О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 19

гр.Шумен, 09.10.2019г.

Административен съд – град Шумен, в закрито заседание на девети октомври две хиляди и деветнадесета година, в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                             Членове: Христинка Димитрова

                                                                            Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от съдия М. Стергиовска КАНД № 272 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.63 ал.1 изр. второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл.208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК), образувано по касационна жалба от Т.М.С.от гр. Върбица, ул.»***» № 90 срещу Решение № 439/11.07.2019г., постановено по ВАНД № 1465/2019г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.

С определение от 24.09.2019 г. касационната жалба е оставена без движение, като е указал на касатора да представи доказателства за срочността на жалбата, като е дал 7-дневен срок на касатора да отстрани тези нередовности. Това съобщение е получено от касатора на 30.09.2019 г., но в дадения му 7- дневен срок, който е изтекъл на 08.10.2019 г., същият не е изправил допуснатите в жалбата си нередовности. 

           Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основанията на чл.158 ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   касационна жалба на Т.М.С.от гр. Върбица, ул.»***» № 90 срещу Решение № 439/11.07.2019г., постановено по ВАНД № 1465/2019г. по описа на Районен съд - гр.Шумен.

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по касационно административно дело № 272/2019 год.  по описа на Шуменския административен съд.

          На осн.чл. 160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му, пред Върховния административен съд на РБългария .

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                         ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                         2./п/

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на 23.10.2019г., като необжалвано.