Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 230

град Шумен, 19.07.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на осми юли две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 Председател: Кремена Борисова         Членове: Христинка Димитрова

                                                                                   Маргарита Стергиовска

при секретаря Св. Ат. и с участие на прокурор Я. Николова от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 198 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба, депозирана от ТД на НАП – Варна, чрез юриск. М. против решение №303/17.05.2019 г., постановено по ВАНД №820/2019 г. по описа на ШРС, с което е отменено Наказателно постановление № 395097 – F450846/08.01.2019г. издадено от Директор ТД на НАП Варна, с което, на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, с ЕИК 127521758, със седалище и адрес на управление:***, е наложена „имуществена санкция“ в размер на 9 032 /девет хиляди тридесет и два/ лева на основание чл.5, ал.1 от ЗОПБ за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОПБ.

Оспорват се изводите на съда, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело да ограничаване правото на защита на санкционираното търговско дружество. Твърди се, че чрез Закона за ограничаване плащанията в брой се цели намаляване на "сивата икономика", осъществявана чрез прикрити, симулативни или кешови плащания. Иска се да се отмени оспореното решение и се потвърди наказателното постановление на директора на ТД на НАП – Варна.

В съдебно заседание, редовно призован, касаторът не се явява и не се представлява.

Ответникът се представлява от адв. П. П., ШАК, който оспорва жалбата.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба допустима, но неоснователна и моли за решение в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна по следните съображения:

С решение №303/17.05.2019 г., постановено по ВАНД №820/2019 г. по описа на ШРС е отменено Наказателно постановление № 395097 – F450846/08.01.2019г. издадено от Директор ТД на НАП Варна, с което, на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, с ЕИК 127521758, със седалище и адрес на управление:***, е наложена „имуществена санкция“ в размер на 9 032 /девет хиляди тридесет и два/ лева на основание чл.5, ал.1 от ЗОПБ за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОПБ.

За да се произнесе по спора, районният съд е установил от фактическа страна следното:

За периода от 14.06.2018г. до 30.11.2018г. е извършена проверка на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, възложена с РИП № П-03002718107340-ОРП-001/14.06.2018г. във връзка с постъпил доклад № ДИЗШН-1/16.03.2018г. от Агенция за държавна финансова инспекция Шумен и имала за цел установяване на факти и обстоятелства, относно спазване на данъчното законодателство. Резултатите от проверката били обективирани в Протокол № П-0300271807340-073-001 от 30.11.2018г. В хода на проверката е установено, че „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД в качеството му на задължено лице по смисъла на чл.1 от Закона за ограничаване на плащанията в брой било получило плащания в брой, надвишаващи 10 000 лева. На 29.06.2018г. „КОЦ-Шумен“ ЕООД било получило плащане в размер на 18 065,47 лева от И.Р.. Сумата била отчетена в счетоводството на задълженото лице в сметка „Каса 1“ и Кт сметка 709 „Други приходи от дейността“ на 29.06.2018г. с основание „внесена сума по АДФИ“, което представлявало нарушение на разпоредбите на чл.3, ал.1 от ЗОПБ.    

На 30.11.2018г. въз основа на констатациите от проверката бил съставен АУАН № F450846, като в същия е посочено, че е нарушен чл.3 от ЗОПБ. АУАН бил предявен и връчен на упълномощено от управителя, лице, което го подписало без възражения. Писмени възражения в срока по чл.44, ал.1 от ЗАНН не били депозирани.

Въз основа на съставения акт и съобразявайки материалите в административно-наказателната преписка, на 08.01.2019г. Директор ТД на НАП Варна издал обжалваното наказателно постановление № 395097 – F450846, с което, на „Комплексен онкологичен център – Шумен“ ЕООД, с ЕИК 127521758, със седалище и адрес на управление:***, е наложена „имуществена санкция“ в размер на 9 032 /девет хиляди тридесет и два/ лева на основание чл.5, ал.1 от ЗОПБ за нарушение на чл.3, ал.1, т.1 от ЗОПБ, за това, че в качеството му на задължено лице по смисъла на чл.1 от ЗОПБ е получило плащане в размер на 18 65,47 лева на 29.06.2018г. от И.Р.. 

