О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

 

№37

 гр.Шумен, 13.01.2020 г.

 Шуменският административен съд в закрито заседание на  тринадесети януари две хиляди и двадесета година, в следния състав:

 Председател:  Кремена Борисова

                                            Членове: Христинка Димитрова

                                                            Маргарита Стергиовска

 като разгледа докладваното от председателя Кр.Борисова АД №620 по описа за 2019 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

 Производство по чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

 Съдебното производство е образувано по протест от Я.Н. прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу  Наредба за пожарната безопасност и спасяване на територията на община Хитрино, приета  с Решение№100 по Протокол№13/18.12.2009год. на Общински съвет –Хитрино.

Видно от депозирания от ответната страна-Общински съвет –Хитрино заверен препис от Решение14/20.12.2019год.  по Протокол№3/20.12.2019год. от заседание на ОбС-Хитрино, след депозиране на протеста, с последващо Решение№14/20.12.2019год.  по Протокол№3/20.12.2019год. Общински съвет –Хитрино е  отменил протестираната Наредба за пожарната безопасност и спасяване на територията на община Хитрино, приета  с Решение№100 по Протокол№13/18.12.2009год. на Общински съвет –Хитрино,в съответствие с внесения протест на ШОП.

 При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

 Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение№14/20.12.2019год.  по Протокол№3/20.12.2019год. от заседание на ОбС-Хитрино ,на което е взето гореупоменатото решение се установи, че атакуваният от прокурора подзаконов нормативен акт е отменен изцяло,в съответствие с подадения протест, от което следва, че понастоящем този подзаконов нормативен акт не съществува в правния мир във вида,в който е протестиран и неговата обвързваща задължителна сила е отпаднала.

 С отмяната на протестираният подзаконов нормативен акт ,в съответствие с подадения протест на ШОП съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

 Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Прокурор при Окръжна прокуратура град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство да бъде прекратено.

 Съдът констатира, че с депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в ДВ. Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че таксата за обнародване е била внесена едновременно с подаване на протеста.

 Водим от горното, съдът

 О П Р Е Д Е Л И:

 ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ Протеста, депозиран от Я.Н. прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу  Наредба за пожарната безопасност и спасяване на територията на община Хитрино, приета  с Решение№100 по Протокол№13/18.12.2009год. на Общински съвет –Хитрино.

 ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №620/2019г. по описа на АдмС – Шумен.

  ОСЪЖДА Общински съвет-Хитрино , представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

  На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му на страните пред Върховния административен съд на Р България.

 Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

 Препис от  Решение№14/20.12.2019год.  по Протокол№3/20.12.2019год. от заседание на ОбС-Хитрино,да се изпрати на Окръжна прокуратура град Шумен, ведно с преписа от настоящото определение.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                      ЧЛЕНОВЕ: 1./п/    

                                                                        2./п/

 

 Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.