Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

 

7

град Шумен, 14.01.2020г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

          Шуменският административен съд, в открито заседание на шести януари през две хиляди и двадесета година в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова

                                                                                                                         Членове:  Снежина Чолакова

                                                                                                                                           Бистра Бойн

при участието на секретаря В.Русева

и с участие на прокурор Д.Арнаудов от ШОП

като разгледа докладваното от  съдия Б.Бойн КАНД №337 по описа за 2019г. на Административен съд- Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.63 ал.1 предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания(ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс(АПК).

Образувано е по касационна жалба от Областна Дирекция на МВР- гр.Шумен, чрез гл.юрисконсулт И.С.срещу Решение № 624/05.11.2019г., постановено по ВНАХД №151/2019г. по описа на Районен съд- гр.Шумен, с което е отменено Наказателно постановление № 19-0869-001640 от 30.05.2019г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“– Шумен към ОД на МВР- гр. Шумен, с което на Д.С.М. с ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП. В жалбата се твърди, че въззивният съд не е приложил правилно материалния закон, понеже от събраните по делото доказателства се установявало безспорно, че жалбоподателят бил осъществил нарушението, за което е санкциониран. С оглед на тези съображения  се иска настоящата инстанция да постанови решение, с което да отмени обжалваното решение, като потвърди наказателното постановление. В открито съдебно заседание не се явява представител. С допълнителна молба се представят писмени доказателства.

Ответникът по касация- Д.С.М. се явява лично и оспорва жалбата. 

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура намира жалбата за процесуално допустима, а разгледана по същество- за неоснователна. Смята, че решението на районния съд е правилно и законосъобразно, поради което предлага то да бъде потвърдено.

            Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява неоснователна.    Съображенията за това са следните:

С обжалваното решение е отменено Наказателно постановление № 19-0869-001640 от 30.05.2019г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“– Шумен към ОД на МВР- гр. Шумен, с което на Д.С.М. с ЕГН: ********** *** е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП.

              Въззивният съд е приел за установено от фактическа страна, че на 23.04.2019г. около 21.05 часа, Д.С.М. управлявал лек автомобил марка “Тойота“ модел „Аурис” с рег.№ ******, собственост на трето лице, като се движел в гр.Шумен по ул.“Марица“ в посока ул.“Васил Друмев“. След преминаване през кръстовището, образувано от ул.“Марица“ и ул.“Климент Охридски“ пред дом №** на ул.“Марица“, водачът бил спрян за извършване на проверка от служители при РУ- гр.Шумен и свидетели по делото. На водача било обяснено, че е спрян за проверка, тъй като не е спрял на знак Б2, намиращ се на кръстовището, образувано от ул.“Марица“ и ул.“Климент Охридски“. За установеното нарушение бил съставен Акт за установяване на административно нарушение серия АА № 113380 от 23.04.2019г., в който като нарушена била посочена разпоредбата на чл.6 т.1 от ЗДвП. Актът бил съставен в присъствието на нарушителя и бил подписан с възражения. Впоследствие не било депозирано писмено възражение в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и материалите в административно-наказателната преписка било издадено Наказателно постановление № 19-0869-001640 от 30.05.2019г. на Началник група в сектор „Пътна полиция“– Шумен към ОД на МВР- гр. Шумен, с което на водачът е наложено административно наказание “глоба” в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.183 ал.2 т.3 пр.1 от ЗДвП за нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП. 

              Въззивният съд е установил, че от приобщените писмени доказателства и гласни доказателствени средства- разпит на свидетели- служители на ОД на МВР и на пътник в автомобила, не може да установи безспорно, че водачът е осъществил нарушението за което е бил санкциониран. Настоящият съдебен състав споделя, както установената от съда фактическа обстановка, така и направените въз основа на нея правни изводи, които не следва да повтаря и на осн.чл.221 ал.2 от АПК препраща към мотивите на първоинстанционния съд.

              Съгласно разпоредбата на чл.6 т.1 от ЗДвП, участниците в движението съобразяват своето поведение със сигналите на длъжностните лица, упълномощени да регулират или да контролират движението по пътищата, както и със светлинните сигнали, с пътните знаци и с пътната маркировка. Съгласно чл.183 ал.2 т.3 предложение първо от ЗДвП, се наказва с глоба 20лв. водач, който не спира на пътен знак "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство!“. Видно от констатациите в Акта за установяване на административно нарушение, който се подкрепя единствено от разпита на свидетелите и служители на ПП, водачът не е спрял на пътен знак Б-2/стоп/. Видно от събраните писмени доказателства по делото- скици и писма от Община Шумен не може да се установи по безспорен начин, че към датата на нарушението- 23.04.2019год, на кръстовището между улиците „Марица“ и „Климент Охридски“  в посока зала „Арена Шумен“ е имало поставен знак Б-2. От приетата в хода на въззивното производство схема и скица на посочения пътен участък с поставена вертикална и хоризонтална сигнализация и налични пътни знаци, актуални към датата 23.04.2019г. е видно, че на процесното място е имало поставен пътен знак Б-1 „Пропусни движещите се по пътя с предимство“. От представената и приета в хода на касационното производство схема е видно, че към тази дата в изпълнение на проект „Реконструкция кръстовище ул.Кл.Охридски- Марица“ в кв.513 гр.Шумен е бил поставен знак  Б-2 "Спри! Пропусни движещите се по пътя с предимство". Двата документа удостоверяват различни факти релевантни за нарушението и същото не е безспорно доказано.

              Освен липсата на безспорно установено нарушение на правилата за движение, предвид неуточнената вертикална пътна сигнализация, първоинстанционният съд правилно е приел, че не може да се направи категоричен извод, че служителите на ПП са възприели поведението на водача. От представения от касатора и приет по въззивното производство Пътен лист №2, с GPS координати на полицейски автомобил с № *****, с който са патрулирали двамата полицейски служители на посочения ден се установява, че към момента на нарушението те са се намирали на ул.“Марица“, пред дом № ** и ул.Божур №**, което е с отстояние около 200 метра от мястото на нарушението. С оглед на свидетелските показания и извадки от google maps, настоящата инстанция намира, че с оглед голямото разстояние, тъмната част на денонощието, пречките ограничаващи видимостта- няколко дървета и билборд, за свидетелите не е било възможно с категоричност да възприемат поведението на водача при приближаване до кръстовището. С оглед на гореизложеното, съдът намира, че така административното нарушение по чл.6 т.1 от ЗДвП, за което касационния ответник е бил привлечен към  административно– наказателната отговорност се явява недоказано и правилно първоинстанционния съд е отменил оспореното НП.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл.218 ал.2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон. С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението на Районен съд- гр.Шумен за правилно и законосъобразно, поради което следва да бъде оставено в сила.

              Водим от горното и на основание 63 ал.1 изр.2 от ЗАНН и чл.221 ал.2  от АПК, Шуменският административен съд

 

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 624 от 05.11.2019г., постановено по ВНАХД № 1751/2019г. по описа на Районен съд- гр.Шумен.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                                                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

             

                                                                                                                                                            2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 14.01.2020г.