Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№163

 град Шумен 08.10.2019 г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

   Шуменският административен съд в публичното заседание на двадесет и четвърти септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

при участието на секретаря В. Русева

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д. №267 по описа за 2019 година, за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.215 ал.2 от ЗУТ във вр. с  чл.210 ал.3 от ЗУТ, образувано по жалба на М.К.М. ***, чрез пълномощник адвокат А.Н. при ВАК и със съдебен адрес ***-р ***** №78, ет.4, против Решение от 22.04.2019 г. на Комисия по чл.210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-347/22.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен, обективирано в Протокол от 22.04.2019 г. по отношение размера на определеното обезщетение на сервитутното право за имот 10464.52.13 по КК на с.Велино, община Шумен.

   В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност по отношение начинът на определяне размера на обезщетението за учредения сервитут. Твърди се, че обезщетението не е определено въз основа на реална пазарна стойност на сервитута и съобразно сходни имоти. Въз основа на това жалбоподателят моли съда да постанови съдебно решение, с което да измени оспореното решение, като се определи пазарна оценка на обезщетението, както и да му бъдат присъдени направените по делото разноски.

   Ответната страна Община Шумен, редовно призована, за нея се явява ст. юрисконсулт И.К., редовно упълномощен, който изразява становище за неоснователност на жалбата и моли съда да я отхвърли като такава, и да присъди юрисконсултско възнаграждение.

   Заинтересованата страна Р.М., редовно призован, не се явява, но е представил писмено становище, в което изразява съгласие със жалбата.

   Заинтересованата страна „Б.“ ЕАД ***, редовно призована, за нея се явява юрисконсулт Д.П., редовно упълномощен, който оспорва жалбата и моли съда да я отхвърли като такава, както и да присъди юрисконсултско възнаграждение.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност, съдът установи от фактическа страна следното:

   Няма спор между страните, а и от приложения нотариален акт за продажба на недвижими имот №111, том І, рег.№2710, дело №101 от 14.02.2008 г. и Удостоверение за наследници се установи, че оспорващият М.М. и заинтересованата страна Р.М. са съсобственици на поземлен имот – нива, с площ от 7.59 кв.м., находящ се в местност „Чатма“, с номер на имота 052013 и 10464.52.13 по КК на с.Велино.

   С Решение №312/10.05.2018 г. на Министерски съвет е определен обект „Разширяване на газопреносната мрежа в участъка от българо-турската граница до компресорна станция Странджа“ за национален обект и за обект с национално значение. Със същото решение е определен и обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б.“ ЕАД паралелно на северния / магистрален / газопровод до българо-сръбската граница“ за национален обект и за обект с национално значение. С това Решение на МС е определен и обект „Газов хъб „Балкан““ за национален обект и за обект с национално значение.

   Със Заповед №РД-02-15-28/13.03.2014 г. на министъра на регионалното развитие е одобрен ПУП – парцеларен план за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ – за част от общата дължина на газопровода на територията на област Ловеч, област Разград и област Шумен – общини Нови пазар, Шумен и Хитрино, влязла в законна, видно от писмо изх. №АУ14-31/10.05.2014 г. на заместник министър на регионалното развитие. В представената преписка е приложен Регистър на засегнатите имоти за землището на с.Велино, община Шумен, в който попада и процесния имот.

   Със Заповед №РД-25-347/22.02.2019 г. на Кмет на Община Шумен е назначена комисия по реда на чл.210 от ЗУТ, във вр. с чл.64 ал.6 от Закона за енергетиката /ЗЕ/, която да определи размерът на дължимите обезщетения за учредяване на сервитут за енергиен обект „Разширение на газопреносната инфраструктура на „Б.“ ЕАД паралелно на северния /магистрален/ газопровод до българо-сръбската граница“ в частни имоти по приложения регистър на имотите в землището на с.Велино, община Шумен, неразделна част от заповедта, по пазарни цени, определени от назначената комисия.

   С Решение от 22.04.2019 г. на Комисията по чл. 210 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-347/22.02.2019 г. на Кмет на Община Шумен и по искане с вх.№26-00-456/06.02.2019 г. от „Б.“ ЕАД ***, както и въз основа на представения доклад за оценка за учредяване на сервитут в ПИ с идентификатор 10464.52.13 в земеделската територия по КК на с.Велино, община Шумен, изготвен от независим оценител на 25.02.2019 г., е определено дължимото обезщетение на собствениците на имота, върху който е възникнал сервитут по одобрения парцеларен план, като за процесния имот, целият с площ от 7.59 кв.м., в размер на 2 674.00 лв. за площ с ограничения 2.840 дка от имота.

