Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№166

град Шумен, 10.10.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

        Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и пети септември през две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кремена Борисова

при участието на секретаря Св.Атанасова, като разгледа докладваното от съдията адм.д. №238  по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.54 ал.6 и ал.4   от Закона за кадастъра и имотния регистър (ЗКИР).

        Образувано е въз основа на депозирана жалба от С.Д.Н. с ЕГН ********** и Р.В.Х. с ЕГН **********,*** срещу Заповед№18-744 от 18.01.2019год. на Началника на СГКК-гр.Шумен,с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Шумен ЕКАТТЕ 83510,общ.Шумен,одобрена със заповед№18-52/25.11.2005год. на Изпълнителен директор на АГГК,състоящо се в нанасяне на нов обект в КККР-поземлен имот с идентификатор 83510.10.1017 с площ 942кв.м. начин на трайно ползване:овощна градина,собственост на Р.И.Т. и И.Т.Т. и промяна в границите на съществуващи обекти в КККР-поземлен имот с идентификатор 83510.10.489 с данни преди промяната-площ 4380кв.м. и начин на трайно ползване:лозе,собственост на В.Х.Н.и данни след промяната-площ 3439кв.м., и начин на трайно ползване:лозе,собственост на В.Х.Н.. 

  Жалбоподателите оспорват заповедта на началника на СГКК-Шумен, като незаконосъобразна, издадена при съществено нарушение на административно-производствените правила и в противоречие с материалния закон.Излагат съображения,че с издадената заповед за изменение на КК и КР се засяга правото им на собственост.Релевират довод,че обжалваната заповед е постановена в противоречие с разпоредбите на 54 ал.2 от ЗКИР,тъй като между тях и заявителя е налице спор за материално право касателно имота предмет на обжалваната заповед за изменение на КК и КР,вследствие на което е налице пречка за постановяване на оспорения административен акт. Твърдят,че въз основа на заявление до АГКК е стартирана процедура по отстраняване на грешка в КК в обхват ПИ с идентификатор 83510.10.489,за който оспорващите твърдят,че са единствени собственици.Заявителят на собствено основание твърди,че притежава право на собственост върху 942кв.м. от този поземлен имот,с оглед на което между владеещите процесния имот собственици-жалбоподатели в настоящото производство и заявителя е налице спор за материално право,подлежащ на разрешаване преди отпочването на процедура по отстраняване на грешки и непълноти в КК.В тази връзка и по изложените съображения  отправят искане  за отмяна на оспорената заповед като незаконосъобразна и за присъждане на сторените по делото разноски. В съдебно заседание, чрез пълномощника си-адв.Б. от ШАК, поддържат жалбата на изложените в нея основания и искането от съда.

Ответникът– Началник на СГКК-Шумен, представя административната преписка по оспорването. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Заинтересованата страна Р.И.Т., заявител по административното производство ,лично и посредством процесуалния си представител-адв.С.З.от ШАК излага съображения,че обжалваната заповед е правилна и законосъобразна,издадена от компетентен административен орган,при спазване на законоустановената процедура,в съответствие с материалния закон. Депозира писмени бележки,в които поддържа становището си за неоснователност на жалбата и излага допълнителни съображения досежно липсата на спор за материално право между страните,съставляващ пречка за постановяване на обжалваната заповед.

