Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

208

 град Шумен, 15.11.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и девети октомври две хиляди деветнадесета година в състав:

                                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

при участието на секретаря Св. Атанасова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова АД №217 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК, образувано по жалба на „А.Т.“ ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, Индустриална зона, ул. Втора №**, представлявано от управителя С.Н., срещу Уведомително писмо изх.№02-270-2600/1155 от 15.02.2019 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2017 г. на зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ град София в частта, с която е намалена и не е изплатена субсидия в размер на 17980.11 лв.

В жалбата си оспорващият твърди, че уведомителното писмо е незаконосъобразно. Излага съображения, че липсват фактически и правни основания в оспорения акт, които обуславят и нищожност на акта. Допуснати са нарушения на административнопроизводствените правила, както и актът е постановен в противоречие с материалния закон и неговата цел. Счита, че неправилно е отказана сума за оторизация, тъй като са налице всички законови предпоставки и заявените парцели отговарят на изискванията за финансово подпомагане. На сочените основания жалбоподателят моли съда да постанови решение, с което да прогласи нищожността или да отмени Уведомително писмо изх.№02-270-2600/1155 от 15.02.2019 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2017 г. на зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ град София в оспорената му част, както и да му присъди направените по делото разноски.     

Ответната страна Заместник изпълнителния директор на Държавен фонд "Земеделие" - София, редовно призован, за него се явява ст. юрисконсулт М. Абилов, редовно упълномощен, който оспорва жалбата като неоснователна и моли като такава да бъде отхвърлена. Излага съображения за законосъобразност на оспорения акт и претендира присъждане на направените по делото разноски. Прави възражение за прекомерност на адвокатското възнаграждение на пълномощника на жалбоподателя.

От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

Жалбоподателят „А.Т.“ ЕООД е регистриран с Уникален регистрационен номер /УРН/ 486931 в Интегрираната система за администриране и контрол /ИСАК/. За кампания 2017 г. е подал Заявление за подпомагане с Уникален идентификационен номер /УИН/ 27/060617/96061 по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г., направление "Биологично растениевъдство", като е заявил 16 броя парцела с обща площ от 51.86 ха, находящи се в землището на с.Имренчево и град Велики Преслав, област Шумен. В приложената към заявлението Таблица на използваните парцели 2017 г. – стр.135 по административната преписка парцелите са подробно посочени по землище и номер на парцел по БЗС и от ИСАК, в която таблица са посочени и конкретните кодове по мерките за подпомагане, като всички са по мярка 11 Биологично растениевъдство и групирани по кодове както следва: код БРП5-биологично растениевъдство в преход-зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи; код БР12-биологично растениевъдство-трайни насаждения, лозя и маслодайни рози; код БР14-биологично растениевъдство-зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи. Само за изчерпателност следва да се посочи, че в Таблицата за използваните имоти 2017 г. има вписан и парцел под №11, който обаче не е заявен за подпомагане. Към заявлението са приложени, освен Таблица на използваните парцели 2017 г., Декларации, Стандартен договор за инспекция на биологична селскостопанска продукция в съответствие с Регламент (EO) №834/2007, Включително и правила за прилагане на Регламент (EO) №889/2008, ведно с приложени Анекси към него, сключен между жалбоподателя и „Лакон“ ООД град София, в качеството му на частен институт за осигуряване на качеството и сертифициране на биологично произведени хранителни продукти.

На 15.02.2019 г. е издаден оспореният в настоящото производство административен акт – Уведомително писмо за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 – 2020 г. за кампания 2017 изх.№02-270-2600/1155 от 15.02.2019 г. С процесния акт жалбоподателят „А.Т.“ ЕООД е уведомен за оторизирана субсидия по мярката в размер на 25 976.04 лева, от искана сума в размер на 43 956.15 лв., като намалението е в размер на 17 980.11 лв. В акта е посочено, че за декларираните в заявлението за подпомагане за 2017 г. площи по мярка 11 "Биологично земеделие", направление "Биологично растениевъдство", 2017 г. е трета година от последно поетия от кандидата ангажимент по направлението.

