О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№681

гр.Шумен, 30.07.2019г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на тридесети юли две хиляди и деветнадесета година, в състав:

                                            Административен съдия: Христинка Димитрова

като разгледа докладваното от съдията АД № 292 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административно процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“ с ЕИК *****, седалище и адрес на управление ***, представляван от И.С.Ф., срещу Заповед № РД-165/17.05.2019г. на Кмета на община Никола Козлево. С обжалвания акт е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения“, собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства.

Жалбата е подадена чрез административния орган на 04.06.2019г. и е входирана в деловодството при община Н.Козлево с вх.№92-00-254/05.06.2019г. Съдът е констатирал, че административният орган не е изпълнил задължението си да комплектова постъпилата жалба с преписката по издаване на обжалвания акт и едва тогава да изпрати същата в съда, поради което с определение от 11.06.20189г. е изискал административната преписка.

В унисон с указанията на съда по делото е постъпило писмо рег.№ ДА-01-1918/17.06.2019г., към което са приложени писмени доказателства под опис.

След запознаване с обжалвания акт и административната преписка по неговото издаване, съдът е счел, че оспорващият не е обосновал наличие на правен интерес от оспорването, поради което с определение от 25.06.2019г. е оставил без движение жалбата с указания за изправяне на нередовностите по нея.

С уточнителна молба рег.№ ДА-01-2229/11.07.2019г. ЕТ “ИСМ 91 – И.С.“  - с.Каравелово представя Договор за  наем на земеделска земя вх.рег.номер 628/10.02.2017г. на Служба по вписванията – гр.Нови пазар; Договор за наем на земеделска земя вх.рег.номер 4674/09.11.2016г. на Служба по вписванията – гр.Нови пазар; Договор за наем на земеделска земя вх.рег.номер 3674/31.08.2016г. на Служба по вписванията – гр.Нови пазар; Договор за наем на земеделска земя вх.рег.номер 3702/01.09.2016г. на Служба по вписванията – гр.Нови пазар и пояснява, че Заповед № РД-165/17.05.2019г. на Кмета на община Никола Козлево не е обявена в регионален ежедневник и в указаните в акта места, каквато е процедурата, съгласно чл.63 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, поради което не успели да приготвят документите си за участие в търга. Счита, че по този начин е нарушено правото и законния интерес да участва в търга. Отправя искане за отмяна на заповедта и издаване на нова заповед за обявяване на търг, която да бъде разпространена по законосъобразен начин и да вземе участие в търга. Сочи, че от приложените договор за наем на земеделска земя е видно, че има сключени договори за наем на имоти, находящи се на територията на община Никола Козлево, от което произтичал и правният интерес на жалбоподателя.

Ответната страна изразява становище за недопустимост на оспорването поради просрочие на жалбата.

Съдът като съобрази аргументите, изложени от страните и представените по делото писмени доказателства, обсъдени поотделно и в тяхната съвкупност, приема за установено от фактическа страна следното:

С обжалваната Заповед № РД-165/17.05.2019г. на Кмета на община Никола Козлево, на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 57 по Протокол №6 от 25.04.2019г. на Общински съвет – Никола Козлево, е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения“, собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства; обявени са условията на търга и е утвърдена тръжната документация.

Съгласно Протокол за поставяне на Обява за провеждане на публичен търг, обявата е поставена чрез залепване на таблото за обяви в сградата на община Никола Козлево на 17.05.2019г.

Представена е разпечатка от интернет страницата на община Никола Козлево, съдържаща информация, че заповедта е качена на 17.05.2019г.

Заповедта е публикувана в местен ежедневник – вестник „Шуменска заря“ от 22.05.2019г.

Към преписката е представено Решение № 57 по Протокол №6 от 25.04.2019г. на Общински съвет – Никола Козлево, видно от което ОбС – Никола Козлево дава съгласие администрацията на община Никола Козлево да организира и проведе публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти, собственост на читалища и училища, подробно описани в Приложение към настоящото Решение.

Конкретните имоти за търг, обявен с процесната заповед, са посочени в списък, находящ се на л. 20 от делото.

При така установените факти и като извърши проверка досежно допустимостта на съдебното производство, Шуменският административен съд намира, че жалбата е подадена против акт, който не подлежи на оспорване и при липса на правен интерес от оспорване, поради което следва да бъде оставена без разглеждане, а съдебното производство да се прекрати, предвид следните съображения:

Предмет на оспорване с настоящата жалба е Заповед № РД-165/17.05.2019г. на Кмета на община Никола Козлево, с която на основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.61, ал.1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и в изпълнение на Решение № 57 по Протокол №6 от 25.04.2019г. на Общински съвет – Никола Козлево, е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения“, собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства; обявени са условията на търга и е утвърдена тръжната документация.

