О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е    

№ 755

 гр.Шумен, 05.09.2019  год.

ШУМЕНСКИЯТ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД в закрито съдебно  заседание на пети септември две хиляди и деветнадесета година в състав:

                         Административен съдия: КРЕМЕНА БОРИСОВА

 като разгледа докладваното от съдията ЧАдело № 424 по описа за 2019 година  за да се произнесе взе предвид следното:

         Производството е по реда на чл.166, ал.4 от АПК във вр.чл.126 ал.3 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

Образувано е по искане на жалбоподателя «ХЕПС АГРО» ЕООД-гр.Шумен  със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, ул.Алеко Константинов №4 вх.1 ет.1 ап.1,представлявано от управителя Д.П.П. с ЕГН **********,  за спиране предварителното изпълнение на Заповед №РД-13-618 от 30.08.2019год. на Директора на ОДБХ-Шумен ,с която  е наредено унищожаване на всички  налични птици /кокошки-носачки/ в хале№1 и хале№8 в животновъдния обект с ветеринарен регистрационен №2BG27005,предназначен да отглеждане на кокошки носачки,собственост на „ХЕПС АГРО“ЕООД,представлявано от управителя Д.П.П.,***,както и за унищожаване на всички възбранени яйца във връзка с обявено първично огнище на болестта „Салмонелоза по птиците“ в горепосочения животновъден обект .

Съдът,като съобрази депозираното от жалбоподателя искане да се спре предварителното  изпълнение на гореупомената заповед и след преценка на приложените по делото доказателства ,намира същото за процесуално допустимо като подадено от надлежна страна – адресат на наложената мярка, чиято законосъобразност е оспорена по съдебен ред. Разгледано по съществото искането е неоснователно по следните фактически и правни съображения:

Съгласно чл.166, ал.4 от АПК допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на чл.166, ал.2 от същия кодекс. В този смисъл е и Тълкувателно решение №5/2009 г. на Общото събрание на съдиите във ВАС по т.д. № 1/2009 г.

В казуса с  т.II и т.III от обжалваната Заповед № РД-13-618 от 30.08.2019год. на Директора на ОДБХ-Шумен спрямо молителя «ХЕПС АГРО» ЕООД-гр.Шумен  със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, ул.Алеко Константинов №4 вх.1 ет.1 ап.1,представлявано от управителя Д.П.П. с ЕГН **********,в качеството му на собственик на животновъден обект с ветеринарен регистрационен номер№2BG27005,предназначен за отглеждане на кокошки носачки е наложена мярка по чл.126 ал.3 от ЗВМД във вр. с чл.117 ал.1 т.8 от ЗВМД за ограничаване и ликвидиране на болестта“ Салмонелоза по птиците“ във връзка с обявеното по т.I от заповедта първично огнище на болестта „Салмонелоза по птиците“ в собствения му животновъден обект, а именно-унищожаване на всички налични кокошки в хале№1 и в хале№8 в животновъдния обект,както и унищожаване на всички възбранени яйца в обекта.Съгласно разпоредбата на чл.126 ал.1 от ЗВМД,при поява на заразна болест изпълнителният директор на БАБХ издава заповед,с която определя мерките за ограничаване и ликвидиране на болестта.Съгласно ал.3 на същата разпоредба,при възникване на болести,при които няма опасност от бързо и масово разпространение и причиняване на значителни икономически загуби,заповедта по ал.1 се издава от директора на съответната ОДБХ. Следователно законодателят е преценил, че в тези случаи е налице особено важен държавен или обществен интерес, чиято защита ще се осигури с незабавното изпълнение на акта.

С жалба с вх.№ДА-01-2571/05.09.2019год. жалбоподателят е оспорил законосъобразността на Заповед№РД-13-618 от 30.08.2019год. на Директора на ОДБХ-Шумен,като изложил подробни съображения по съществото на спора,свеждащи се до допуснати в хода на административното производство на съществени процедурни нарушения,както и нарушения на материалния закон.

Съгласно чл.166, ал.2 от АПК при всяко положение на делото до влизането в сила на съдебното решение, по искане на жалбоподателя, съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда, като изпълнението може да се спре от съда само при наличието на нови обстоятелства. При тези предпоставки  и условия може да се спре и допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на акта (чл.166, ал.4 от АПК). Ето защо, в това производство жалбоподателят следва да докаже наличието на реална и обективна опасност лично за него да настъпят вредни  последици, които са значителни по своя размер или трудно поправими, като по своето естество и характер  те трябва да са противопоставими на правата и интереса, които законът охранява.

