Р    Е     Ш     Е     Н     И     Е

186

град Шумен, 24.06.2019г.

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

Административен съд – град Шумен, в публичното заседание на двадесет и седми май две хиляди и деветнадесета година в състав:

Председател: Кремена Борисова

                                                          Членове: Христинка Димитрова

                                                                           Маргарита Стергиовска

при секретаря В. Русева и с участие на прокурор Д. Арнаудов при Окръжна прокуратура – Шумен, като разгледа докладваното от административен съдия М. Стергиовска КАНД № 61 по описа за 2019г. на Административен съд - Шумен, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството по делото е по реда на  чл. 70 - 73, във вр. с чл.84 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.419 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс (НПК).

Образувано е въз основа на предложение на Окръжен прокурор при Окръжна прокуратура - гр.Шумен за възобновяване на административно наказателното производство, по което е наложена глоба по фиш Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., за това, че на 28.02.2013 г. в 19.17 часа на главен път I-2 км.112+737 до Бензиностанция „Шел“, С.Д.Д., при ограничение на скоростта от 60 км./ч., въведено с пътен знак „В-26“, управлявал МПС Мерцедес 250 ТД с рег.№ ******* със скорост 102 км./ч., заснет със стационарна радарна система Multa radar, с което е превишил разрешената скорост с 42 км./ч. За нарушението по чл.21 ал.2 от ЗДвП, на осн. чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева. Съгласно чл.186 ал.7 от ЗДвП, издаден фиш,  по който глобата не е платена в седмодневен срок от датата на издаването му, се счита за влязло в законна сила НП. По преписката не са налице данни за заплащане на глобата.

На 25.05.2018 г. ел. фиш бил връчен на Д., в качеството му на собственик на МПС, като от 08.06.2018 г. съставеният ел. фиш се счита за влязло в сила НП.

Видно от Удостоверение с рег. № 8756/20.06.2018 г., издадено от нотариус К.И., с рег. № 572 с район на действие РС – Варна, на 09.02.2012 г. е било извършено вписване с рег. № 9215 за удостоверяване на подпис върху договор за покупко-продажба на МПС.

Налице е основанието, визирано в чл.70, ал.1, б.в от ЗАНН за възобновяване на административнонаказателното производство, тъй като към момента на издаване на фиш за налагане на глоба обстоятелството, че нарушителят не е собственик на МПС не е било известно на наказващия орган. Доколкото образуваното административнонаказателно производство е приключило с издаване на процесния фиш, същият се явява незаконосъобразен.

С оглед на това Окръжният прокурор при Окръжна прокуратура - град Шумен предлага съдът да постанови решение, с което да възобнови административно наказателното производство по издаването на фиш  Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., за това, че на 28.02.2013 г. в 19.17 часа на главен път I-2 км.112+737 до Бензиностанция „Шел“, С.Д.Д., при ограничение на скоростта от 60 км./ч., въведено с пътен знак „В-26“, управлявал МПС Мерцедес 250 ТД с рег.№ ****** със скорост 102 км./ч. н нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП, за което на осн. чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева. Същият е влязъл в законна сила на 08.06.2018 г., поради което на основание чл.72, ал.1, във вр. с чл.70, б. „в” от ЗАНН, е предложено на съда да възобнови административнонаказателното производство, като фиш за налагане на глоба бъде отменен, а административно-наказателното производство-прекратено.

В съдебно заседание, вносителят на предложението поддържа същото и отправя искане съдът да го уважи.

Ответната страна - ОДМВР-гр.Шумен, редовно призована, не изпраща представител, респективно не взема становище по допустимостта и основателността на предложението.

Ответната страна – С.Д.Д., редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Настоящата съдебна инстанция, след като прецени допустимостта на предложението, изложените в него обстоятелства, становищата на страните и събраните по делото доказателства, намира, че предложението за възобновяване на административнонаказателното производство, приключило с издаването на фиш  Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., влязъл в законна сила на 08.06.2018 г. е допустимо. Същото е изготвено и внесено от окръжния прокурор на Окръжна прокуратура - гр.Шумен, който е единствено компетентният по смисъла на чл. 72, ал.1 от ЗАНН орган да иска такова възобновяване в случая.

