Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

144

град Шумен, 26.07.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на втори юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                   Административен съдия: Кремена Борисова

при участието на секретаря В.Русева, като разгледа докладваното от административния съдия АД № 169 по описа за 2019 година на Административен съд – гр.Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

    Производство по реда на чл.145 и сл. от АПК във вр. с чл.211 и сл. от ЗМВР във вр. с чл.19 ал.2 от ЗИНЗС, образувано по жалба от С.А.Б. *** против Заповед №Л-86 от 13.03.2019год. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна за налагане на основание чл.16а ал.2 т.5 предложение трето от ЗИНЗС и чл.19 ал.2 от ЗИНЗС,чл.194 ал.2 т.2 във вр. с чл.199 ал.1 т.6 предложения 1,2,3,4 вр. с чл.197 ал.1 т.2 от ЗМВР,при спазване изискванията на чл.195 ал.1 и чл.206 ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМВР на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца.

В жалбата се релевират доводи за незаконосъобразност на обжалваната заповед при наличие на отменителните основания по смисъла на чл.146 т.3,т.4 и т.5 от АПК,като постановена при съществено нарушение на административно производствените правила,в нарушение на материалния закон и при несъответствие с целта на закона.В жалбата се излага,че оспорената заповед е издадена  при съществени нарушения на административно производствените правила и по-специално в нарушение разпоредбата на чл.207 ал.4 от АПК,както и при неизясняване на всички релевантни за спора факти и обстоятелства ,от значение за правилното решаване на казуса,в нарушение на чл.35 и чл.36 от АПК и чл.206 ал.4 от ЗМВР.Релевира се довод за издаване на заповедта в нарушение на материалния закон,доколкото оспорващата твърди,че не е извършила нарушенията на служебната дисциплина,за които е била наказана.На следващо място,счита наложеното й наказание в максимално предвидения в закона срок за явно несправедливо,както и че при определянето му не са взети предвид тежестта на твърдяните нарушения и настъпилите от тях последици,нито обстоятелствата,при които същите са били извършени.Релевира довод и за несъобразяване на оспорената заповед с целта на ЗМВР.В депозирани по делото писмени бележки с рег.№ДА-01-2203 от 10.07.2019год. по описа на ШАдмС,  в допълнение към подробно изложените в жалбата доводи,излага и подробни съображения за несъразмерност на наложеното наказание,в нарушение на разпоредбата на чл.6 от АПК. Въз основа на изложените аргументи отправя искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна. Претендира присъждане на сторените деловодни разноски,за което прилага списък.В съдебно заседание оспорващата лично и чрез процесуалния си представител-адв. Т.Д. поддържа изцяло депозираната жалба по наведените в нея отменителни основания.

Ответната страна – Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията“ /ОСИН/-гр.Варна, представляван в съдебно заседание от ст.юрисконсулт С.С., оспорва жалбата като неоснователна. Сочи, че атакуваният административен акт е издаден от компетентен орган, в законоустановената форма и при наличие на всички законоизискуеми реквизити,при спазване на административно-производствените правила , при наличие на посоченото в него материално – правно основание и в съответствие с целта на закона. В представени по делото писмен отговор с рег.№ДА-01-1302 от 22.04.2019год. и  писмена защита с рег.№ДА-01-2180 от 08.07.2019год. по описа на ШАдмС поддържа и доразвива становището си за законосъобразност на оспорената заповед. Моли за постановяване на  решение, с което жалбата да бъде отхвърленакато неоснователна. Претендира присъждане  в полза на ГДИН на разноски,съставляващи юристконсултско възнаграждение.

Шуменският административен съд, преценявайки събраните по делото доказателства поотделно и в тяхната съвкупност, намира за установено от фактическа страна следното:

С.А.Б.  е назначена на длъжност „Инспектор V-та степен „  в Пробационна служба-звено Велики Преслав към сектор „Пробация“ II-ра категория  при ОСИН-Шумен,с присъдена категория-Г-Инспектор III-та степен“  със Заповед№ЧР-05-039 от 25.01.2013год. на министъра на правосъдието,на която длъжност встъпила на 12.03.2013год. съгласно прил. Акто за встъпване в дължност /л.156/.Със заповед№Л-3432 от 19.07.2017год. на главния директор на ГДИН е преназначена на длъжност „Инспектор VI-та степен“ в Пробационно служба-звено Велики Преслав към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ /РСИН/-Шумен II-ра категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна,която длъжност заема към момента на постановяване на обжалваната заповед (датата на изготвяне на кадрова справка рег.№1654 от 16.04.2019год.. – лист 67). По време на службата инспектор Б. не е получавала отличия и награди и не са й налагани дисциплинарни наказания.Видно от прил.кадрова справка и карти за оценка /л.67,от л.90 до л.105/,оценявана е съгласно Правилата за условията и реда за формиране и изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в ГДИН и териториалните служби  в следните периоди: от 01.01.2017г. до 31.05.2017г.-оценка 4.73, от 01.06.2017г. до 31.10.2017г.-оценка 4.73, от 01.01.2018г. до 31.05.2018г.-оценка 4.74 и  от 01.06.2018г. до 31.10.2018г.-оценка 4.69.

Видно от прил. по делото Заповед№Л-41 от 28.01.2019год. на Началник на ОСИН-Варна  /л.145/ на главен инспектор К.Р.А.-началник на РСИН-Шумен е разрешено ползването на един ден платен годишен отпуск на 01.02.2019год.,а съгласно прил. заповед№Л-128 от 09.01.2019год. на Главен директор на ГДИН /л.146/,същата е била командирована за участие в обучение по организацията на работата при прилагане на електронното наблюдение на правонарушителите за периода от 30.01.2019г. до 31.01.2018г. в с.Арбанаси,като в периода на отсъсътвието й съгласно заповед№Л-18 от 28.01.2019г. на главен инспектор-началник на РСИН-Шумен същата е била замествата от Б.Г.С.-инспектор-V-та степен в ПС-звено Шумен при РСИН-Шумен.

Повод за иницииране на дисциплинарната проверка е постъпила  докладна записка с вх.№665/12.02.2019год. по описа на ОСИН-Варна /л.24/,с която гл.инспектор К.А.-началник на РСИН-Шумен уведомила Началника на Областна служба «Изпълнение на наказанията»-Варна за извършени нарушения на служебната дисциплина он инспектор С.А.Б..Началникът на ОСИН-Варна ,с резолюция от 18.02.2018год. върху сезиращия документ възложил на гл.инспектор К.А.-началник на РСИН-Шумен да извърши проверка и да събере доказателства  за наличието на дисциплинарно нарушение.

