О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

№1074

гр.Шумен, 19.11.2019г.

Административен съд - Град Ш, в закрито заседание на деветнадесети ноември две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Административен съдия: Снежина Чолакова

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 561 по описа за 2019г. на Административен съд - Ш, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.60, ал.5 от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.188 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС).

Производството е образувано по жалба на «Р.7. ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес гр.Ш, ул.С №**, вх.*, ет.*, ап.**, чрез адвокат С.С.от Адвокатско дружество "С и П",  против Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 419-ФК/30.10.2019г. на началник отдел «Оперативни дейности»  - Варна, ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП, с която на оспорващото дружество е наложена принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - магазин за хранителни и промишлени стоки,  находящ се в гр.Ш, кв.М., ул.П.И.И.№ **, стопанисван от "Р.7."ЕООД и забрана за достъп до него за срок от 14 дни, на основание чл.186, ал.1 и чл.187, ал.1 от ЗДДС. Със същата заповед е разпоредено предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка (ПАМ) по реда на чл.60 от АПК.

С жалбата, поставила началото на съдебното производство, се оспорва законосъобразността на заповедта за налагане на ПАМ, като наред с това е отправено и искане за отмяна на заповедта в частта й, в която е разпоредено предварително изпълнение на наложената принудителна административна мярка - запечатване на търговски обект - магазин за хранителни и промишлени стоки, находящ се в гр.Ш, кв.М., ул.П.И.И.№ 14. Досежно разпореждането за предварително изпълнение на ЗППАМ оспорващото дружество твърди, че същото е незаконосъобразно поради липсата на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, посочени в оспорената заповед. Сочи, че не са налице основания за допуснатото предварително изпълнение на акта, доколкото на дружеството не е връчено наказателно постановление за извършеното от него нарушение, което е следвало да се осъществи най-късно едновременно с издаване на заповедта, с оглед обезпечаване възможността на нейния адресат да заплати наложените му санкции и по този начин да предотврати изпълнението на ПАМ. Навеждат се и доводи за несъразмерност на допуснатото предварително изпълнение, с оглед вида на търговския обект - "квартална бакалия" и наличие в същия на бързо развалящи се стоки. Въз основа на изложеното «Р.7. ЕООД обосновава извод за незаконосъобразност на разпореждането за предварително изпълнение на ЗППАМ и моли за неговата отмяна.

Въз основа на материалите по делото се установява следната фактическа обстановка:

Съгласно протокол за извършена проверка серия АА № 0387538 от 26.10.2019г., служители на ЦУ на НАП, ГД"ФК" извършили проверка по спазване на данъчно-осигурителното законодателство в търговски обект - магазин за хранителни и промишлени стоки,  находящ се в гр.Ш, кв.М., ул.П.И.И.№ 14, стопанисван от "Р.7."ЕООД. В хода на проверката било констатирано, че на 26.10.2019г. в 14.46 часа, при извършване на контролна покупка на 1 бр.енергийна напитка на стойност 1,00 лев , заплатени от орган по приходите, на място, в брой в обекта, търговецът не е издал фискален касов бон от наличното в обекта ФУ с изградена дистанционна връзка с НАП.

Въз основа на тези факти административният орган приел, че «Р.7. ЕООД – гр.Нови пазар е осъществило състава на нарушение по чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговски обекти чрез фискални устройства, във вр.с чл.118, ал.1 от ЗДДС. Извършеното нарушение е счетено като основание за налагане на ПАМ по смисъла на чл.186, ал.1, т.1, б. «а» от ЗДДС, което е сторено от административния орган с процесната заповед.

Заповедта постановява запечатването да се извърши в присъствието на представител на дружеството-жалбоподател в срок до 1 ден от датата на връчването й, като конкретният ден и час да се определят от връчителя.

Със същата е указано на търговското дружество, че изпълнението на наложената с тази заповед ПАМ ще бъде прекратено на основание чл.187, ал.4 от ЗДДС по писмена молба на задълженото лице, подкрепена с доказателства, че наложената глоба или имуществена санкция е заплатена изцяло.

