Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 243

град Шумен, 08.10.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                                   Членове: Христинка Димитрова

                                                                                  Маргарита Стергиовска

при секретаря Св. Атанасова и с участие на прокурор Д. Арнаудов от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Хр. Димитрова КАНД № 206 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, предл.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Съдебното производство е образувано по жалба на С.Н.М.,***, депозирана чрез адвокат М.М.от Шуменска адвокатска колегия, срещу Решение № 38/22.05.2019г. на Районен съд – гр. Нови пазар, постановено по ВНАХД № 64/2019г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е потвърдено Наказателно постановление № 416/2018/2019г. от 13.02.2019г., издадено от с.д. директор на Териториална Дирекция Северна морска в Агенция „Митници“, с което на основание чл. 126, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове /ЗАДС/, на С.Н.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева, а предметът на нарушението, нарязан тютюн за пушене 1.0 кг. е отнет в полза на държавата.

Касаторът излага доводи за незаконосъобразност на постановения съдебен акт поради противоречието му с материалния и процесуалния закон. Навежда доводи за липсата на категорични доказателства, установяващи извършването на вмененото му нарушение от обективна и субективна страна. С оглед на това отправя искане за отмяна на съдебния акт и на потвърденото с него постановление. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и не се представлява.

Ответната страна, Агенция „Митници“, Териториална дирекция „Северна морска“ депозира писмено становище, в което поддържа становище за неоснователност на касационното оспорване. В съдебно заседание, редовно и своевременно призована, не се явява и не се представлява.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура счита постановения съдебен акт за правилен и законосъобразен и отправя искане за оставянето му в сила.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на жалбата и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е подадена от страна с право на касационно оспорване, срещу съдебен акт, който подлежи на обжалване по реда на чл. 208 от АПК, в преклузивния срок по чл. 211, ал. 1 от АПК и отговаря на изискванията за форма и съдържание по чл. 212 и чл. 231 от АПК, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество, същата се приема за частично основателна, предвид следните съображения:

С процесното решение съдът е потвърдил Наказателно постановление № 416/2018/2019г. от 13.02.2019г., издадено от с.д. директор на Териториална Дирекция Северна морска в Агенция „Митници“, с което на основание чл. 126, ал. 1, т. 1 и чл. 124, ал. 1 от ЗАДС, на С.Н.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева, а предметът на нарушението, нарязан тютюн за пушене 1.0 кг. е отнет в полза на държавата.

За да постанови съдебния си акт, съдът е установил следната фактическа обстановка:

Административно наказателното производство е започнало с Акт за установяване на административно нарушение № 383/03.01.2019г., съставен от А.Н.А.– главен инспектор в Агенция „Митници“ в ТМУ Варна, Агенция „Митници“, в присъствието на свидетелите В.Х.П.и Б.И.Б.- митнически служители в ТМУ Варна. Актът бил съставен срещу С.М. за това, че на 12.10.2018г. държи в дома си акцизни стоки –нарязан тютюн за пушене без акцизен бандерол. Нарушението е установено при следните обстоятелства:

На 12.10.2018г. в РУ – Нови пазар била получена информация, че лицето С.М. *** акцизни стоки – нарязан тютюн за пушене без акцизен бандерол. На същата дата служители на РУ – Нови пазар извършили проверка на адреса, като М. потвърдил лично информацията и заявил, че ще предаде доброволно намиращият се в дома му нарязан тютюн. Тютюнът бил предаден с протокол за доброволно предаване от лицето. При претегляне се установило, че е с тегло 1 кг. В снетото сведение М. обяснил, че на 10.10.2018г. по телефона е поръчал 1 кг. нарязан тютюн за пушене, за който знаел, че е без акцизен бандерол. Тютюнът му бил доставен на 12.10.2018г. с доставчик от куриерска фирма. За получената пратка М. заплатил сумата от 43 лева, от които 7.50 лв. били за куриерска такса. Изготвена била експертна справка, от която било видно, че пазарната стойност на предадения от жалбоподателя тютюн възлиза на 370 лева, а стойността на дължимия акциз се равнява на 152 лева.

На 24.10.2018г. с Постановление за отказ от образуване на досъдебно наказателно производство №1120/18г. Районна прокуратура - Нови пазар отказала да образува досъдебно производство по случая и изпратила материалите на ТМУ - Варна за преценка за наличие на основания за образуване на административно наказателно производство.

Стоката била предадена за съхранение в склад в МБ Шумен с приемо-предавателен протокол №32-322228/07.11.2018г. и заприходена със складова разписка №111/07.11.2018г.

АУАН бил съставен в присъствието на соченото за нарушител лице, което собственоръчно е отразило възражения.

Въз основа на материалите по преписката АНО издал и процесното наказателно постановление.

При така установената фактическа обстановка съдът приел, че  наказателното постановление е издадено от компетентно длъжностно лице, в рамките на неговата материална, функционална и териториална компетентност и в хода на административно наказателното производство не са допуснати нарушения на административно производствените правила, водещи до неговата отмяна. При анализ на събраните писмени и гласни доказателства съдебният състав заключил, че на визираната в акта и в НП дата деецът е осъществил противоправното поведение, приписано му с изготвения акт и издаденото впоследствие НП, приемайки, че то е било реализирано виновно. Воден от тези съображения, въззивният съд потвърдил оспорения пред него санкционен акт.