        Шуменският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

        Със заявление вх.№01-44744 от 05.02.2018г. заинтересованата страна Р.И.Т., поискала изменение на  Кадастрална карта /КК/ и Кадастралните регистри /КР/ на гр.Шумен, ЕКАТТЕ 83510 общ.Шумен състоящо се в  отстраняване на непълноти в КК  посредством  обособяване и нанасяне на нов обект в КККР-поземлен имот с идентификатор 83510.10.1017 с площ 942кв.м. начин на трайно ползване:овощна градина,собственост на Р.И.Т. и И.Т.Т. въз основа на представени документи за собственост и изработена геодезическа снимка и промяна в границите на съществуващи обекти в КККР-поземлен имот с идентификатор 83510.10.489 с данни преди промяната-площ 4380кв.м. и начин на трайно ползване:лозе,собственост на В.Х.Н.и данни след промяната-площ 3439кв.м., и начин на трайно ползване:лозе,собственост на В.Х.Н..Заявителят удостоверил собствеността си с прил. нот.акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка№173 от 25.12.1961год.,нот.акт за дарение№122 от 16.12.1971г. и нот.акт за дарение№99 от 05.08.1997г..Представен бил проект за промяна на КККР  на гр.Шумен за ПИ с идентификатор 83510.10.489 по КККР на гр.Шумен общ.Шумен обл.Шумен, изработен от лицензирано по ЗКИР лице- проектант съгласно заповед за вписване в регистъра на лица с правоспособност за дейности по кадастъра,ведно с прил. към проекта 2 бр. свидетелства за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра, застрахователна полица, обяснителна записка, копия на документи за собственост,парцеларен списък от 19.02.2009год.,копие на Земеустройствения план за местността „Куванлъка“,удостоверение№25-7641/02.02.2016год. от СГКК-гр.Шумен за определяне на проектен идентификатор 83510.10.1017,скица-проект за изменение на КККР в обхват на ПИ 83510.1.498,ръчна скица,скици-проект на засегнатите ПИ,КР на недвижимите имоти в гр.Шумен,комбинирана скица на ПИ с идентификатор 83510.10.489 между действаща КК и земеустройствен план на м.“Куванлъка“-гр.Шумен,протокол за трасиране,означаване и координиране на ПИ с проектен идентификатор 85510.10.1017 ,данни от геодезически измервания,протокол за проверка и приемане в Икар и цифров модел.

            По служебен път са били изискани,както следва: от ОСЗ-Шумен копие от Решение№10А от 26.11.1997год. на ПК-Шумен и скица към него за възстановяване на собственост в стари реални граници върху имоти от 0.700дка и 1.00дка,трета категория наход. се в м.“Сусурлъка“ парцел№165 по кадастралния план от 1967год. на гр.Шумен и от АВ-Служба по вписванията-Шумен-нот.акт№122 т.7 от 1971г. на ШРС,удостоверяващ правото на собственост на Р.И.Т. или негов наследодател,нот.акт№12 т.4 от 1990г.,удостоверяващ право на собственост на М.И.М. или негов наследодател,нот.акт№58  от 25.10.1913год.,удостоверяващ право на собственост на В.Х.Н. или негов наследодател,нот.акт№61т.7 от 09.11.1938год.,удостоверяващ право на собственост на В.Х.Н. или негов наследодател и от отдел „ГРС-при Община Шумен-удостоверение за наследници на В.Х.Н.. 

   В изпълнение на чл.26 от АПК във вр. с чл.70 ал.1 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ до заинтересованите лица-Р.В.Х. и С.Д.Н.-наследници на В.Х.Н.е изпратено  уведомление изх.№20-2154 от 11.04.2018год. за започнало във връзка с подадено заявление вх.№01-44744/05.02.2018год.  от Р.И.Т. производство по изменение на КККР,състоящо се в  отстраняване на грешка на КК на гр.Шумен в обхват на ПИ с идентификатор 83510.10.489,наход. се в м.“Куванлъка“,за който в КРНИ и в представените документи в заявление  уведомените лица са вписани като собственици .

       На 19.04.2018год. с вх.№05-5625 от заинтересованите собственици Р.В.Х. и С.Д.Н. е постъпило възражение,с което уведомяват административния орган,че процесният ПИ е възстановен на наследниците на В.Х.Н.с Решение ПК №РД 1905/19.11.1999год. въз основа на представени документи за собственост /нот.акт и договор за доброволна делба/,като възстановяването е станало в съществуващи стари реални граници, а с Протокол№10-В от 18.05.2001год. са въведени във владение на имота. След въвода във владение се снабдили със скица№Ф 00048/18.05.2001год.,удостоверяваща,че се легитимират като собствиници на ПИ с площ 4 380дка..С оглед на това възразяват срещу исканата промяна в границите и площта на ПИ.

      С писмо изх.№20-2762 от 08.05.2018год. АГКК-Шумен изискала от заинтересованите лица да представят упоменатото във възражението Решение на ПК№РД 1905 от 19.11.1999год.