В таблица, озаглавена "Съгласно декларираните от Вас данни и след извършване на задължителните административни и/или проверки на място, съгласно чл.37 от ЗПЗП на данните в подаденото заявление, ДФЗ-РА отказва финансово подпомагане за следните площи“: 1.БР12-парцел 32723-233-3-1 с площ от 1.27 ха, 2.БР12-парцел 32723-234-3-1 с площ от 1.42 ха, 3.БРП5-парцел 58222-85-3-5 с площ от 2.92 ха, 4.БРП5-парцел 58222-85-7-13 с площ от 0.98 ха, 5.БРП5-парцел 58222-85-7-14 с площ от 6.12 ха и 6.БРП5-парцел 58222-85-7-9 с площ от 2.4 ха. В колона 10 на таблицата „Площ на парцела след намаления за неспазени базови и други изисквания“ за всеки от посочените по горе парцели е нанесено „0 ха“. В колона 11 на таблицата „Площ на парцела след намаления за неспазени изисквания по управление“ за всеки от посочените по горе парцели е нанесено „0 ха“.

Във втората Таблица, озаглавена „Площи с неспазени базови и други изисквания“ се съдържат следните данни: 1.БР12-парцел 32723-233-3-1, в колона 12“Заявената от кандидата биологична дейност не се различава от тази, установена от контролиращото лице“ е посочено „не“. 2.БР12-парцел 32723-234-3-1 в колона 12“Заявената от кандидата биологична дейност не се различава от тази, установена от контролиращото лице“ е посочено „не“. 3.БРП5-парцел 58222-85-3-5 в колона 11“Спазено е изискването да не се надвишават минималните периоди на преход, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г.“ е отразено „не“. 4.БРП5-парцел 58222-85-7-13 в колона 11“Спазено е изискването да не се надвишават минималните периоди на преход, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г.“ е отразено „не“. 5.БРП5-парцел 58222-85-7-14 в колона 11“Спазено е изискването да не се надвишават минималните периоди на преход, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г.“ е отразено „не“ и 6.БРП5-парцел 58222-85-7-9 в колона 11“Спазено е изискването да не се надвишават минималните периоди на преход, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г.“ е отразено „не“.

В пояснителен текст към тази таблица е посочено, че неспазването на базовите изисквания е установено чрез извършване на административна проверка или проверка на място. Установената площ, съгласно раздел V „Намаления при неспазване на базови и изисквания по управление за направленията от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014– 2020", Направление "Биологично растениевъдство", т.А „Базови изисквания“ от Методика за намаляване и отказване на плащания по м.11 от ПРСР 2014 – 2020, утвърдена със Заповед №РД 09-233 от 12.03.2018 г. на Министъра на земеделието и храните, на основание чл.13 от Наредба №4 от 24.02.2015 г., за която е установено неспазване на поне едно базово изискване, се счита за неизбираема за подпомагане и парцелът се изключва от избираемата обща площ, без обаче да се счита за наддеклариран. Посочено е също, че проверката за спазване на изискванията да не се надвишават минималните периоди на преход се извършва чрез различни административни проверки. Съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. и съгласно Методиката за намаляване и отказване на плащания по м.11 от ПРСР 2014 – 2020, след изтичане на минималния период на преход към биологично производство, съгласно чл.36 пар.1, чл.37 пар.1 и чл.38 от Регламент на комисията (EO) №889/2008 не се предоставя финансово подпомагане за площите, животните и пчелните семейства, заявени за подпомагане по дейност за преминаване към биологично земеделие /период на преход/, като установения размер се изключва от избираемия за подпомагане.

