О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№783

гр.Шумен, 16.09.2019 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на шестнадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                     Членове: Маргарита Стергиовска

                                                                             Бистра Бойн

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова АД №358 по описа за 2019 г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.186 ал.2 във вр. с чл.191 ал.2 във вр. с чл.196 във вр. с чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), образувано по протест от Яна Николова - прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.11 т.25 в частта „събиране, транспортиране“, чл.25 ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.22 ал.5 и ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново, приета с Решение №12 по Протокол №2/24.11.2015 г. на Общински съвет – Каолиново.

   Впоследствие, след депозиране на протеста, с Решение №494 по Протокол  №46 от 31.07.2019 г. Общински съвет Каолиново е изменил и отменил атакуваните разпоредби на чл.11 т.25 в частта „събиране, транспортиране“, чл.25 ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.22 ал.5 и ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново, съобразно мотивите на внесения Протест от прокурора при Окръжна прокуратура град Шумен.

   При това положение съдът приема, че протестът следва да се остави без разглеждане, а образуваното въз основа на същия съдебно производство - прекратено, поради следните съображения:

   Административните актове, включително и подзаконовите нормативни актове, не притежават качеството неизменност и те могат да бъдат променяни и отменяни от органа, който ги е постановил. От приложеното по делото Решение №494 по Протокол  №46 от 31.07.2019 г. на Общински съвет Каолиново, се установи, че атакуваните от прокурора разпоредби са отменени и изменени, от което следва, че понастоящем тези разпоредби не съществуват в правния мир и тяхната обвързваща задължителна сила е отпаднала.

   С отмяната на протестираните подзаконови нормативни разпоредби съдебното производство се явява лишено от предмет, което изключва правния интерес от търсената защита.

   Предвид гореизложеното и на основание чл.196 от АПК във вр.с чл.159 т.4 от АПК, протестът на Окръжна прокуратура град Шумен следва да бъде оставен без разглеждане, а образуваното въз основа на него съдебно производство следва да бъде прекратено.

  Доколкото делото е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание на 07.10.2019 г. от 09.00 часа и с оглед установената недопустимост на оспорването, въпросното определение следва да бъде отменено.

   Съдът констатира, че с депозирания протест е направено искане да бъдат присъдени направените по делото разноски в размер на 20.00 лв., представляващи внесена такса за обнародване в ДВ. Съдът намира, че искането е основателно, доколкото ответната страна е станала причина за завеждане на настоящото производство, както и с оглед факта, че е налице извършено обнародване в ДВ бр.58 от 23.07.2019 г.

   Водим от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОТМЕНЯ определение от 15.07.2019 г., с което адм.д. №358/2019 г. по описа на АдмС - Шумен е насрочено за разглеждане в открито съдебно заседание за 07.10.2019 г. от 09.00 часа.

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ протеста, депозиран от Яна Николова - прокурор в Окръжна прокуратура град Шумен срещу чл.11 т.25 в частта „събиране, транспортиране“, чл.25 ал.2, ал.3 и ал.4 и чл.22 ал.5 и ал.6 от Наредбата за управление на отпадъците на територията на Община Каолиново.

   ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело №358/2019 г. по описа на АдмС – Шумен.

   ОСЪЖДА Общински съвет Каолиново, представляван от Председателя да заплати на Окръжна прокуратура град Шумен направените по делото разноски в размер на 20.00 / двадесет лева / лв.

   На основание чл.160 ал.1 от АПК, определението подлежи на обжалване с частна жалба или частен протест в 7-дневен срок от  съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                             ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                              2./п/

 

Забележка: Определението  е влязло в законна сила на 27.09.2019 г. като необжалвано.