О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 № 899

 гр.Шумен, 08.10.2019г.

 Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на осми октомври две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

                  Административен съдия: Снежина Чолакова

 като разгледа докладваното от административния съдия АД № 436 по описа за 2019г. на Шуменски административен съд и за да се произнесе, взе предвид следното:

 Съдебното производство е образувано въз основа на жалба от „Е.Т.К.Б.”ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ...., представлявано от управителя ...., срещу Решение № ППН-01-206/2018г. от 05.04.2019г. на Комисията за защита на личните данни (КЗЛД) - гр.София.

 Първоначално жалбата е била подадена пред Административен съд  София - град (АССГ), където е било образувано адм. д. № 9236/2019 г. С Определение № 6170/19.08.2019 г., АССГ е прекратил производството по адм. д. № 9236/2019 г. и е изпратил същото по подсъдност на Административен съд – град Шумен, позовавайки се на разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК.

 Административен съд – град Шумен намира, че не е компетентен да разгледа подадената жалба.

 Съгласно разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от АПК (изм. ДВ бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по постоянен адрес или седалището на посочения в акта адресат, съответно адресати.

 Съгласно ал. 2 на чл. 133 от АПК (изм. ДВ бр. 77 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.), когато посочените в акта адресати са повече от един и са с различен постоянен адрес или седалище, но в рамките на един съдебен район, делата по ал. 1 се разглеждат от административния съд в района на териториалната структура на администрацията на органа, издал акта. Във всички останали случаи делата се разглеждат от административния съд, в района на който е седалището на органа.

 В случая предмет на оспорване е решение на Комисията за защита на личните данни със седалище ***.........., чийто адресат не е само жалбоподателят „Е.Т.К.Б.”ЕООД, ***, а и още две лица - юридическото лице "Уникредит Булбанк" АД с ЕИК ....., със седалище ***, както и физическото лице И.П.А.с адрес гр.Шумен, ул..... Т.е. адресатите на оспореното решение са повече от един и са с различни постоянен адрес, респективно седалище, попадащи  в рамките на различни съдебни райони. Седалището на настоящия жалбоподател и адресът на един от останалите адресати на решението е в гр.Шумен, попадащ в съдебния район на Административен съд-гр.Шумен, но другият адресат и колективният административен орган, издал решението, са със седалище в гр.София, попадащ в съдебния район на Административен съд София - град.

 Предвид горното съдът счита, че настоящият случай попада в хипотезата чл. 133, ал. 2, изр. 2 от АПК и доколкото седалището на Комисията за защита на личните данни е в гр. София, то компетентен да разгледа жалбата е Административен съд София – град (в този смисъл Определение № 9978 от 28.06.2019 г. на ВАС по адм. д. № 7299/2019 г., V о.).

 По изложените съображения производството по делото следва да се прекрати и да се повдигне спор за подсъдност между Административен съд - град Шумен и Административен съд София – град.

 Водим от горното и на основание чл. 135, ал. 5, във вр. с ал. 3 от АПК, съдът

  О П Р Е Д Е Л И :

  ПРЕКРАТЯВА производството по адм. д. № 436/2019 г. по описа на Административен съд - град Шумен, поради неподсъдност.

  ПОВДИГА СПОР за подсъдност между Административен съд-град Шумен и Административен съд София - град.

  ИЗПРАЩА делото на тричленен състав от Върховния административен съд, който да определи съда, компетентен да разгледа жалба от „Е.Т.К.Б.”ЕООД, ***, със седалище и адрес на управление ***, с ЕИК ...., представлявано от управителя ...., срещу Решение № ППН-01-206/2018г. от 05.04.2019г. на Комисията за защита на личните данни - гр.София.

 Съгласно разпоредбата на чл.135, ал.7 от АПК определението не подлежи на обжалване.

                                                                   Административен съдия: /п/

Забележка: Делото изпратено в ВАС за определяне на компетентен съд. Изх. № 538/09.10.2019г.