О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 777

град Шумен, 13.09.2019 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на тринадесети септември през две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д. №405 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.147 и сл. от ДОПК, приложим в производството по реда на чл.92 и сл. от ДОПК на основание чл.144 ал.2 от ДОПК, образувано по жалба на „БГ – БАУ 2018“ ЕООД, с ЕИК ***, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя Б.Б., чрез пълномощник адвокат С. Е. при ШАК, против Решение №234/30.07.2019 г. на ВИД Директор на ТД на НАП град Варна, с което е оставена без разглеждане като недопустима жалбата на дружеството срещу Решение за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №27008832273/08.07.2019 г. на орган по приходите.

   Жалбоподателят твърди, че подадената от него жалба срещу процесното Решение за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №27008832273/08.07.2019 г. на орган по приходите е в срок, тъй като е депозирана по пощата на 24.07.2019 г., а Решението е връчено на 10.07.2019 г. С оглед на изложеното моли да бъде отменено Решение №234/30.07.2019 г. на ВИД Директор на ТД на НАП град Варна.

   Жалбата е подадена от надлежна страна и в законоустановения 7-мо дневен срок по  чл.147 ал.3 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, поради което се явява процесуално допустима. Разгледана по същество е и основателна.

   От приложената административна преписка е видно, че Решение за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №27008832273/08.07.2019 г. на орган по приходите, постановено в производство по чл.88 и сл. от ДОПК, е връчено надлежно на пълномощник на дружеството на 10.07.2019 г.

   В оспореното в настоящото производство Решение В.И.Д. Директор на ТД на НАП Варна е приел, че подадената пред него жалба по реда на чл.92 от ДОПК е депозирана на 25.07.2019 г., поради което се явява просрочена – подадена извън 14-дневния срока по чл.92 ал.1 от ЗОПК, поради което и на основание чл.94 ал.2 от ДОПК е оставил без разглеждане жалбата като недопустима поради просрочие.

   Съдът приема, че изложените аргументи на решаващия орган не кореспондират със събраните по делото доказателства.

   Действително и съгласно чл.92 ал.1 от ДОПК, отказът за издаване на документ може да се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му пред териториалния директор. Жалбата е постъпила и е входирана в ТД на НАП Варна на 25.07.2019 г., като в същото време обаче, видно от приложените доказателства към жалбата, същата е депозирана по пощата на 24.07.2019 г. – заверен препис от товарителница на ТП „Еконт Експрес ООД“ град Шумен. По този начин безспорно се установява спазването на преклузивния 14-дневен срок за обжалване по административен ред на Решението за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №27008832273/08.07.2019 г. на орган по приходите.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №234/30.07.2019 г. на В.И.Д. Директора на ТД на НАП Варна се явява незаконосъобразно и следва да бъде отменено. Жалбата срещу Решението за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №27008832273/08.07.2019 г. на орган по приходите е подадена в срок, поради което същата следва да бъде върната на Директора на ТД на НАП Варна за разглеждане по същество по реда на чл.94 от ДОПК.

   В депозираната пред съда жалба са изложени и аргументи по съществото на спора, които обаче не следва да бъдат обсъждани в настоящото производство. В оспореното Решение на Директора на ТД на НАП град Варна липсват мотиви по същество и постановеният от Директора на ТД на НАП град Варна акт има характера на такъв по реда на чл.147 ал.1 от ДОПК.

   Водим от горното и на основание чл.147 ал.3 от ДОПК във връзка с чл.88 ал.3 от АПК, съдът

ОПРЕДЕЛИ:

   ОТМЕНЯ Решение №234/30.07.2019 г. на В.И.Д. Директор на ТД на НАП Варна.

   Връща преписката на Директора на ТД на НАП Варна за разглеждане по същество на жалбата против Решението за отказ за издаване на удостоверение относно приложимото законодателство №27008832273/08.07.2019 г. на орган по приходите.

   Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.

   Препис от настоящото определение да се връчи на страните.

                                           Административен съдия: /п/

Забележка: Определението е окончателно. Влязло в законна сила на 13.09.2019г.