Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

№241

град Шумен, 09.12.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на девети декември две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                           Членове: Христинка Димитрова

                                                                       Маргарита Стергиовска

при секретаря Св.Атанасова и с участие на прокурор О.Куздов от Окръжна прокуратура – гр. Шумен, като разгледа докладваното от Председателя Кр.Борисова административно дело № 493 по описа за 2019 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.186, ал.2, във вр.с чл.191, ал.2, във вр.с чл.196 от АПК, във вр.с чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по протест от П.П.- прокурор в Окръжна прокуратура - гр.Шумен, срещу  чл.11 ал.3 т.5 и чл.36 ал.1 т.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост, приета  с Решение№2 по Протокол№4/27.05.2013год. на Общински съвет –Върбица.

В протеста се твърди, че протестираната наредба е незаконосъобразна, постановена в противоречие с чл.28 от ЗНА, като са изложени аргументи в подкрепа на тези твърдения.

Въз основа на изложеното вносителят моли съда да отмени протестираните подзаконови разпоредби като незаконосъобразни, както и да присъди направените по делото разноски. В съдебно заседание представителят на Окръжна прокуратура – Шумен поддържа протеста на основание изложените в него съображения.

Ответникът – Общински съвет – гр. Върбица не изразява становище по жалбата.

Шуменският административен съд, като прецени събраните по делото доказателства, прие за установено следното:

С Решение №2 по Протокол 4/27.05.2013 г. на Общински съвет –Върбица е приета Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост .Видно от Протокол 4/27.05.2013 г. и прил. списъци на общинските съветници, на заседанието на Общински съвет –Върбица първоначално  са присъствали 13 общински съветника от общо 17, като 14 са гласували «за» приемането на наредбата. По делото е приложена и докладна записка от М.Б., кмет на Община Върбица, съдържаща предложение за проект приемане на наредба, регламентираща условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане  с имоти и вещи-общинска собственост.

Със съпроводителни писма с рег. №ДА-01-2827/07.10.2019 год.  и №ДА-01-2921/15.10.2019год. по описа на ШАдмС ответникът-ОбС-Върбица е изпратил на съда преписката, съдържаща материалите във връзка с приемане на протестирания подзаконов нормативен акт.

Към датата на съдебното заседание по делото, а и към настоящият момент ответникът не е представил доказателства за предприети действия по изготвянето на нов проект на Наредба за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост.

При така установените факти, съдът прави следните правни изводи: Предмет на оспорване  са разпоредбите на чл.11 ал.3 т.5 и чл.36 ал.1 т.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост, приета  с Решение№2 по Протокол№4/27.05.2013год. на Общински съвет –Върбица, подзаконов нормативен акт по смисъла на чл. 75, ал. 1 от АПК, подлежащ на проверка за законосъобразност. Протестът е подаден от прокурор, който съгласно чл. 186, ал. 2 АПК разполага с правомощието да оспори пред настоящия съд текстове на Наредбата, приета от ОбС –Върбица, като това оспорване, според чл. 187, ал. 1 от АПК, не е ограничено със срок. Предвид изложеното, оспорването е допустимо.

Разгледан по същество и след проверка на административния акт, съгласно чл. 168, ал. 1 от АПК, във връзка с чл. 146 от АПК, съдът приема, че протестът се явява основателен по следните съображения:

Оспореният подзаконов акт е приет от Общинския съвет - орган на местното самоуправление, определящ политиката за изграждане и развитие на общината, във връзка с осъществяването на дейностите от местно значение, както и на други дейности, определени със закон. В изпълнение на правомощията си по чл. 21 от ЗМСМА общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Съгласно чл. 8 от Закона за нормативните актове, общинският съвет може да издава наредби, с които да урежда съобразно нормативните актове от по-висока степен неуредени от тях обществени отношения с местно значение. 

Съгласно  чл.8 ал.1 от ЗОС,придобиването,управлението и разпореждането с имоти и вещи-общинска собственост,се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.В ал.2 от същия законов текст е регламентирано,че редът за придобиване на право на собственост и на ограничени вещни права,за предоставяне за управление,под наем и разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост се определят с наредба на общинския съвет,при спазване на разпоредбите на този закон и на специалните закони в тази област.

