О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

900

 град Шумен, 09.10.2019 година

    Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на девети октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: 

                                                            Председател: Росица Цветкова

като разгледа докладваната от административен съдия Р. Цветкова адм.д.№396 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство пo реда на чл.145 и сл. от Административно-процесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.27 от Закона за управление на средствата от  Европейските структурни и инвестиционни фондове /ЗУСЕСИФ/, образувано пo жалба на „Т." ЕООД, с ЕИК *******, със седалище и адрес на управление ***, представяно от Т.А., чрез адвокат Г. К. при ВАК, срещу Решение №PД-16-1131 от 17.06.2019 г. на Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на УO на OП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

   С Определение от 20.08.2019 г. съдът е оставил без движение производството и е дал срок на жалбоподателя за отстраняване на нередовността, изразяващо се в заплащане на дължима държавна такса в размер на 50.00 лв. по настоящото производство. Това определение е съобщено на пълномощника на оспорващия на 05.09.2019 г., доколкото депозираната жалба е предявена чрез него.

   В определения от съда 7-дневен срок, пълномощникът е депозирал молба, с която е направено искане за удължаване на срока за внасяне на държавната такса. С определение от 16.09.2019 г. на съдията-докладчик по настоящото производството молбата е уважена и срокът за внасяне на държавната такса е удължен с още седем дни, считано от датата на връчване на съобщението. Съобщението е връчено на пълномощника на жалбоподателя на 24.09.2019 г. и към настоящия момент жалбоподателят не е отстранил нередовността по жалбата, а именно не е представен документ за внесена държавна такса в размер на 50.00 лв. в полза на АдмС град Шумен по настоящото производство. В съобщението е посочено конкретно указанието на съда и санкцията при неизпълнение.

   От така установеното фактическо положение и съобразно разпоредбата на чл.158 ал.3 във вр. с чл.151 т.3 от АПК съдът намира, че жалбата следва да бъде оставена без разглеждане и производството следва да бъде прекратено.  

   Водим от горното и на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :

   Оставя без разглеждане депозираната жалба от „Т." ЕООД, с ЕИК ****** , със седалище и адрес на управление ***, представяно от Т.А., чрез адвокат Г. К. при ВАК, срещу Решение №PД-16-1131 от 17.06.2019 г. на Главен директор на Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност" и Ръководител на УO на OП „Иновации и конкурентоспособност" 2014-2020 г.

   Прекратява производството по адм.д.№396/2019 г. по описа на АдмС град Шумен.

   Определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 от АПК.

                                                        АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ : /п/

 

Забележка: Определението е влязло в законна сила на  01.11.2019 г., като необжалвано.