В рамките на проверката, съгласно прил. протокол  от 22.02.2019г./л.32/ с вх.№159/25.02.2019г. по описа на РСИН-Шумен инспектор инж.И.С.М.-инспектор информационни технологии в РСИН Шумен извършил по разпореждане на началника на РСИН-Шумен сваляне на записите от камери 2 и 6 на DVR 3,касаещи събития от 30.01.2019г. за времето от 8.38 до 17.00ч. и от камери 2 и 6 на DVR 3,касаещи събития от 31.01.2019г. и 01.02.2019г. за времето от 8.20 до 17.00ч.. Началникът на РСИН-Шумен извършил преглед на оптичните носители, съдържащи информация от охранителните камери в РСИН-Шумен във връзка с възложената му проверка за извършени от С.Б. дисциплинарни нарушения, за което е съставен Протокол от извършен преглед на записи от охранителни камери в РСИН-Шумен с рег.№382/25.02.2019год. по описа на РСИН-Шумен (л.33). В т.1 от съставения Протокол, въз основа на прегледа на видеозаписи от камери№2 и №6 на DVD-3 на РСИН-Шумен от 30.01.2019г. в часовия пояс от 8.30 до 17.00ч. е отразена констатация,че на 30.01.2019г. в 8.43ч. С.Б. *** в двора на сградата на РСИН-Шумен със собствения си лек автомобил- МПС-марка Фолксваген,паркирала колата си в двора на службата  се отправила към входа на сградата.На същата дата в 16.54ч. Б. излязла от сграта на РСИН-Шумен и в 16.55ч. напуснала двора на службата с автомобила си.В т.2 от Протокола ,въз основа на преглед на видеозаписи от камери№2 и №6 на DVR-3 от 31.01.2019г. в часови пояс от 8.20 до 17.00ч. е отразена констатация,че  в 12.52ч. инсп.Б. излиза от вратата на сградата на РСИН-Шумен и се отправя към изхода,излизайки пеша през порталната врата на ул.Дунав.В 12.52ч. влиза откъм ул.Дунав през порталната врата в вора на службата,където престоява 9 минути и в 13.01ч. се отправя към паркинга в двора на службата и в 13.02ч. напуска двора на службата излизайки на ул.Дунав,потегляйки в собствения на друг служител на РСИН-Шумен червен автомобил.В 14.24ч. в двора на сградата на РСИН-Шумен влязъл въпросният червен автомобил, а след една минута-в 14.25ч. Б. влязла през входната врата на сграта на РСИН-Шумен.В 15.53ч. инсп.Б. излязла от сградата на службата,отправила се към паркинга в двора и в 15.54ч. напуснала с личния си автомобил двора на службата,излизайки през порталната врата на ул.Дунав. В т.3 от Протокола ,въз основа на преглед на видеозаписи от камери№2 и №6 на DVR-3 от 01.02.2019г. в часови пояс от 8.20 до 17.00ч. е отразена констатация,че на 01.02.2019г. в 15.46ч. инсп.Б. излязла от входната врата на сградата на РСИН-Шумен и в 15.47ч. напуснала двора на сградата с личния си автомобил през изхода на двора на службата.Няма последващо регистрирано от камерата влизане на Б. *** до 17.00ч. на същия ден.

На 26.02.2019г. на Б. е връчена писмена покана с рег.№2/26.02.2019год. за даване на писмени обяснения във връзка с констатираните извършени от нея нарушения на дати 30.01.2019г.,31.01.2019г. и 01.02.2019г. /л.50/.В писмено обяснение рег.№ 179/01.03.2019г.(л.49) оспорващата заявила,че не е ясно как проверяващия е констатирал извършените от нея нарушения,както и че на посочените в поканата дати е изпълнявала служебните си задължения и не е нарушавала трудовата дисциплина.

Със справка рег. №422 от 05.03.2019г. по описа на РСИН-Шумен (л.13)  с вх.№530/06.03.2019г. по описа на ОСИН-Варна ,резултатите от възложената проверка са докладвани от гл.инспектор К.А.-началник на РСИН-Шумен на  възложилшия проверката-началника на ОСИН-Варна.Видно от прил. протокол с рег.№5/05.03.2019г. /л.54/, оспорващата е запозната със справката   и доказателствата към нея /вкл. са били изгледани записите от камери№2 и №6 на DVR-3 в РСИН-Шумен/ на 05.03.2019год.,но отказала да подпише предявената й справка,който отказ е удостоверен в протокола с подписите на двамата свидетели,присъствали при запознаването й.

Констатациите, установени в хода на извършената проверка са обективирани в Справка с рег.№422/05.03.2019год. по описа на РСИН-Шумен /вх.№530 от 06.03.2019г. по описа на ОСИН-Варна/-л.13,от която се установява,че при преглед на виедокамери№2 и №6 на DVD-3 в РСИН-Шумен, охранявящи входа на службата са извършени следните нарушения на установеното работно време в ГДИН и териториалните й служби за служителите,работещи на ненормиран работен ден:1.На 30.01.2019г. е регистрирано закъснение на инсп.Б. ,като същата е влязла в сгрладата на РСИН-Шумен в 08.43часа,или 13 минути след началото на работното време,което е от 08.30часа; 2.На 30.01.2019г. инсп.Б. преждевременно е напуснала работа,като това е извършила в 16.54часа,или шест минути преди края на работното време-17.00часа; 3.На 31.01.2019г. Б. не е уплътнила работното си време в рамките на 1 час и 55 минути,тъй като видно от записите на камери№2 и №6 напуска сградата на РСИН-Шумен в 12.02ч. за обедна почивка от половин час и се връща в 12.52часа,престоява около 9 минути в двора на РС,след което в 13.02ч. се качва в лек автомобил в червен цвят-личен на друг служител на РСИН-Шумен и с него напуска сградата на РСИН-Шумен,като се завръща в 14.25ч. със същия автомобил; 4.На 31.01.2019г. инсп.Б. преждевременно е напуснала работа,като това е извършила в 15.54часа или 1 час и 6 минути преди края на работното време-17.00часа; 5.На 01.02.2019г. инсп.Б. преждевременно напуснала работа,като видно от камери №2 и №6 е извършила това в 15.46ч. или 1 час и 14 минути преди края на работното време-17.00ч..Горепосочените действия оспорващата извършила без разрешението на прекия си ръководител-началника на РСИН-Шумен-гл.инсп.К.А.а или на зместващия го по време на командироване служител-инсп.Б.С., което представлява нарушение на служебната дисциплина  по смисъла на чл.194 ал.2 т.2 от ЗМВР във вр. с чл.199 ал.1 т.6 предл.1,2,3,4 от ЗМВР-системно неспазване на реда в службата,закъснение,преждевременно напускане на работа,неуплътняване на работното време.Направено е предложение началникът на ОСИН-Варна да наложи  дисциплинарно наказание на служителя «писмено предупреждение» за срок от 6 месеца. 

Началникът на ОСИН-Варна отправил писмена Покана за даване на обяснения №992 от 06.03.2019год. към инсп.С.Б., връчена на служителя на 06.03.2019г. (л.21-22),които да представи в деловодството на РСИН-Шумен до 17.00ч. на 07.03.2019год..Видно от прил. протокол№552/08.03.2019год. (20),след изтичане на посочения срок,писмени обяснения не са постъпили.

Въз основа на материалите, събрани в хода на проверките и констатациите, отразени в справка № 422 от 05.03.2019г. по описа наРСИН-Шумен,Началникът на ОСИН-Варна с оспорената в настоящото производство заповед № 86 от 13.03.2019г. наложил на С.А.Б.  дисциплинарно наказание «писмено предупреждение» за срок от шест месеца, за това, че 1.На 30.01.2019год. е регистрирано закъснение на инсп.Б.,като видно от камера№2 и №6  на DVR-3 в РСИН-Шумен,същата е влязла в сградата на РСИН Шумен в 08.43часа,или 13 минути след началото на работното време,което е от 08.30часа; 2.На 30.01.2019год. инсп.Б. преждевременно е напуснала работа,като видно от камери№2 и №6 на DVR-3 това е извършила в 16.54часа,или 6 минути преди края на работното време-17.00часа; 3.На 31.01.2019г. инсп.Б. не е уплътнила работното си време в рамките на 1 час и 55 минути-видно от записите на камери№2 и №6 на DVR-3 в РСИН-Шумен напуска сградата на РСИН-Шумен в 12.02.часа за обедна почивка от половин час и се завръща в 12.52часа,престоява около 9 минути в двора на районната служба,след което в 13.02 часа се качва в лек автомобил-червен на цвят-личен на друг служител на РСИН-Шумен и с него напуска двора на сградага на РСИН-Шумен,като се завръща в 14.25часа; 4.На 31.01.2019год. инсп.Б. преждевременно напуснала работа,като видно от камери№2 и №6 на DVR-3 това е извършила в 15.54часа или 1час и 6 минути преди края на работното време-17.00часа; 5.На 01.02.2019г. инсп.Б. преждевременно напуснала работа,като видно от камери№2 и №6 на DVR-3 това е извършила в 15.46 часа ,или 1 час и 14 минути преди края на работното време-17.00часа - нарушение на служебната дисциплина по смисъла на чл.194 ал.2 т.2 от ЗМВР във вр. с чл.199 ал.1 т.6 предл.1,2,3,4 от ЗМВР-системно неспазване на реда в службата,закъснение,преждевременно напускане на работа,неуплътняване на работното време,за което се предвижда наказание «писмено предупруждение».Заповедта е връчена на служителя на 14.03.2019г. (л.11).

