П Р О Т О К О Л

град Шумен, 24.06.2019 година

           Шуменският  административен съд в публично съдебно заседание

  на  двадесет и четвърти юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  КРЕМЕНА БОРИСОВА

                                              ЧЛЕНОВЕ: 1. ХРИСТИНКА ДИМИТРОВА

                                                                   2. МАРГАРИТА СТЕРГИОВСКА

при участието на секретар: Вилиана Русева

Прокурор: Яна Николова при ШОП

Сложи за разглеждане докладваното от  адм. съдия Маргарита Стергиовска

Административно дело № 245 по описа за 2019 година.

          На именното повикване в 10.00 часа се явиха:

Вносител на протеста, Прокурор при Окръжна прокуратура гр. Шумен, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител. 

Ответната страна, Общински съвет - Каолиново, редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

Контролираща страна Окръжна прокуратура Шумен, редовно и своевременно призована,  се явява прокурор Я. Н. при ШОП.

Съдът намира, че са налице основанията, визирани в разпоредбата на чл. 159, т. 4 от АПК за прекратяване производството по настоящото дело, тъй като с оглед представеният в настоящото производство заверен препис от Решение № 487 по Протокол № 45 от 21.06.2019 г. на Общински съвет Каолиново, ответната страна е изменила и съответно отменила протестираните в настоящото производство разпоредби на Наредба № 1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Каолиново, в съответствие с внесения от прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Шумен протест. С оглед на това към настоящия момент съдебното производство е лишено от предмет, поради което не е налице и правен интерес от оспорването.

Съдът намира, че доколкото ответната страна е станала причина за образуване на настоящото производство същата следва да бъде осъдена да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен сторените по делото разноски, съставляващи внесена такса за обнародване в ДВ, а именно в размер на 20.00 лв.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

На основание чл. 159, т. 4 от АПК оставя без разглеждане депозирания протест от прокурор при Окръжна прокуратура - гр. Шумен срещу чл.18, ал.2 и ал.4, чл.25, ал.2, т.1, 2 и 3, изр. второ и чл. 47, ал.3 от Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на Община Каолиново, приета със Решение № 339 по Протокол № 28 от 10.08.2010 г. от Общински съвет – Каолиново.

ПРЕКРАТЯВА производството по настоящото Административно дело № 245/2019 г. по описа на Административен съд гр. Шумен.

Осъжда Общински съвет-Каолиново, представляван от председателя, да заплати на Окръжна прокуратура гр. Шумен направените деловодни разноски в размер на 20.00 лв.

    Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7 - дневен срок, считано от уведомяването на страните, който срок за контролиращата страна тече от днес, а за ответника и протестиращия от уведомяването им.

      ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                       ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                                  2. /п/

Заседанието приключи в  10.05 часа.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

                                                                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

 

                                                                                       Секретар: /п/

 

 

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.