О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

№ 679

гр.Шумен, 26.07.2019г.

Административен съд - град Шумен, в закрито заседание на двадесет и шести юли две хиляди и деветнадесета година, в следния състав:                                                           

                                      Административен съдия:Кремена Борисова

като разгледа докладваното от административен съдия Кр.Борисова АД № 241 по описа за 2019г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

   Производство по реда на чл.145 от АПК във вр. с чл.215 от ЗУТ, образувано по жалба на М.Х.Х. с ЕГН ********** ***,срещу Заповед№793/17.04.2019год. на Зам.кмет на Община-Върбица, с която на основание чл.&8 ал.4 от ЗУТ е одобрен Проект за  изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация   /ПР/,одобрен със Заповед№50/1987год., в обхват УПИ VII-246 и съседните му УПИ ,кв.48 по плана на с.Бяла река,Община Върбица.

С определение от 28.05.2019г. съдът е оставил жалбата без движение на основание чл.158 ал.1 от АПК, тъй като същата не отговаря на изискванията на чл.150, ал.1, т. 6 и т.7,чл.150 ал.2  и чл.151, т.3 и т.4 от АПК и е дал 7-дневен срок на оспорващия да отстрани тези нередовности. Съобщението за оставяне на жалбата без движение е получено лично от жалбоподателя М.Х.Х. на 20.06.2019г., но в дадения от съда  7 - дневен срок, който е изтекъл на 27.06.2019г.-четвъртък, работен ден, констатираните по жалбата нередовности не са отстранени.

           Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основанията на чл.158 ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело, поради което

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И  :

 ОСТАВЯ  БЕЗ  РАЗГЛЕЖДАНЕ   жалбата на М.Х.Х. с ЕГН ********** ***,срещу Заповед№793/17.04.2019год. на Зам.кмет на Община-Върбица, с която на основание чл.&8 ал.4 от ЗУТ е одобрен Проект за  изменение на Подробен устройствен план /ПУП/- План за регулация   /ПР/,одобрен със Заповед№50/1987год., в обхват УПИ VII-246 и съседните му УПИ ,кв.48 по плана на с.Бяла река,Община Върбица.

 ПРЕКРАТЯВА ПРОИЗВОДСТВОТО по административно дело № 241/2019год.  по описа на Шуменския административен съд.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок от връчването му на страните.

Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                                  Административен съдия:/п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.