Настоящата жалба е подадена на 25.03.2019г., видно от положения върху същата вх.№667/25.03.2019год. по описа на ОС»ИН»-Варна.

 Като част от административната преписка по делото са приобщени писмените доказателства, събрани в хода на проверката. По искане на страните са разпитани в качеството им на свидетели С.Б.-съпруг на оспорващата,Б.Г.С.,определена за заместващ началника на РСИН-Шумен в периода,в който са констатирани нарушенията,Л.С.Д.-надзирател в Ареста в РСИН-Шумен и Ю.И.Х.-надзирател в Ареста в РСИН-Шумен ,изпълняващ служебните си задължения на пост 2 на КПП в Пробационна служба към РСИН-Шумен.

В открито съдебно заседание, в присъствието на оспорващия, процесуалните представители на оспорващия и ответната страна  е извършен оглед на приобщени по делото веществени доказателства – магнитен носител Диск ,съдържащ записи от видеокамери№2 и №6 за процесните дати-30.01.2019г.,31.01.2019г. и 01.02.2019г.,снети и съхраняване в РСИН-Шумен и Диск,съдържащ видеозаписи от видеокамери №5 и №9 за процесната дата 31.01.2019г. за времеви интервал от 15.30ч. до 15.50ч.,позиционирани в коридора на ет.2 в сградата на РСИН-Шумен.

При прегледа на видеозаписите от камери№2 и №6 от първия диск, за процесните дати-30.01.2019г.,31.01.2019г. и 01.02.2019г.,снети и съхраняване в РСИН-Шумен, съдържащи се в директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ - НАРУШЕНИЯ, поддиректория 30.01.2019г.  се констатира следното:

1.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130084259_20190130084356_4428064,

файлът е от дата 30.01.2019г. с начало 08:42:59ч., камера 2. В 08:43:02 ч. в двора на РСИН –Шумен влиза бял  лек автомобил, на който не може точно да бъдат идентифицирани марката и регистрационния му номер. Автомобилът преминава покрай камерата, след което излиза от обсега на камерата в 08:43:10ч. В 08:43:35ч. в обсега на камерата се появява силует на жена в гръб, лицето на която не може да бъде идентифицирано. В 08:43:44ч. същата влиза през входната врата в сградата на РСИН –Шумен. Файлът приключва в 08:43:56ч.

На зададени от съда уточняващи въпроси,процесуалният представител на ответната страна разпозна лицето на записа,като потвърди,че същото е жалбоподателката С.Б.,а последната заяви,че автомобилът на записа е нейният личен автомобил марка „Фолксваген Поло“ с рег.№ *****

2.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130084308_20190130084356_4438953, файл с дата 30.01.2019г. с начало 08:43:08ч., камера 2. В началото на записа се визуализира пространството пред входна плъзгаща се врата на РСИН гр.Шумен. В 08:43:35 ч. в обсега на камерата влиза жена, заснета в гръб, която се приближава към входа на РСИН и в 08:43:45ч. същата влиза във входа на сградата. Файлът приключва в 08:43:56ч.

Лицето,заснето на записа бе разпознато от процисуалния представител на ответната страна като жалбоподателката Б..

3.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130165351_20190130165412_7696822,файл с дата 30.01.2019г. камера 2, с времеви диапазон от 16:53:51ч. до 16:54:12ч. В 16:53:54ч. в обсега на камерата е заснето лице, което излиза от входа на РСИН – Шумен и се приближава към камерата. В обсега на камерата се вижда и се разпознава жалбоподателката, която в 16:54:02ч. излиза от обсега на камерата. Файлът приключва в 16:54:12ч.

4.Vynshni_Camera2_DVR3_20190130165438_20190130165520_7702766, файл с дата 30.01.2019г. камера 2, с времеви диапазон от 16:54:38ч. до 16:55:20ч. В 16:54:42ч. в обсега на камерата се вижда личният автомобил на жалбоподателката, бял автомобил, марка VW. Не се вижда лицето, управляващо автомобила. Регистрационният номер на автомобила не може да бъде идентифициран, но жалбоподателката не отрича, че това е нейния личен автомобил, който в 16:54:56 ч. напуска  през плъзгаща се входна врата района на РСИН, завивайки надясно. Файлът приключва в 16:55:20ч.

5.Vynshni_Camera6_DVR3_20190130084306_20190130084324_7868438,файл с дата 30.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 08:43:06ч. до 08:43:24ч. Камера 6 визуализира пространството обозначено като паркинг на РСИН –Шумен. В 08:43:08ч. в обсега на камерата навлиза личният автомобил на жалбоподателката, бял на цвят, марка VW, на който не може да бъде идентифициран регистрационния номер, но оспорващата не отрича, че това е нейният автомобил. Същият паркира на паркинга в близост до лявостоящ червен лек автомобил в 08:43:12ч. В 08:43:17ч. от лекия автомобил от лява предна врата излиза жена, която не може да се идентифицира. Същата отваря задна лява врата на белия автомобил.  Файлът приключва в 08:43:24ч.

6.Vynshni_Camera6_DVR3_20190130165405_20190130165448_8556275,файл с дата 30.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 16:54:05ч. до 16:54:48ч. В 16:54:05ч. в обсега на камерата се появява жалбоподателката, която се приближава към личния си автомобил, паркиран на паркинга. Жалбоподателката не отрича, че жената в обсега на камерата е именно тя. В 16:54:17ч. същата се позиционира на предна лява седалка, на шофьорското място на автомобила. Привежда същия в движение и в 16:54:38ч. напуска  паркинга, който е в обсега на камера №6. Файлът приключва в 16:54:48ч.

При преглед на файловете от поддиректория 31.01.2019г. на директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ – НАРУШЕНИЯ се констатира следното:

 1.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131120204_20190131120220_7614455, файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:02:04ч. до 12:02:20ч. В 12:02:06ч. в обсега на камерата се забелязват две лица - мъж и жена, които в 12:02:09ч. напускат през външна входна врата двора на РСИН.  Същите не могат да бъдат идентифицирани от разстоянието, от което са  заснети. Файлът приключва в 12:02:20ч.

2.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125225_20190131125244_7747850, файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:52:25ч. до 12:52:44ч.  В 12:52:28ч. през външната входна врата за пешеходци в района на РСИН влизат две жени, разпознати от процесуалния представител на ответника като инсп.Д. и инсп. Б., които в 12:52:32ч. влизат във входа на сградата на РСИН-Шумен. Файлът приключва в 12:52:44ч.

3.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125531_20190131125545_7752671,файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:55:31ч. до 12:55:45 ч. В 12:55:33ч. от входа на РСИН излизат две жени. Същите са разпознати  от процесуалния представител на ответника едната като жалбоподателката, а другата като инсп.Д.. Двете жени спират в непосредствена близост до входа на сградата.  Файлът приключва в 12:55:45 ч.

