О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 549

гр.Шумен, 10.06.2019 г.

Административен   съд - град   Шумен,   в   закрито   заседание на десети юни две хиляди и деветнадесета година,   в   следния   състав:

                              Съдия докладчик: Маргарита Стергиовска

като разгледа докладваното от съдия Маргарита Стергиовска административно дело № 228 по описа за 2019 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е образувано е по жалба /възражение/ от М.Ш.И. *** против Заповед №707/04.04.2019 г. на зам. кмета на Община Върбица, с която е одобрено изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 1219/1961 г., в обхват: УПИ VI-90, кв. 15, с. Чернооково, общ. Върбица.

По делото е депозирано писмо рег. № ДА-01-1840/10.06.2019 г. с приложени писмени доказателства под опис, в т. ч. Заповед № 1111/06.06.2019 г. на зам. кмета на Община Върбица, с която са оттеглени Заповед №592/21.03.2019 г. и Заповед № 707/04.04.2019 г., издадени от зам. кмета на Община Върбица.

Съдът като съобрази заявеното оттегляне на обжалвания административен акт, обективирано в Заповед № 1111/06.06.2019 г. на зам. кмета на Община Върбица, приема, че е сезиран с редовно отправено към него процесуално волеизявление за оттегляне на обжалваната Заповед №707/04.04.2019 г. на зам. кмета на Община Върбица, поради което се явява допустимо, извършено от легитимираната за това страна.

С процесуалното действие „оттегляне” на индивидуалният административен акт, чиято законосъобразност е предмет на спора по делото, съдът се счита за десезиран от разглеждане на спора по същество, поради липсата на предмет на оспорване.

При това положение, при валидно и навременно извършено оттегляне на оспорения индивидуален административен акт, съдът намира, че на основание чл.156, ал.1 АПК във връзка с чл.159, т.3 от АПК жалбата следва да бъде оставена без разглеждане, а образуваното въз основа на нея съдебно производство да бъде прекратено.

С оглед липсата на заявено искане за присъждане на разноски по делото, такива не се присъждат.

Страните да бъдат уведомени да не се явяват за насроченото за 09.07.2019 г. открито съдебно заседание по делото.

Мотивиран от горното и на основание чл.159, т.3 от АПК, съдът 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ депозираната жалба от М.Ш.И. *** против Заповед №707/04.04.2019 г. на зам. кмета на Община Върбица, с която е одобрено изменение на ПУП-ПР, одобрен със Заповед № 1219/1961 г., в обхват: УПИ VI-90, кв. 15, с. Чернооково, общ. Върбица.

       ПРЕКРАТЯВА съдебното производство по административно дело №228/2019г.  по описа на  ШАС.

Настоящото определение подлежи на обжалване с частна жалба в 7-дневен срок от съобщението му пред ВАС на РБ.

    Административен съдия:/п/

Забележка: Към датата на публикуване определението не е влязло в законна сила.