Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

 №267

 град Шумен, 18.10.2019г.

 В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 Председател: Кремена Борисова

                                                               Членове:  Христинка Димитрова

                                                                                   Маргарита Стергиовска

 при секретаря Св. Атанасова и с участие на прокурор Д. Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 224 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

 Образувано е въз основа на касационна жалба на И.М.И., ЕГН ********** ***, ШАК срещу Решение № 349 от 07.06.2019 г., постановено по ВАНД № 777/2019 г. по описа на Районен съд- гр.Шумен. С атакувания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 18-1729-000318/02.08.2018г., с което на И.М.И. му било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева на основание чл.177 ал.3 т.2 от ЗДв.П за нарушение на  чл.6 т.1 от ЗДв.П. В останалата си необжалвана част, решението е влязло в законна сила. В жалбата се сочи, че решението е неправилно, като постановено в нарушение на материалния закон. Твърди се, че съдът не е изследвал наличието на обозначителна табела Т1 за забраната, съгласно чл.49 ал.2 от ППЗДП, което е разписано като нормативно условие при въвеждане на забрана със знак В-18.Въз основа на това се твърди, че съдът е постановил неправилно решение, което се моли да бъде отменено.

 Ответникът по касация чрез юриск. Симеонова, изразява становище по неоснователността на касационната жалба.

Представителят на Шуменска Окръжна Прокуратура депозира заключение, че жалбата е процесуално допустима, а разгледана по същество е неоснователна.

            Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл.218 и чл.220 от АПК, намира за установено следното:  Касационната жалба е допустима, като подадена в законоустановения срок по чл.211 ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл.210 ал.1 от АПК и при спазване на изискванията на чл.212 от АПК. Разгледана по същество, същата се явява основателна. Съображенията за това са следните:

 С обжалваното решение е потвърдено Наказателно постановление № 18-1729-000318/02.08.2018г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР РУ Шумен, в частта му, с която на И.М.И. с ЕГН: ********** било наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500 лева на основание чл.177 ал.3 т.2 от ЗДв.П за нарушение на  чл.6 т.1 от ЗДв.П. В останалата му част постановлението било потвърдено. За да постанови това Решение, въззивният съд е установил, че на 04.07.2018г. по ул. Добруджа, до дом № 9 в с. Буйновица при проверка от органите на КАТ ПП било констатирано, че след пътен знак В-18 с изписано на него 3,5 т., в населеното място навлязъл тежкотоварен автомобил „С. Р 400 ЛБ“ с рег. № *** ****с водач на влекача касационния ответник И.. В хода на проверката водачът не представил контролния талон към СУ МПС, а АУАН сер.А №251282 от 18.05.2018г. За констатираните две нарушения на чл.6 т.1 от ЗДв.П и чл.157 ал.6 от ЗДв.П  на водача бил съставен АУАН серия Д, бл. №318, бл.213300  от 04.07.2018г., в присъствието на нарушителя и подписан от него с възражение. Писмени възражения не постъпили в срока по чл.44 ал.1 от ЗАНН. Въз основа на така съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка е издадено Наказателно постановление № 18-1729-000318 от 02.08.2018г. на Началник сектор към ОД МВР Шумен, с което на И. са наложени две административни наказания:  “глоба” в размер на 500 /петстотин/ лева на основание чл.177 ал.3 т.2 от ЗДв.П за нарушение на чл.6 т.1 от ЗДв.П и „глоба“ в размер на 20 /двадесет/ лева на основание чл.185 от ЗДв.П за нарушение на чл.157 ал.6 от ЗДв.П.

 Предмет на съдебен контрол е решение на ШРС, постановено по ВАНД № 777/2019 г. по описа на същия съд, с което е потвърдено НП в частта му по т.1, доколкото в останалата част, по т.2 не е обжалвано и е влязло в законна сила.

 Касационната инстанция счела делото за неизяснено от фактическа страна и с решение №91/20.03.2019 г., постановено по КАНД № 67/2019 г. по описа на ШАС върнала делото за ново разглеждане от въззивния съд, по повод констатация, че по делото липсват доказателства за въведената забрана за движение на МПС с пътен знак В-18. При новото разглеждане на делото, това обстоятелство е изяснено посредством писмо изх. № РД-11-00-56/16.04.2019 г. на кмета на Община Венец, от което е видно, че пътният знак В-18 въвежда ограничение за МПС с маса над 3.5 тона.

 Въз основа на събраните доказателства, съдът е стигнал до извод за законосъобразност на НП и го е потвърдил в обжалваната част.

 Настоящата касационна инстанция намира, че въпреки връщането на делото за ново разглеждане и събирането на релевантните доказателства, делото е останало частично изяснено от фактическа страна, което рефлектира върху преценката за субективната страна на деянието.

 Съгласно чл.47 от Правилник за прилагане на ЗДП, пътен знак В18 означава "Забранено навлизането на ППС с товар по- голям от означения на пътния знак"Следователно, върху пътния знак следва да е обозначен допустимият товар на МПС, като законодателят не е фиксирал конкретна стойност.

 В съдебно заседание е установено, че пътния знак е въвеждал забрана за навлизане на ППС над 3,5 тона.

 Посоченото обстоятелство е от съществено значение за извършване на преценка дали е осъществено твърдяното нарушение.

 Настоящият касационен състав намира, че по делото не са налице доказателства, установяващи, че пътен знак В18, освен в началото на пътния участък, за който е въведена забраната, да е бил поставен и предварително, на предходно кръстовище с поставена допълнителна табела Т1, указваща разстоянието до мястото на въвеждане на забраната, каквото е изискването както на чл.49, ал.2 от Правилник за прилагане на ЗДв.П, така и на  чл.73, ал.1 от Наредба № 18 от 23.07.2001г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци. От събраните доказателства е установено, че пътен знак В18, е бил поставен в началото на с. Буйновица на 11.06.2018г., като липсват каквито и да било доказателства дали е спазено изискването на чл.49 ал.2 от ППЗДП за предварително обозначаване с табела Т1 на предходното кръстовище.

 След като по делото не е безспорно доказано, че забраната е въведена и обозначена съобразно нормативните изисквания, съдът намира, че за водачите на тежкотоварни МПСсред които и касатора не е била ясна и разбираема въведената забрана с пътния знак В18, така че същите да са били наясно от субективна страна, че извършват нарушение на посочената в знака забрана, което обстоятелство е предпоставка за реализиране на административно- наказателна отговорност.

 Водим от горното и на основание чл.221, ал.1 и ал.2, предл. второ от АПК, Шуменският административен съд

 Р   Е    Ш    И   :

           ОТМЕНЯ Решение № 349 от 07.06.2019г. на Шуменския районен съд, постановено по ВНАХД № 777/2019г. по описа на същия съд и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 18-1729-000318/02.08.2018г., издадено от Началник сектор към ОД на МВР РУ Шумен, в частта му, с която на И.М.И. с ЕГН: ********** е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 лева на основание чл.177 ал.3 т.2 от ЗДв.П за нарушение на  чл.6 т.1 от ЗДв.П, като в останалата си част решението е влязло в законна сила.

Решението е окончателно.

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                              ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                    2./п/

 ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 18.10.2019 г.