      На 05.06.2018год. с ново възражение№02-1177, заинтересованите С.Д.Н. и Р.В.Х. заявили,че поддържат вече депозираното възражение и възразяват срещу исканата промяна,с оглед наличието на спор за материално право досежно процесния имот между тях и заявителя,което съставлява пречка за провеждане на регламентираната със ЗКИР процедура преди решаване на спора по съдебен ред. В допълнение сочат,че изисканото Решение на ПК№РД 1905 от 19.11.1999год. не е основен документ,легитимиращ ги като собственици,каквито съставлявали представените от тях Решение 10А/26.11.1997год. и скица.

    С писмо с изх.№20-2759/08.05.2018год. от Началника на ОСЗ-Шумен са били изискани преписки с вх.№3221 и преписка с вх.№3222 по заявление на В.Х.Н.,представени със заявление с вх.№05-8500 от 15.06.2018год.

      На 07.03.2018год. е издадено удостоверение№25-28646 /л.56/ за приемане на проекта за изменение на КККР  на гр.Шумен ЕКАТТЕ 83510,общ.Шумен,одобрена със заповед№РД-18-52/25.11.2005год. на Изпълнителния директор на АГКК за ПИ с идентификатор 83510.10.489, като отговарящ на изискванията на закона и който може да послужи за процедиране на изменение на кадастъра.

      Изготвен и Доклад от инж.Д.Х.-ст.експерт „СПК“ при СГКК-Шумен /л.154/,в който след преглед на представените по преписката документи и събраните доказателства,административният орган приел,че искането на заявителя е основателно,доколкото в хода на административното производство се установява,че заявителят-Р.И.Т. е собственик на имота по силата на представените нотариални актове и владение на место,установено от копието на прил. по преписката експертиза от вещо лице по водено административно дело,както и от геодезическата снимка на правоспособното лице. От друга страна липсват документи,легитимиращи заинтересованите лица-Р.В.Х. и С.Д.Н.-наследници на В.Х.Н.като собственици на имота на заявителя,установено и от факта,че към момента за ПИ с идентификатор 83510.10.489,попадащ в територия,за която няма влязъл в сила ПНИ,процедурите по възстановяването не са приключили.В тази връзка и на основание чл.51 ал.1 т.2 /непълнота/ и чл.54 ал.1 от ЗКИР е внесено предложение за изменение на КККР,като в КК бъде нанесен имота,предмет на административната преписка по заявлението и в КР като собственик да се впише заявителят съгласно представените документи за собственост.

            Административното производство приключило с издаването на Заповед №18-774 от 18.01.2019год. на Началника на СГКК-гр.Шумен /л.156/, предмет на оспорване в настоящото съдебно производство, с която е одобрено изменение на кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Шумен, ЕКАТТЕ 83510, общ.Шумен, одобрена със Заповед №РД-18-52/25.11.2005год. на Изпълнителния директор на АГКК, състоящо се в нанасяне на нови обекти в КККР,както следва:ПИ с идентификатор  83510.10.1017 с площ 942кв.м. ,начин на трайно ползване:Овощна градина,собственост на Р.И.Т. и И.Т.Т. въз основа на документи за собственост и промяна в границите на съществуващи обекти в КККР досежно ПИ с идентификатор 83510.10.489 с данни преди промяната:площ 4380кв.м.,начин на трайно ползване Лозе,собственост на В.Х.Н.въз основа на договор за делба на земеделски имот и данни след промяната:площ 3439кв.м.,начин на трайно ползване Лозе,собственост на В.Х.Н.основа на договор за делба на земеделски имот.

        Заповедта е връчена  на жалбоподателите,както следва: с уведомление изх.№24-2075 от 18.01.2019год. на Р.В.Х. на  15.03.2019 г., видно прил. известие за доставяне /л.162 от делото/ и на С.Д.Н. с уведомление изх.№20-23590 от 08.04.2019год.,публикувано на страницата на АГКК-Шумен на 08.04.2019год./л.167-168 от делото/. Жалбата до съда против заповедта е подадена  и входирана в СГКК-Шумен с вх.№06-2166 на 28.03.2019 г. ,видно от прил. на л.2 от делото писмо на АГКК-Шумен с рег.№ДА-01-1376/25.04.2019год. по описа на ШАдмС.

        В хода на съдебното производство е извършена съдебно-техническа експертиза, заключението, по която е прието с възражение от заинтересованото лице-Р.И.Т. само в частта му досежно даденото заключение по т.5.