В случай на констатирано разминаване между декларираното и установеното от съответното контролиращо лице биологично състояние на даден земеделски парцел, площта на същия се счита за неизбираема, съгласно раздел V „Намаления при неспазване на базови и изисквания по управление за направленията от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014– 2020", Направление "Биологично растениевъдство", т.А „Базови изисквания“ от Методика за намаляване и отказване на плащания по м.11 от ПРСР 2014 – 2020. Съгласно чл.22 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. за участие по направление „Биологично растениевъдство“ се одобрява целия блок на земеделското стопанство, като всички парцели в него следва да бъдат заявени с дейност по съответното направление. В случай на констатирано разминаване между декларираната и установена култура за даден земеделски парцел, площта на същата се счита за неизбираема, съгласно раздел V „Намаления при неспазване на базови и изисквания по управление за направленията от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014– 2020", Направление "Биологично растениевъдство", т.А „Базови изисквания“ от Методика за намаляване и отказване на плащания по м.11 от ПРСР 2014 – 2020. На основание чл.14 ал.1 т.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г., финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл.6 ал.2 не се предоставя или се намалява, когато кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението,

Неразделна част от оспорения акт са посочените по горе Таблици, както и Таблица с изчисление на финансово подпомагане по направление „Биологично растениевъдство“, Ставка за биологична дейност, Таблица Оторизирани суми /в лева/ и Таблица Извършени плащания /в лева/, видно от които по Направление Биологично растениевъдство исканата сума е 43 956.15 лева, оторизирана и изплатена сума 25 976.04 лв. и намаления на финансовото подпомагане с 17 980.11 лева.

По делото е представена Методика за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР за периода 2014 – 2020 г., утвърдена със Заповед № РД 09-233 от 12.03.2018 г. на Министъра на земеделието и храните. Заповедта е издадена на основание чл.13 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР за периода 2014 – 2020 г. В заповедта е разпоредено Методиката да се прилага за заявления, подадени през кампания 2017 г. В Методиката, раздел V, б. а. Направление "Биологично растениевъдство"– А) Базови изисквания, е посочено, че: при неспазване на базови изисквания на конкретен парцел, намалението се прилага към установената площ на парцела; когато е установено неспазване на поне едно базово изискване, установената площ  на парцела се счита за неизбираема за подпомагане и се изключва от избираемата площ за подпомагане, без да се счита за наддекларирана. Парцели, за които е установено неспазване на базови изисквания, посочени в приложение №2 към чл.13 и чл.19 ал.2 от Наредба №4/24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. се считат за площи, за които земеделският стопанин не е спазил ангажимент, свързан с предоставянето на помощта, различен от тези, които засягат размера на площите. ДФ “Земеделие“ може да намали размера на финансовата помощ със сумата, изчислена за установената площ за парцела, когато биологичната дейност за даден земеделски парцел се различава от заявената дейност от земеделския стопанин за същия парцел-бенефициентът декларира, че даден парцел е в преход, а контролиращото лице предостави информация, че е биологичен или обратния случай.

Оспореният акт в настоящото производство е издаден от Заместник Изпълнителен директор на ДФЗ – София. Със Заповед №03-РД/715 от 27.06.2017 г. на Изпълнителния директор на ДФЗ, издадена на основание чл.20а ал.1 ал.2 и ал.4 от ЗПЗП, чл.11 ал.2 от Устройствения правилник на ДФЗ и Решение на УС на ДФЗ по т.6.2. от Протокол №114 от 15.06.2017 г., са делегирани правомощия на заместник изпълнителния директор на ДФ „Земеделие“ да издава и подписва всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл.1 от Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, като в т.2 от Заповедта е посочено и по мярка 11 „Биологично земеделие“.

По делото е назначена и изслушана съдебно-техническа експертиза от вещо лице геодезист, заключението по което, е прието като компетентно дадено. От заключението на вещото лице се установи, че за кампания 2017 г. по мярка 11 „Биологично земеделие“ със заявлението за подпомагане 2017 г. жалбоподателят е заявил общо 16 парцела с обща площ 51.86 ха, със следните кодове, съгласно приложение №1 към чл.7 ал.1 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 “Биологично земеделие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020: БРП5-за биологично растениевъдство в преход-зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи; БР0-за биологично растениевъдство–угар; БР12-за биологично растениевъдство в преход-трайни насаждения, лозя и маслодайна роза и БР14-за биологично растениевъдство в преход-зеленчукови култури, включително култивирани гъби и картофи.