Така постановения съдебен акт касационният състав възприема за неправилен и незаконосъобразен, като съображенията за това са следните:

В административно наказателното производство по реда на ЗАНН и приложимостта в последното на презумпцията за невиновност, в тежест на наказващия орган е да обоснове от фактическа и правна страна административното обвинение и да посочи всички доказателства, на които то се основава, за да се считат доказани по несъмнен начин извършването на нарушението и вината на нарушителя. Правоприлагането по принцип, и в частност административно наказателното такова, не може да почива на предположения, нито наличието на съставомерните елементи на деянието да се извличат по пътя на формалната, правната или житейската логика. Административните наказания са форма на държавна принуда - репресивни мерки, водещи до ограничаване на права или вменяване на задължения, по повод неправомерно поведение на определено лице. Именно с оглед този характер на административните наказания, за реализирането на административно наказателната отговорност законодателят е предвидил строго формални процесуални правила и изисквания към наказващият орган по безспорен и несъмнен начин да установи и докаже извършването на нарушението и вината на нарушителя. Съгласно чл. 6 от ЗАНН, административно нарушение е това деяние, действие или бездействие, което нарушава установения ред на държавното управление, извършено е виновно и е обявено за наказуемо с административно наказание, налагано по административен ред, като в  чл. 7, ал.1 от ЗАНН се сочи, че деянието, обявено за административно нарушение, е виновно, когато е извършено умишлено или непредпазливо. Според субсидиарно приложимите разпоредби на НК, деянието е умишлено, когато деецът е съзнавал общественоопасния му характер, предвиждал е неговите общественоопасни последици и е искал или допускал настъпването на тези последици, а е непредпазливо, когато деецът не е предвиждал настъпването на общественоопасните последици, но е бил длъжен и е могъл да ги предвиди, или когато е предвиждал настъпването на тези последици, но е мислил да ги предотврати. В случая такова еднозначно установяване и доказване на всички съставомерни от субективна страна елементи на нарушението по повдигнатото административно обвинение няма. От доказателствата по делото е безспорно установено, че на посочената в НП дата процесната стока – тютюн за пушене, нарязан, е била държана от санкционираното лице, без то да разполага с изискуемия от чл. 126, ал. 1 от ЗАДС документ. Независимо от това, настоящата инстанция намира, че от събрания доказателствен материал не се установява по несъмнен начин касаторът да е знаел, че закупува нарязан тютюн за пушене в нарушение на императивните правила на ЗАДС. В тази насока не са налице категорични доказателства. Тютюнът е закупен от привлеченото към отговорност лице и доставен посредством куриер. Същият е бил опакован в непрозрачен плик и е облепен с опаковка на куриерската фирма, като към момента на извършване на следствените действия все още не е бил отварян от С.М., съответно той не е бил наясно, че закупеното количество не е съпроводено с надлежните документи, удостоверяващи плащането, начисляването или обезпечаването на акциза. Това обстоятелство се установява както от сведението, попълнено от привлеченото към отговорност, в което той изрично е посочил, че не е бил наясно, че тютюнът не е разполагал с бандерол, така и от обяснението, обективирано в писмена форма и дадено в хода на административнонаказателното производство, в което М. отново е отразил твърдението си.

Това мотивира касационната инстанция да възприеме извод за липса на категорични доказателства, установяващи субективния елемент на приписаното на касатора нарушение, резонно следствие на което е и отмяна на процесното НП в частта му, с която на С.М. е наложено визираното в чл. 126 от ЗАДС наказание. Районният съд е достигнал до противен извод, който по изложените по-горе съображения не се споделя от настоящата инстанция и това налага отмяна на съдебното решение в частта му, с която е потвърден пункт първи от НП. Въззивният съд правилно е потвърдил постановлението в частта му, с която е разпоредено на чл. 124, ал. 1 от ЗАДС отнемане на стоките – предмет на нарушението, поради което съдебният акт в тази му част следва да бъде оставен в сила.

Водим от горното Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :

ОТМЕНЯ Решение № 38/22.05.2019г. на Районен съд – гр. Нови пазар, постановено по ВНАХД № 64/2019г. по описа на съда в частта му, с която съдът е потвърдил Наказателно постановление № 416/2018/2019г. от 13.02.2019г., издадено от с.д. директор на Териториална Дирекция Северна морска в Агенция „Митници“, с което на основание чл. 126, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на С.Н.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева и вместо него постановява:

ОТМЕНЯ Наказателно постановление № 416/2018/2019г. от 13.02.2019г., издадено от с.д. директор на Териториална Дирекция Северна морска в Агенция „Митници“, с което на основание чл. 126, ал. 1, т. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове, на С.Н.М. е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 1000 /хиляда/ лева.

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 38/22.05.2019г. на Районен съд – гр. Нови пазар, постановено по ВНАХД № 64/2019г. по описа на съда в останалата му част, с която съдът е потвърдил Наказателно постановление № 416/2018/2019г. от 13.02.2019г., издадено от с.д. директор на Териториална Дирекция Северна морска в Агенция „Митници“, в частта му по пункт II, постановяваща „отнемане в полза на държавата на стоката, предмет на нарушение: нарязан тютюн за пушене – 1 кг, заприходена по складова разписка № 111/07.11.2018гт. на МБ Шумен при Митница Варна.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                             ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

Влязло в сила на 08.10.2019 г.