Р   Е   Ш   Е   Н   И   Е

№168

 град Шумен, 11.10.2019 г.

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А

   Шуменският административен съд в публично заседание на единадесети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова                ЧЛЕНОВЕ: Снежина Чолакова

                                                                                             Бистра Бойн

при секретаря Св. Атанасова

и с участието на прокурор Д. Димитров от ОП град Шумен

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.дело №497 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.98 от АПК и чл.88 и чл.58 от Изборния кодекс /ИК/, образувано по жалба на ПП ГЕРБ, чрез пълномощник В.Я. и адрес за призоваване град Нови пазар, ул. Цар Освободител № ** и Х.С.А. *** срещу Решение №106 от 03.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар, Област Шумен.

  Жалбоподателите твърдят, че оспореният акт е неправилен и незаконосъобразен, издаден в нарушение на материалния закон и в несъответствие с целта на закона. Считат, че Х.А. отговаря на условието на чл.397 ал.1 ИК във вр. с §1 т.5 от ДР на ИК. Адресната му регистрация по настоящ адрес е била заличена със заповед на органа по чл.92 ал.1 ЗГР, считано от месец февруари 2019 г., за което не е бил уведомен до 01.10.2019 г., когато служител от общинска администрация Нови пазар го уведомил устно, че настоящият му адрес е заличен още през месец февруари 2019 г. Веднага след уведомяването оспорващият е подал заявление до Община Нови пазар за регистрация по настоящ адрес ***. Жалбоподателите твърдят, че след като адресната регистрация е била заличена, съгласно разпоредбата на §1 т.3 ДР на ЗГР е следвало да бъде възстановен автоматично предходният му настоящ адрес,***, който адрес е по местоживеене, вписан в личния му регистрационен картон. След като не е приложена цитираната разпоредба жалбоподателят е останал неоснователно без настоящ адрес на територията на Република България, което е довело до заличаването на регистрацията му като кандидат за общински съветник. Твърдят и че за мандат 2015-2019 г. жалбоподателят Х.А. е бил общински съветник от ПП ГЕРБ в Общинския съвет –Нови пазар, както и че е включен в избирателните списъци в Община Нови пазар с избирателни права. Въз основа на това молят съда да постанови решение, с което да бъде отменено Решение №106 от 03.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар, Област Шумен.

   Ответната страна ОИК – Нови пазар, представлявана от председателя Д.М., изразява становище, че атакуванато решение на комисията е постановено с оглед указанията на ЦИК и моли съда да постанови решение, с оглед доказателствата по делото. В открито съдебно заседание заявява, че не оспорва обстоятелството, че настоящият адрес на Х.А. е бил заличен, считано от месец февруари 2018 г. със заповед на органа по чл.92 ал.1 ЗГР.

   Представителят на ОП град Шумен дава заключение за основателност на жалбата и предлага атакуваното Решение на ОИК – Нови пазар да бъде отменено като незаконосъобразно.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, становищата на страните и в рамките на задължителната проверка по чл.168 ал.1 от АПК, Съдът установи от фактическа страна следното:

   Предмет на оспорване в настоящото производство е Решение №106 от 03.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар, Област Шумен, с което е заличена регистрацията на Х.С.А. като кандидат за общински съветник в Община Нови пазар, предложен от ПП ГЕРБ за участие в изборите за общински съветници и кметове на 27.10.2019 г. в община Нови пазар, анулирано е издаденото му удостоверение, както и е отменено Решение №105 от 01.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар. Решението на ОИК – Нови пазар е било оспорено пред ЦИК, която с Решение №1332-МИ/08.10.2019 г., при условията на чл.53 ал.4 изр. второ от ИК, е постановила Решение за отхвърляне на жалбата.

   Няма спор между страните, а и от приложеното Решение №54/23.09.2019 г. ОИК – Нови пазар на основание чл.87 ал.1 т.14 от ИК във вр. с Решение №943-МИ от 02.09.2019 г. на ЦИК, е регистриралата кандидатска листа на ПП „ГЕРБ“ за избиране на общински съветници, Община Нови пазар, в която листа под №5 е регистриран и жалбоподателя Х.А..