От заключението на вещото лице също се установи, че общата площ на установените като недопустими за подпомагане парцели е 15.11 ха, като вещото лице ги е посочило в табличен вид по площ и номер, които напълно съответстват на таблицата към оспореното Уведомително писмо. Вещото лице е дало заключение, че заявените парцели с номера 32723-233-3-1 и 32723-234-3-1, и двата с деклариран код БР12, имат заявена от кандидата биологична дейност, която се различава от тази, установена от контролиращото лице, което съответства на колона 12“Заявената от кандидата биологична дейност не се различава от тази, установена от контролиращото лице“ в оспореното Уведомително писмо. А по отношение заявените парцели с номера 58222-85-3-5, 58222-85-7-13, 58222-85-7-14 и 58222-85-7-9 не е спазено изискването да не се надвишава минималните периоди на преход, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г., което съответства на колона 11“Спазено е изискването да не се надвишават минималните периоди на преход, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г.“ в оспореното Уведомително писмо.

Вещото лице е посочило, че заявените от жалбоподателя парцели, въведени в Системата за въвеждане на данни от външни институции в ДФЗ от контролиращото лице „Лакон“ ООД, съгласно чл.49 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. по отношение и на шестте парцела, за които е отказано финансово подпомагане, са въведени като установено състояние на парцелите към 23.06.2017 г. от „Лакон“ ООД „в преход“, както и са въведени, че е спазено изискването да не се надвишават минималните периоди на преход, съгласно чл.36 ал.1 и чл.37 ал.1 от Регламент на Комисията (EO) №889/2008. Декларираният код от заявлението е въведен за четири от парцелите БРП5 и за два от парцелите БР12, посочени в табличен вид на заключението за всеки парцел. С оглед на това вещото лице в т.5 от заключението е посочило, че парцелите с номера 32723-233-3-1 и 32723-234-3-1 са декларирани от жалбоподателя като БР12-за биологично растениевъдство-трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, но същите парцели са въведени от контролиращото лице „Лакон“ ООД като парцели намиращи се в преход с код БРП3-за биологично растениевъдство в преход-трайни насаждения, лозя и маслодайна роза. Този факт се потвърждава и от приложената към заявлението Таблица на заявените площи по направления и дейности от мярка 11 „Биологично земеделие“ ПРСР 2014-2020, където са заявени 2.69 ха площи с код БРП3 – стр.19 по административната преписка. 

От заключението на вещото лице се установи, че заявените парцели с номера 58222-85-3-5, 58222-85-7-13, 58222-85-7-14 и 58222-85-7-9 надвишават минималният период на преход от две години, съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. и Методиката за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 „биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020. В представената допълнение към отговор №6 по СТЕ вещото лице е посочило, че тези четири парцела са заявени от оспорващия за подпомагане по мярка „Агроекология“ през 2015 г., 2016 г. и 2017 г., поради което надвишават минималния период на преход от две години.

От заключението на вещото лице по поставените му допълнителни задачи от оспорващия към СТЕ се установи, че технологичният срок за преминаване от конвенциално към биологично растениевъдство, така наречения период на преход, е регламентиран в чл.24 ал.1 от Наредба №1 от 07.02.2013 г. за прилагане правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни животински продукти, тяхното етикиране и контрола върху производството и етикирането. Тези срокове на преход са най-малко две години върху земеделските площи, най-малко две години при ливади или площи с многогодишни фуражни култури и най-малко три години при многогодишни култури, различни от фуражните. Тези срокове са регламентирани и в Регламент 889/2008 – чл.36, които напълно съответстват на тези, определени в Наредбата, като няма указни срокове в абсолютни числа.  