Положителна процесуална предпоставка за допустимост на съдебното производство, за която съдът следи служебно, е наличието на постановен административен акт, който подлежи на оспорване – чл.159, т.1 от АПК Съдът намира, че обжалваната заповед не съставлява акт, който подлежи на оспорване. Същата поставя началото на тръжната процедура и е волеизявление на органа, представляващо част от административното производство, поради което на основание чл.21, ал.5 от АПК не подлежи на самостоятелно оспорване. Когато съдът констатира, че актът не подлежи на оспорване, съгласно чл.159, т.1 от АПК подадената срещу него жалба до съда се оставя без разглеждане, а образуваното съдебно производство следва да се прекрати.

Наред с това, налице е основание за оставяне на жалбата без разглеждане и прекратяване на производството и съгласно чл.159, т.4 от АПК, тъй като жалбата е подадена при липса на правен интерес от оспорването.

 С разпоредбата на чл.120, ал.2 от Конституцията на РБ е приета обща клауза за обжалваемост пред съдилищата на всички административни актове, с които се засягат права и законни интереси на граждани и юридически лица, освен изключените със закон. Задължително конституционно условие е обжалваният акт да засяга лицето, което го атакува. Административният акт засяга граждани или юридически лица, когато нарушава или застрашава техни права или законни интереси. В решение №21/26.10.1995г. по конституционно дело № 18/1995г. Конституционният съд указва, че „засегнати“ са лицата, носители на материалноправни последици от решаването на спора и в чиято правна сфера рефлектира неблагоприятно порочният административен акт. В този смисъл негативно засягане е всяка правна последица от акта, състояща се в прекратяване или ограничаване на съществуващи субективни права; създаване на нови или разширяване на съществуващи правни задължения, както и хипотезите на невъзможност за упражняване на субективни права, за които законът предвижда издаването на административния акт. В съответствие с конституционната норма и задължителното ѝ тълкуване съгласно чл.147, ал.1 от АПК право да оспорват административния акт имат гражданите и организациите, чиито права, свободи или законни интереси са нарушени или застрашени от него или за които той поражда задължения. Ако актът не засяга техни права, свободи или законен интерес или не поражда задължения, обжалването му пред съда е недопустимо. В този смисъл наличието на правен интерес за оспорващия е посочен в чл.159, т.4 от АПК като задължителна процесуална предпоставка за образуването и развитието на съдебното производство, а за наличието на тази предпоставка съдът трябва да следи служебно. За да е налице пряк интерес, е необходимо със самата отмяна на оспорения административен акт непосредствено да се отстрани настъпилата или настъпващата щета от изпълнението на административния акт, да е налице действително и незабавно удовлетворяване на лицето.

В конкретния случай не се установява по отношение на някой от имотите за търг, обявен с обжалваната заповед, да е налице договор за наем на земеделска земя, в каквато насока са твърденията на оспорващия, изложени в подадената жалба. С оглед на това административният акт не засяга пряко права и законни интереси на жалбоподателя, респективно неговата отмяна няма да доведе до удовлетворяване на неговия интерес. В този смисъл заявеният от жалбоподателя правен интерес за оспорване на заповедта не е пряк и непосредствен, а опосреден от неговите твърдения досежно наличието на съществени нарушения при издаване и разгласяване на заповедта, които са станали пречка за подаване на документи за участие в търга. В административния процес правото на жалба зависи от въздействието, което административният акт оказва върху правната сфера на лицата. Оспорването следва да цели премахване на неблагоприятните правни последици, които актът поражда за оспорващия, респективно към предотвратяване възникването на неблагоприятни последици за него. На преценка подлежи наличието на негативен правопроменящ, правопрекратяващ или правопогасяващ ефект спрямо конкретен субект. В случая нито една от тези предпоставки не е налице. Заповедта за откриване на процедурата не поражда непосредствено правни последици за потенциалните кандидати за участие в търга, а представлява само една правна възможност за последните, поради което с отмяната и́ не би могъл да настъпи непосредствено благоприятен ефект за жалбоподателя.

По изложените съображения съдът приема, че жалбата против Заповед № РД-165/17.05.2019г. на Кмета на община Никола Козлево, с която е открита процедура по провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на имоти с начин на трайно ползване „ниви и трайни насаждения“, собственост на читалища, закрити училища и училища без училищни настоятелства; обявени са условията на търга и е утвърдена тръжната документация, е недопустима като подадена от лице без правен интерес от обжалване и срещу акт, който не подлежи на съдебно оспорване, поради което същата следва да се остави без разглеждане, а съдебното производство следва да бъде прекратено.

Водим от горното и на основание чл.159, т.1 и т.4 от АПК Шуменският административен съд 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ЕТ „ИСМ 91 – И.С.“ с ЕИК *****, седалище и адрес на управление ***, представляван от И.С.Ф., срещу Заповед № РД-165/17.05.2019г. на Кмета на община Никола Козлево.

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 292 по описа за 2019г. на Административен съд – Шумен.

          Определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                      Административен съдия: /п/

 

 

Забележка: Решението обжалвано пред ВАС. Изпратено с изходящ № 448/27.08.2019г.