Административният орган е изложил фактическите и правни основания за издаване на заповедта. Относими към настоящото производство са само мотивите, касаещи разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК.

Обстоятелствата, мотивирали органа да разпореди предварително изпълнение на ЗППАМ, се свеждат до следното:

Административният орган е посочил, че издаването на касова бележка за всяка извършена продажба е нормативно установено задължение за субектите, стопанисващи и/или управляващи търговски обекти, като неспазването на тези конкретни задължения води до негативни последици за фиска, тъй като е предпоставка да не се отчитат приходи и по този начин се стига до отклонение на данъчното облагане.  Посочените обстоятелства съставляват основание да се приеме, че със своето поведение проверяваното лице накърнява съществено обществения интерес и фискалната политика на държавата, тъй като препятства възможността за отчитане на търговските си обороти и като последица се явява неправилното определяне на реализираните доходи и отклоняване от данъчното облагане. Твърди се също, че търговецът има непогасени публични задължения, за които има образувано изпълнително производство. Сочи се също, че цялостното поведение на търговеца води до обоснован извод за трайно поведение към неспазване на установения правов ред в страната и отклонение от данъчното облагане. Необходимостта от предварително изпълнение е предопределена с оглед начина и вида на организиране на отчетността, които са довели до извършеното деяние и индиректно от степента на неговата обществена опасност.

Като самостоятелно фактическо основание за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ е посочена възможността да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта, тъй като допуснатото нарушение препятства нормалната контролна дейност на приходната администрация.

      В обобщение административният орган сочи, че именно с цел да се промени установената организация в дейността на търговеца и причините, водещи до неблагоприятни последици за фиска, се налага предварително изпълнение на наложената ПАМ.

Заповедта за налагане на ПАМ е връчена на дружеството на 18.11.2019г.

Несъгласен с допуснатото предварително изпълнение на акта, на 19.11.2019г. адресатът на заповедта подава настоящата жалба с искане за неговата отмяна.

При така установените факти и обстоятелства съдът достига до следните правни изводи:

Жалбата е подадена от надлежна страна - адресат на заповедта, в която се съдържа оспореното разпореждане за предварително изпълнение на ПАМ, породило неблагоприятни правни последици за оспорващото дружество. Обжалването на разпореждането е извършено в срока по чл.60, ал.5 от АПК, при наличие на правен интерес, поради което е допустимо за разглеждане.

Съдът приема жалбата за основателна,  предвид следните съображения:

Разпоредбата на чл.188 от ЗДДС указва, че принудителната административна мярка по чл.186, ал.1 от с.з. подлежи на предварително изпълнение при условията на АПК.

Според чл.60, ал.1 от АПК в административния акт се включва разпореждане за предварителното му изпълнение, когато това се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите, да се защитят особено важни държавни или обществени интереси, при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акта или ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, или по искане на някоя от страните - в защита на особено важен нейн интерес. С допускането на предварително изпълнение се придава изпълнителна сила на един невлязъл в сила индивидуален административен акт. Доколкото представлява изключение от общия принцип за суспензивно действие на жалбата и съдържа в себе си потенциална възможност да причини вреди на адресата, то се допуска при стриктно спазване на законовите предпоставки, изчерпателно посочени в нормата на чл.60, ал.1 от АПК – ако се налага, за да се осигури животът или здравето на гражданите; да се защитят особено важни държавни или обществени интереси; при опасност, че може да бъде осуетено или сериозно затруднено изпълнението на акт; ако от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда; по искане на някоя от страните – в защита на особено важен нейн интерес. Регламентираните хипотези сочат, че такова разпореждане може да бъде постановено само в изключителни случаи, при наличието на една или повече от предпоставките, предвидени в нормата. Същите по своето естество и характер сочат на някакъв вид изключителност или особеност, които конкретната хипотеза притежава, спрямо обичайните случаи от същия вид. Наличието на посочените в чл.60, ал.1 от АПК предпоставки не се презумира, напротив – във всички случаи административният орган следва да посочи обстоятелствата, мотивирали го да разпореди предварителното изпълнение на акта.