В молбата за спиране на предварителното изпълнение,чието съдържание е бланкетно, липсват и не са посочени никакви мотиви и доказателства,обосноваващи  основателността на искането за спиране  изпълнението на обжалваната заповед за налагане на мярката.Молителят ,в молбата си ,наименована особено искане се е задоволил единствено да изрази становище,че моли за спешност поради факта,че БАБХ възнамеряват днес / в деня на подаване на искането за спиране-05.09.2019год./ да умъртвят птиците и да унищожат продукцията му. Съгласно приложимата разпоредба на чл.140 ал.1 от ЗВМД във вр. с  чл.126  ал.1 и ал.3 от ЗВМД,при поява на заразни  болести,изпълнителният директор на БАБХ или определени от него длъжностни лица-в случая-директорът на ОДБХ-Шумен,упълномощен съгласно прил. Заповед№РД-11-1023/29.08.2011год. на Изпълнителни директор на БАБХ,разпореждат със заповед унищожаването на болни,съмнително болни или контактни животни,както и унищожаването на зародишни продукти,суровини и храни от животински произход,представляващи опасност за здравето на хора и животни.В случая  допуснатото предварително изпълнение на тази категория административни актове произтича от самия закон и се обосновава от преценката на  законодателя, че в тези случаи е налице особено важен държавен или обществен интерес-опазване здравето на хора и животни, чиято защита ще се осигури с незабавното изпълнение на акта,независимо от неговото обжалване. За да допусне предварително изпълнение на тези актове, законодателят е презумирал, че по този начин се осигуряват животът или здравето на гражданите  и животните и/или се защитават особено важни държавни и/или обществени интереси по смисъла на чл.60, ал.1 от АПК. В конкретния случай издаването на оспорената по съдебен ред заповед се основава на изрично упоменатите в обстоятелствената част на заповедта и прил. по преписката Протоколи- Протокол за обявяване възникването на заразна болест№3/30.08.2019год. и протоколи от изпитване с №2003/30.08.2019г.,№2005/30.08.2019г. на ИЛ при ОДБХ-Шумен и протокол№891HPЛ Salm.Camp.St.ARM/30.08.2019год.,установяващи лабораторно изолирани случаи на заболяването Salmfneld Enteritidis в иззетите проби от животни от хале№1 и хале№8 в изследвания животновъден обект,както и във връзка с обявеното в т.I от заповедта първично огнище на болестта „Салмонелоза по птиците“ в процесния животновъден обект с ветеринарен регистрационен номер№2BG27005,предназначен за отглеждане на кокошки,собственост на „Хепс Агро“ЕОО—Шумен.

Само при доказана реална опасност, че от предварителното изпълнение на наложената мярка ще настъпят вреди за оспорващия, които по степен на важност са от категорията на изброените в цитираната разпоредба на чл.60, ал.1  от АПК и са противопоставими на защитените от чл. 126 от ЗВМД обществени интереси и цели, искането за спиране, се явява основателно. Такова доказване не е проведено в настоящето производство, поради което и направеното искане се явява неоснователно и недоказано и следва да се отхвърли.

Само за прецизност на изложението следва да се има предвид и обстоятелството,че съгласно разпоредбата на чл.141 ал.1 и ал.2 от ЗВМД,собствениците на унищожени въз основа на издадена от изпълнителния директор на БАБХ или определени от последния длъжностни лица животни и животински продукти се обезщетяват със средства от бюджета на БАБХ,въз основа на подадено от тях по реда на чл.147 ал.1 от ЗВМД заявление и придружаващи го документи,въз основа на които ,съгласно разпоредбата на чл.148 от ЗВМД директорът на ОДБХ издава Акт за обезщетение по образец и изплаща обезщетението в срок до 30 дни от датата на смъртта или унищожаването.Последният акт подлежи на съдебен контрол.Следователно,законодателят е предвидил специален способ за репариране на щетите в случаите на унищожаване на животни и животински продукти,съставляващи опасност за здравето на хора и животни.С оглед на това ,доводите на молителя за спиране изпълнението на заповедта,с оглед евентуалното настъпване на значителни или трудно поправими вреди от изпълнението се явява неоснователен и недоказан.

Мотивиран от горното, съдът  

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :   

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на «ХЕПС АГРО» ЕООД-гр.Шумен  със седалище и адрес на управление в гр.Шумен, ул.Алеко Константинов №4 вх.1 ет.1 ап.1,представлявано от управителя Д.П.П. с ЕГН ********** да се спре предварителното  изпълнение на оспорената Заповед№РД-13-618 от 30.08.2019год. на Директора на ОДБХ-Шумен.

Определението може да се обжалва с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му пред Върховния административен съд,посредством изпращане на преписи от определението на страните по реда на чл.137 от АПК.  

                                             АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.