О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

№ 1028

гр.Шумен, 07.11.2019 г.

          Шуменският административен съд в закрито заседание на седми ноември две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

                                                  

                                Административен съдия: Маргарита Стергиовска                                                                                

като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска АД № 539 по описа за 2019 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производство по чл.459, ал.7 от Изборния кодекс (ИК).

Съдебното производство е образувано въз основа на  жалба вх.№ 390/04.11.2019г. по описа на Общинска избирателна комисия (ОИК) -Шумен, депозирана от Р.С.Р., представляващ политическа партия „Български Социалдемократи“ в частта й срещу Решение за избор на кмет на Община Шумен от 27.10.2019 г.

Предмет на оспорване в настоящото производство е Решение 257/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия  – Шумен, с което е насрочен втори тур на изборите за кмет на Община Шумен за 03.11.2019г. и са допуснати до участие в този втори тур Л.С.Х., издигнат от ПП „Герб“, получил 10538 действителни гласа, и В.Д.В., издигнат от ПП „БСП За България“, получил 7172 действителни гласа. 

При служебно извършената проверка относно процесуалната допустимост на жалбата, съдът намери, че същата е недопустима и производството по делото следва да бъде прекратено, поради следните съображения:

 Съгласно разпоредбата на чл.459 ал.1 от Изборния кодекс всеки кандидат за общински съветник или кмет, партиите, коалициите и лицето, което представлява инициативния комитет, регистрирали кандидати за съответния вид избор, могат да обжалват решението на общинската избирателна комисия за определяне на резултатите от изборите пред съответния административен съд в седемдневен срок от обявяване на решението.

Изхождайки от така цитираната законова разпоредба, следва да се приеме, че на обжалване пред съда подлежи само решението за обявяване на резултатите от гласуването за кметове, при което има избран кмет. Именно решението, с което се обявява изборният резултат на втори тур, е индивидуалният административен акт, с който приключва цялостната процедура по избора и именно то подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Решенията на общинските избирателни комисии, с които само се определят кандидатите, допуснати до участие във втория тур, имат междинен характер и попадат в хипотезата на чл. 21, ал. 5 АПК.

На съдебно обжалване подлежи само решението за обявяване на резултатите от гласуването за кметове, при което има избран кмет, в какъвто смисъл са постановени определения по адм. дело № 12505/2007 г., адм. дело 14555/2011 г., адм. дело № 14714/2011 г., адм. дело № 13503/2015 г. и др. на Върховния административен съд. Този е индивидуалният административен акт, с който приключва процедурата по избора и съответно актът, който подлежи на съдебен контрол за законосъобразност. Решенията на ОИК, с които се определят само кандидатите, допуснати до участие във втория тур, имат междинен характер и попадат в хипотезата на чл. 21, ал. 5 от АПК.

В тези случаи на контрол за законосъобразност подлежи крайният акт на ОИК по чл. 452, ал. 2 ИК, ако същият е обжалван. При преценката на неговата законосъбразност, съдът ще извърши контрол и върху решението на ОИК, с което се определят кандидатите, допуснати до участие във втория тур. Атакуваното решение на ОИК – Шумен не е за обявяване на изборни резултати, а е за допускане на участници до втория тур, с оглед на което не подлежи на самостоятелно обжалване.

Ето защо и доколкото с оспореното решение не е определен изборен резултат, а единствено допуснатите до участие във втори тур на местните избори кандидати за кметове, оспореното решение не е от категорията на подлежащите на обжалване актове и подадената срещу него жалба като недопустима следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да бъде прекратено.

             Водим от горното и на основание чл.159 т.1 от АПК, съдът

  

О П Р Е Д Е Л И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Р.С.Р., представляващ политическа партия „Български Социалдемократи“ в частта й срещу Решение 257/28.10.2019г. на Общинска избирателна комисия  – Шумен, с което е насрочен втори тур на изборите за кмет на Община Шумен за 03.11.2019г. и са допуснати до участие в този втори тур Л.С.Х., издигнат от ПП „Герб“, получил 10538 действителни гласа, и В.Д.В., издигнат от ПП „БСП За България“, получил 7172 действителни гласа. 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№ 539/2019г. по описа на Административен съд - Шумен.

 

            Определението може да бъде обжалвано с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването му.

 

              Административен съдия:/п/

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  16.11.2019 г., като необжалвано.