О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

 № 723

град Шумен, 20.08.2019 г.

 

   Шуменският административен съд в закрито заседание на двадесети август две хиляди и деветнадесета година в състав:

 

Председател: Росица Цветкова

 

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова адм. дело №361 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

   Производство по реда на чл.256 и сл. от АПК, образувано по молба на Е.К.Н. ***, срещу неоснователни бездействия на Кмета на Община Каспичан, изразяващи се в неиздаване на заповеди по реда на чл.224а от ЗУТ във връзка с Констативен акт №3/30.05.2019 г. и Констативен акт №5/30.05.2019 г., връчен на оспорващия на 20.06.2019 г.

   С последваща молба от 22.07.2019 г. жалбоподателят е посочил, че е допуснал грешка при изписване на законовата разпоредба от ЗУТ, като следва да се чете задължение на Кмета на Община Каспичан да издаде заповеди по реда на чл.225а от ЗУТ.

   С Определение от 19.07.2019 г. по настоящото производство съдът е изискал от административния орган да представи заверен препис на административните преписки по съставените констативни актове, което задължение е изпълнено с придружително писмо от 31.07.2019 г.

   В молбата оспорващият твърди, че по жалба на съседа му В.С. е бил съставен Констативен акт №3 от 30.05.2019 г. от длъжностни лица от отдел „ТСУ“ при Община Каспичан, който обективирал извършена проверка на строеж „Сграда в строежа“, намиращ се в УПИ ХVІІ-213 в кв.40 по плана на с.Кюлевча, ул. В. Коларов №20, собственост на жалбоподателя. След извършена проверката длъжностните лица приели, че строежът, чийто възложител е оспорващия, се извършва без одобрени проекти и издадени разрешения за строеж, с което е нарушена разпоредбата на чл.148 ал.1 от ЗУТ и което е основание за започване на производство по реда на чл.225а от ЗУТ. В молбата се твърди, че има съставен и Констативен акт №5/30.05.2019 г., във връзка с подадена жалба от оспорващия за извършено незаконно строителство в имота на съседа му В.С.. С този КА длъжностните лица са извършили проверка на строеж „Работилница за лични нужди“, намираща се в УПИ І-212 в кв.40 по плана на с.Кюлевча, ул.В. Коларов №30, собственост на В.С. и възложител на строежа. При тази проверка е установено, че строежът е извършен без строителни книжа и е нарушена разпоредбата на чл.148 от ЗУТ. Длъжностните лица са приели, че е налице основание за изследване и произнасяне за търпимост на строежа по пар.16 от ПР на ЗУТ или пар.127 от ПЗР на ЗУТ или за започване на административно производство по реда на чл.225а ал.1 от ЗУТ. На 11.07.2019 г. жалбоподателят подал молба до Кмета на Община Каспичан с искане административният орган да се произнесе със заповеди по реда на чл.225а от ЗУТ по съставените констативни актове, като до подаване на настоящата жалба компетентният орган не е изпълнил това законово задължение, поради което оспорващият моли съда да задължи Кмета на Община Каспичан да изпълни законовото си задължение, а именно да издаде заповеди по реда на чл.225а от ЗУТ по съставените КА.

   С оглед на така заявеното и след преценка на събраните по делото доказателства, съдът намира, че молбата е процесуално недопустима за разглеждане.

   В разпоредбите на чл.128 ал.1 и ал.2 от АПК са изброени производствата, които са подсъдни на административните съдилища като първа инстанция, които включват както производства по жалби срещу актове и действия на административни органи, така и искови производства в изрично предвидените случаи. За да е валидно сезиран съдът да разреши един правен спор, подаденото до него искане следва да отговаря на определени изисквания, точно и изчерпателно посочени в закона.

   От твърденията на жалбоподателя и от събраните по делото доказателства се установява, че по подадени от Е.Н. и В.С. жалби са били извършени проверки от длъжностни лица от отдел „ТСУ“ при Община Каспичан по отношение на строежи, реализирани в имоти, съответно собственост на жалбоподателя и на В.С.. Във връзка с тези проверки съответно са издадени Констативен акт №3/30.05.2019 г. и Констативен акт №5/30.05.2019 г., в които по отношение и двата строежа е прието, че са извършени без строителни книжа и е нарушена разпоредбата на чл.148 от ЗУТ.

   Жалбоподателят е подал молба на 11.07.2019 г. до Кмета на Община Каспичан и по двата КА да издаде заповеди.

   По подадената от жалбоподателя молба от 11.07.2019 г. Кметът на Община Каспичан не е бил длъжен да се произнесе, тъй като при упражняване на правомощията си по чл.225а от ЗУТ, включително и по чл.224а от ЗУТ, този орган действа служебно и не може да бъде обвързан от наличието или липсата на сезирания от граждани или организации за спиране или премахване на незаконни строежи. Липсват законови основания, регламентирани в ЗУТ, които да вменяват задължение на органа по чл.225а от ЗУТ да се произнася по отправените до него сигнали и искания за издаване на заповеди по посочените текстове. Съгласно чл.214 т.3 от ЗУТ заповедите за премахване на незаконен строеж подлежат на съдебен контрол, но не и неиздаване на такива.

   Както вече се изложи, съдът е сезиран с искане да задължи административния орган да издаде индивидуален административен акт с правно основание чл.225а от ЗУТ. С оглед гореизложените правни съображения не са налице и фактически действия, които ответникът е длъжен да извърши, за да се приложи реда за защита на накърнени законни права и интереси на жалбоподателя, регламентиран в нормата на чл.256 АПК. В процесната хипотеза не се касае за правни действия, а дали да се произнесе със съответен акт е въпрос на самостоятелна преценка на контролния орган и израз на неговата оперативна самостоятелност. Съдът не разполага с правораздавателна компетентност в развиващото се производство да разпореди на ответника да формира волеизявление с желаното от оспорващата съдържание.

   Ето защо подадената молба следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а производството по делото да бъде прекратено.

   Водим от горното и на основание чл.159 ал.1 от АПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

   ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ молбата на Е.К.Н. ***, срещу неоснователни бездействия на Кмета на Община Каспичан, изразяващи се в неиздаване на заповеди по реда на чл.225а от ЗУТ във връзка с Констативен акт №3/30.05.2019 г. и Констативен акт №5/30.05.2019 г.

 ПРЕКРАТЯВА производството по адм.д.№361/2019 г. по описа на Административен съд град Шумен.

   Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщаването му на страните.

                     Административен съдия: /п/

Забележка: Определението  е обжалвано пред ВАС, оставено в сила с Определение № 13197/07.10.2017г. постановено по АД № 11487/2019г. по описа на ВАС, II-ро отделение. Влязло в законна сила на 07.10.2019г.