Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

190

град Шумен, 26.06.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                       Членове: Христинка Димитрова

                                                                       Маргарита Стергиовска

при секретаря Ив. Велчева и с участие на окръжния прокурор М. Георгиева от ШОП, като разгледа докладваното от административния съдия Хр. Димитрова КАНД № 163 по описа за 2019г. на Административен съд – гр. Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 70-73 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по предложение на Окръжния прокурор на Окръжна прокуратура Шумен за възобновяване на административнонаказателно производство по фиш серия Н № 291899 от 14.12.2018г., издаден от служител на ОД на МВР – Шумен на основание чл. 186 от Закона за движение по пътищата /ЗДвП/, във вр. с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, с който на П.Н.П. *** за неправилно паркиране в населено място на лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег. № ***** е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева.

В предложението се твърди, че от направената справка в база данни на КАТ към 14.12.2018г. е установено, че лек автомобил с рег. № ****** е бил собственост на „Брадърс Деликатес - Авто“ ЕООД, а лицето П.Н.П. фигурира като подал / получил СР. Сочи се още, че към момента на съставяне на фиша дружеството - собственик на превозното средство се представлява от Е.И., а от направените справки от Търговски регистър и „Сиела“ за актуалното състояние на „Брадърс Деликатес - Авто“ ЕООД става ясно, че П.П. е бил заличен като управител на дружеството на 19.08.2008г. Поради това към датата на нарушението П. не е бил представляващ юридическото лице – собственик на автомобила и неправилно е бил санкциониран с изготвения фиш. Това представлява новооткрито обстоятелство по смисъла на чл. 70 б. „в“ от ЗАНН, с което се аргументира искането за възобновяване на административно наказателно производство по фиш серия Н № 291899 от 14.12.2018г., влязъл в законна сила на 22.12.2018г., издаден от служител на ОД на МВР – Шумен и за неговата отмяна. В съдебно заседание предложението за възобновяване на административно наказателното производство се поддържа.       

Ответникът ОД на МВР – Шумен, редовно и своевременно призован, не изразява становище по искането, а в съдебно заседание не се явява и не се представлява.

Ответната страна П.Н.П. не взема отношение, а в съдебно заседание, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура - Шумен счита предложението за допустимо и основателно. Сочи, че са налице всички материалноправни и процесуалноправни предпоставки административно наказателно производство да бъде възобновено, като издаденият фиш бъде отменен.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства,  становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира за установено следното:

Предложението за възобновяване на административно наказателното производство по издаването на фиш серия Н № 291899 от 14.12.2018г., съставен от контролен орган в сектор „ПП“ при ОД на МВР Шумен, е направено от окръжния прокурор при Окръжна прокуратура - Шумен, който е компетентен орган съгласно разпоредбата на чл.72, ал.1, предл.второ от ЗАНН, поради което същото е процесуално допустимо.

Разгледано по същество предложението се явява основателно. Съображенията за това са следните:

От приобщените по делото писмени доказателства се установява, че с процесния фиш е наложена глоба в размер на 20 лева на П.Н.П. *** за неправилно паркиране в населено място на лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег. № ******. Същевременно в хода на извършената от Окръжна прокуратура проверка са събрани доказателства, удостоверяващи че към датата на извършване на нарушението санкционираното лице не е било ангажирано с представителни функции по отношение на дружеството – собственик на превозното средство, което обстоятелство не е било съобразено от издаващия фиша, а е било установено след неговото издаване. Съгласно чл.186, ал.7 от ЗДвП издаден фиш, глобата по който не е платена доброволно в 7-дневен срок от издаването му, се смята за влязло в сила НП. Приключилото с влязло в законна сила наказателно постановление административно наказателно производство препятства възможността за търсене на административна отговорност от действително извършилото процесното нарушение по ЗДвП лице, тъй като е недопустимо дублирането на наказателните процедури по отношение на едно и също деяние. Същевременно от събраните нови доказателства се установява, че санкционираното лице няма отношение към вмененото му деяние. Тези данни имат съществено значение за разкриване на обективната истина. Поради установените по безспорен начин по преписката факти, че за установеното на 14.12.2018г. нарушение спрямо П.Н.П. неправилно е била ангажирана административно наказателна отговорност по ЗДвП, е налице визираното в чл.70, б. „в“ от ЗАНН основание за възобновяване на административно наказателното производство, приключило с издаване на фиш серия Н № 291899/14.12.2018г. от контролен орган в сектор „ПП“ при ОД на МВР - Шумен, считащ се за влязло в сила наказателно постановление, с който на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр. с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП на П.Н.П. е наложена глоба в размер на 20лв. и за прилагане на разпоредбата на чл.68 от ЗАНН, раздел VІІ „Преглед по реда на надзора“. Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло - ДВ бр.59 от 1998г. и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав счита, че на основание чл.84 от ЗАНН следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК. В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл.70, б. „в“ от ЗАНН възобнови административно наказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл.425, ал.1, т.2 от НПК и да отмени фиш серия Н № 291899/14.12.2018г., издаден от мл.автоконтрольор от сектор „ПП“ при ОД на МВР – Шумен, с който на П.Н.П. е наложена глоба в размер на 20лв.

Водим от горното и на основание и чл. 425, ал. 1, т. 2 от НПК във вр. с чл. 84 от ЗАНН, Административен съд - Шумен

Р   Е    Ш    И   :  

ВЪЗОБНОВЯВА административно наказателното производство по фиш серия Н № 291899 от 14.12.2018г., издаден от контролен орган в сектор „ПП“ при ОД на МВР - Шумен на основание чл. 186 от ЗДвП, във вр. с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, с който на П.Н.П. *** за неправилно паркиране в населено място на лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег. № ***** е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева.

ОТМЕНЯ Фиш серия Н № 291899 от 14.12.2018г., издаден от контролен орган в сектор „ПП“ при ОД на МВР - Шумен на основание чл. 186 от Закона за движение по пътищата, във вр. с чл. 183, ал. 2, т. 1 от ЗДвП, с който на П.Н.П. *** за неправилно паркиране в населено място на лек автомобил „Шкода Фабия“ с рег. № ******, е наложена глоба в размер на 20 /двадесет/ лева.

Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:./п/                                        ЧЛЕНОВЕ: 1./п/     

                                                                                             2. /п/

ЗАБЕЛЕЖКА:Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 26.06.2019 г.