Според мотивите на разпореждането като основание за допускане на предварително изпълнение на наложената ПАМ административният орган е посочил, че същото се налага с цел предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид. Съдът намира, че така посочената цел не мотивира предварителното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ. Това основание е регламентирано в нормата на чл.22 от ЗАНН и обосновава предпоставките за налагане на самата принудителна мярка, но не и нейното предварително изпълнение. Следва да се отбележи, че целта на наложената ПАМ е различна от целта на предварителното изпълнение, поради което е недопустимо мотивиране на разпореждането по чл.60, ал.1 от АПК с постигане целите на ПАМ – предотвратяване и преустановяване на административни нарушения от същия вид, охрана интересите на държавния бюджет във връзка с правилното отчитане на продажбите и определяне размера на публичните задължения.

На следващо място органът сочи, че посредством предварителното изпълнение на акта ще се защитят особено важни държавни интереси и по-конкретно интереса на държавния бюджет за законосъбразното регистриране и отчитане на продажбите чрез фискално устройство в проверения търговски обект, респективно за правилното определяне на реализираните от търговеца доходи и размера на неговите публични задължения. Съдът намира, че изложените в тази насока мотиви възпроизвеждат текста на чл.60, ал.1 от АПК и не се подкрепят от конкретно установени факти и обстоятелства. Бланкетното изписване на приложимия законов текст не съставлява мотиви, които да обосноват необходимостта от предварително изпълнение на наложената ПАМ. Липсва привръзка на изброените основания с конкретната фактическа обстановка и конкретния субект. В мотивационната част на разпореждането са използвани общи изрази, придаващи изключителност на издадените по реда на чл.186 от ЗДДС административни актове, каквато самият законодател не е предвидил в ЗДДС. С оспореното разпореждане е прието, че в търговския обект е създадена организация на дейността на дружеството и са налице причини, водещи до неблагоприятни последици за фиска, поради което с предварителното изпълнение на наложената принудителна административна мярка ще се защитят особено важни държавни интереси, с цел преустановяване и/или предотвратяване на административни нарушения и последиците от тях. По делото липсват каквито и да е данни и доказателства, подкрепящи този извод – напротив в обекта има регистрирано и функциониращо ФУ, с което е създадена организация и е осигурена възможността всички извършени продажби да бъдат надлежно отчитани в съответствие със законовите изисквания. При това положение не става ясно по какъв начин поведението на проверяваното лице е насочено към съществено нарушаване на обществения интерес и фискалната политика в степен, налагаща предварително изпълнение на наложената мярка. Отбелязано е също, че ако не бъде допуснато предварително изпълнение на принудителната административна мярка, съществува възможност да се извърши ново нарушение и опасност за фиска, водеща до отклонение от данъчно облагане. Контролът върху заплащането на данъците и правилното им определяне при реално отчитане на продажбите сам по себе си е с цел защита интереса на фиска. Липсата на законова разпоредба, която да постановява, че ПАМ, наложена в хипотезата на нерегистриране и отчитане на всяка продажба, подлежи на предварително изпълнение по силата на закона, задължава органа да мотивира особено важния държавен интерес, като посочи конкретните факти, които са съобразени при направената преценка. В случая това не е сторено. Установеното нарушение на чл.25, ал.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. само по себе си не мотивира спешна необходимост от изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ, а административният орган не е посочил точно по какъв начин предварителното изпълнение на наложената мярка ще доведе до обезпечаване събирането на публичните вземания.