   С писмо изх.№МИ-15-599/01.10.2019 г. ЦИК е уведомила ОИК – Нови пазар, че съгласно получен списък от ГД „ГРАО” в МРРБ, в резултата от извършена проверка в изпълнение на Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, изменено с Решение №1099-МИ от 13.09.2019 г. на ЦИК, е установено, че жалбоподателят Х.А., кандидат за общински съветник в Община Нови пазар от листата на ПП „ГЕРБ“, не отговаря на условията по т.1 от Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, а именно, да има постоянен и настоящ адрес на територията на Р България, като поне единият от тях е на територията на съответния избирателен район към 26.04.2019 г. В извлечение от Справката на ГД „ГРАО“ МРРБ е вписано, че кандидатът е „Без настоящ адрес в страната - дерегистриран“. Въз основа на това съобщение и на основание чл.87 ал.1 т.15 от ИК, ОИК – Нови пазар е постановила Решение №105/01.10.2019 г., с което е отказала да заличи регистрацията на оспорващия Х.А. като кандидат за общински съветник. В мотивите на решението е посочено, че комисията е приела, че са налице основанията и предпоставките на чл.397 ал.1 от ИК, тоест кандидата за общински съветник отговоря на изискванията на закона, включително и на изискването за уседналост. Със съобщение изх. №МИ-15-599 от 02.10.2019 г. ЦИК повторно е указала на ОИК – Нови пазар, че в изпълнение на чл.87 ал.1 т.15 ИК следва да приеме решение за заличаване на кандидати, които не отговарят на условията на чл.397 ал.1 ИК и т.1 от решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, както и да отмени невлезлите в сила решения, с които е отказала да заличи съответните кандидати.

   С оглед това съобщение и на основание чл.87 ал.1 т.15 и чл.397 ал.1 от ИК, ОИК – Нови пазар е постановила оспореното в настоящото производство Решение №106 от 03.10.2019 г., с което е заличила регистрацията на жалбоподателя като кандидат за общински съветник в Община Нови пазар, предложен от ПП „ГЕРБ“.

   С Решение №943-МИ/02.09.2019 г., раздел І, ЦИК е определила условията, на които следва да отговарят кандидатите за общински съветници и кметове. За български граждани, съгласно т.1, право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат тези граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца /към 26.04.19г. вкл./: за общински съветници, кметове на общини и райони - в съответната община, а за кметове на кметства – в съответното населено място.

   С Решение №966-МИ/05.09.2019 г. на ЦИК - т.1, е възложено на ГД „ГРАО” в МРРБ да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин дали отговаря на следните изисквания: да има българско гражданство; да е навършил 18 години към 27.10.2019 г. включително; да не е поставен под запрещение; да не изтърпява наказание лишаване от свобода; да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния избирателен район - община или кметство, към 26.04.2019 г.

   От приложената по делото справка от НБД „Население“ се установи, че оспорващият е с постоянен адрес *** от 17.03.2000 г., като към 09.03.1995 г. е и с настоящ адрес ***. От същата справка се установи, че към 19.11.1998 г. е с постоянен адрес ***, но с настоящ адрес ***, с оглед обучението му във МУ град Варна, която регистрация обаче и в частност по отношение на настоящия адрес е заличен на основание чл.99б, ал.4 ЗГР, считано от месец февруари 2018 г.

   Съгласно чл.140а ал.10 от Наредба №РД-02-20-09/21.05.2012 г. за функциониране на ЕСГРАОН общинската администрация по посочения настоящ адрес е следвало да изпрати писмено уведомление на лицето за заличаване на адресната му регистрация. При служебната проверка в общинската администрация е установено заличаването на посочения адрес, за което устно е уведомено лицето-жалбоподател едва на 01.10.2019 г. и от тази дата, с оглед подаденото от него заявление има настоящ адрес ***. По данни от НБД „Население” е нямало друг настоящ адрес извън страната от периода на заличаването до 01.10.2019 г., включително и преди служебното заличаване. Оспорващият е действащ общински съветник, избран през 2015 г., както и от 20.09.2000 г. е практикуващ лекар в Общинската болница в град Нови пазар, включително и към настоящия момент. Видно от Удостоверение №722 на БЛС – РК град Шумен, жалбоподателят е член на БЛС и е вписан като живущ ***.

   Съгласно избирателен списък на Община Нови пазар, жалбоподателят е включен в избирателния списък за гласуване в изборите за общинските съветници и за кметове на 27.10.2019 г. в община Нови пазар, секция №6 – Клуб на пенсионера, ул. Оборище №14.

   Представена е и справка за Х.А. - общински съветник от ПП „ГЕРБ” за мандат 2015-2019 г. относно проведените заседания на ОбС –Нови пазар, заседанията на които е присъствал Т., участията му в постоянни и временни комисии, като към справката е приложен клетвен лист на като избран за общински съветник мандат 2015-2019 г. Представен е и личния картон от ЕСГРАОН на жалбоподателя.

   От така установеното фактическо и правно положение, съдът достигна до следните правни изводи:

   Жалбите са подадени от легитимирани лица, в срока по чл.88 ИК и след изчерпване на възможността за обжалване по административен ред, поради което са допустими. Разгледани по същество са основателни, поради следното:

   С оспорения акт на основание чл.87 ал.1 т.15 ИК и чл.397 ал.1 от ИК, постъпили съобщения изх.№МИ-15-599/01.10.2019 г. и изх.№МИ-15-599/02.10.2019 г. на ЦИК, както и във връзка с Решение №966-МИ от 05.09.2019 г. на ЦИК, е заличена регистрацията на жалбоподателя Х.А. под №5 в кандидатската листа за общински съветници в Община Нови пазар, предложен от ПП „ГЕРБ“, анулирано е издаденото му удостоверение, както и е отменено Решение №105/01.10.2019 г. на ОИК – Нови пазар. Решението е взето на проведено заседание, на което са присъствали повече от половината от членовете на комисията, съгласно чл.85 ал.3 ИК и прието с мнозинство 2/3 от присъстващите, съгласно изискванията на чл.85 ал.4 ИК.