По делото е приобщено извлечение от въведените данни от контролиращото лице „Лакон“ ООД в „Системата за въвеждане на данни от външни институции“ /СВДВИ/ относно подаденото от жалбоподателя заявление за подпомагане за кампания 2017 г., към придружително писмо от 12.06.2019 г. на заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

   На жалбоподателя са били връчени надлежно Резултатите от автоматични проверки на въведените данни в заявление за подпомагане по директни плащания за кампания 2017 г., в които подробно са описани парцелите по мярка 11, за които след изтичане на минималните периоди на преход към биологично производство не се получава подпомагане. Тези парцели съответстват на парцелите в атакуваното Уведомително писмо, както и основанието за отказа.

От така установеното фактическо положение съдът достигна до следните правни изводи:

Жалбата е допустима. Подадена е в предвидения в чл.149 ал.1 от АПК преклузивен срок и от надлежна страна, при наличие на правен интерес и срещу индивидуален административен акт, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Разгледана по същество, жалбата е неоснователна.

Оспореният акт е издаден от Заместник изпълнителен директор на ДФЗ при наличие на материална компетентност. В разпоредбата на чл.20а ал.1 и ал.2 от ЗПЗП е предвидено, че Изпълнителният директор на ДФЗ е и изпълнителен директор на Разплащателната агенция /РА/ и като такъв организира, ръководи нейната дейност и я представлява. Съгласно чл.20а ал.4 от ЗПЗП, Изпълнителният директор може да делегира със заповед на заместник-изпълнителните директори правомощията си, произтичащи от правото на Европейския съюз или от националното законодателство, включително за вземане на решения, произнасяне по подадени заявления за подпомагане и формуляри за кандидатстване и/или сключване на договори за финансово подпомагане, административни договори по Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове и по подадени заявки и искания за плащане. В разглеждания случай Изпълнителният директор, в съответствие с чл.20а ал.4 от ЗПЗП и чл.11 ал.2 от Устройствения правилник на ДФЗ, със Заповед №03-РД/715 от 27.06.2017 г. е делегирал на своя заместник изпълнителен директор правомощието за издаване и подписване на всички уведомителни писма по схемите и мерките за директни плащания за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане, адресирани до кандидатите за финансово подпомагане, съгласно чл.1 от Наредба №5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания, включително и по мярка 11. Следователно административният акт е издаден от компетентен орган, действал в кръга на предоставените му правомощия.

Оспореният акт е издаден в писмена форма, същият е мотивиран.

Неоснователни са оплакванията на жалбоподателя, че оспореното уведомително писмо не отговаря на изискването на чл.59 ал.1 т.4 от АПК. При цялостен анализ на фразата "2017 г. е трета година от последно поетия от заявителя ангажимент по това направление" и правното основание за санкцията, посочено в разясненията към съдържанието на таблично оформената информация – стр.5 от уведомителното писмо се установява, че административният орган се позовава на разпоредбите на  чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. на МЗХ и Раздел V, Направление "Биологично растениевъдство", т.А Базови изисквания от Методиката за намаляване и отказване на плащания по м. 11 "БЗ" от ПРСР 2014-2020 година. Съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. на МЗХ, плащания по ал.1 от същата наредба се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава минималните периоди на преход към биологично производство съгласно чл.36 ал.1, чл.37 ал.1 и чл.38 от Регламент на Комисията (ЕО) № 889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола. Или от административния орган се претендира надвишаване от заявителя на нормативно определения период в преход, като основание за постановения отказ. Административният орган се е позовал и на нормата на чл.14 ал.1 т.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г., според който финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл.6 ал.2 не се предоставя или се намалява, когато кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението, или административният орган претендира несъответствие между декларираното от заявителя и въведените данни от контролиращото лице. Съобразно това настоящият състав приема, че в случая не е налице отклонение от изискванията по чл.59 от АПК, като съдържащите се в административния акт мотиви, кореспондират с посочените правни основание за частичен отказ за отпускане на финансова помощ. Фактически в уведомителното писмо се съдържат както данни във връзка със заявените за подпомагане за кампания 2017 г. и установените за тях обстоятелства, така и изрично отбелязване на фактическото основание за конкретния отказ, при което не е налице нарушение на чл.59 ал.2 т.4 от АПК. С посоченото си съдържание уведомителното писмо позволява на адресата му да упражни правото си на защита, и не създава значителни затруднения пред съда при осъществяването на контрол за законосъобразност. Не се установява в оспорения акт да липсва някой от останалите реквизити по чл.59 ал.2 от АПК и не са налице нарушения на формата, съставляващи отменително основание по чл.146 т.2 от АПК, както и основания за нищожност.