Разгледано по същество, предложението се явява основателно. Съображенията за това са следните:

С фиш Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., за това, че на 28.02.2013 г. в 19.17 часа на главен път I-2 км.112+737 до Бензиностанция „Шел“, С.Д.Д., при ограничение на скоростта от 60 км./ч., въведено с пътен знак „В-26“, управлявал МПС Мерцедес 250 ТД с рег.№ ****** със скорост 102 км./ч., заснет със стационарна радарна система Multa radar, с което е превишил разрешената скорост с 42 км./ч. За нарушението по чл.21 ал.2 от ЗДвП, на осн. чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева. Съгласно чл.186 ал.7 от ЗДвП, издаден фиш,  по който глобата не е платена в седмодневен срок от датата на издаването му, се счита за влязло в законна сила НП. По преписката не са налице данни за заплащане на глобата.

На 25.05.2018 г. ел. фиш бил връчен на Д., в качеството му на собственик на МПС, като от 08.06.2018 г. съставеният ел. фиш се счита за влязло в сила НП.

Видно от Удостоверение с рег. № 8756/20.06.2018 г., издадено от нотариус К.И., с рег. № 572 с район на действие РС – Варна, на 09.02.2012 г. е било извършено вписване с рег. № 9215 за удостоверяване на подпис върху договор за покупко-продажба на МПС.

          От изложеното е видно, че в резултат на представени писмени доказателства са открити обстоятелства, от съществено значение за разкриване на обективната истина, които не са били известни при издаване на наказателното постановление. Съгласно разпоредбата на чл.70, б. „в” от ЗАНН това е основание за възобновяване на административнонаказателното производство и за прилагане на разпоредбата на чл.68 от ЗАНН, раздел VІІ „Преглед по реда на надзора”. Доколкото обаче цитираният раздел е отменен изцяло /ДВ бр.59 от 1998г./ и е налице законодателна празнота по отношение правомощията на съда, когато намери предложението за възобновяване за основателно, настоящият съдебен състав намира, че на основание чл.84 от ЗАНН следва субсидиарно да приложи разпоредбите на НПК.  В конкретния случай съдът намира, че след като на основание чл.70, б.„в” от ЗАНН възобнови административнонаказателното производство, следва да приложи разпоредбата на чл.42, ал.1, т.2 от НПК и да отмени издаденият срещу С.Д.Д. фиш за налагане на глоба, както и да прекрати  административнонаказателното производство.

          Водим от горното и на основание чл.425, ал.1, т.2 от НПК, във вр. с чл.84 и  чл.70 б.„в” от ЗАНН, Шуменският административен съд

Р  Е  Ш  И :

ВЪЗОБНОВЯВА административнонаказателното производство по издаването на фиш  Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., за това, че на 28.02.2013 г. в 19.17 часа на главен път I-2 км.112+737 до Бензиностанция „Шел“, С.Д.Д., при ограничение на скоростта от 60 км./ч., въведено с пътен знак „В-26“, управлявал МПС Мерцедес 250 ТД с рег.№ ******* със скорост 102 км./ч. н нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП, за което на осн. чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева.

ОТМЕНЯ фиш  Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., за това, че на 28.02.2013 г. в 19.17 часа на главен път I-2 км.112+737 до Бензиностанция „Шел“, С.Д.Д., при ограничение на скоростта от 60 км./ч., въведено с пътен знак „В-26“, управлявал МПС Мерцедес 250 ТД с рег.№ ****** със скорост 102 км./ч. н нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП, за което на осн. чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева.

ПРЕКРАТЯВА образуваното административнонаказателно производство по фиш Серия „К“ № 0488118, издаден на 28.02.2013 г., срещу С.Д.Д., с който  за нарушение по чл.21 ал.2 от ЗДвП, за което на осн. чл.189 ал.4, във вр. с чл.182 ал.2, т.5 от ЗДвП му е наложена глоба в размер на 200 лева.

Решението е окончателно.

Препис от настоящото решение да се изпрати на ОДМВР – Шумен, сектор ПП, по компетентност.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:/п/                                     ЧЛЕНОВЕ: 1./п/

                                                                                          2./п/

ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в законна сила на 24.06.2019г.