Видно от посочените в чл. 1 от Наредбата обществени отношения, предмет на регулация с подзаконовия нормативен акт са именно условията и реда за организиране и провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане  с  общинско имущество, в съответствие със ЗОС. Следователно, налице е законова делегация на компетентност за регулиране с подзаконов нормативен акт на обществени отношения, свързани с прилагане на отделни разпоредби на ЗОС и в частност, касаещите условията и реда за организиране и провеждане на търгове и конкурси за разпореждане с общинско имущество, като Решение №2 по Протокол 4/27.05.2013 г. на Общински съвет –Върбица, е прието при наличие на необходимия кворум и мнозинство.

Съдът констатира, че подзаконовият нормативен акт е издаден при съществено нарушение на административно производствените правила, разписани в чл. 28 от ЗНА в актуалната му редакция. Разпоредбата на чл. 28 от ЗНА, в редакцията към момента на приемане на подзаконовия нормативен акт урежда изисквания за мотивите към подзаконовите административни актове.

В случая наредбата е внесена за разглеждане с докладна записка изх. № 77/22.04.2013 г. от М.Б., кмет на Община Върбица, съдържаща предложение за проект приемане на наредба, регламентираща условията и реда за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти и вещи-общинска собственост в Община Върбица. Съобразно чл. 170, ал.1 от АПК в тежест на административния орган е да установи съществуването на фактическите основания посочени в акта и изпълнението на законовите предпоставки за издаването му.

Съгласно представено в последното съдебно заседание писмо с рег.№ ДА-01-3642/06.12.2019год. по описа на ШАдмС проектът на наредбата е бил качен на сайта на Община Върбица на 23.04.2013год.  и във връзка с проекта не са депозирани мнения, предложения и възражения.Видно от прил. по делото писмен отговор на ОбС-Върбица  с рег.№ДА-01-2921/15.10.2019год., общинският съвет не разполагал с доказателства за предварителни обсъждания в комисии във връзка с приемането на оспорената наредба.Към преписката липсват протоколи от заседания на комисиите, на които е обсъждана докладната записка и приложения към нея проект на подзаконов нормативен акт. Внесеният проект е приет на заседание на общинския съвет, проведено на 27.05.2013 г., като видно от протокол №4/27.05.2013 г. при неговото разглеждане също не са посочени нито причините, нито цели, които се поставят. В случая към проекта за наредбата липсват мотиви, поради което съдът намира, че оспореният подзаконов нормативен акт е приет при съществени нарушения на административно производствените правила.

Допуснатите нарушения съдът преценява като съществени, с оглед разпоредбата на чл. 28 от ЗНА в актуалната й редакция към момента на приемане на подзаконовия акт, уреждащ изисквания за  наличие на мотиви към подзаконовите административни актове.

С посочената разпоредба се цели да се осигури възможност на заинтересуваните лица да упражнят своето право на участие в производството по подготовката на актовете, засягащи законните им интереси.

Мотивите за изработването на нормативния акт осигуряват реализиране на предоставената от закона възможност на заинтересованите лица за изразяване на мнения и становища и те задължително следва да бъдат налице при обсъждането им и при запознаването на заинтересованите страни с проекта. Мотивите дават представа как е формирана волята на вносителя на акта, поради което те са от съществено значение за адресатите на акта, така че последните да могат да разберат фактите и причините, накарали вносителя на акта да възприеме съответния вариант на уредба на обществените отношения. В случая към проекта за наредбата липсват мотиви.

Допуснатите нарушения са съществени и са самостоятелно основание за отмяна на подзаконовият акт, без да е необходимо да се разглежда спора по същество.

Предвид изхода на спора, на Окръжна прокуратура – Шумен следва да бъдат присъдени направените съдебни разноски в размер на 20 лева, представляващи заплатен депозит за публикация в «Държавен вестник».

Водим от горното, Шуменският административен съд,

Р     Е     Ш     И   :

ОТМЕНЯ  разпоредбите на чл.11 ал.3 т.5 и чл.36 ал.1 т.2 от Наредбата за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси за  разпореждане с  имоти и вещи-общинска собственост, приета  с Решение№2 по Протокол№4/27.05.2013год. на Общински съвет –Върбица.

ОСЪЖДА Общински съвет – гр. Върбица да заплати на Окръжна прокуратура – Шумен разноски по делото в размер на 20 (двадесет) лева.

Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България гр. София в 14-дневен срок от съобщаването му чрез изпращане на препис по реда на чл.137 от АПК.

РЕШЕНИЕТО да се обяви по реда на чл.194 от АПК.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                               ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

 

                                                                                                                 2./п/

 

 Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.