При издаването на процесния акт не са допуснати съществени нарушения на процесуални правила. В случая производството по издаването на оспорения административен акт е започнало по инициатива на жалбоподатела чрез подаването на заявление по реда на чл.4 от Наредба №5 от 27.02.2009 г. на МЗХ, във вр. с чл.41 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. на МЗХ, в приложимата редакция, като към заявлението са били приложени и изискуеми от закона писмени доказателства. Административната преписка се състои основно от документи изходящи от заявителя или от трети лица, но представени от земеделския производител като изискуеми приложения към заявлението му за плащане. Данните от тези документи, както и от подаденото заявление са били преценени от административния орган като верни, не се били спорни и са изцяло съобразени при издаването на обжалвания административен акт.

Съдът намира, че административният акт не е постановен в противоречие с материалноправните разпоредби на закона.

Данните за извършените проверки от контролиращото лице "Лакон" ООД са въведени в СВДВС. Данните в системата при ДФ "3емеделие" са за несъответствие и неспазване на изискванията на ЕО 834/2007 г. и 889/2008 г. Степента на състоянието на стопанството, което кандидатства за подпомагане, се преценява не само от кандидата, но и от контролиращо лице - сертифициращ орган за инспекция на биологична селскостопанска продукция, в случая "Лакон" ООД. Видно от чл.2 от договора за контрол и сертификация „Лакон“ ООД се задължава да извършва контрол и сертификация на дейностите, посочени от оператора, в съответствие с действащото общностно и национално законодателство. Контролиращото лице е отговорно за въвеждане на данните, както и е негова преценката относно състоянието на стопанството и съответствието му с Регламенти /ЕО/ 834/2007 и /ЕО/ 889/2008.

Съгласно чл.49 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка „Биологично земеделие“ от ПРСР за периода 2014-2020 г., при установяване на допуснати технически грешки от страна на външните институции, отстраняването им се извършва като контролиращите лица, допуснали техническата грешка, попълват "Заявление за редакция на въведени данни в "СВДВИ" по образец и го изпращат до Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, в срок до 31 декември на годината, за която се отнасят. Към заявлението се прилагат заверени копия на всички документи от извършените физически проверки и допълнителни инспекции, отразяващи действителното състояние, налагащо корекцията във вече въведените данни. Държавен фонд "Земеделие" – Разплащателна агенция, предприема необходимите действия, с оглед извършване на редакция на въведените данни съобразно допълнително предоставените документи. Следователно контролиращото лице при констатиране на техническа грешка подава в МЗХ заявление/заявка по образец за редакция с описване на сгрешените и действителните данни. От своя страна МЗХ изпраща заявлението/заявката до ДФ "Земеделие" с резолюция. Редакцията се извършва от определени експерти от ДФ "Земеделие" със специален достъп до системата. По делото липсват такива данни, а именно към датата на проверката в ДФ "Земеделие" такава редакция да е представена.