       Според заключението на вещото лице, с обжалваната заповед за одобряване изменение на КККР на гр.Шумен ЕКАТТЕ 83510,общ.Шумен имот с идентификатор 83510.10.489 с площ 4 380кв.м. и начин на трайно ползване Лозе,собственост на В.Х.Н.се изменя,като се разделя и се нанасят,както следва: нов-проектен ПИ с идентификатор 83510.10.1017 с площ 942кв.м. с начин на трайно ползване Овощна градина,собственост на Р.И.Т. и  наследници на Ш.Т.Т. и нов -проектен ПИ с идентификатор 83510.10.489 с площ 3 439кв.м. начин на трайно ползване Лозе и собственик В.Х.Н..Съгласно заключението новообразуваният ПИ с идентификатор 83510.10.1017 по КККР на гр.Шумен е идентичен с част от парцел 3303,за който по парцеларния списък към плана от 1964год. е вписан като собственик Ц.М.Ц.и съответства по площ и граници на представените от заявителя Р.И.Т. документи за собственост-нот.акт№92/70г.,нот.акт№122/71г. и нот.акт№99/1997год..Съгласно местоположението на парцел 3303 спрямо одобрената през 2005год. КК и КР /приложение№1/ и стария план от 1964год.,одобрената КК и КР от 2005г. и обжалваното изменение /приложение№2/ се установява,че процесният новообразуван ПИ не съвпада и не е идентичен с парцели 3300,3302 и 3305,за които по парцеларния списък на плана от 1964год. е вписан като собственик В.Н..От заключението на вещото се установява още,че  е налице обективно несъответствие между отразеното в КК и действителното положение към момента на одобряване на КК като такава в нейния първоначален вид,изразяващо се в това,че в КК като графика и в кадастралните регистри,сочещи данните са собственост или други ограничени права,липсва като графика имота на заинтересования-Р.И.Т.,а в кадастралните регистри липсва името на заинтересования Т.,при наличието на последен по време акт за собственост от 1997год.,с оглед на което в случая е налице непълнота в КККР.Съдът кредитира експертизата, като обективно и компетентно дадена , в съответствие с приобщения съвкупен  доказателствен материал по делото.

        При така установената фактическа обстановка, от правна страна съдът намира следното: Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от легитимирано лице в законоустановения срок по чл. 149 ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

       Оспорената заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма и от компетентен орган– Началникът на службата по геодезия, картография и кадастър по местонахождение на имота, с оглед разпоредбата на чл.51 ал.1 т.2  и чл.54 ал.4 от ЗКИР и представените по делото писмени доказателства-Заповед№ЧР-31-5 от 15.01.2019год. на Изпълнителния директор на АГГК-София /л.159/.

       Не са допуснати съществени нарушения на административно-производствените правила при издаването й. Съгласно разпоредбата на чл.51 ал.1 т.2 от ЗКИР,КККР се поддържат в актуално състояние,като се изменят при установяване на непълноти или грешки.Според разпоредбата на чл.54 ал.1 и ал.4 от ЗКИР непълнотата или грешката се допълва или поправя от службите по геодезия,картография и кадастър въз основа на писмени доказателства и проект за изменение на кадастралната карта /КК/ и кадастралния регистър /КР/ на недвижимите имоти .Измененията в КК и КР на НИ при непълнота или грешка се одобряват със заповед на началника на СГКК по местонахождението на имота,придружена от скица-проект,която заповед се съобщава на заинтересованите лица,чиито права се засягат от изменението.Според ал.2 на чл.54 от ЗКИР когато непълнотата или грешката е свързана със спор за материално право,тя се отстранява след решаване на спора по съдебен ред.Такъв „спор за материално право“ според &.1 т.16 от  ДР на Наредба№РД-02-20-5 от 15.12.2016год. за съдържанието,създаването и поддържането на КККР на МРРБ е налице,когато в проекта за изменение на КК местоположението и границите на имотите не съответстват на правата на собственост на всички заинтересовани лица,съгласно представените и събрани писмени доказателства в административното производство.

