О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

734

град Шумен, 23.08.2019 г.

   Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесет и трети август две хиляди и деветнадесета година, в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Цветкова

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм.д. №408 по описа за 2019 г., за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.186 ал.4 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), образувано по жалба на «ВИАС» ЕООД, с ЕИК ******, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.и.в., против Заповед за налагане на принудителна административна мярка (ЗНПАМ) №0402481/15.08.2019 г. на началник отдел «Оперативни дейности»-София в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП.

   В жалбата е обективирано и особено искане по реда на чл.60 ал.5 от АПК, ако съдът прецени, че в процесната заповед се съдържа и Разпореждане за предварително изпълнение на същата, то да бъде отменено като незаконосъобразно, тъй като не са налице основанията по чл.60 ал.1 от АПК.

   Съдът след като прецени събраните по делото доказателства, както и приложената по настоящото производство ЗНПАМ №0402481/15.08.2019 г. на началник отдел «Оперативни дейности»-София в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП, намира, че в оспорения административен акт не се съдържа изрично волеизявление на административния орган по реда на чл.60 и сл. от АПК, поради което искането на оспорващия по реда на чл.60 ал.5 от АПК се явява процесуално недопустимо.

   С посочената заповед на дружеството е наложена ПАМ – запечатване на търговски обект – склад за PVC, находящ се в град София, ул. Нешо Бончев №13, стопанисван от жалбоподателя и е забранен достъпът до него за срок от пет дни, на основание чл.186 ал.1 т.1 б.д от ЗДДС и чл.187 ал.1 от ЗДДС. В заповедта изрично е посочено, че запечатването на обекта фактически ще бъде извършено на първия ден, считано от деня на влизане в сила на настоящата заповед, като точната дата на извършване на действието ще бъде определена от връчителя, при връчване на заповедта. Видно от приложената разписка, с която е връчена процесната заповед, е вписана като дата на извършване на запечатването на обекта – 03.09.2019 г. от 12.00 ч., която дата е първият работен ден от влизане на заповедта в сила, ако не бъде оспорена, тъй като заповедта е връчена на 19.08.2019 г.

   С оглед на това съдът намира, че не е налице несъответствие и противоречие между мотивите и разпоредителната част в административния акт, като безспорно волеизявлението на административния орган е запечатването на обекта да бъде извършено в първия работен ден от влизане на акта в сила, който безспорно, ако заповедта не се обжалва пред съд, е 03.09.2019 г. Действително в заповедта има вписано указание за оспорване на предварително изпълнение, но при липса на разпоредено изрично такова по реда на чл.60 и сл. от АПК, не може да се приеме, че е допуснато предварително изпълнение на акта.

   Съобразно разпоредбата на чл.186 ал.4 от АПК, обжалването на заповедта за налагане на ПАМ се извършва по реда на Административнопроцесуалния кодекс. При липса на допуснато предварително изпълнение по смисъла на чл.60 и сл. от АПК във вр. с чл.188 от ЗДДС, то предявяването на жалбата против ЗНПАМ №0402481/15.08.2019 г. на началник отдел «Оперативни дейности»-София в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП, е породило суспензивно действие по отношение на оспорената с нея Заповед, по аргумент на разпоредбата на чл.166 ал.1 от АПК, т.е. по силата на закона е спряно изпълнението на административния акт.

   С оглед гореизложеното, съдът намира, че доколкото по силата на закона е спряно изпълнението на оспорената ЗНПАМ №0402481/15.08.2019 г. на началник отдел «Оперативни дейности»-София в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП и не е постановено предварително изпълнение на същата по смисъла на чл.60 и сл. от АПК, то искането на жалбоподателя за отмяна на Разпореждане за допускане на предварително изпълнение на заповедта е процесуално недопустимо, по смисъл на чл.159 т.4 от АПК – липса на правен интерес. Това е основание да бъде оставено без разглеждане искането по реда на чл.60 ал.5 от АПК и производството да бъде прекратено в тази част.  

   Водим от горното и на основание чл.159 т.4 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   Оставя без разглеждане искането на «ВИАС» ЕООД, с ЕИК *****, със седалище и адрес на управление ***, представлявано от управителя В.и.в., за отмяна на разпореждане за допуснато предварително изпълнение на Заповед за налагане на принудителна административна мярка №0402481/15.08.2019 г. на Началник отдел «Оперативни дейности» град София в ГД «Фискален контрол» при ЦУ на НАП и ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д. №408/2019 г. по описа на АдмС град Шумен в тази част.

   Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на Р България.

   Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                                          Административен съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.