Както от събраните по делото писмени доказателства, така и от заключението на вещото лице по назначената СТЕ, безспорно се установи, че по отношение на парцелите с номера 32723-233-3-1 и 32723-234-3-1 с обща площ от 2.69 ха, е налице несъответствие между декларираните от заявителя-жалбоподателя данни и тези, въведени от контролиращото лице „Лакон“ ООД по отношение въведения код и на двата парцела, а именно по заявлението на жалбоподателя е деклариран код БР12-за биологично растениевъдство-трайни насаждения, лозя и маслодайна роза, а от контролиращото лице е въведен код БРП3-за биологично растениевъдство в преход-трайни насаждения, лозя и маслодайна роза. По делото обаче не се представиха доказателства и не се установи да е проведена процедурата по.49 ал.4 от Наредбата. Следователно контролиращата организация, с която дружеството е имало валидно сключен договор към момента на подаване на заявленията за кампания 2017 г., не е поискала нужната корекция на подадената информация за състоянието на стопанството по установения в наредбата ред. Административният орган е приел подадената в системата информация като достоверна, предвид липсата на инициирана и проведена процедура по отстраняване на допуснати технически грешки. Както вече беше отбелязано, и земеделският стопанин и контролиращото дружество не са направили никакви постъпки за редактиране на допуснатата грешка. Обстоятелството, че такава редакция не е била нанесена не може да се вмени във вина на административния орган. По делото безспорно е установено, че в нормативно предвидения срок, контролиращото лице не е предприело действия за отстраняване на техническата грешка, поради което административната проверка е извършена с оглед данните в Системата за въвеждане на данни от външни институции /СВДВИ/, така както са въведени от контролиращото лице. В случая административния орган няма нормативно предвидено задължение да извършва допълнителна проверка на данните, въведени от контролиращото лице. Отговорността за коректното въвеждане на данните в електронната система по чл.49 ал.4 от Наредбата е изцяло на контролиращото лице, поради което единствено по инициатива на външната институция, допуснала техническата грешка, може да започне процедура за отстраняване на грешката. В случая е отбелязал код, който не съответства на действителния. Правното основание да се откаже плащане по мярка 11 "Биологично земеделие" е чл.14 ал.1 т.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г., според който финансова помощ за годината на подаване на заявление по чл.6 ал.2 не се предоставя или се намалява, когато кандидатът отбележи грешен агроекологичен код срещу извършваните дейности в заявлението, което основание е вписано и в разяснението към Таблицата „Площи с неспазени базови и други изисквания“.