    Съобразно разпоредбите на чл.55 т.2 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ за съдържанието,създаването и поддържането на КККР,КК и КР се поддържат в актуално състояние,като се изменят в случаите на отстраняване на непълнота или грешка.Според чл.56 от наредбата ,измененията в КККР се извършват от СГКК по местонахождението на имота въз основа на  заявление от собственик, друго лице, когато това е предвидено в закон, или въз основа на служебно постъпила информация от компетентен орган, като данните в КККР се изменят с проект,изработен от правоспособно лице и СГКК уведомява за извършеното изменение заинтересованите лица и носителите на други вещни права върху имотите,чиито права са засегнати от изменението,вкл. и  в случаите,в които за изменението не се издава заповед. За извършването им се изработва проект в цифров вид от правоспособно лице по кадастър във формата по чл. 12, т.5 и в графичен вид, в който новообразуваните имоти са индивидуализирани с граници и идентификатор.

         В настоящия казус Началникът на СГКК-Шумен се е произнесъл по заявление с искане за изменение на КККР в производство по реда на чл. 51, ал.1, т. 2 ЗКИР и чл.54  ал.1 и ал.4 от ЗКИР-изменение на КККР-отстраняване на непълнота в КК на гр.Шумен, подадено от заинтересованата страна Р.И.Т., състоящо се в обособяването на нов поземлен имот-овощна градина въз основа на представени документи за собственост и изработена геодезическа снимка на основание чл.55 т.2 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ за съдържанието,създаването и поддържането на КККР и вписването му като собственик на имота в КР. Проектът за изменение на КККР е изработен и представен в предвидения от закона вид и формат от правоспособно лице по кадастъра, в изискуемото по закон съдържание и като такъв е приет от началника на СГКК. Заинтересованите лица са уведомени за започване на административното производство по реда на чл.70 ал.1 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ за съдържанието,създаването и поддържането на КККР,КК и КР във вр. с  чл. 26, ал.1 от АПК. Страните,чиито права са засегнати са упражнили правото си да вземат отношение  както в рамките на административното производство,посредством депозираните от тях писмени възражения пред органа,така и относно заповедта в съдебния процес, която те оспорват.

    Съобразно разпоредбата на чл.70 от Наредба№РД-02-20-5/15.12.2016год. на МРРБ за съдържанието,създаването и поддържането на КК и КР ,в случаите на непълноти или грешки СГКК уведомява по реда на АПК заинтересованите лица за започване на административно производство,които в 7-дневен срок от уведомлението могат писмено да възразят,което в настоящия случай е сторено от страна на оспорващите.След изтичането на предоставения срок за възражение,СГКК изяснява фактите и обстоятелствата от значение за установяване на непълнотата или грешката,като преценява основателността на исканията в заявлението и възраженията на заинтересованите лица.Когато прецени,че искането е основателно и от събраните в производството писмени доказателства еднозначно се определя местоположението и границите и очертанията на имотите-предмет на проекта,Началникът на СГКК по местонахождението на имота постановява заповед за изменение,придружена от скица-проект,подлежаща на обжалване от заинтересованите лица пред административния съд по местонахождението на имота в 14-дневен срок от съобщаването й.

         В случая,след преглед на представените по преписката документи и събраните доказателства,административният орган приел,че искането на заявителя е основателно,доколкото в хода на административното производство се установява,че заявителят-Р.И.Т. е собственик на имота по силата на представените нотариални актове и владение на место,установено от копието на прил. по преписката експертиза от вещо лице по водено административно дело,както и от геодезическата снимка на правоспособното лице от една страна и от друга-  с оглед липсата документи,легитимиращи заинтересованите лица-Р.В.Х. и С.Д.Н.-наследници на В.Х.Н. като собственици на имота на заявителя,установено и от факта,че към момента за ПИ с идентификатор 83510.10.489,попадащ в територия,за която няма влязъл в сила ПНИ,процедурите по възстановяването не са приключили.

         Съдът намира за неоснователни  и необосновани с оглед съвкупния доказателствен материал по делото твърденията на жалбоподателите, че в случая е налице спор за материално право  между оспорващите,владеещи процесния ПИ с идентификатор 83510.10.489 и заявителя-Р.И.Т., който според оспорващите не владее имота,чието решаване по съдебен ред според разпоредбата на чл.54 ал.2 от ЗКИР предхождал провеждането на процедура по изменение на КККР.

