Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

266

град Шумен, 17.10.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в следния състав: Председател: Кремена Борисова

                                                             Членове:  Христинка Димитрова

                                                                             Маргарита Стергиовска

при секретаря Св. Атанасова и с участие на прокурор Д. Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 215 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Образувано е въз основа на касационна жалба на М.С.М., с ЕГН **********,***, срещу Решение № 317/23.05.2019г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВАНД № 930/2019г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 19-1729-000172/22.03.2019год. на началник РУ към ОДМВР - Шумен, с което на основание чл. 175, ал. 3, пр. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на М.С.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца.

Касаторът изразява становище за незаконосъобразност на съдебното решение поради постановяването му в нарушение на материалния и процесуалния закон. Релевира доводи, че не е субект на административнонаказателна отговорност. По тези съображения отправя искане за отмяна на процесното решение и на потвърденото с него наказателно постановление. В съдебно заседание касационният жалбоподател, редовно и своевременно призован, се представлява от адв. П., ШАК, който излага доводи в подкрепа на искането за отмяна на атакувания съдебен акт.

Ответникът, ОД на МВР – гр.Шумен, не депозира писмен отговор, а в съдебно заседание, редовно и своевременно призован се представлява от юриск. С., която оспорва жалбата.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита касационната жалба за допустима, но неоснователна.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал.1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна, по следните съображения:

С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 19-1729-000172/22.03.2019год. на началник РУ към ОДМВР - Шумен, с което на основание чл. 175, ал. 3, пр. 1 от Закона за движението по пътищата (ЗДвП) на М.С.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лева и „лишаване от право да управлява МПС“ за срок от 6 /шест/ месеца.

Постановлението е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № Д0261813/17.01.2019г., съставен срещу М.С.М. за това, че на 17.01.2019г., по гл. път I-7на разклон със с. Близнаци в посока гр. Шумен, управлява лек автомобил „М. Ц 270 ЦДИ“ с рег. № *******, собственост на „Ерсо транс“ ЕООД, ЕИК ******, с транзитни номера, които са с изтекъл срок на валидност – валидни до 16.01.2019г., и не е регистрирано по надлежния ред.

При така установената фактическа обстановка районният съд е приел, че административнонаказателното производство е протекло при стриктното съблюдаване на императивните законови изисквания. Съдебният състав е посочил също, че наличните доказателства установяват с категоричност, че водачът е извършил вмененото му нарушение от обективна и субективна страна, поради което е потвърдил оспорения санкционен акт, отхвърляйки твърденията на подведеното под отговорност лице за маловажност на осъщественото от него деяние.

Шуменският административен съд намира, че обжалваното решение е валидно и допустимо. В тази връзка, решаващият състав на съда съобрази, че решението е постановено по отношение на акт, който подлежи на съдебен контрол, като произнасянето е извършено от компетентен съд, в рамките на правомощията му.

За да постанови решението си, Районен съд - гр.Шумен е събрал и приобщил към делото по надлежния процесуален ред относимите писмени и гласни доказателства, представени съответно с наказателното постановление и в хода на съдебното производство, което е спомогнало делото да бъде изцяло изяснено от фактическа страна. Обстоятелствата, изложени в акта и наказателното постановление, са проверени от районния съд с допустимите по закон доказателствени средства. Решението е постановено от фактическа страна на база събраните доказателства, от които по безспорен начин се установява извършеното нарушение.

Настоящият касационен състав споделя установената от въззивния съд фактическа обстановка, както и направените въз основа на нея  правни изводи.  След анализ на събрания по делото доказателствен материал, касационната съдебна инстанция приема, че въз основа на правилно установената фактическа обстановка, въззивният съд е направил обосновани и законосъобразни изводи за съставомерност на санкционираното деяние на плоскостта на приложения административнонаказателен състав, постановявайки своя съдебен акт при съблюдаване на относимите материалноправни разпоредби. От материалите по делото безспорно се установява, че касаторът е управлявал процесния автомобил, който не е бил регистриран по съответния ред в унисон с изискванията на чл. 140 от ЗДвП и на подзаконовия нормативен акт - Наредба № I-45 от 24.03.2000г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, издадена от министъра на вътрешните работи. Прочитът на приобщените писмени и гласни доказателства налага извод, че към датата на проверката валидността на поставените транзитни регистрационни номера е била изтекла, а след като по категоричен начин се установява, че наказаният субект е управлявал нерегистрирано по надлежния ред МПС, то очевидно същият е осъществил състава на нарушението по чл. 175, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП, за което правилно е бил санкциониран.

Правилно предходната инстанция е приела, че деянието не е „маловажно“.

„Маловажността“ е институт на административнонаказателното правораздаване и приложимостта му е поставена в зависимост от наличието на конкретни доказателства, сочещи по-ниска степен на обществена опасност и по-ниска тежест на конкретното нарушение, съпоставимо с останалите нарушения от същия вид. В случая такива не са налице. Липсата на други налагани наказания е била съобразена от наказващия орган при индивидуализацията на наложената санкция по реда на чл. 27 от ЗАНН, определена в минимален размер за наказанието глоба и лишаване от право да управлява МПС, съобразно нормата на чл. 175, ал. 3, пр. 1 от ЗДвП.  

Районният съд е достигнал до аналогични правни изводи, поради което постановеното от него решение следва да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 317/23.05.2019г. на Районен съд – гр. Шумен, постановено по ВАНД № 930/2019г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

          ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                       2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно  и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.10.2019 г.