат на обжалване пред районният съд, в района на който е извършено или довършено нарушението, а съгласно ал.2 от същия, нарушителят и поискалият обезщетение, могат да обжалват постановлението в 7-дневен срок от връчването му. Определеният в цитираната разпоредба на чл.59 ал.2 от ЗАНН срок е преклузивен и с неговото изтичане се погасява правото на жалба за лицата, имащи правен интерес от обжалване на постановленията. Обстоятелството за неговото спазване е останало неизяснено от страна на въззивния съд, предвид липсата на доказателства. Към жалбата, изпратена по компетентност от АНО до съда, липсва приложен пощенски плик, удостоверяващ с клеймо датата на изпращането ѝ от управителя на дружеството. Писмени доказателства са представени едва пред настоящата инстанция от двете страни по делото.

         В частната касационна жалба се твърди, че на 27.11.2019г. в 17,15ч. от страна на служители на ОДБХ Шумен бил направен отказ да бъдат приети четири броя жалби, включващи и жалбата срещу настоящото постановление. Същия ден жалбите били изпратени чрез български пощенски клон, намиращ се на ул.Добруджа №4 в гр.Шумен. От представеното към жалбата заверено копие на фискален бон с издател „Български пощи“ЕАД- София е видно, че управителят П. е изпратил на 27.11.2019год. препоръчана кореспондентска пратка в група до ОДБХ Шумен, съдържаща четири пратки с отделно посочени бар кодове за всяка от тях, от което с основание може да се заключи, че в нея е била приложена жалбата срещу процесното постановление. Поради което, настоящият съдебен състав приема, че жалбата е изпратена по пощата на 27.11.2019год., т.е. в срока по чл.59 ал.2 от ЗАНН, изчислен по правилата на чл.183 ал.2 от НПК, вр. с чл.84 от ЗАНН.

           Съдът намира, че представеното от ответната страна писмено доказателство- извадка от он-лайн проследяване на една от пратките в групата- с бар код № PS970100E8HAB обозначава единствено датите и етапите на обработка на пратката в системата на български пощи, но не може да удостовери датата на постъпване на книжата в пощата, която е релевантният факт, който законът свързва с правни последици относно спазването на срок за подаване на жалба.

            От изложеното настоящият съдебен състав намира, че обжалваното определение е незаконосъобразно поради постановяването му при допуснато съществено процесуално нарушение и същото следва да бъде отменено, а делото върнато на същия състав на Районен съд Велики Преслав за продължаване на съдопроизводствените действия.

            Воден от изложеното, съдът  

О П Р Е Д Е Л И 

          ОТМЕНЯ  Определение № 108/09.12.2019г. по а.н.д. № 342/2019г. на ВПРС, с което е прекратено производството по делото.

          ВРЪЩА делото на същия състав на ВПРС за продължаване на съдопроизводствените действия по жалба на „Х.А.“ ЕООД, с ЕИК 202111827, със седалище и адрес на управление ***, с управител Д.П.П., срещу срещу НП № ЗЖ-46/06.11.2019г. на Директора на ОДБХ-гр.Шумен.

          Определението е окончателно.  

           ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                      2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Определението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.01.2020 г.