      От представените по делото писмени доказателства-извадка от кадастрален план от 1964год.,парцеларен списък към плана от 1964г., извадка от КВС за землището на гр.Шумен, разписни листи от имотен регистър,представените от страните документи за собственост и от заключението на вещото лице по СТЕ, прието от съда и страните като обективно и компетентно дадено се установява,че в случая не е налице спор за материално право между оспорващите и заинтересованата страна-заявител в административното производство по отношение на процесния имот.

                Според заключението на вещото лице,в одобрените през 2005год. КК и КР на землището на гр.Шумен процесните ПИ с техните площи са нанесени по реда на чл.41 ал.1 т.1 от ЗКИР-директно от одобрената преди това КВС на землището на гр.Шумен. С обжалваната заповед за одобряване изменение на КККР на гр.Шумен ЕКАТТЕ 83510,общ.Шумен имот с идентификатор 83510.10.489 с площ 4 380кв.м. и начин на трайно ползване Лозе,собственост на В.Х.Н.се изменя,като се разделя и се нанасят,както следва: нов-проектен ПИ с идентификатор 83510.10.1017 с площ 942кв.м. с начин на трайно ползване Овощна градина,собственост на Р.И.Т. и  наследници на И.Т.Т. и нов -проектен ПИ с идентификатор 83510.10.489 с площ 3 439кв.м. начин на трайно ползване Лозе и собственик В.Х.Н..Съгласно заключението новообразуваният ПИ с идентификатор 83510.10.1017 по КККР на гр.Шумен е идентичен с част от парцел 3303,за който по парцеларния списък към плана от 1964год. е вписан като собственик Ц.М.Ц.и съответства по площ и граници на представените от заявителя Р.И.Т. документи за собственост-нот.акт№92/70г.,нот.акт№122/71г. и нот.акт№99/1997год.. Жалбоподателите,в качеството им на наследници на В.Х.Н.,съгласно прил.удостоверение за наследници са собственици по наследство на парцели с пл.№3300,3302 и 3305 по плана от 1964год.,за които в Парцеларния списък към плана като собственик е отразен общият им наследодател-В.Х.Н..Имотите-собственост на жалбоподателите с пл.№3300,3302 и 3305 непосредствено граничат с имот пл.№3303 от плана от 1964год.,част от който имот пл.№3303 с площ от 942кв.м. и начин на трайно ползване-овощна градина,наход. се в м.“Куванлъка“ в землището на гр.Шумен е собственост на заинтересования Р.Т.,което обстоятелство се установява от представените от Т. нотариални актове с №92/70г.,№122/71г. и№99/1997год.,извадки от имотни регистри и т.3 от заключението на вещото лице по СТЕ.Според заключението на вещото лице по СТЕ новообразуваният имот с идентификатор 83510.10.1017 по КККР на гр.Шумен е идентичен с част от парцел 3303 и съответства напълно по площ и съседи на актовете за собственост,представени от заявителя. Съгласно местоположението на парцел 3303 спрямо одобрената през 2005год. КК и КР /приложение№1/ и стария план от 1964год.,одобрената КК и КР от 2005г. и обжалваното изменение /приложение№2/ се установява,че процесният новообразуван ПИ не съвпада и не е идентичен с парцели 3300,3302 и 3305,за които по парцеларния списък на плана от 1964год. е вписан като собственик В.Н..Имотът на заинтересованото лице Р.Т. е бил трасиран,видно от прил. към проекта за изменение и изготвен от правоспособно лице Протокол за трасиране от 2016год.,като границите и площта на имота съответстват на посочените в документите за собственост на Т..Същият не е бил нанесен,т.е. графично отразен в приетата през 2005год. КК на гр.Шумен,въпреки,че данни за него и собственика му са се съдържали в старите действащи до влизане в сила на КККР планове и регистри.С оглед на ,вещото лице по СТЕ в дадените в последното съдебно заседание пояснения по т.5 от заключението приема, че  е налице обективно несъответствие между отразеното в КК и действителното положение към момента на одобряване на КК като такава в нейния първоначален вид,изразяващо се в това,че в КК като графика и в кадастралните регистри,сочещи данните са собственост или други ограничени права,липсва като графика имота на заинтересования-Р.И.Т.,а в кадастралните регистри липсва името на заинтересования Т.,при наличието на последен по време акт за собственост от 1997год.,с оглед на което в случая е  налице не „явна фактическа грешка“ по смисъла на &1 т.9 от ДР на ЗКИР,както е записано в експертизата,а  се касае до непълнота в КККР по смисъла на &1 т.16 от ДР на ЗКИР.

