О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№888

 град Шумен, 07.10.2019 година

    Шуменският административен съд в закрито съдебно заседание на седми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в състав: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

ЧЛЕНОВЕ: Снежина Чолакова

                     Бистра Бойн

като разгледа докладваната от административен съдия Р. Цветкова адм. д. №488 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ във вр. с чл.88 и чл.58 от Изборния кодекс /ИК/, образувано по жалба на Политическа партия „Движение за права и свободи“, представлявана от председателя М.К., чрез пълномощник А.И.Р.– председател на ОС на ПП „ДПС“ – град Шумен и от Н.О.А., в качеството и на кандидат за кмет на Община Венец от ПП „ДПС“ срещу Решение №36-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Венец, Област Шумен, с което е регистрирана С.И.Р. за кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

   В жалбата се навеждат доводи за незаконосъобразност на постановеното Решение от ОИК – Венец, област Шумен, тъй като е регистрирала кандидат за кметство извън законоустановения срок. ОИК – Венец е определила в съобщение, че крайният срок за регистрация на кандидатите е до 16.30 ч. на 24.09.2019 г., а кандидата за кметство на с.Осеновец от Коалиционна партия „БСП за България“, е регистриран след 17.00 ч. на 24.09.2019 г. Неспазването на преклузивните срокове за подаване на документи и регистрация на кандидати за кметове е съществено нарушение на закона, поради което оспорващите отправят искане към съда за отмяна на Решение №36-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Венец, Област Шумен като незаконосъобразно и връщане преписката на ОИК – Венец, област Шумен със задължителни указания по прилагането на закона.

   Ответната страна ОИК – Венец, област Шумен, чрез председателя  Н.Р., е депозирала писмено становище по жалбата, като счита същата за недопустима и неоснователна. 

   Съдът, след като съобрази изложеното в жалбата и приложените доказателства по делото, намира, че настоящото производство следва да бъде прекратено, тъй като жалбоподателите нямат правен интерес от оспорването, поради следните съображения:

   С Решение №36-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец, Област Шумен е регистрирала С.И.Р. с ЕГН ********** за кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

   Така постановеното Решение на ОИК – Венеце, област Шумен, е било обжалвано от Политическа партия „Движение за права и свободи“, чрез пълномощник А.И.Р. и от Н.О.А., в качеството и на кандидат за кмет на Община Венец от ПП „ДПС“, пред Централна Избирателна Комисия /ЦИК/ по реда на чл.88 от ИК. С Решение №1269-МИ от 01.10.2019 г. ЦИК, при хипотезата на чл.53 ал.4, изр. второ от ИК, е постановила решение за отхвърляне на жалбата.

   Недоволни от така постановеното решение и при условията на чл.88 ал.1 изр. второ от ИК, жалбоподателите по настоящото производство, в законоустановения тридневен срок, се предявили жалба пред АдмС град Шумен против Решение №36-МИ от 24.09.2019 г. ОИК – Венец.

   В производството по чл.88 ал.1 ИК абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването в тези случаи е наличието на обоснован и доказан правен интерес за подателя на жалбата по чл.88 ал.1 АПК. Такъв в процесната хипотеза не е налице, доколкото атакува в решения на ОИК - Венец, област Шумен жалбоподателите по настоящото производство не са адресати. Решението на ОИК – Венец, област Шумен е издадено в едностранно охранително производство, и е позитивно за заявителя, който е друг правен субект, регистриран за местните избори, а именно С.И.Р. с ЕГН **********, кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.  

   Посочените обстоятелства изключват правен интерес от оспорването за третото, неучастващо в производството по регистрация лице. Още повече, че  чл.417 ал.3 от ИК предвижда изрично, че по реда на чл.88 ИК могат да бъдат обжалвани само отказите, но не и решенията, с които са уважени подадени заявления за регистрация на кандидатски листи, какъвто акт е и процесното Решение на ОИК – Венец, област Шумен. С оглед изрично законово ограничение, актът на регистрация е изключен от контрола, осъществяван от Централната избирателна комисия и съответно от оспорване на посоченото решение на ОИК – Венец пред административен съд. В този смисъл е и практиката на ВАС по идентични казуси - Решение № 10239 от 6.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11356/2015 г., IV о. и др.

   С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима на основание чл.159 т.1 и т.4 АПК и същата следва да се остави без разглеждане, като определението на съда е окончателно на основание чл.58 ал.3 от ИК. В този смисъл е и съдебната практика на ВАС - Определение №8049 от 29.05.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6103/2019 г., IV о., Определение №13895 от 16.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 13940/2016 г., IV о. и др.

   Водим от горното и на основание чл.159 т.1 и 4 от АПК, съдът

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Политическа партия „Движение за права и свободи“, представлявана от председателя М.К., чрез пълномощник А.И.Р.– председател на ОС на ПП „ДПС“ – град Шумен и от Н.О.А., в качеството и на кандидат за кмет на Община Венец от ПП „ДПС“ срещу Решение №36-МИ от 24.09.2019 г. на ОИК – Венец, Област Шумен, с което е регистрирана С.И.Р. за кандидат за Кмет на кметство с. Осеновец, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019 г.

   ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело №488/2019 г. по описа на Административен съд град Шумен.

   На основание чл.58 ал.3 от ИК определението не подлежи на обжалване.

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                               ЧЛЕНОВЕ:1./п/

                                                                                                       2./п/

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване Влязло в законна сила на 07.10.2019г.