Наред с това, съдът отчита факта, че обществените отношения, свързани с коректното документиране на търговския оборот са пряко свързани с фискалните интереси на държавата и предполагат засилена охрана, но същата следва да се реализира в законово очертаните рамки и съобразно целите на закона и без да се засягат права и законни интереси в по-голяма степен от най – необходимото за целта, за която актът се издава – по арг. от чл.6, ал.2 от АПК. Както принудителната административна мярка, така и разпореждането за нейното предварително изпълнение, трябва да бъдат необходими за постигане на целта на закона и да са съразмерни по тежест с установените факти и преследваната цел. Както се посочи по-горе, в настоящия казус липсва посочване на конкретни факти, чието проявление мотивира разпореждането за предварително изпълнение. Не става ясно с какво точно се обосновава особено важният държавен или обществен интерес и защо органът счита, че от по-късното изпълнение на заповедта за налагане на ПАМ могат да последват значителни или трудно поправими вреди. Очевидно законодателят не счита, че е налице особено важен държавен или обществен интерес във всеки случай, когато се констатират нарушения на Наредба № Н-18/13.12.2006г. и се налага принудителна административна мярка по чл.186, ал.1, т.1, б. «а» от ЗДДС, тъй като не е предвидил предварително изпълнение на мярката по силата на закона. От друга страна административният орган не е посочил кои са тези конкретно установени обстоятелства, които да налагат в този случай да бъде разпоредено предварително изпълнение на акта. Поради изложеното съдът приема, че по делото не се доказва и не съществува спешна необходимост от охрана на важни държавни интереси в сочения от административния орган аспект.

По същите аргументи съдът преценява като изцяло немотивирано и неподкрепено с доказателства и становището на административния орган, че по-късното изпълнение на заповедта може да доведе до значителна или трудно поправима вреда, изразяваща се в съществено отклонение от данъчно облагане.

В обобщение на изложеното съдът намира, че административният орган не е посочил конкретни обстоятелства, подкрепени с надлежни факти и доказателства, обосноваващи възприетите като налични от него основания по чл.60, ал.1 от АПК за постановеното предварително изпълнение на невлезлия в сила акт. Непосочването на конкретни обстоятелства, обосноваващи допускане на предварителното изпълнение, по същество представлява от една страна липса на мотиви, което непосредствено засяга правото на защита на адресата на акта, а и препятства проверката относно наличието на задължителните предпоставки по чл.60, ал.1 от АПК от страна на съда, а от друга следва да бъде квалифицирано като липса на материалноправни предпоставки за допускане на предварителното изпълнение на ПАМ, поради което съставлява основание за отмяна на разпореждането.

Съдът констатира и още едно основание за отмяна на разпореденото предварително изпълнение, което, ако не бъде санкционирано, би довело до нарушаване правата на жалбоподателя.

В самата заповед е посочено, че на основание чл.187, ал.4 от ЗДДС изпълнението на ПАМ ще бъде прекратено, ако жалбоподателят представи доказателства, че е заплатил наложената санкция. Видно от доказателствата по делото, към момента на издаване на процесната заповед дори няма издадено наказателно постановление. Тоест процесната ПАМ е издадена преди да е приключило административно наказателно производство срещу търговеца с издаване на НП, в което да бъде определена санкция. Допускайки предварително изпълнение на процесната заповед за налагане на ПАМ, административният орган на практика отнема възможността на жалбоподателя да се възползва от разпоредбата на чл.187, ал.4 от ЗДДС, тъй като към датата на връчване на заповедта няма издадено НП, в което да е определена санкцията за нарушението. Освен това, доколкото адресатът на заповедта стопанисва хранителен магазин, незабавното преустановяване на дейността му в този обект безусловно ще доведе до разваляне и невъзможност за реализация на част от предлаганите в него хранителни продукти, което ще причини вреда на търговеца.

Ето защо съдът намира, че разпореждането, с което е допуснато предварително изпълнение на Заповед № 419-ФК/30.10.2019г. е незаконосъобразно и следва да бъде отменено.

Водим от горното и на основание чл.60, ал.7 от АПК съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОТМЕНЯ по жалба на «Р.7. ЕООД с ЕИК *********, със седалище и адрес на управление ***, със съдебен адрес гр.Ш, ул.С № **, вх.**, Разпореждане за предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка № 419-ФК/30.10.2019г. на началник отдел «Оперативни дейности»  - Варна, ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП.

На основание чл.60, ал.8 от АПК определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                 Административен съдия: /п/

 

Забележка: Към датата на публикуване Определението не е влязло в законна сила.