П  Р  О Т  О  К  О  Л

град Шумен, 18.06.2019 година

           Шуменският административен съд в публично съдебно заседание на осемнадесети юни две хиляди и деветнадесета година в състав:

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: КРЕМЕНА БОРИСОВА

при участието на секретар: Вилиана Русева 

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от адм. съдия Кремена Борисова

Административно дело № 248 по описа за  2019 година.

На именното повикване в 10.40 часа се явиха:

Оспорващият, В.М.М. ***, редовно и своевременно призован, се явява лично.

Ответникът, Началник Направление „Документи за самоличност и миграция“ при Дирекция Национална служба „Полиция“-гр.София,  нередовно призован, не се явява и не изпаща представител .

          Съдът, като съобрази изявлението на жалбоподателя, че оттегля депозираната жалба, обективирано и в писмено искане за прекратяване производството по делото с рег. № ДА-01-1930 от 18.06.2019 г. по описа на ШАдмС, намира молбата за основателна, поради следните съображения:

Съгласно разпоредбата на чл. 155, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от АПК, при всяко положение на делото извън съдебно заседание оспорващият може да оттегли оспорването с писмена молба или да се откаже от него изцяло или отчасти, а ако е направено искане за прогласяване на нищожност оспорването може да бъде оттеглено без съгласие на ответника до приключване на първото по делото заседание. В случая с депозираната жалба се оспорва Заповед № 2002008195/18.10.2002 г.  на Началник Направление „Документи за самоличност и миграция“ при Дирекция Национална служба „Полиция“-гр.София и тъй като молбата за прекратяване на производството, поради оттегляне е депозирана преди провеждане на първото по делото съдебно заседание, оттеглянето може да бъде направено и без да се иска съгласието на ответника.

В този смисъл съдът, счита че са налице основанията по смисъла на чл.         чл. 155, ал. 1 и ал. 3 от АПК, поради което и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата срещу Заповед № 2002008195/18.10.2002 г. на Началник Направление „Документи за самоличност и миграция“ при Дирекция Национална служба „Полиция“-гр.София, следва да се остави без разглеждане, поради оттегляне на същата, а образуваното производство следва да бъде прекратено.

Мотивиран от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ на основание чл. 159, т. 8 от АПК

жалбата на В.М.М. с ЕГН **********,***, срещу Заповед № 2002008195/18.10.2002 г. на Началник Направление „Документи за самоличност и миграция“ при Дирекция Национална служба „Полиция“-гр.София.

ПРЕКРАТЯВА производството по Административно дело № 248/2019 г. по описа на Административен съд гр. Шумен, поради оттегляне на жалбата.

На осн. чл. 160 от АПК определението подлежи на обжалване с частна жалба в 7 - дневен срок, считано от днес за жалбоподателя, а за ответника от връчването на акта пред Върховния административен съд на Република България.

 Препис от настоящото определение да се изпрати на жалбоподателя и на административния орган по реда на чл.137 от АПК.

                ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

          Заседанието приключи в 10.45 часа.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: /п/

                                                                                                Секретар: /п/

 Забележка: Към датата на публикуване Определението не е влязло в законна сила.