Въззивният съд е приел, че фактическите действия по приемане /получаване/ на извършеното плащане, не са предмет на регулация от нормата на чл.3 от ЗОПБ и съответно получателят на предмета на престацията, извършена в нарушение на чл.3 от ЗОПБ, не е субект на отговорността по  чл.5, ал.1 от ЗОПБ, въз основа на което е достигнал до извод за липса на основание за налагане на административно наказание на лицето – получател на плащането, като извършител на нарушение на чл.3 от ЗОПБ.

Районният съд правилно е установил фактическата обстановка, а и въз основа на нея е достигнал до обосновани и правилни изводи.

В тази връзка следва да се посочи, че неправилно в случая е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическото лице за нарушение по чл. 3, ал. 1, т. 1 от ЗОПБ, доколкото ответното дружество е в качеството на получател на парични суми, а не е платец на същите.

Самият законодател в санкционната норма на  чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ е предвидил включително и ангажиране на административнонаказателната отговорност на юридическите лица, за нарушения на чл. 3 от същия закон.

Административнонаказателният състав на  чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ предвижда налагане на наказание на този, който извърши или допусне извършването на нарушение на чл. 3 от ЗОПБ. Съответно нормата на чл. 3 от ЗОПБ императивно регламентира плащанията на територията на страната над определена стойност или по договори над определена стойност, да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка. Изхождайки от разрешението, дадено в Тълкувателно решение № 3 от 18.05.2012 г. на ВКС по тълк. дело № 3/ 2011 г. на ОСГТК и разглеждайки плащането като задължение за предаване на пари или други заместими вещи, следва изводът, че субектът на това задължение и в частност субектът на задължението за предаване на пари, е субект /адресат/ и на административното задължение по чл. 3 от ЗОПБ. Доколкото регламентираният състав на административното нарушение по  чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ, се свързва с неизпълнение на задължението по чл. 3 от ЗОПБ плащанията над определена стойност или по договори над определена стойност да се извършват само чрез превод или внасяне по платежна сметка, субектът на задължението за плащане и в това си качество и адресат на задължението по чл. 3 от ЗОПБ, е субект на нарушението по  чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ. В този смисъл субект на административнонаказателна отговорност по  чл. 5, ал. 1 от ЗОПБ като извършител на нарушение на чл. 3 от ЗОПБ е платецът на паричната престация. Форма на съставомерното изпълнително деяние по  чл. 5, ал. 1, предл. първо от ЗОПБ, е действие по извършване на плащане в нарушение на изискванията на чл. 3 ЗОПБ. Това плащане в случая не е осъществено от ответното дружество, поради което и незаконосъобразно е ангажирана административнонаказателната му отговорност.

Въз основа на изложеното настоящият касационен състав приема за неоснователни твърденията на касатора за допуснати от районния съд нарушения на процесуалните правила и на материалния закон.

Ограничен в пределите на касационната проверка до релевираните с жалбата пороци на решението, настоящият съдебен състав не намира основания за неговата отмяна. Служебната проверка по чл. 218, ал. 2 от АПК не установи основания за нищожност, недопустимост на атакуваното решение или несъответствие с материалния закон.

С оглед изложеното, Шуменският административен съд намира касационната жалба за неоснователна, а решението като правилно и законосъобразно следва да бъде оставено в сила.

Водим от горното и на основание 63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и чл.221, ал.2  от АПК, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

ОСТАВЯ в сила Решение №303/17.05.2019 г., постановено по ВНАХД №820/2019г.,  описа на Шуменския районен съд.

Решението е окончателно.       

 ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                             ЧЛЕНОВЕ:1. /п/

                                                                                         2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 19.07.2019 г.