4.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125731_20190131125757_7759379,файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:57:31ч. до 12:57:57ч.   В 12:57:31ч. в обсега на камерата са жалбоподателката и втора жена, разпозната от процесуалния представител на ответника като инсп.Д., служител в РСИН. Същите преминават през пространството в обсега на камерата, локализиращо входа на сградата и се отправят надясно. Същите престояват в района непосредствено до входа за автомобили на РСИН до 12:57:57ч., когато приключва записа на файла.

5.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125812_20190131125823_7763216,  файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:58:12ч. до 12:58:23ч.   В 12:58:13ч. в обсега на камерата се забелязват отново жалбоподателката и служител на РСИН, разпозната от процесуалния представител на ответника като инсп.Д., които разговарят. Същите са в непосредствена близост до спрян в района до вход за автомобили лек автомобил, който не може да бъде идентифициран като марка и регистрационен номер. Двете престояват в този район до 12:58:23ч., когато приключва записа на файла. 

6.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131125959_20190131130044_7770845, Е файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 12:59:59ч. до 13:00:44ч.   В 13:00:01ч. в обсега на камерата, в двора пред сградата на РСИН, в непосредствена близост до входа за автомобили се идентифицират жалбоподателката и инсп.Д., служител в РСИН. В 13:00:16ч. жалбоподателката се отправя към входа на сградата, изчаква инсп.Д., двете разговарят. В 13:00:28ч. същите се отправят към входа на РСИН, но престояват все още в двора в непосредствена близост до входа до 13:00:44ч., когато приключва записът на файла.

7.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131130137_20190131130159_7776882,  файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 13:01:37ч. до 13:01:59ч.В 13:01:37ч. в обсега на камерата се локализират три лица, жени, едната от които е жалбоподателката, другата е инсп. Д., които стоят в непосредствена близост до входа на РСИН. Третата жена е разпозната от процесуалния представител на ответника като инсп.Т., също служител на РСИН. На записа ясно се различават образите на трите лица, между които най-отзад върви жалбоподателката. Същите се придвижват покрай камерата и в 13:01:49ч. излизат от обсега на камерата. Файлът приключва в 13:01:59 ч.

8.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131130240_20190131130253_7782420,файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 13:02:40ч. до 13:02:53ч..В 13:02:40ч. в обсега на камерата влиза излизащ от двора на РСИН червен лек автомобил, на който не могат категорично да бъдат идентифицирани марка и регистрационен номер, освен че е с шуменска регистрация. В 13:02:44ч. напуска района на РСИН. Файлът приключва в 13:02:53 ч.

9.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131142415_20190131142432_7905910,  файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 14:24:15ч. до 14:24:32ч..В 14:24:16ч. в обсега на камерата попада същия червен автомобил, който влиза в района на РСИН през входната врата. Марката на червения автомобил е „Опел“, но не може да се идентифицира регистрационния му номер, както и не се вижда лицето, управляващо лекия автомобил.  В 14:24:22ч. автомобилът   излиза  от обсега на камерата. Файлът приключва в 14:24:32 ч.

10.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131142525_20190131142544_7914693,файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 14:25:25ч. до 14:25:44ч..В 14:25:25ч. в обсега на камерата се вижда в гръб жалбоподателката,( същата не отрича, че е на записа) ,която се отправя към входа на сградата. След нея се движи инсп. Т.. В 14:25:35ч. жалбоподателката влиза през входната врата на сградата на РСИН. След нея влиза инсп. Т.. Файлът приключва в 14:25:45ч.

11.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131155356_20190131155414_7995064,файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:53:56ч. до 15:54:14ч..В 15:53:57ч. от входа на РСИН излиза жалбоподателката, която се приближава към камерата, ясно се различава лицето й. В 15:54:05ч. същата излиза от обсега  на камерата. Файлът приключва в 15:54:14 ч.

12.Vynshni_Camera2_DVR3_20190131155451_20190131155507_7999822,файл с дата 31.01.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:54:51ч. до 15:55:07ч..В 15:54:51ч. в обсега на камерата се появява личния автомобил на  жалбоподателката (жалбоподателката не оспорва, че тя управлява  автомобила),  който  в  15:54:54ч. напуска района на РСИН- Шумен. Файлът приключва в 15:55:07 ч.

13.Vynshni_Camera6_DVR3_20190131142409_20190131142437_8899539,файл с дата 31.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 14:24:09ч. до 14:24:27ч..В 14:24:09ч. в обсега на камера 6 се вижда паркирания на паркинга личен автомобил на жалбоподателката. В 14:24:23ч. на паркинга се поява червен автомобил марка „Опел“, на който обаче регистрационният номер не може да бъде идентифициран. Същият паркира от лява страна в близост до паркирания на паркинга личен автомобил на жалбоподателката. В 14:24:35ч. от червения автомобил излизат две лица, които не могат да бъдат идентифицирани. Файлът приключва в 14:24:37 ч.

14.Vynshni_Camera6_DVR3_20190131142423_20190131142532_8916075,файл с дата 31.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 14:24:23ч. до 14:25:32ч..В 14:24:23ч. на паркинга в непосредствена близост до паркирания личен автомобил на жалбоподателката паркира червен автомобил марка „Опел“, с регистрационен номер, който не може да бъде идентифициран. В 14:24:35 ч. от автомобила слизат  три лица. В обсега на камерата ясно се вижда, че едно от лицата е жалбоподателката,  другото лице е инсп.Д.. Жалбоподателката  уточнява, че въпросният автомобил е на инсп.Т., която го е управлявала. Жалбоподателката се приближава до задна лява врата откъдето взема торбичка, която оставя в собствения си автомобил. Ясно се различава лицето на жалбоподателката. В 14:25:20ч. същата напуска обсега на камерата. Файлът приключва в 14:25:32 ч.

15.Vynshni_Camera6_DVR3_20190131155407_20190131155447_8949163,файл с дата 31.01.2019г. камера 6, времеви диапазон от 15:54:07ч. до 15:54:47ч..В 15:54:07ч. на паркинга се виждат паркирани непосредствено един до друг личния автомобил на жалбоподателката и личния автомобил на инсп. Т.. В 15:54:10 ч. в обсега на камерата се появява жалбоподателката, която се приближава към личния си автомобил Фолксваген, бял на цвят. В 15:54:17ч. същата заема мястото на шофьора в личния си автомобил, след което го привежда в движение.  Файлът приключва в 15:54:47 ч.

При преглед на файловете от поддиректория 01.02.2019г. на директория КРАТКИ ФАЙЛОВЕ – НАРУШЕНИЯ. се констатира следното:

1.Vynshni_Camera2_DVR3_20190201154558_20190201154620_13503177,файл с дата 01.02.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:45:58ч. до 15:46:20ч..В 15:45:58ч. от входа на сградата излиза жалбоподателката, ясно се различава лицето й, което попада в обсега на камерата. В 15:46:12ч. същата излиза от обсега на камерата. Файлът приключва в 15:46:20 ч.

2.Vynshni_Camera2_DVR3_20190201154645_20190201154745_13526296,файл с дата 01.02.2019г. камера 2, времеви диапазон от 15:46:45ч. до 15:47:45ч..В 15:47:28ч. в обсега на камерата се вижда личния автомобил на жалбоподателката, който в 15:47:36ч. напуска района на РСИН. Край на файла в 15:47:45ч.

3.Vynshni_Camera6_DVR3_20190201154612_20190201154719_1471963, файл с дата 01.02.2019г. камера 6, времеви диапазон от 15:46:12ч. до 15:47:19ч..В 15:46:15ч. в обсега на камерите на паркинга на РСИН се появява жалбоподателката заснета в гръб, която се приближава към личния си автомобил. Носи торбичка в лявата си ръка. Приближава се до личния си автомобил, оставя на задната седалка багажът който носи, след което заема мястото на шофьора и привежда автомобила в движение.  Файлът приключва в 15:46:20 ч.

