Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

№ 227

град Шумен, 17.07.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Шуменският административен съд, в публичното заседание на двадесет и четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

 Председател: Кремена Борисова           Членове:Христинка Димитрова

                                                                                    Маргарита Стергиовска

при секретаря В. Р. и с участие на прокурор Я. Николова от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия М. Стергиовска КАНД № 174 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 63, ал. 1, изр.второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и чл. 208 и сл. от Административно-процесуалния кодекс (АПК).

Образувано е въз основа на касационна жалба на Областна дирекция по безопасност на храните – гр. Шумен, депозирана чрез юрисконсулт В.Й., срещу Решение № 31/02.05.2019г. на Районен съд – Нови пазар, постановено по ВНАХД № 108/2019г. по описа на съда. С атакувания съдебен акт е отменено Наказателно постановление № ЗЖ-9 от 25.03.2019 г., издадено от директор на ОДБХ - гр. Шумен, с което на Р.Д.М., за нарушение  на чл. 25, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ и на основание чл. 411, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева.

Касаторът релевира твърдения за незаконосъобразност на атакуваното решение поради постановяването му в противоречие с материалния закон и процесуалните правила. В жалбата се излагат доводи относно безспорната установеност на приписаното на Р.М. нарушение, поради което се отправя искане за отмяна на съдебното решение и за потвърждаване на наложеното на ответника административно наказание за допуснатото нарушение на ЗВМД. В съдебно заседание касационният жалбоподател се представлява от юрисконсулт Й., която поддържа предявената жалба.

Ответната страна, Р.Д.М., представя отговор на касационната жалба и писмени бележки, в които аргументира становището за законосъобразност на отменителното решение на Районен съд – Нови пазар. В съдебно заседание, редовно и своевременно призован, М. се представлява от адвокат Х. от Шуменска адвокатска колегия.

Представителят на Шуменска окръжна прокуратура възприема касационната жалба допустима, но неоснователна и моли за решение в този смисъл.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предявената касационна жалба и обсъди направените в нея оплаквания, становищата на страните, събраните по делото доказателства и извърши проверка на обжалваното решение съобразно разпоредбите на чл. 218 и чл. 220 от АПК, намира за установено следното:

Касационната жалба е допустима като подадена в законоустановения срок по чл. 211, ал. 1 от АПК от легитимирано лице, имащо право и интерес да обжалва съдебния акт, съгласно разпоредбата на чл. 210, ал. 1 от АПК и при спазване на изискванията на чл. 212 от АПК. Разгледана по същество, касационната жалба се явява неоснователна по следните съображения:

С атакуваното решение на Районен съд – Нови пазар е потвърдено Наказателно постановление № ЗЖ-9 от 25.03.2019 г., издадено от директор на ОДБХ - гр. Шумен, с което на Р.Д.М., за нарушение  на чл. 25, ал. 1 от Закона за ветеринарно медицинската дейност /ЗВМД/ и на основание чл. 411, ал. 2 от Закона за ветеринарно медицинската дейност е наложена глоба в размер на 400 /четиристотин/ лева. Постановлението е издадено въз основа на Акт за установяване на административно нарушение /АУАН/ № 0000660/15.02.2019г., съставен срещу Р.М. за това, че на 15.01.2019г. във ветеринарна амбулатория, ІІ категория, с уникален рег. № 2792050, находяща се в гр. Нови пазар, ул. „Патриарх Евтимий“ № 14, в качеството си на ветеринарен лекар е извършил диагностично изпитване на проба от убито диво прасе за трихинелоза, без ветеринарномедицинското заведение да е вписано като ветеринарна лаборатория в регистъра по чл. 32 от ЗВМД.

При така установената фактическа обстановка районният съд приел, че контролните органи са ангажирали отговорността на Р.М., без да са налице категорични доказателства, установяващи извършването на описаното в акта и в НП деяние. В тази насока били и показанията на разпитания в хода на въззивното производство актосъставител, който посочил, че не е извършил проверка в обекта на д-р М., а е пристъпил към изготвяне на акта единствено въз основа на подадения от ответника в касационното производство сигнал. Липсата на категорични доказателства, установяващи осъществяването на описаната простъпка съдът възприел за достатъчно основание да се приеме, че издаденият акт и изготвеното впоследствие НП се явяват издадени единствено на база предположение и са необосновани. По тези съображения въззивният съд отменил оспорения пред него санкционен акт.

Касационната инстанция споделя решаващия правен извод на районния съд за недоказаност на приписаното на ответника нарушение. Фактите по делото са установени по непротиворечив начин и от анализа им се установява, че констатациите за допуснато нарушение на чл. 25, ал. 1 от ЗВМД контролните органи са формирали единствено въз основа на предположения, без да са събрали категорични доказателства, че наказаното лице действително е извършил диагностично изпитване на проба от убитото прасе в обекта-ветеринарна амбулатория, която не е вписана в регистъра като ветеринарна лаборатория. В подкрепа на този извод са и показанията на разпитания в хода на производството актосъставител, който потвърждава, че санкционната процедура е отпочнала единствено въз основа на подадения сигнал от Р.М., без обаче да е извършена проверка в обекта му. Санкционираното лице е представило и възражение спрямо изготвения АУАН, което също не е наложило извършването на задълбочена проверка от страна на органите на ОДБХ, в хода на която да бъдат установени по категоричен начин съставомерните признаци на твърдяното нарушение. В тази връзка, фактът, че Р.М. е ветеринарен лекар, упражняващ ветеринарномедицинска практика във ветеринарна амбулатория ІІ категория сам по себе си не отнема задължението от проверяващите да изяснят с еднозначност спорните въпроси, доколкото именно те носят доказателствената тежест по установяване извършването на описаното в акта и в НП деяние. В унисон с мотивите на районния съд, касационната инстанция констатира, че от приложените доказателства не следва извод, че ответникът е извършил изследване и анализ на месо от убитото прасе по реда на ЗВМД, което да е извършено в обекта му, съответно да е обективирано в съответните документи. Гореизложеното предопределя извод за недоказаност на приписаното на Р.М. нарушение, което предопределя отмяна на наложеното му административно наказание, до какъвто извод е достигнал и районният съд.

Това налага решението, предмет на касационен контрол, да бъде оставено в сила като правилно и законосъобразно.

Водим от горното, Шуменският административен съд

Р   Е    Ш    И   :  

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 31/02.05.2019г. на Районен съд – Нови пазар, постановено по ВНАХД № 108/2019г. по описа на съда.

Решението е окончателно.

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                   ЧЛЕНОВЕ: 1. /п/

                                                                                                   2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 17.07.2019 г.