О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№891

град Шумен, 07.10.2019 година

    Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на седми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: 

                                                             Председател: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм. д. №484 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производството е образувано по жалба на „Д.4“ ЕООД със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Х.Ч.против Заповед №РД-07-16-69/19.09.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Шумен.

   Настоящият съдебен състав след като се запозна с подадената жалба и приложенията към нея намира, че заведеното дело не му е подсъдно, поради следните съображения:

   Предмет на оспорване е №РД-07-16-69/19.09.2019 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" град Шумен, с която на основание  чл.37в ал.4  от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи /ЗСПЗЗ/ е одобрен проект за разпределение по реда на чл.72а от ППЗСПЗЗ на масивите за ползване на земеделските земи за стопанската 2019/2020 година за землището на с.Риш, община Смядово, област Шумен.

   Съгласно чл.37в ал.5 изр. последно от ЗСПЗЗ, заповедта по ал.4 може да се обжалва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. С разпоредбата на §19 ал.1 от ЗИД на АПК /ДВ, бр. 39 от 2011 година/ индивидуалните административни актове по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и правилника за прилагането му се обжалват пред районния съд по местонахождение на имота по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Постановените по този ред актове на районния съд подлежат на касационно обжалване пред административния съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс, който разглежда жалбата в състав от трима съдии. Следователно издадената на основание  чл.37в ал. 4 от ЗСПЗЗ оспорена заповед подлежи на обжалване пред Районен съд Велики Преслав, в чийто съдебен район е местонахождението на разпределените с обжалваната заповед недвижими имоти – земеделски земи землището на с.Риш, община Смядово. С оглед на това настоящото производство следва да бъде прекратено и изпратено на компетентния за разглеждането му районен съд.

   Водим от горното и на основание чл.135 ал.2 от АПК във връзка с §19 ал.1 от ЗИД на АПК, съдът  

О П Р Е Д Е Л И :

   Прекратява производството по адм. д. №484/2019 г. по описа на АдмС град Шумен пред Административен съд град Шумен.

   Изпраща делото на Районен съд град Велики Преслав по подсъдност.

   Определението не подлежи на обжалване.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните.

                                               АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ :/п/

 

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване Влязло в законна сила на 07.10.2019г.