        При прегледа на втория диск,съдържащ видеозаписи от видеокамери №5 и №9 за процесната дата 31.01.2019г. за времеви интервал от 15.30ч. до 15.50ч.,позиционирани в коридора на ет.2 в сградата на РСИН-Шумен     се констатира следното:

2.      Karе Koridori_Camera5_DVR2_20190131154048_20190131154112_13315057,

камера 5, времеви интервал 15:40:48ч. до 15:41:12ч. Периметърът на камерата обхваща ет. 2 от сградата на РСИН-Шумен, на който са позиционирани кабинетите на пробационните инспектори. В обсега на камерата от 15:40:52ч. до 15:41:02ч. се вижда жалбоподателката С.Б., която преминава покрай кабинета на  Б.С. и излиза от обсега на камерата.

3.      Kare i Koridori_Camera5_DVR2_20190131154153_20190131154216_13326492,

камера 5, времеви интервал 15:41:53ч. до 15:42:16ч. Периметърът на камерата обхваща ет. 2 от сградата на РСИН-Шумен, на който са позиционирани кабинетите на пробационните инспектори. В 15:41:54ч. в обсега на камерата е жалбоподателката С.Б., която е с връхна дреха и в лявата си ръка държи дамска чанта, движи се по коридора към изхода на същия, посока стълбите, преминава покрай кабинета на Б.С., без да спира пред същия и напуска обсега на камерата в посока към стълбите, сочещи изхода на сградата.

9.      Kare i Koridori_Camera9_DVR2_20190131154049_20190131154100_2173770,

камера 9, времеви интервал 15:40:49ч. до 15:41:00 ч. Камерата е разположена в другият край на коридора, обхваща ет. 2 от сградата на РСИН-Шумен. В 15:40:49ч. в обсега на камерата се появява жалбоподателката, която върви по коридора, преминавайки покрай кабинета на Б.С., без да спира пред същия и се отдалечава, докато излезе извън обсега на камерата.

11.    Kare i Koridori_Camera9_DVR2_20190131154205_20190131154216_2185923,

камера 9, времеви интервал 15:42:05ч. до 15:42:16ч. Камерата е разположена в другият край на коридора, обхваща ет. 2 от сградата на РСИН-Шумен. В 15:42:05ч. в обсега на камерата се вижда движещата се по коридора жалбоподателка, облечена с връхна дреха и в лявата си ръка държи дамска чанта. Същата преминава без да спира покрай кабинета на Б.С., след което се насочва към изхода.

          За останалите времеви интервали, в обсега на камери№5 и №9 за посоченият на диска времеви диапазон, не се установи присъствието на жалбоподателката С.Б. и на свидетелктата Б.С.,с оглед на което съдът не намира за необходимо да възпроизвежда съдържанието им  и да подлага същите на обстоен анализ и коментар.

          Изложената фактическа обстановка съдът приема за установена въз основа на всички събрани в хода на съдебното дирене годни, относими и допустими доказателства. Същата се подкрепя от приобщените доказателства, представляващи административната преписка по издаване на акта.

Въз основа на така установената фактическа обстановка, съдът формира следните правни изводи:

Предмет на оспорване е заповед №Л-86 от 13.03.2019год. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна за налагане на основание чл.16а ал.2 т.5 предложение трето от ЗИНС и чл.19 ал.2 от ЗИНС,чл.194 ал.2 т.2 във вр. с чл.199 ал.1 т.6 предложения 1,2,3,4 вр. с чл.197 ал.1 т.2 от ЗМВР,при спазване изискванията на чл.195 ал.1 и чл.206 ал.1, ал.2 и ал.4 от ЗМВР на дисциплинарно наказание „Писмено предупреждение“ за срок от шест месеца на държавен служител- индивидуален административен акт по смисъла на чл.21, ал.1 от АПК, подлежащ на съдебен контрол за законосъобразност, съгласно разпоредбата на чл.211 от ЗМВР, като жалбата е подадена от неговия адресат - надлежна страна с право и интерес от обжалване. Заповедта е връчена на оспорващия на 14.03.2019г., поради което жалбата, подадена чрез дисциплинарнонаказващия орган и заведена с вх.№667 от 25.03.2019год. по описа на ОС»ИН»-Варна., се явява депозирана в срока по чл.149, ал.1 от АПК и е процесуално допустима.

Съгласно разпоредбата на чл.168, ал.1 от АПК, съдът следва да се произнесе по законосъобразността на обжалвания административен акт към момента на издаването му, като проверява дали е издаден от компетентен орган и в съответната форма, спазени ли са процесуалноправните и материалноправните разпоредби по издаването му и съобразен ли е с целта, която преследва законът. Преценявайки фактическите обстоятелства, релевантни за правния спор, както и след проверка на административния акт, съобразно критериите, визирани в разпоредбата на чл.146 от АПК, административният съд приема жалбата за НЕОСНОВАТЕЛНА, по следните съображения:

От приложената по делото кадрова справка се установява, че С.А.Б. заема длъжност „Инспектор VI-та степен“ в Пробационно служба-звено Велики Преслав към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ /РСИН/-Шумен II-ра категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна, към момента на постановяване на обжалваната заповед .Съгласно разпоредбата на чл.19 ал.2 от ЗИНЗС ,за държавните служители,които пряко осъществяват дейности по изпълнение на наказанията или на мярката задържане под стража,каквато безспорно е оспорващата,се прилагат разпоредбите относно държавната служба в ЗМВР,доколкото в този закон не е предвидено дсруго.Съгласно разпоредбата на чл.16а ал.2 т.5 от ЗИНЗС Началникът на областна служба «Изпълнение на наказанията» налага дисциплинарни наказания по чл.197 ал.1 т.1-т.3 от ЗМВР и по чл.188 т.1 и 2 от КТ.  Оспорената заповед е издадена от началник на Областна служба «Изпълнение на наказанията»-Варна, и със същата на служител, заемащ държавна служба,свързана с пряко осъществяване на дейности по изпълнениена наказанията или мярката за неотклонение задържане под стража , е наложено наказание по чл.197, ал.1, т.2 от ЗМВР – «писмено предупреждение». С оглед на така изложеното съдът приема, че процесната заповед е издадена от компетентен орган.

Заповедта съдържа всички съществени елементи на формата на индивидуален административен акт, установени с чл.210, ал.1 от ЗМВР. Същата е в писмена форма, съдържа посочване на извършителя; мястото, времето и обстоятелствата, при които е извършено нарушението; разпоредбите, които са нарушени, доказателствата, въз основа на които то е установено; правното основание и наказанието, което се налага; срокът на наказанието; пред кой орган и в какъв срок може да се обжалва заповедта. Дисциплинарното нарушение е индивидуализирано, като са посочени конкретните служебни задължения, чието неизпълнение е квалифицирано като нарушение на служебната дисциплина. В процесната заповед изрично е посочено място, дата и час на извършване на нарушението, както и подробно са описани обстоятелствата, при които е извършено и доказателствата, въз основа на които е установено. Конкретизирани са разпоредбите от ЗМВР, които дисциплинарно наказващият орган е приел за нарушени от страна на държавния служител, а именно – чл.194 ал.2 т.2 от ЗМВР във вр. с чл.199 ал.1 т.6 предложения 1,2,3 и 4 от ЗМВР-неизпълнение на служебните задължения,състоящо  се в системно неспазване на реда в службата;закъснение;преждевременно напускане на работа;неуплътняване на работното време,за което се предвижда налагане на дисциплинарно наказание «писмено предупреждение».Описаното деяние е привързано към съответните материално правни разпоредби от ЗМВР.