   Решението на комисията е връчено на оспорващия на 10.05.2019 г., който го е оспорил с подадена жалба пред АдмС град Шумен на 23.05.2019 г.

   От заключението на вещото лице по назначената съдебно-техническа експертиза, приета от съда като компетентно и безпристрастно дадена се установи, че пазарната стойност на сервитутното право, определена по сравнителен метод /пазарни аналози/ е 3447.00 лв. за процесния имот.

   От така установеното фактическо положение, съдът достигна до следните правни изводи:

   Жалбата е подадена срещу годен за обжалване административен акт, от надлежна страна - собственик на имота, предмет на оспореното решение, чиито права и законни интереси са засегнати. Жалбата е подадена в срока по чл.215 ал.4 от ЗУТ, поради което е процесуално допустима. Разгледана по същество, жалбата е основателна.

   Оспореният административен акт е издаден от компетентен колективен орган, поименно назначен със заповед на Кмета на Община Шумен, съобразно предоставените му със закона правомощия. Решението е издадено в необходимата форма, надлежно подписано от всички членове на комисията, в състава, определен в заповедите на Кмета на Община Шумен и при спазване на реквизитите на съдържанието, посочени в чл.59 ал.2 от АПК. Същото е мотивирано, тъй като в него се съдържат както правните, така и фактическите основания за издаването му. Спазени са административно-производствени правила при издаването на обжалвания административен акт, регламентирани в ЗУТ, ЗЕ и АПК.

   Оспореното Решение обаче е издадено в противоречие с материално правните разпоредби на Закона за енергетиката. Съгласно чл.64 ал.1 от ЗЕ /ред. изм. и доп. - ДВ, бр. 74/2006 г., изм., бр. 54/2012 г., в сила от 17.07.2012 г., бр. 83/2018 г. / при разширение на съществуващи и при изграждане на нови линейни енергийни обекти в полза на лицата, които ще изграждат и експлоатират енергийния обект възникват сервитути. Сервитутите, съгласно разпоредбата на ал.2 чл.64 от ЗЕ, са следните: 1.право на преминаване на хора и техника в полза на лицата по ал. 1; 2.право на прокарване на линейни енергийни обекти в полза на лицата по ал.1; 3.ограничаване в ползването на засегнатите поземлени имоти. С разпоредбата на ал.4 чл.64 от ЗЕ се урежда възникването на сервитутите по ал. 2, а именно: 1.когато има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти; 2.титулярят на сервитута изплати или внесе еднократно обезщетение на собственика на имота, върху който е възникнал сервитутът, и на носителите на други вещни права върху засегнатия имот. Съгласно ал.6 определянето на размера и изплащането на обезщетенията за сервитутите на енергийните обекти се извършват по реда на чл.210 и чл.211 от Закона за устройство на територията или по взаимно съгласие на страните въз основа на оценка от независим оценител, като обжалването на размера на обезщетението от заинтересованите лица не препятства упражняването на сервитутните права от лицата по ал.1.

   Безспорно е, че обекта „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“ представлява енергиен обект по смисъла на пар.1 т.23 от ДР на ЗЕ. Не е спорно също, че трасето на този обект преминава през посочените поземлени имоти, находящи се в землището на с.Велино, община Шумен, както и страните не спорят и относно сервитутната площ, определена за процесния имот, попадащ в трасето на газопроводната линия.

   Съдът намира, че при постановяване на решението си, комисията неправилно е приложила материалния закон, което е довело до неправилно определяне размера на еднократното обезщетение на собственика на процесния имот, върху който е възникнал сервитутът, като съображенията за това са следните:

   С оспореното решение комисията по чл.210 ал.1 от ЗУТ, назначена със Заповед №РД-25-347/22.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен, е възприела изцяло експертната оценка, изготвена от независим оценител, като е приела пазарната цена на сервитута за имота в размера, който е посочен от оценителя. Съдът намира, че тази експертна оценка не следва да се кредитира, като я намира за необоснована. Съгласно правилото на чл.210 ал.1 ЗУТ размерът на обезщетението, включително и за предвидения сервитут, следва да бъде определен от компетентната комисия по пазарни цени. В съдебната практика е утвърдено разбирането, че пазарни цени са тези, съответстващи на действителната цена на имота, и са установени при сделки, извършени през процесния относим период, за имоти със сходно местоположение и характеристики. Приложими при определяне размера на обезщетението са и въведените с чл.65 ал.1 ЗЕ критерии: площта на чуждия поземлен имот, включена в границите на сервитута, срока и видовете ограничения на ползването, както и справедливата пазарна стойност. Възприетата от административния орган експертна оценка се опровергава от приетото по делото заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, тъй като освен че вещото лице подробно обосновава заключението си, приложената методология, а също и от изслушването в открито съдебно заседание, че това е стойността на сходни имоти, със същите характеристики, която се предлага действително на пазара и което е подкрепено с извадки от предлаганите цени. Съдът намира, че дадената със заключението по съдебно-техническата експертиза оценка е определена в съответствие с чл.210 ал.1 от ЗУТ и чл.65 ал.1 от ЗЕ – по пазарни цени, като е приложен метода на пазарни аналози /сравнителен метод/, и следва да бъде възприета изцяло. Така приложения от вещото лице методи, дават възможност да се определи справедливата пазарна оценка на частта от имота, който попада в границите на сервитута, като са съобразени и видовете ограничения на ползването съобразно чл.65 ал.1 от ЗЕ и срока на ограничението. Като е приела, че дължимото еднократно обезщетение, изчислимо по реда на чл.210 от ЗУТ в полза на собственика на имота в землището на с.Велино, община Шумен, е на съответната, посочена в оценителския доклад, пазарна стойност, комисията по чл.210 ал.1 от ЗУТ е постановила материално незаконосъобразен акт по причина, че определената стойност не съответства на действителната пазарна цена. Това налага изменение на решението и увеличаване на определената цена в съответствие с посоченото от вещото лице в съдебно-техническата експертиза, а именно в размер на 3447.00 лв.

   С оглед изхода на спора, както и на основание чл.143 ал.1 от АПК и направеното своевременно искане за присъждане на разноски, ведно с приложения списък за разноски, съдът намира, че ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя направените по делото разноски. В съдебно заседание от страна на процесуалния представител на ответника и заинтересованата страна е направено възражение за прекомерност да договореното и изплатено възнаграждение за един адвокат от жалбоподателя в размер на 950.00 лв. Това възражение съдът намира за основателно, тъй като спорът не е с фактическа и правна сложност, поради което следва да се присъди адвокатско възнаграждение в размер на 420.00 лв., съобразно чл.8 ал.1 т.2 от НАРЕДБА № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения, или ответната страна следва да бъде осъдена да заплати на жалбоподателя сумата общо в размер на 680.00 лв., от които внесена държавна такса в размер на 10.00 лв., внесен депозит за вещо лице в размер на 250.00 лв. и възнаграждения за един адвокат в размер на 420.00 лв.  

   Водим от горното, съдът

Р Е Ш И:

   ИЗМЕНЯ Решение по протокол от 22.04.2019 г. на комисия по чл.210 от ЗУТ към община Шумен, назначена със Заповед №РД-25-347/22.02.2019 г. на Кмета на Община Шумен, в частта, с която за поземлен имот 10464.52.13 по КК на с.Велино, община Шумен, с площ от 7.59 кв.м., собственост на М.К.М. и Р.К.М., е определен размер на дължимото обезщетение на собствениците на имота, върху който е възникнал сервитут по ПУП – парцеларен план за обект „Преносен газопровод „Южен поток“ на територията на Република България“, за площ с ограничение 2,840 дка от имота, като УВЕЛИЧАВА размера на обезщетението от 2 674.00 лева на 3 447.00 (три хиляди четиристотин четиридесет и седем лева) лв.

   ОСЪЖДА Община Шумен, представлявана от Кмета, да заплати на М.К.М. ***, направените по делото разноски общо в размер на 680.00 (шестстотин и осемдесет лева) лв.

   Решението подлежи на касационно обжалване пред Върховния административен съд на Р България град София в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

      Препис от настоящото решение да се изпрати на страните по реда на чл.137 във вр. с чл.138 ал.1 от АПК.

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване решението не е влязло в законна сила.