Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

№184

 град Шумен, 21.06.2019 г.

В ИМЕТО НА НАРОДА

   Шуменският административен съд в открито съдебно заседание на седемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в следния състав:

Председател: Росица Цветкова

                                                               Членове: 1.Снежина Чолакова

                                                                      2. Бистра Бойн

при секретаря Р. Х.

и с участие на прокурор П. В. при ШОП

като разгледа докладваното от административен съдия Р. Цветкова КАНД №168 по описа за 2019 г., за да се произнесе взе предвид следното:

   Производство по чл.63 ал.1 изречение второ от Закон за административните нарушения и наказания /ЗАНН/ и чл.208 и сл. от Административно – процесуален кодекс /АПК/, образувано по касационна жалба от Б.А.А. ***, чрез пълномощник и процесуален представител адвокат К.С.при ШАК, редовно упълномощен, срещу Решение №254/22.04.2019 г. по ВАНД №600/2019 г. по описа на Шуменски районен съд.

   Касаторът излага съображение, че решаващият съд неправилно е преценил доказателствата по делото и в резултата на това е постановил незаконосъобразен съдебен акт. Излагат се твърдения за допуснати съществени нарушения както при съставяне на Акта за установяване на административно нарушение, така и при издаване въз основа на него на процесното Наказателно постановление. Като не е отчел тези нарушения, решаващият съд е допуснал нарушение на материалния и процесуалния закон, поради което касаторът моли съда да постанови съдебно решение, с което да отмени атакуваното решение и съответно да отмени Наказателно постановление №И-4414/16.01.2019 г. на Кмета на Община Шумен.

   Ответната страна Община Шумен, редовно призована, не изпраща представител, но е представено писмено възражение от ст. юрисконсулт Й.С., редовно упълномощена, в което се изразява становище за неоснователност на касационната жалба. Предлага Решението, като правилно и законосъобразно, да бъде оставено в сила.

   Представителят на Шуменска окръжна прокуратура прокурор П. В., изразява становище за допустимост, но неоснователност на касационната жалба. Излага аргументи за правилност и законосъобразност на оспореното съдебно решение, тъй като същото е постановено в съответствие със закона и съобразно събраните по делото доказателства.

   Касационната жалба е подадена в срок, поради което е процесуално допустими, но разгледани по същество е неоснователна.

   От събраните по делото доказателства, преценени поотделно и в тяхната съвкупност съдът установи от фактическа страна следното:

   С атакуваното решение Районен съд град Шумен е потвърдил НП №И-4414/16.01.2019 г. на Кмета на Община Шумен, с което на касатора Б.А., на основание чл.183 ал.4 т.8 от ЗДвП, е наложено административно наказание глоба в размер на 50.00 лв. за нарушение на чл.98 ал.1 т.6 от ЗДвП. Наказателното постановление е издадено въз основа на съставен Акт за установяване на административно нарушение №11118/29.11.2018 г. от длъжностно лице ст. инспектор в Община Шумен.

   За да достигне до този резултата, решаващият съд е приел за установена следната фактическа обстановка: На 29.11.2018 г. санкционираното лице, след като е управлявало лек автомобил “Лада Нива” с рег.№ ******, паркирал автомобила в зоната на кръстовището на ул.“Цар Освободител“ с ул.“Хан Крум“, на по-малко от пет метра от него. За това нарушение е бил съставен АУАН в присъствието на нарушителя, бил предявен и подписан от него. Писмени възражения не били депозирани. Въз основа на съставения акт, на 16.01.2019 г. било издадено и атакуваното НП.

   Настоящата касационна инстанция приема, че фактическата обстановка е правилно установено от решаващия съд, въз основа на събраните пред него както писмени, така и гласни доказателства. Съдът е извършил задълбочена проверка и е преценил доказателствата както поотделно, така и в тяхната съвкупност. Изложил е подробни аргументи защо кредитира показанията на свидетелите – актосъставителя и свидетеля по акта, които се споделят изцяло от касационната инстанция, тъй като са последователни, непротиворечиви и логични. При това положение правилно въззивният съд е приел, че санкционираното лице е паркирало на посочените в НП дата и място, поради което законосъобразно е прието по отношение осъществения състав на административно нарушение по чл.98 ал.1 т.6 от ЗДвП от лицето.

   Твърденията за допуснати съществени нарушения при съставяне на АУАН и при издаване на процесното НП са били предмет на проверка и от въззивната инстанция. Напълно законосъобразно е прието, че липсата на ЕГН на свидетел, месторабота на нарушителя, точен час на извършване на нарушението, неточно посочена длъжност на актосъставителя, не са съществени нарушения на процесуалните правила. Такива, както е посочил и в мотивите си съда, са само тези, които ограничават правото на защита на санкционираното лице. Категорично нарушителят е разбрал за какво нарушение му е съставен акта и съответно издадено НП, поради което не са налице съществени нарушения на процесуалните правила. По отношение на длъжността на актосъставителя по категоричен начин е установено, с оглед приложената по делото Заповед на Кмета на Община Шумен, че длъжността в АУАН е правилно посочена и актосъставителят надлежно е оправомощен да извършва проверки по ЗДвП. В хода на производството пред решаващия съд са събрани достатъчно писмени и гласни доказателства, установяващи по категоричен начин извършеното както от обективна, така и от субективна страна процесно нарушение от санкционираното лице, поради което фактът дали снимковия материал е снет и приобщен в съответствие със закона, по никакъв начин не рефлектира върху изводите за съставомерност на нарушението.

   От така установеното фактическо и правно положение съдът приема, че Решение №254/22.04.2019 г. на Шуменски районен съд по ВАНД №600/2019 г. е законосъобразно и правилно, а касационната жалба е неоснователна. Решението на Шуменският районен съд е постановено при правилно установена фактическа обстановка и при правилно изведени правни изводи по отношение приложението на процесуалния и материалния закон, поради което следва да се остави в сила.  

   Водим от горното, Шуменският административен съд

Р     Е     Ш     И:

   Оставя в сила Решение №254 от 22.04.2019 г., постановено по ВАНД №600/2019 г. на Шуменски районен съд.

   Решението е окончателно.

ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/                                                     ЧЛЕНОВЕ:  1./п/

                                                                                                            2./п/

          ЗАБЕЛЕЖКА: Решението е окончателно и не подлежи на обжалване. Влязло в сила на 21.06.2019г.