В унисон с разпоредбата на чл.210, ал.2 от ЗМВР, заповедта за дисциплинарното наказание е връчена на държавния служител срещу подпис, като е отбелязана и датата на връчване.

С оглед изложено, съдът приема, че при постановяване на административния акт не са допуснати нарушения на изискванията за форма.

В жалбата се твърди, че оспореният акт е издаден при съществени нарушения на административно производствените правила. Сочи се допуснато нарушение на разпоредбата на чл.207 ал.4 от ЗМВР,с оглед възлагане на проверката на лице,което не е безпристрастно и имало подчертано тентенциозно отношение към оспорващата.Такива обаче не се установяват  от съда при извършения служебен контрол. Съгласно разпоредбата на чл.207 ал.4 от ЗМВР когато се установи,че дисциплинарно разследващият орган е заинтересован от изхода на разследването или има с някои от заинтересованите лица отношения,пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност,той се отстранява от участие в производството по свой почин или по искане на участник в производството.Видно от материалшите,съдържащи се в преписката,дисциплинарното производство е инициирано с докладна записка с вх.№665/12.02.2019год. на гл.инспектор К.А.-началник на РСИН-Шумен,в качеството й на пряк ръговодител на оспорващата.С резолюция на началника на ОСИН-Варна от 18.02.2019год. върху сезиращия документ  й е разпоредено да извърши проверка и събере доказателства за наличие на дисциплинарно наказание,което последната е сторила.Нито по време на самото дисциплинарно производсто,нито впоследствие след запознаване на оспорващата с резултатите от извършената проверка,обективирани в изготвената от А. справка е релевиран довод за наличие на основания по смисъла на чл.207 ал.4 от ЗМВР за отстраняване на прекия й ръководител от участие в производството.Липсва и обективирано в писмен вид такова искане съобразно цитираната норма.С отлед на това съдът приема това оплакване за допуснато процесуално нарушение  по чл.146 т.3 от АПК във вр. с чл.207 ал.4 от ЗМВР за  изцяло несъстоятелно и необосновано с оглед доказателствения материал по делото.

Дисциплинарната отговорност е реализирана в рамките на срока по чл.195 от ЗМВР. Обвързаността на дисциплинарната отговорност с преклузивен срок, налага установяването на началния момент, в който дисциплинарното нарушение се счита открито. Легално определение за понятието «откриване на дисциплинарно нарушение» е дадено в чл.196, ал.1 от ЗМВР - дисциплинарното нарушение се смята за открито, когато органът, компетентен да наложи дисциплинарното наказание, е установил извършеното нарушение и самоличността на извършителя, а по смисъла, вложен в разпоредбата на чл.196, ал.2 от ЗМВР нарушението е «установено», когато материалите от дисциплинарното производство постъпят при компетентния дисциплинарно наказващ орган. В случая Справка № 422/05.03.2019год.  за резултатите от проверката е докладвана на 06.03.2019год. и входирана с вх.№530/с.д. по описа на ОСИН-Варна. С настоящата заповед, връчена на лицето на 14.03.2019г. на държавния служител е наложено дисциплинарно наказание за деяние, съставляващо нарушение на служебната дисциплина, извършено на 30.01.2019г.,31.01.2019г. и на 01.02.2019г., поради което съдът приема, че същата е издадена в рамките на установените в чл.195, ал.1 от ЗМВР срокове – двумесечен от откриване на нарушението и едногодишен от извършването му.

В рамките на дисциплинарното производство, дисциплинарно наказващият орган е изпълнил задълженията, разписани в чл.206  ал.1 от ЗМВР и Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в МВР, издадена от министъра на вътрешните работи, обн. ДВ, бр.34 от 12.05.2015г. Видно от приложените по делото доказателства, преди налагане на наказанието началникът на ОСИН-Варна е отправил покана за даване на писмени обяснения от страна на служителя относно констатираните нарушения,но до изтичане на срока,такива не са били депозирани  от жалбоподателката.Същото е обсъдено в мотивите на обжалваната заповед.

Съдът приема, че дисциплинарно наказващият орган е изпълнил и вмененото по чл.206, ал.4 от ЗМВР задължение да събере и оцени всички доказателства, включително  и служебно изисканите такива  от ресорните служители /справка относно предадени и получени документи от оспорващата с №150/21.02.2019год., докладна записка от И.М.--инспектор информационни технологии с №149/21.02.2019год. и посочени от държавния служител /обяснение№168/11.02.2019год./, преди издаване на заповедта за налагане на дисциплинарно наказание.

Гореизложеното обосновава извода, че производството по издаване на оспорвания индивидуален административен акт е проведено при спазване на административно производствените правила, регламентирани в ЗМВР и в АПК.

Предвид горното съдът приема, че Заповед №Л-86 от 13.03.2019год. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна е валиден акт, издаден в надлежна форма, при липса на съществени нарушения на процедурните правила.

При направената преценка за съответствие на заповедта с материалния закон, съдът приема, че същата е издадена при наличие на материалноправните предпоставки за това.

По делото няма спор, че към момента на издаване на обжалваната заповед оспорващата С.А.Б. е заемала длъжността Инспектор VI-та степен“ в Пробационно служба-звено Велики Преслав към Районна служба „Изпълнение на наказанията“ /РСИН/-Шумен II-ра категория при Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна с месторабота в  Пробационно звено-Велики Преслав при РС“Изпълнение на наказанията“-гр.Шумен в гр.Велики Преслав,в помещения,находящи се на ул.Борис Спиров№76,съгласно сключен на 13.11.2017год. и прил. по делото  /л.47/ Договор между Община Велики Преслав и ГДИН за безвъзмездно ползване с рег.№10895/2017г..Съгласно изискана от началника на ОСИН и прил. по делото  на л.37 Заповед№ЧР-05-170/03.04.2014год. на министъра на правосъдието за реда за разпределяне на работното време в ГДИН и териториалните й служби,отчитането и компенсирането на работата извън установеното работно време,нормалната продължителност на работното време е нормативно установеният брой работни часове за календарен месец съобразно установеното работно време -8 часа дневно или 40 часа седмично при 5-дневна работна седмица /вж.р-лII т.2/.Пак според същата заповед /вж.р-лII т.4/ работното време на служителите в ГДИН и териториалните служби,работещи на ненормиран работен ден е от 8.30 до 17.00часа,с половин час почивка за хранене,като почивката за хранене не се отчита за работно време.Съгласно т.10 от р-л III от заповедта,държавните сдлужители,командировани за изпълнение на служебните задължения или преместени на основание чл.192а от ЗМВР спазват работното време на структурата или звеното,където са конамдировани или преместени.

Същите правила относно разпределението на работното време на служителите от ОС“ИН“-Шумен II-ра категория са възпроизведени и се съдържат и в прил. Заповед№Л-70 от 23.04.2014год. на началника на ОС“ИН“-Шумен /л.149/,с която оспорващата е била запозната срещу подпис на 23.04.2014год..За служителите от сектор „Пробация“ II-ра категория“,между които попада и жалбоподателката,съгласно т.2.3. и т.2.4 от заповедта е регламентирано,че работния ден е от 8.30 до 17.00часа с половин час почивка за хранене,като почивката за хранене не се отчита за работно време и са определени две физиологични почивки от 10.00 до 10.15часа и съответно от 15.00 до 15.15часа.

Съгласно разпоредбата на чл.199 ал.1 т.6 от ЗМВР,дисциплинарно наказание „писмено предупреждение“ се налага за системно неспазване на реда в службата;закъснение;преждевременно напускане на работа или неуплътняване на работното време.

Според разпоредбата на &1 т.22 от ДР на ЗМВР „системни нарушения“ са три или повече нарушения,извършени в продължение на една година.

