О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 903

гр.Шумен  09.10.2019г.

Административен   съд   -   град   Шумен,   в   закрито   заседание на   девети октомври две   хиляди   и   деветнадесета   година,   в      състав:

                                        Административен съдия: КРЕМЕНА БОРИСОВА

като разгледа докладваното от съдията административно дело № 463 по описа за 2019г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

              Производството е образувано въз основа на искова молба от Р.Д.Ч.  с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***,чрез адв.И.К.от ШАК против Община Върбица,представлявана от кмета М.М.Б.с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, за сумата в размер на 700.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди-заплатено от него адвокатско възнаграждение в резултат на отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение НП№8/2018г. на Зам.кмета на Община Върбица, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното и плащане.

                С определение от 27.09.2019год. съдът  конституирал страните по делото и насрочил същото за разглеждане в открито съдебно заседание на 22.10.2019год. от 10.00ч.

        На 09.10.2019год. от ищеца Р.Д.Ч. ***, със съдебен адрес ***,чрез пълномощника му и процесуален представител- адв.И.К.от ШАК е депозирана молба с рег.№ДА-01-2869 по описа на Шуменския административен съд,с която същият  заявява,че   се отказва от депозираната искова молба поради доброволно изпълнение от страна на ответника и на основание чл.159 т.8 от АПК, моли съда образуваното  производство по делото  да бъде прекратено. 

Съгласно разпоредбата на чл. 155 ал.1, 2 и 3 от АПК, при всяко положение на делото,извън съдебно заседание оспорващият може да оттегли  оспорването с писмена молба или да се откаже от него изцяло или отчасти, а ако е направено искане за обявяване на нищожност, оспорването може да бъде оттеглено без съгласието на ответниците  до приключване на първото заседание по делото. В случая с депозираната  искова молба с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, се претендира сумата в размер на 700.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди-заплатено от ищеца адвокатско възнаграждение в резултат на отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение НП№8/2018г. на Зам.кмета на Община Върбица, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното и плащане и тъй като молбата за прекратяване на производството поради отказ от иска е депозирана преди  провеждане на първото по делото съдебно заседание, отказът може да бъде направен и без да се иска съгласието на ответника. Налице са основанията на чл.155 ал. 1 и 3 от АПК, поради което и на основание чл.159 т.8 от АПК  исковата молба следва да се остави без разглеждане ,поради отказ от същата, а образуваното съдебно производство следва да бъде прекратено.

         Водим от горното и на основание чл.159 т.8 от АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

         ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба от Р.Д.Ч.  с ЕГН ********** ***, със съдебен адрес ***,чрез адв.И.К.от ШАК против Община Върбица,представлявана от кмета М.М.Б.с правно основание чл.1 ал.1 от ЗОДОВ, за сумата в размер на 700.00 лв., представляваща обезщетение за причинени имуществени вреди-заплатено от него адвокатско възнаграждение в резултат на отменено като незаконосъобразно с влязло в сила съдебно решение НП№8/2018г. на Зам.кмета на Община Върбица, ведно със законната лихва върху сумата, считано от датата на предявяване на исковата молба до окончателното и плащане.

ПРЕКРАТЯВА    производството  по   административно  дело  463/2019г. на Административен съд - гр.Шумен поради отказ от иска.

На основание чл. 160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от  съобщаването му на ищеца и на административния орган пред Върховния административен съд на РБългария .

              Препис от настоящото определение да се изпрати на ищеца и на административния орган по реда на чл.137 от АПК.                                                                                                                              Административен съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.