О П Р Е Д Е Л Е Н И Е  

 

№36

гр.Шумен, 13.01.2020г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на тринадесети януари две хиляди и двадесета година, в следния състав:

Председател:    Кремена Борисова

                                                            Членове:   Христинка Димитрова

                                                                             Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска ЧКАД № 635 по описа за 2019г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 229 и сл. във вр. с чл. 166, ал. 3 АПК и  чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ.

Делото е образувано по частна жалба на М.А.Ч., ЕГН ********** против Определение № 634 от 13.12.2019 г., постановено по гр. д. № 808/2019 г. по описа на районен съд- Велики Преслав. С определението е оставено без уважение направено искане за спиране предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-70 от 19.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Шумен.

В частната жалба са изложени съображения, свързани с незаконосъобразност на постановеният съдебен акт. Сочи се, че съдът е оставил искането за спиране на изпълнението на заповедта без уважение, като е изложил съображения за отсъствие на реално съществуваща опасност от причиняване на вреда в имуществената сфера на жалбоподателя от предварителното изпълнение на оспореният акт.

От касационния съд се иска определението да се отмени и да бъде спряно предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-70 от 19.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Шумен.

Ответникът по частната жалба е депозирал възражение, в което сочи, че частната жалба е неоснователна.

Административен съд–Шумен в настоящия състав, намира частната жалба за процесуално допустима, като подадена от надлежна страна срещу съдебен акт от категорията по чл. 229, ал. 1, т. 2 АПК и в срока по чл. 230 АПК.

Разгледана по същество е неоснователна.

Настоящият състав, като взе предвид данните по делото, намира постановеното определение за правилно по следните съображения:

М.А.Ч. е оспорил законосъобразността на Заповед№ РД-07-16-70 от 19.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Шумен и е поискал нейната отмяна. С молба вх. № 3897/30.10.2019 г. е направил и особено искане за спиране на изпълнението на оспорената заповед.

В районен съд- Велики Преслав е образувано гр.д. № 808/2019 г. на 28.10.2019 г. С определение постановено на 13.12.2019 г. съдът е оставил без уважение искането за спиране на предварителното изпълнение. Изложил е съображения, че жалбоподателят не е доказал настъпване на значителни или трудно поправими вреди от допуснатото по силата на закона предварително изпълнение.

Определението е правилно. Доводите във връзка с това са следните:

В случая, предварителното изпълнение на Заповед № РД-07-16-70 от 19.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Шумен е допуснато по силата на закона, изхождайки от разпоредбата на  чл. 37в, ал. 6 от ЗСПЗЗ. С оглед нормата на чл. 166, ал. 4 от АПК така допуснатото предварително изпълнение на административния акт може да бъде спряно от съда по искане на оспорващия при условията на ал. 2 на цитираната норма. Текстът на ал. 2 разписва, че при всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, ако то би могло да му причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре само въз основа на нови обстоятелства. т. е., процедурата е приложима, когато при висящо съдебно производство възникнат нови обстоятелства, които биха могли да послужат като основание за спиране на предварителното изпълнение. В конкретния случай е налице висящо производство по оспорване законосъобразността на заповедта, което е съобразено от съда и по направеното особено искане се е дължало незабавно произнасяне, така както е сторил първоинстанционния съд.

Допуснато предварително изпълнение на административен акт е по силата на закона, при което законодателят е презумирал наличието на една или повече от предпоставките на чл. 60, ал. 1 от АПК. При това положение, в тежест на оспорващия по общото правило на чл. 154, ал. 1 от ГПК е да установи наличието на такива причини, които да доведат до спиране изпълнението на акта, и които по степен на важност да са противопоставими на основанията, поради които законодателят е допуснал предварителното изпълнение.

Изложеното до тук, налага да се приеме, че с предварителното изпълнение на обжалваната Заповед № РД-07-16-70 от 19.09.2019 г. на директора на Областна дирекция "Земеделие"-Шумен, без всякакво съмнение се презюмира наличието на една или няколко от предпоставките на чл. 60, ал. 1 АПК в полза на органът издал обжалвания акт. При това положение, съдът може да спре изпълнението на акта, когато тази законова презумпция е оборена, т. е. когато установи, че е налице такова засягане на интересите на оспорващия, което да е съизмеримо с основанията, посочени в чл. 60, ал. 1 от АПК.

В тежест на жалбоподателя е да докаже наличието на предпоставките за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания акт. Това в случая не е сторено. По делото не са ангажирани никакви доказателства, от които да е възможно да се направи обоснован извод, че вследствие разпореденото предварително изпълнение на оспорения административен акт, за оспорващия ще настъпят значителни или труднопоправими вреди, като ще бъдат засегнати негови интереси, с такъв характер и интензитет, които да са противопоставими на обществения интерес, който охранява допуснатото предварително изпълнение на административния акт. Вредата-значителна или труднопоправима следва да бъде доказана, като в случая такива доказателства не са налице.

С оглед на изложеното и като е достигнал до същите краини изводи районният съд е постановил правилен съдебен акт, който ще бъде оставен в сила

Всички останали доводи в частната жалбата са доводи по съществото на спора и по тях следва да се произнесе районния съд.

Въз основа на изложеното Административен съд-Шумен, намира частната жалба за неоснователна. Определението на районния съд е правилно, поради което същото ще бъде оставено в сила.

Мотивиран от горното, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ В СИЛА определение №634 от 13.12.2019г., постановено по гражданско дело № 808/2019г. по описа на Районен съд – град Велики Преслав.

Определението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                2./п/

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване Влязло в законна сила на 13.01.2020г.