О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 658

гр.Шумен, 17.07.2019г.

Административен съд - Град Шумен в закрито заседание на седемнадесети юли две хиляди и деветнадесета година в състав:

Административен съдия: Христинка Димитрова

като разгледа докладваното от съдията АД № 334 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен,  за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано по искова молба с посочено правно основание чл.128, ал.2 от АПК, депозирана от «Т.Ш. ЕАД (н), ЕИК 127029454, със седалище ***, представлявано от изпълнителния директор инж.Д.С.Д.и от «Енергоснабдяване» ООД с ЕИК 127531389, със седалище ***, с управители инж.Д.С.Д.и инж.В.М.М.срещу Върховен касационен съд относно нарушение на «Правила за разпределяне , образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС». Отправено е искане съдът да разпореди на ръководството на ВКС да спазват собствените си правила спрямо  «т.Ш. ЕАД и спрямо «Енергоснабдяване» ООД в качеството 100% собственост върху капитала на «Топлофикация Шумен».

С Разпореждане от 21.03.2019г. на председателя на III отделение на ВАС искова молба с вх.№ 3689/27.02.2019г. подадена от «Т.Ш. ЕАД и от «Енергоснабдяване» ООД е изпратена по компетентност на Административен съд – София – град.

С определение № 4725/21.06.2019г. постановено по АД № 3149/2019г. по описа на АССГ, делото е изпратено по подсъдност на Администратевин съд – Шумен.

При проверка допустимостта на оспорването съдът е констатирал редица нередовности, поради което с определение от 28.06.2019г. е оставил жалбата без движение като е дал конкретни указания към двамата ищци. Съобщението, с което същите са уведомени за определението на съда е връчено на двете дружества на 01.07.2019г. Със същото съобщение на оспорващите е указано, че при неотстраняване на нередовностите, жалбата ще се остави без разглеждане и производството по делото ще бъде прекратено.

Съдът констатира, че в указания срок – до 08.07.2019г. включително, както и към настоящия момент нередовностите по оспорването не са отстранени.

Предвид гореизложеното съдът счита, че в случая са налице основанията на чл.158, ал.3 от АПК за оставяне на жалбата без разглеждане и за прекратяване производството по настоящото дело.

С оглед на изложеното и на основание чл.158, ал.3 от АПК, Шуменският административен съд            

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ искова молба с посочено правно основание чл.128, ал.2 от АПК, депозирана от «Т.Ш. ЕАД (н), ЕИК 127029454, със седалище ***, представлявано от изпълнителния директор инж.Д.С.Д.и от «Енергоснабдяване» ООД с ЕИК 127531389, със седалище ***, с управители инж.Д.С.Д.и инж.В.М.М.срещу Върховен касационен съд относно нарушение на «Правила за разпределяне, образуване и подреждане на делата в Гражданска и Търговска колегия на ВКС».

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 334 по описа за 2019г. на Административен съд – Шумен.

         На основание чл.160, ал.1 от АПК определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщаването му пред Върховния административен съд на РБългария.

          Препис от настоящото определение да се изпрати на страните по реда на чл.137 от АПК.

                                                     Административен съдия: /п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.