 

В случая според  прил. по делото писмени доказателства /Докладна записка с вх.№655/12.02.2019год. и докладна записка с вх.№158/25.02.2019г./ и от показанията на  свидетелката Б.С.,замествала началника на РСИН-Шумен през трите процесни дни-на 30.01.2019год.,31.01.2019год. и на 01.02.2019год.,кредитирани от съда с доверие с оглед тяхната непосредственост и пълна кореспонденция със съвкупния доказателствен материал по делото се установи,че оспорващата С.А.Б. ,без разрешението на прекия си ръководител-началника на РСИН-Шумен-главен инспектор К.А. или на заместващия го по време на командироване служител от РСИН-Шумен-инспектор Б.С.,не се явила на работното си място в гр.Велики Преслав в три последователни дни-на 30.01.2019г.,31.01.2019г. и на 01.02.2019г.,като на посочените дни ,отново без тяхно разрешение и без да е била командирована съгласно писмена или устна заповед на началника на РСИН или на друг висшестоящ ръководител и без наличие на издадена друга заповед с възложени й конкретни задачи,налагащи присъствието й в сградата на РСИН-Шумен в гр.Шумен /вж.справка с вх.№150/21.02.2019год. на РСИН-Шумен/ е пребивавала в административната сграда,находяща се в гр.Шумен на ул.»Дунав»№2, което обстоятелство се установява и при прегледа на записите от видеокамери№2 и №6 в РСИН-Шумен,обективирано в Протокол с рег.№382/25.02.2019г. по описа на РСИН-Шумен и извършения в две последователни съдебни заседания оглед на приобщени по делото като веществени доказателства 2 бр.дискове,съдържащи записи от камери№2 и №6 за процесните дати-30.01.2019г.,31.01.2019г. и  01.02.2019г. и от видеокамери№5 и №9 за процесната дата 31.01.2019год. за времеви интервал от 15.30ч. до 15.50ч.

От извършения преглед на записи от видеокамери№2 и №6,охраняващи входа на РСИН-Шумен,обективиран в съставения и прил. по делото Протокол с рег.№382/25.02.2019год. по описа на РСИН ,както и извършения в две последователни съдебни заседания оглед на приобщени по делото като веществени доказателства 2 бр.дискове,съдържащи записи от камери№2 и №6 за процесните дати-30.01.2019г.,31.01.2019г. и  01.02.2019г. се установява,че оспорващата С. Б. е извършила следните нарушения на установеното работно време в териториалните служби на ГДИН,работещи на ненормиран работен ден:

1.На 30.01.2019год. е регистрирано закъснение на инсп.Б.,като видно от камера№2 и №6  на DVR-3 в РСИН-Шумен,същата е влязла в сградата на РСИН Шумен в 08.43часа,или 13 минути след началото на работното време,което е от 08.30часа;

2.На 30.01.2019год. инсп.Б. преждевременно е напуснала работа,като видно от камери№2 и №6 на DVR-3 това е извършила в 16.54часа,или 6 минути преди края на работното време-17.00часа;

3.На 31.01.2019г. инсп.Б. не е уплътнила работното си време в рамките на 1 час и 55 минути-видно от записите на камери№2 и №6 на DVR-3 в РСИН-Шумен напуска сградата на РСИН-Шумен в 12.02.часа за обедна почивка от половин час и се завръща в 12.52часа,престоява около 9 минути в двора на районната служба,след което в 13.02 часа се качва в лек автомобил-червен на цвят-личен на друг служител на РСИН-Шумен и с него напуска двора на сградата на РСИН-Шумен,като се завръща в 14.25часа;

4.На 31.01.2019год. инсп.Б. преждевременно напуснала работа,като видно от камери№2 и №6 на DVR-3 това е извършила в 15.54часа или 1час и 6 минути преди края на работното време-17.00часа;

5.На 01.02.2019г. инсп.Б. преждевременно напуснала работа,като видно от камери№2 и №6 на DVR-3 това е извършила в 15.46 часа ,или 1 час и 14 минути преди края на работното време-17.00часа

           Съдът намира за необоснована и недоказана с оглед доказателствата по делото лансираната от оспорващата защитна теза за съществуващи съществени разминавания и несъответствия в отразеното при прегледа на видеофайловете от  камери№2 и №6 време и астрономическото такова,обосноваващи недоказаност на извършените от оспорщата на дата 30.01.2019год. нарушения,изразяващи се в закъснение за работа с 13 минути / в 8.43часа вместо в 08.30часа/ и преждевременно напускане на работа /в 16.54часа вместо в 17.00часа/.В тази насока съдът не кредитира с доверие показанията на свидетеля  Л.С.Д.-надзирател в Арест-Шумен,чиято пряка работа не е свързана с функции,касаещи обслужване на системата за видеонаблюдение и в тизи смисъл показанията му за несъответствие между реалното часово време и това на камерите за видеонаблюдение от 2015 до края на м.февруари 2019г. са плод на неговата субективна преценка и не кореспондират с действителността,както и поради причина,че същите касаят въпроси от компетентността на ръководните служители и лицата,отговорни за техническата поддръжка на камерите.Нещо повече,по делото липсват и не са налице никакви доказателства,удостоверяващи наличието на регистриран проблем с камерите за видеонаблюдение-докладни записки или подадени сигнали за съществуващ проблем,изразяващ се в несъответствие между реалното часово време и това на DVR-3,на който носител са записани нарушенията на оспорващата.Липсват и данни и доказателства прец процесния период да е било извършено регулиране на камерите от фирмата доставчик на услугите за монтаж и поддръжка на видеоохранителната техника.Само за прецизност на изложението следва да се отбележи,че дори и при кредитиране показанията на свидетеля Д.досежно несъответствия от порядъка на 15 минути,това обстоятелство  не би имало съществено значение досежно осъществените от Б. други три нарушения на дати 31.01.2019год. и на 01.02.2019год.,касаещи неуплътняване на работното време в много по-продължителен времеви интервал от порядъка на 1час и 55 минути на 31.01.-2019год.,преждевременно напускане на работа-1час и шест минути преди края на работното време на 31.01.2019год. и преждевременно напускане на работа на 01.02.2019год.-1час и 14 минути преди края на работното време.

Не не налице и твърдяното от оспорващата  противоречие между писмени и веществени доказателства.От прил. по делото писмени доказателства и от показанията на свидетеля-Ю.И.Х.-надзирател в Арест-Шумен,изпълняващ задълженията си в делнични дни от 8.30.ч. до 17.00ч. на пост2-КПП на РСИН-Шумен ,отговарящ за пропусквателния режим и отразяване движението на МПС се установи,че последният не винаги е имал физическата възможност да отрази в дневника за влизане и излизане на МПС точния час на влизане /излизане на всяко превозно средство,поради натовареността на поста.Ето защо съдът приема,че наличието на известно незначително разминаване в часовете по дневник и видеокамери се дължи на субективния човешки фактор при вписването на данните в дневника,поради което за обективно вярно следва да се възприеме времето,записано на видеофайловете от камерите.