Както се посочи по-горе, в мотивите си административният орган от правна страна е обосновал решението си и с разпоредбите на  чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. на МЗХ и б. "а" Направление "Биологично растениевъдство" от Методиката за намаляване и отказване на плащания по м.11 "БЗ" от ПРСР 2014-2020 година. Освен това административният орган е отбелязал, че 2017 г. е трета година от поетия ангажимент, т. е. е изтекъл минималният период на преход към биологично производство по относимата разпоредба от Регламент на Комисията (ЕО) №889/2008. Според установеното в чл.6 ал.1 и ал.2 от Наредба №4/24.02.2015 г. на МЗХ, в приложимите редакции, биологичните направления се изпълняват за период от пет последователни години, като срокът започва да тече от началото на годината на подаване и одобрение на заявлението за подпомагане, което през първата година на кандидатстване е и заявление за плащане. Всяка следваща година до изтичане на срока кандидатите за подпомагане подават заявление за плащане. Следователно кампания 2015 г. се явява първа година от поетия от жалбоподателя ангажимент по мярка 11 "Биологично земеделие" и това обстоятелство не е спорно между страните. Още повече, че този факт е установено и от заключението на вещото лице по назначената СТЕ. Съгласно чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г., плащанията за периодите на преход по алинея първа от същия член, включително трайни насаждения, лозя и маслодайна роза и зеленчукови култури - чл.11 ал.1 т.3 и т.5 от Наредбата, се предоставят на подпомаганите лица за срок, който не надвишава периодите на преход към биологично производство съгласно чл.36 ал.1, чл.37 ал.1 и чл.38 от Регламент на Комисията (ЕО) №889/2008 за определяне на подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) №834/2007 на Съвета относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти по отношение на биологичното производство, етикетирането и контрола. Конкретно по отношение на биологичното растениевъдство с разпоредбата на чл.36 §1 от Регламент (ЕО) № 889/2008 е предвиден минимален период на преход към биологичен начин на производство от две година преди сеитба. Същият като продължителност преходен период за преминаване е предвиден и в норма на вътрешното право, действала през процесния период – чл.24 от Наредба №1 от 07.02.2013 г. на МЗХ за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането /обн. ДВ бр. 16 от 19.02.2013 г., в сила от 19.02.2013 г., отм. бр. 75 от 11.09.2018 г., в сила от 12.11.2018 година/. Доколкото поетият от жалбоподателят петгодишен ангажимент за извършване на биологични дейности по мярка 11, направление "Биологично растениевъдство" по отношение на парцелите с номера 58222-58-3-5, 58222-85-7-12, 58222-85-7-14 и 58222-85-7-9 с обща площ от 12.42 ха, е започнал през 2015 г., а 2017 г. е трета година от този ангажимент, към момента на подаването на заявлението за процесния период определеният в цитираната по-горе норма на  чл.11 ал.4 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. срок за подпомагане в период на преход е бил изтекъл. Въпросното обстоятелство, независимо от разпоредбите на чл.14 ал.2 и ал.3 от Наредба №4 от 24.02.2015 г. на МЗХ, съставлява самостоятелно основание за отказ да бъде отпусната заявената финансова помощ за 2017 г., при това в хипотеза, в която административният орган действа при обвързана компетентност. Налице е соченото от ответника основание за постановения отказ от подпомагане, което определя съответствието на оспореното уведомително писмо и с приложимия материален закон. Законосъобразно се явява направеното от ответника позоваване на Методиката за намаляване и отказване на плащания по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014-2020, утвърдена със Заповед № РД 09-144/ 23.02.2017 г., издадена от министъра на земеделието и храните.

С оглед изложеното, съдът намира, че правилно и законосъобразно административният орган е отказал финансиране по отношение на процесните парцели, за което е изложил мотиви в уведомителното писмо. 

От така установеното фактическо и правно положение и спазвайки правилата на чл.168 от АПК съдът приема, че уведомителното писмо в оспорената му част е законосъобразно, като издадено от компетентен административен орган, в изискваната от закона форма, при спазване на материалните и процесуалните разпоредби и при съобразяване с целта на закона. Поради това жалбата като неоснователна, следва да бъде отхвърлена.

При този изход на делото и с оглед направеното своевременно искане от процесуалния представител на ответника, жалбоподателят на основание чл.143 ал. 4 АПК следва да заплати на ответната страна направените по делото разноски общо в размер на 400.00 лв., от които 300.00 лв. внесен депозит за вещо лице и 100.00 лв. юрисконсултско възнаграждение, съобразно разпоредбата на чл.78 ал.8 от ГПК във връзка с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.25 от Наредбата за заплащането на правната помощ.

Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „А.Т.“ ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, Индустриална зона, ул. Втора №**, представлявано от управителя С.Н., срещу Уведомително писмо изх.№02-270-2600/1155 от 15.02.2019 г. за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г. за кампания 2017 г. на зам.изпълнителен директор на ДФ „Земеделие“ град София в частта, с която е намалена и не е изплатена субсидия в размер на 17980.11 лв.

ОСЪЖДА „А.Т.“ ЕООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, Индустриална зона, ул. Втора № , представлявано от управителя С.Н. да заплати на ДФ "Земеделие" – гр. София направените по делото разноски в размер на 400.00 /четиристотин лева/ лв.

Решението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд в четиринадесетдневен срок от съобщението до страните.

Решението да се съобщи на страните чрез изпращане на преписи от него по реда на чл. 137 от АПК.

                                                         АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.