   Съгласно чл.397 ал.1 ИК право да бъдат избирани за общински съветници и кметове имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и са живели най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Законово изискване е кандидатът за общински съветник да е живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място. Съгласно §1, т.5 ДР на ИК „живял най-малко през последните 6 месеца в съответното населено място“ по смисъла на чл.397 от ИК за български гражданин, е който има адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес на територията на съответната община или кметство /б.„а”/ или който има постоянен и настоящ адрес в различни общини или кметства на територията на Република България /б.„б”/.

   С оглед правомощията си, с Решение №943-МИ/02.09.2019 г. ЦИК в раздел І е определила условията на които следва да отговарят кандидатите за общински съветници и кметове, а с решение №966-МИ/05.09.2019 г., по т.1, е възложено на ГД „ГРАО” в МРРБ да извърши проверка на регистрираните кандидати в изборите за общински съветници и кметове, насрочени за 27.10.2019 г., която да установи за всеки кандидат български гражданин отговаря ли на следните изисквания: да има българско гражданство; да е навършил 18 години към 27.10.2019 г. включително; да не е поставен под запрещение; да не изтърпява наказание лишаване от свобода; да има постоянен и настоящ адрес на територията на Република България, като поне единият от тях е на територията на съответния избирателен район-община или кметство, към 26.04.2019 г.

   Въведените изисквания в националното законодателство за адресна регистрация по постоянен адрес и по настоящ адрес са свързани с доказване на „определен минимален период на пребиваване” – „през последните 6 месеца в съответното населено място“. Със Закона за гражданската регистрация са уредени условията и реда за гражданската регистрация на физическите лица в Република България. С Глава четвърта от ЗГР е определен реда за адресна регистрация на лицата, като съгласно чл.90 ал.1 всяко лице, подлежащо на гражданска регистрация по този закон, е задължено да заяви писмено своя постоянен и настоящ адрес. Съгласно чл.93 ал.1 от ЗГР - „Постоянен адрес” е адресът в населеното място, което лицето избира да бъде вписано в регистъра на населението, а съгласно чл. 94 ал. 1 от ЗГР - „Настоящ адрес” е адресът, на който лицето живее.

   Законовото изискване във всичките хипотези по чл.397 ал.1 ИК във вр. с §1, т.5 ДР на ИК е кандидатът за общински съветник да има към 26.04.2019 г. постоянен и настоящ адрес на територията на Република България.

   Установи се и не е спорно по делото, че жалбоподателят е с постоянен адрес ***, както и че със заповед на органа по чл.92 ал.1 ЗГР е заличена регистрацията му по настоящ адрес ***, считано от месец февруари 2018 г. Не е спорно и се установява от представените по делото справки, че в периода от заличаването на настоящия му адрес до 01.10.2019 г. жалбоподателят не е имал друг настоящ адрес извън страната.

   Съгласно §1 т.3 ДР на ЗГР „заличаване на адресна регистрация” е автоматизирано възстановяване на предходния постоянен и/или настоящ адрес на лицето. Съгласно тази норма с извършване на заличаването на регистрацията по настоящ адрес *** от органа по чл.92 ал.1 ЗГР, считано от 2018 г., се възстановява предходния настоящ адрес,***. Последният не е спорен между страните, а и се установява от представените доказателства - личен регистрационен картон, справка за общински съветник, клетвен лист, избирателен списък, Удостоверение от БЛС. Възстановяването на предходния настоящ адрес става по силата на закона и независимо от подадените впоследствие на 01.10.2019 г. документи от лицето за регистрация на настоящ адрес.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че жалбоподателят Х. А. отговаря на изискването на чл.397 ал.1 във вр. с §1 т.5 ДР на ИК - да е живял най-малко последните 6 месеца в съответното населено място. Оспореният акт е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, а преписката върната на ОИК – Нови пазар за процедиране съобразно указанията на съда относно тълкуването и прилагането на закона.

   Водим от горното, съдът

Р   Е   Ш   И :

   ОТМЕНЯ Решение №106/03.10.2019 г. на Общинска избирателна комисия – Нови пазар.

   ВРЪЩА ПРЕПИСКАТА на ОИК – Нови пазар за процедиране, съобразно указанията на съда относно тълкуването и прилагането на закона.

   РЕШЕНИЕТО е окончателно.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

                    2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 11.10.2019 г.