От събраните в хода на съдебното дирене доказателства-показанията на свидетеля Б.С.,както и прегледа на видеофайловете ,съдържащи записи от камери№5 и №9,извършен в съдебно заседание се установява по категоричен начин,че вменените на Б. дисциплинарни нарушения са извършени виновно,тъй като оспорващата не е спазила установения ред и не е информирала нито прекия си ръководител,нито заместващия го за процесния период за  наличието на причини от служебен или личен характер,вкл. и за внезапно заболяване на едно от децата й,за което свидетелства свидетеля С.Б.-съпруг на оспорващата,чиито показания съдът кредитира,като съобрази евентуалната му заинтересованост от изхода на делото.Приложените по делото писмени доказателства /вж.справка с вх.№150/21.02.2019год. на РСИН-Шумен и ДЗ№149/21.02.2019год. от И.С.М.-инспектор-информационни технологии/ опровергават лансираната в хода на производството и в дадените от служителката първоначални писмени обяснения с вх.№168/11.02.2019год. теза,че на процесните дати,в три последователни дни на 30.01.2019г.,31.01.2019г. и 01.02.2019г. същата изпълнявала служебните си задължения в РСИН-Шумен,тъй като видно от прил. справка,в периода от 28.01.2019г. до 01.02.2019г. инсп.Б. няма разпределени документи от началник на РСИН-Шумен,които да получава от деловодството на РСИН-Шумен,на 30.01.2019г. и на 31.01.2019г. няма предадени такива от служителката,няма издадени заповеди от началника на РСИН-Шумен за явяване или командироване на инсп.Б. във връзка с поставени служебни задачи в РСИН-Шумен.От прил.ДЗ№149/2019г. на инсп.М- се установи,че от м.октомври 2015г. в трите пробационни звена-гр.Шумен,гр.Велики Преслав и гр.Нови пазар има осигурен отдалечен достъп за работа с информационна система „Изпълнение на наказанията“/ИСИН/,като на всички компютри,разположени в РСИН Шумен и в пробационните звена,свързани към интернет мрежата е инсталирана програма за дистанционнен достъп и не е съществувал проблем за дистанционна работа за въвеждане на данни от пробационните досиета в ИСИН.

С оглед изложеното съдът приема за съответно на доказателствата по делото становището на дисциплинарно наказващия орган за наличие на нарушение  от страна на оспорващата инсп.Б. на нормативно определени правила за разпределение на работното време на служителите от ГДИН  и териториалните й служби,отчитането му и компенсирането на работа извън установеното работно време.

Въз основа на изложеното съдът приема, че деянието, описано в заповедта е доказано и обосновано, като твърденията на оспорващия в обратна насока, следва да бъдат отклонени като неоснователни и недоказани.

Нарушението на служебната дисциплина следва да се квалифицира като виновно неизпълнение на произтичащите от служебното правоотношение задължения, при което фактически осъщественото деяние обективно не съответства на правно дължимото поведение на служителя. В случая от доказателствата се установява, че с извършеното от оспорващата са осъществени субективните и обективни признаци на дисциплинарно нарушение по чл.194 ал.2 т.2 във вр. с чл.199 ал.1 т.6 от ЗМВР-системно неспазване на реда в службата;закъснение;преждевременно напускане на ралбота или неуплътнавяне на работното време. За цитираното нарушение се налага дисциплинарно наказание «писмено предупреждение » за срок от три до шест месеца. Дисциплинарно наказващият орган е отчел тежестта на извършеното нарушение и настъпилите от него вредни последици,обстоятелствата,при които е извършено,формата на вината и цялостното поведение на служителя,с оглед на което за констатираното нарушение на служебната дисциплина е наложил на жалбоподателя дисциплинарно наказание «писмено предупреждание» в максимално предвидения от закона срок от три месеца. В тази насока ,с оглед определяне вида и размера на дисциплинарното наказание,в съответствие с разпоредбата на чл.206 ал.2 от ЗМВР следва да се има предвид,че дейността на инсп.С.Б.,свързана с изпълнение на наказанието «пробация» съставлява работа с осъдени лица-рискови и високорискови правонарушители,някои от които със суицидни намерения,злоупотребяващи с алкохол или наркотични вещества,лица с психо-емоционални разстройства,представляващи висок риск от нанасяне на сериозни вреди както за самите себе си,така и на други лица и на обществото като цяло.В този смисъл контролът и корекционната работа с тези лица е непрекъснат процес,доколкото всяко осъдено лице ива право да поиска извънредни срещи с пробационния служител,които следва да се проведат незабавно,с оглед недопускане на негативен резултат,засягащ широк кръг от лица,поради което не е законосъобразно а и целесъобразно допускането на тежки последици и едва след това реализирането на дисциплинарната отговорност спрямо виновните лица.Доколкото съгласно ЗИНЗС и Правилника за приложението му индивидуалната работа с осъдените на пробация лица има за цел да оказва съдействие на осъдените и да ги насочва,консултира,подпомага в поправителния и превъзпитателен процес,с поведението си посредством извършените нарушения,свързани с неспазване на работното време в три последователни дни и в значителни времеви интервали инспектор Б. реално е поставила в риск широк кръг от лица и е създала реални предпоставки за настъпване на сериозни последици,лишавайки ги от присъствието си във време,в което е следвало да бъде на разположение на осъдените на «пробация» лица.Независимо от обстоятелството,че оспорващата не е била награждавана или наказвана и е получила много добри атестационни оценки,размерът на наложеното наказание е изцяло съобразен и с цялостното й поведение на виновно и многократно,а не изолирано нарушение на служебната дисциплина и пълно незачитане на установените правила и ред в службата,с оглед на което определянето на наказанието «писмено предупреждение» в максимално предвидения в закона срок от шест месеца е оправдано, с оглед постигане на максимален дисциплиниращ ефект спрямо дисциплинарно наказаното лице и превантивен такъв спрямо останалите служители от РСИН-Шумен.В тази насока и поради изложените по-горе съображения,релевираният от оспорващата довод  досежно нарушение принципа на съразмерност по чл.6 от АПК при определяне  размера на наложеното наказание се явява неоснователен.

Налагането на процесното дисциплинарно наказание е в съответствие и с целта на закона – да се създаде нетърпимост към нарушения на правилата,регламентиращи реда и работното време в ГДИН и в териториалните й звена,с цел по-ефективното изпълнение на задълженията на служителите от дирекцията и нейните териториални звена , а в случая с лицата,осъдени на «пробация»,с оглед превенция и подпомагането им в процеса на поправяне и превъзпитание.

В обобщение на изложеното, съдът приема, че Заповед № 86 от 13.03.2019год. ,с която Началникът на Областна служба «Изпълнение на наказанията»-Варна е наложил на С.Б. дисциплинарно наказание «писмено предупреждение» за срок от шест месеца е издадена от компетентен орган, в предвидената от закона форма, при спазване на административно производствените правила и в пълно съответствие с материалноправните разпореди, както и с целта на закона, поради което жалбата се явява неоснователна и като такава следва да бъде отхвърлена.

С оглед изхода от спора и поради своевременното искане за присъждане на разноски, направенов съдебно заседание и поддържано  в представената по делото писмена защита от процесуалния представител на ответника, на основание чл.143, ал.4 от АПК жалбоподателят дължи заплащане на разноските по делото. Съдът като съобрази характера на спора, разпоредбата на чл.78, ал.8 от ГПК, във вр. с чл.37 от Закона за правната помощ и чл.24 от Наредбата за заплащането на правната помощ, намира, че в полза на държавното учреждение –ГДИН (в чиято структура е началникът на ОСИН-Варна), следва да се присъдят разноски, представляващи юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева. 

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р     Е     Ш     И   :

ОТХВЪРЛЯ оспорването по жалба на С.А.Б. *** против Заповед №Л-86 от 13.03.2019год. на Началника на Областна служба „Изпълнение на наказанията“-Варна за налагане на дисциплинарно наказание «писмено предупреждение» за срок от шест месеца на държавния служител.

ОСЪЖДА С.А.Б. ***, да заплати на Главна Дирекция «Изпълнение на наказанията»-гр.София,  разноски по делото в размер на 100 (сто) лева,съставляващи юрисконсултско възнаграждение.

Решението не  подлежи на касационно обжалване  на основание чл.211 изр.последно от ЗМВР /ДВ.бр.77/2018г.,в сила от 01.01.2019год./.

На основание чл.138, ал.1 от АПК препис от решението да се изпрати на страните.

                                 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ:/п/ 

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 26.07.2019г.