О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

№ 887

град Шумен, 07.10.2019 г.

            Шуменският административен съд в закрито заседание на седми октомври през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Председател:  Росица Цветкова                        Членове: Снежина Чолакова

                                                                                                Бистра Бойн

като разгледа докладваното от съдия Б.Бойн АД №491 по описа на 2019г., за да се произнесе взе предвид следното:

Производство по 145 и сл. от АПК, във връзка с чл.58 ал.3 от Изборния кодекс (ИК). Образувано е по жалба на Политическа партия „Движение за права и свободи“, представлявана от председателя М.К., чрез пълномощника А.Р., председател на областен съвет на ПП“ДПС“-гр.Шумен и от Н.О.А.- кандидат за кмет на Община Венец против Решение №39-МИ от 24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия– Венец за регистриране на М.Л.М.за кандидат за кмет на кметство в с.Буйновица, община Венец , издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. С Решение № 1269-МИ от 01.10.2019г., Централна избирателна комисия в гр.София се е произнесла на осн.чл.57 ал.1 т.1, във връзка с чл.53 ал.4 от ИК, като е отхвърлила жалбите на настоящите жалбоподателя, с оглед липса на мнозинство от 2/3 от присъстващите членове на ЦИК, жалбите да бъдат оставени без разглеждане.

В жалбата се сочи, че ПП „ДПС“ има регистрирани кандидати за кметове в населеното място и съответно правен интерес да оспори законосъобразността на решението на ОИК, което било постановено при нарушение на административно-производствените правила след изтичане на преклузивния срок за подаване на документи за регистрация на кандидати. Втората жалбоподателка била кандидат за кмет на Община Венец и в това си качество била заинтересована от законосъобразното протичане на  изборния процес в общината, част от която е с.Буйновица. Иска се съдът да отмени решението на ОИК и да върне преписката на ОИК със задължителни указания, съобразно мотивите на решението.

Доколкото в чл.58 от ИК не е посочен специален ред за редовността на жалбата, са приложими правилата при обжалване на административен акт съдържащи се в АПК, предвид липсата на специални разпоредби, които да дерогират приложението на общите правила по обжалването. В този смисъл е практиката на ВАС- Решение № 10106 от 1.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11187/2015 г., IV о. и др.

В настоящия казус жалбата е подадена на 04.10.2019г.- в преклузивния три дневен срок по чл.58 ал.1 ИК, като решението на ЦИК е публикувано на 02.10.2019г.

Съдът, като съобрази изложеното в жалбата и приобщените доказателства, съдържащи се в административната преписка, намира, че оспорването срещу Решение №39-МИ от 24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия– Венец за регистриране на М.Л.М.за кандидат за кмет на кметство в с.Буйновица, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г. е недопустимо за разглеждане, поради липсата на правен интерес за оспорването му от страна на жалбоподателите.

Правният интерес е абсолютна процесуална предпоставка за възникването на правото на жалба и условие за допустимост на производството, за което съдът следи служебно. С разпоредбата на чл.120 ал.2 от Конституцията на Република България е приета обща клауза за обжалваемост пред съдилищата на всички административни актове, с които се засягат права и законни интереси на граждани и юридически лица, освен изключените със закон. Задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга лицето, което го атакува. Административният акт по смисъла на чл.120 ал.2 от Конституцията засяга, граждани или юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. „Засегнати“ са лицата, носители на материалноправни последици от решаването на спора и в чиято правна сфера рефлектира неблагоприятно порочния административен акт. В този смисъл негативно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административния акт. Съгласно чл.147 ал.1 от АПК, право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. В административния процес правото на жалба зависи от въздействието, което административният акт оказва върху правната сфера на лицата или организациите. Ако актът не засяга тяхно право, свободи или законен интерес или не поражда задължения, обжалването му пред съда не е допустимо.

Видно от разпоредбата на чл.88 ал.1 ИК, при постановяването на Решение № 1269-МИ от 01.10.2019г., по жалба на жалбоподателите, Централната избирателна комисия е действала в качеството на горестоящ орган, който в контролно производство проверява законосъобразността на обжалвани решения на общинските избирателни комисии. Абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването и в тези случаи е наличието на обоснован и доказан правен интерес за подателя на жалбата. Такъв в настоящия казус несъмнено не е налице, доколкото пред ЦИК Политическа партия „Движение за права и свободи“ и Н.О.А.- кандидат за кмет на друго населено място, различно от това на регистрирания кандидат на КП“БСП за България“ оспорват акт на ОИК, на който не са адресати, същият е издаден в едностранно охранително производство и е позитивен за заявителя. Посочените обстоятелства изключват правен интерес от оспорването за третото, неучастващо в производството по регистрация лице, каквито са жалбоподателите.

В настоящия казус не е налице и подлежащ на обжалване административен кат, доколкото  чл.417 ал.3 ИК предвижда изрично, че по реда на чл.88 ИК могат да бъдат обжалвани само отказите, но не и решенията, с които са уважени подадени заявления за регистрация на кандидат за кмет, какъвто е оспореният пред ЦИК акт на ОИК. С оглед изрично законово ограничение, актът на регистрация е изключен от контрола, осъществяван от Централната избирателна комисия и съответно от оспорване на посоченото решение на ОИК– Венец пред административен съд. В този смисъл е и практиката на ВАС по идентични казуси/ Решение № 10239 от 6.10.2015 г. на ВАС по адм. д. № 11356/2015 г., IV о. и др./

С оглед на изложеното, съдът намира, че жалбата е процесуално недопустима на основание чл. 159 т.1 и т. 4 АПК и същата следва да се остави без разглеждане, като определението на съда е окончателно. В този смисъл е и съдебната практика на ВАС- Определение № 8049 от 29.05.2019 г. на ВАС по адм. д. № 6103/2019 г., IV о., Определение № 13895 от 16.12.2016 г. на ВАС по адм. д. № 13940/2016 г., IV о. и др.

Водим от горното и на основание чл. 159 т. 1 и 4 от АПК съдът.

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Политическа партия „Движение за права и свободи“, представлявана от председателя М.К., чрез пълномощника А.Р., председател на областен съвет на ПП“ДПС“-гр.Шумен и от Н.О.А.-кандидат за кмет на Община Венец против Решение №39-МИ от 24.09.2019г. на Общинска избирателна комисия– Венец за регистриране на М.Л.М.за кандидат за кмет на кметство в с.Буйновица, община Венец, издигнат от Коалиционна партия „БСП за България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове, насрочени за 27.10.2019г.   

 

 

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 491/2019г. по описа на Административен съд – Шумен.

Определението не подлежи на обжалване.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по делото.

  ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                    ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                       2./п/

Забележка: Определението е окончателно и не подлежи на обжалване Влязло в законна сила на 07.10.2019г.