           Представените от жалбоподателите заверени копия на Решение№10А /26.11.1997год. на ПК-Шумен,договор за доброволна делба от 1958г.,скица№Ф00048/18.05.2001г. и Протокол№10В/18.05.2001год. не доказват по несъмнен начин,че същите са собственици на съществуващия преди промяната с обжалваната заповед ПИ с идентификатор 83510.10.489 по КККР на гр.Шумен с площ 4 390кв.м.Към прил. решение№10А/26.11.1997год. на ПК-Шумен няма прил. скици на възстановените имоти с оглед точната им идентификация,тъй като определянето на границите им ще се извърши при условията на чл.28 от ЗСПЗЗ и доколкото по делото не е представен документ,установяващ приключване възстановяването на собствеността на тези земеделски имоти,твърдението на оспорващите,че са единствени собственици на съществуващия преди промяната ПИ с идентификатор 83510.10.489 по КККР на гр.Шумен с площ 4380кв.м. е недоказано.Представената от жалбоподателите скица№Ф00048/18.05.2001год. за имот 010489 по КВС землище гр.Шумен не е част от представеното гореупоменато решение на ПК,а се позовава на друго решение№РД 1905/19.01.1999год.,което обаче не е представено от оспорващите нито в производството пред административния орган,нито в рамките на съдебното производство,нито се съдържа в служ.изисканите и представени по преписката документи от ОСЗ-Шумен.В този смисъл,с оглед събраните по делото доказателства се установява по несъмнен начин,че притежаваните от жалбоподателите имоти с пл.№3300,3302 и 3305 по плана от 1964год. и имота на заинтересованата лице Р.Т. с пл.№3303 по същия план не са идентични,не се припокриват или застъпват,а са непосредствено гранични-съседни,поради което не е налице твърдения от оспорващите спор за материално право.

          Предвид гореизложеното, съдът намира, че Началникът на СГКК град Шумен, констатирайки несъответствие в данните за обектите на кадастъра и непълнота по смисъла на чл.51 ал.1 т.2 от ЗКИР правилно  на основание чл.54 ал.4 от ЗКИР е одобрил поисканото изменение на КККР.

          Спазвайки правилото на чл.168 ал.1 от АПК, съдът намира, че процесната заповед е издадена от компетентен орган, в установената форма, в съответствие с целта на закона, без противоречие с материалноправните разпоредби и при липсата на съществени нарушения на административнопроизводствените правила, поради което се явява законосъобразна, а жалбата е неоснователна и като такава ще следва да се отхвърли.

        Водим от горното, съдът

Р     Е     Ш     И   :

         Отхвърля жалбата на С.Д.Н. с ЕГН ********** и Р.В.Х. с ЕГН **********,*** срещу Заповед№18-744 от 18.01.2019год. на Началника на СГКК-гр.Шумен,с която е одобрено изменението в кадастралната карта и кадастрални регистри на гр.Шумен ЕКАТТЕ 83510,общ.Шумен,одобрена със заповед№18-52/25.11.2005год. на Изпълнителен директор на АГГК,състоящо се в нанасяне на нов обект в КККР-поземлен имот с идентификатор 83510.10.1017 с площ 942кв.м. начин на трайно ползване:овощна градина,собственост на Р.И.Т. и И.Т.Т. и промяна в границите на съществуващи обекти в КККР-поземлен имот с идентификатор 83510.10.489 с данни преди промяната-площ 4380кв.м. и начин на трайно ползване:лозе,собственост на В.Х.Н.и данни след промяната-площ 3439кв.м., и начин на трайно ползване:лозе,собственост на В.Х.Н..   

       ОСЪЖДА С.Д.Н. с ЕГН ********** и Р.В.Х. с ЕГН **********,*** да заплатят на Р.И.Т. *** направените по делото  РАЗНОСКИ в размер на 950лв./деветстотин и петдесет/,от които 600лв.-адвокатско възнаграждение и 350лв.-възнаграждение за вещо лице по СТЕ.

         Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Република България в 14- дневен срок от съобщаването му на страните.

         Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137, във вр. с чл.138 ал.1 от АПК.

                                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/         

 

Забележка: Решението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 638/14.11.2019Г.